اتصال پل بین شبکه ها

یک پل درهر دو سطح لایه فیزیکی و پیوند داده از مدل لایهای OSI عمل میکند. توسـط یـک اتصال پل بین شبکه ها امکـان تقـسیم
بندی یک شبکه بزرگ به قطعات کوچکتر فراهم میآید. برخلاف تکرارکننده، پلها قابلیت فیلترنمودن ترافیکهای ورودی را
به خود دارند. پل آدرس مقصداتصال پل بین شبکه ها قاب ورودی را بررسی میکند و درصورتیکه آدرس گیرنده قاب درطرف دیگرپل خقرار داشـته
باشد، اجازه عبور بسته را میدهد ولی در غیراینصورت ازعبور بسته جلوگیری میکند.
با توجه به نحوه عملکرد پل، میتوان نتیجه گرفت که یکی از مزایای عمده آن قابلیت فیلترنمو دن ترافیک و جلوگیری
از ارسال ترافیکهای ناخواسته به سایر قسمتهای یک شبکهمیباشد. در شکل (۶-۱۲ (مثالی ازدوشبکه که با استفاده از پل
به یکدیگر متصل شدهاند آورده شده است. بهعنوان مثال در این شکل، چنانچه ایستگاه A قابیرا به مقصد ایستگاه D ارسال
دارد، با توجه به اینکه فرستنده و گیرنده قاب در یک شبکه قرار دارند، پل متوجه شده و اجازه عبور قاب را ازخود نمیدهد؛
ولی چنانچه مقصد قاب ارسالی A ،ایستگاه G باشد، قاب از پل عبور اتصال پل بین شبکه ها میکند.
هر پل برای انجام صحیح عملیات فیلترنمودن بستهها، بایدحاوی یک جدول آدرس باشد که تمامی آدرسهـای فیزیکـی
ایستگاههای موجود در شبکه را دارا میباشد. با توجه به اینکه جدول مسیریابی آدرس فوق به چه صورت ایجـاد و مـدیریت
يکی از مهمترين عمليات مديريتی در شبکه های مبتنی بر پروتکل  TCP/IP ، نسبت دهی آدرس های IPمناسب و منحصربفرد به تمامی گره های موجود در شبکه است . با اينکه مفهوم نسبت دهی آدرس IP ، ساده بنظر می آيد ولی مکانيزم واقعی اختصاص آدرس IP موثر  با استفاده از Subnetting ، پيچيدگی های خاص خود را بدنبال دارد. علاوه بر موارد فوق ، ضروری است که شناخت مناسبی نسبت به جايگاه  IP Broadcast ، ترافيک multicast  و نحوه تطبيق آدرس های فوق به  آدرس های لايه اينترفيس شبکه نظير آدرس های MAC  اترنت و  Token Ring  ، وجود داشته باشد .در مجموعه مقالاتی که در اين خصوص ارائه خواهد به بررسی مفاهيم و ويژگی های آدرس دهی IP خواهيم پرداخت

اتصال پل بین شبکه ها
اتصال پل بین شبکه ها

شود، سه نوع مختلف از پل وجود دارند