اتصال پل بین شبکه ها

یک پل درهر دو سطح لایه فیزیکی و پیوند داده از مدل لایهای OSI عمل میکند. توسـط یـک پـل امکـان تقـسیم
بندی یک شبکه بزرگ به قطعات کوچکتر فراهم میآید. برخلاف تکرارکننده، پلها قابلیت فیلترنمودن ترافیکهای ورودی را
به خود دارند. پل آدرس مقصد قاب ورودی را بررسی میکند و درصورتیکه آدرس گیرنده قاب درطرف دیگرپل قرار داشـته
باشد، اجازه عبور بسته را میدهد ولی در غیراینصورت ازعبور بسته جلوگیری میکند.
با توجه به نحوه عملکرد پل، میتوان نتیجه گرفت که یکی از مزایای عمده آن قابلیت فیلترنمو دن ترافیک و جلوگیری
از ارسال ترافیکهای ناخواسته به سایر قسمتهای یک شبکهمیباشد. در شکل (۶-۱۲ (مثالی ازدوشبکه که با استفاده از پل
به یکدیگر متصل شدهاند آورده شده است. بهعنوان مثال در این شکل، چنانچه ایستگاه A قابیرا به مقصد ایستگاه D ارسال
دارد، با توجه به اینکه فرستنده و گیرنده قاب در یک شبکه قرار دارند، پل متوجه شده و اجازه عبور قاب را ازخود نمیدهد؛
ولی چنانچه مقصد قاب ارسالی A ،ایستگاه G باشد، قاب از پل عبور میکند.
هر پل برای انجام صحیح عملیات فیلترنمودن بستهها، بایدحاوی یک جدول آدرس باشد که تمامی آدرسهـای فیزیکـی
ایستگاههای موجود در شبکه را دارا میباشد. با توجه به اینکه جدول مسیریابی آدرس فوق به چه صورت ایجـاد و مـدیریت
شود، سه نوع مختلف از پل وجود دارند