خرید فیلترشکن پرسرعت

:ONBOARD ﺥﺮوﺟﯽ هﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎ دهﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روی
ﺑﺮد دارﻥﺪ ﮐﻪ ﺥﺮوﺟﯽ اﻳﻦ ﺑﺮدهﺎ روی ﻣﺎدر ﺑﺮد ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.
در روی ﻣﺎدرﺑﺮد ﺟﺎﻣﭙﺮهﺎﻳﯽ خرید فیلترشکن پرسرعت ﺟﻬﺖ ﺕﻨﻈﻴﻢ وﻝﺘﺎژ و ﺳﺮﻋﺖ و ﻥﻮع ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺡﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد چﺮا ﮐﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻥﺪ.
ﻳﮑﺴﺮی ﺟﺎﻣﭙﺮهﺎ در ﻣﺎدر ﺑﺮد دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻴﺲ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﻥﻤﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ LED روﺷﻦ و ﺥﺎﻣﻮش ﺑﻮدن هﺎی خرید فیلترشکن روی ﮐﻴﺲ و ﮐﯽ ﺑﻮرد ﻣﯽ .
IDE ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎدر ﺑﻮرد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺟﻬﺖ خرید vpn اﺕﺼﺎل ﺑﻪ هﺎرد دراﻳﻮ و ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ
روﺑﺎن ﺑﺮای اﺕﺼﺎل ﺑﻪ ﻓﻼﭘﯽ دراﻳﻮ خرید کریو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻳﮏ ﺳﯽ دی ﺷﺎﻣﻞ دراﻳﻮرهﺎی چﻴﭗ ﺳﺖ ﻣﺎدر ﺑﻮرد
ﮐﻪ د LAN ر ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺻﺪا و ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ و ﮐﺎرت ONBOARD ﺑﻪ ﺻﻮرت
دارای دراﻳﻮرهﺎی ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻴﺰ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد.ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺳﻴﻌﯽ از ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎ را در ﭘﻨﻞ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
از EPoX 8RDA+ در ﻣﺎدرﺑﻮرد دارﻳﻢ چﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ : ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ ﺁﺑﯽ ﮐﻤﺮﻥﮓ ﻳﮏ
ﺑﺎﺷﺪ PS/2 ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﻣﺎوس ﻣﯽ .دا ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر PS/2 خرید وی پی ان ﺥﻞ رﻥﮓ ارﻏﻮاﻥﯽ ﻳﮏ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﮐﯽ ﺑﻮرد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ USB 2.0 دو ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ ﺳﺒﺰ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی ﻣﯽ . ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ ﻗﺮﻣﺰ
ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﭘﻮرت ﭘﺎراﻝﻞ )ﻣﻮازی (ﺑﺎﺷﺪ . (L2TP) ﻣﯽ دو ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ زرد ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی
( هﺴﺘﻨﺪ COM1,COM2) ﭘﻮرت ﺳﺮﻳﺎل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.