سی پی یو

:(CPU) واﺣﺪ پﺮدازش ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻥﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻤﻞ ﭘﺮدازش راخرید فیلترشکن اﻥﺠﺎم ﻣﻴﺪهﺪ.اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ اﺻﻠﻲ آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
اﺳ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺖ و در واﻗﻊ آﻨﻨﺪﻩ ﻥﻮع آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . هﺎی CPU در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ ﭘﻨﺘﻴﻮم راﻳﺞ اﺳﺖ آﻪ
II اﻥﻮاع ﺁن ﭘﻨﺘﻴﻮم ،III ﻣIIII، ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دارا CPU هﺎ ی اﺑﻌﺎد ی ﺿﺨﺎﻣﺘ ۵ * ۵ cm ﺡﺪود و ﺑﺎ ﯽ ﻣ ۲ mm ﺡﺪود CPU . ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ
روی اﺻﻠ ﺑﺮد ﯽ در ﺟﺎی  خرید vpn ﻣﺨﺼﻮ ﻣ ص ﺥﻮد ﻥﺼﺐ ﯽ ﺷﻮد. CPU ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ واﺡﺪ ﻣﮕﺎهﺮﺕﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ دارای ﻣﺪار اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻥﺠﺎم دﺳﺘﻮرات ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ
هﺎی ذﺥﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﭘﺮدازد . CPU ﺑﺨﺸﻬﺎی خرید وی پی ان اﺻﻠﯽ ﺡﺎﻓﻈﻪ و واﺡﺪ ﮐﻨﺘﺮل و واﺡﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﻄﻖ
هﺴﺘﻨﺪ . در ﺑﺨﺶ ﺡﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ذﺥﻴﺮﻩ ﺳﺎزی ﻣﻮﻗﺖ دﺳﺘﻮرهﺎ خرید کریو  و ﻳﺎ دادﻩ هﺎ در داﺥﻞ ﺛﺒﺎﺕﻬﺎ ﻳﺎ
ﺷﻮد register هﺎ اﻥﺠﺎم ﻣﯽ . واﺡﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ارﺕﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﮐﺎر هﺪاﻳﺖ و
ﮐﻨﺘﺮل ﺁﻥﻬﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد .ﻣﻨﻄﻖ (ALU) واﺡﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮐﺎر اﻥﺠﺎم ﺕﻮاﺑﻊ ﺡﺴﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای و
ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد. از ﻣﻴﺎن اﻥﻮاع ﺳﯽ ﭘ AMD ﯽ ﻳﻮهﺎی و اﻳﻨﺘﻞ ﮐﻪ ﺑﺎزار را در چﻨﮓ ﺥﻮد دارﻥﺪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ
athlon ﺑﺎﺷﺪ AMD از n 200FSB(FSB:Front Side Bus) ﻳﮏ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﻣﮕﺎهﺮﺕﺰ ٢٠٠) اﺳﺖ .(
ﻣﻴﺪهﺪ Duron 1.3 GHz ﭘﺮدازﻥﺪﻩ Athlon XP . ﺡﺘﯽ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺨﺖ را ﺑﻪ ﺥﻮﺑﯽ اﻥﺠﺎم ﺕﺎ
Athlon XP 2600+ اﺳﺖ ۲۶۶FSB ﻳﮏ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ . Athlon XP 2500+ از ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ ۳۳۳FSB . Athlon XP 3000+ از ﺑﺎﺷﺪ ۴۰۰FSB ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ) از روی هﻢ اﻓﺘﺎدﻥﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﺎﺷﻨﺪ FSB ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﭘﺮدازﻥﺪﻩ هﻢ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ دارای Athlon XP .( هﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺕﯽ
۱۷۰۰+ ۱۸۰۰+ ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ AMD Duron 1.3 GHz ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺎدل و ﮐﻤﯽ ﻗﺪرﺕﻤﻨﺪﺕﺮ از

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.