فیبر نوری

درفیبر نوریBuffer Tight یک روکش پلاستیکی چسبیده به فیبر وجود دارد و مانع از آزاد بودن فیبر می شود. این نوع
روکش برای اتصال به اجزای شبکه بسیار مناسب است زیرا این روکش از شکستن فیبر جلوگیری می کند. فیبرهای
Buffer Tightاغلب برای کاربردهای داخل ساختمان ، منابع تغذیه ساختمان های مرکزی و کاربردهای عمومی به کار
برده می شوند.
فیبر نوری به خاطر سرعت بسیار بالای خود که از مرز یک گیگا بیت بر ثانیه نیز فراتر اسـت، بـرای انتقـال داده هـا بـا
سرعت بسیار بالا مفید میباشد. علاوه بر شبکههای محلی، از فیبر نوری می توان در شـبکه هـای مخـابراتی راه دور و شـبکه
تلفن نیز استفاده کرد. بهطور خلاصه مزایای فیبر نوری را می توان نویزپذیری کـم، تـضعیف کـم و پهنـای بانـد بـسیار بـالا
دانست. البته فیبر نوری دارای معایبی نیز میباشد که مهمترین آنها عبارتند از: هزینه بـالا (بـهخـصوص در مـورد فیبرهـای
تکمود)، نیاز به تخصص بالا در نصب و نگهداری آن و همچنین شکنندگی زیاد.
علاوه بررسانه های ارسال هدایت شونده فوق که به آنها اشاره شد، نوع دیگری از رسانه های ارسال وجود دارند کـه بـا
عنوان رسانه های ارسال غیرهدایت شونده یا بدون سیم شناخته میشوند. در رسانه های ارسـال غیرهـدایت شـونده ، امـواج
الکترومغناطیسی بدون اینکه از یک هادی فیزیکی استفاده نمایند، در محیط اطراف انتشار می یابند. در زیر به بررسی انـواع
رسانه های ارسال غیرهدایت شونده می پردازیم.