لایه بین شبکه ای داخلی

لایه بین شبکه ای

یکی دیگر از وظایف مهم لایه شبکه ، ارتباط بین شبکه ای مـیباشـد. همـانطـور کـه در فـصل اول بـه آن اشـاره شـد، شـبکه هـای
کامپیوتری دارای مزایای متعددی میباشند. شبکهسازی و اتصال شبکههای کـامپیوتری بـه یکـدیگر نیـز دارای مزایـای زیـادی اسـت. در
راستای ایجاد یک شبکه وسیع جهانی، اتصال شبکهها به یکدیگر و ایجاد یک شبکه بزرگتر دارای مزایا و اهداف متعددی میباشد.
اتصال یک یا چند شبکه و ایجاد یک شبکه بزرگتر واتصال آنها بـه یکـدیگر را ارتبـاط بـین شـبکهای گوینـد. چنانچـه
فرستنده وگیرنده یک بسته در دو شبکه متفاوت با پروتکل های غیریکسان قرارداشـته باشـند، در ایـن صـورت لـزوم تبـدیل
بستهها از یک پروتکل به پروتکل دیگر و استفاده از تجهیزات خاص ارتباط بین شبکه ای حسمیشود. به شبکههـایی کـه از
اتصال چند شبکه به یکدیگر بهوجود می آید، دراصطلاح internet گفته میشود. البته باید توجه نمود کـه شـبکه جهـانی
Internetنمونه کاملی از یک internet است که درآن میلیونها کامپیوتر به یکدیگر متصل شدهاند.
اتصال شبکهها به یکدیگر و ایجاد یک شبکه وسیعتر در ردههای مختلفی قابل انجاممیباشد که عبارتند از:
– اتصال LAN به LAN :دراین حالت دو شبکه محلی مستقیماً با کمک تجهیزات ارتباط بین شبکه ای به یکدیگر
متصل میشوند. بهعنوان مثال اتصال دوشبکه محلـی دریـک سـاختمان بـه یکدیگرنمونـه ای از اتـصال LAN بـه
LAN میباشد.
– اتصال LAN به WAN :دراین حالت یک شبکه محلی به یک شبکه گسترده اتصال می یابد. برقراری اتصال فوق
به تجهیزات ارتباط بین شبکهای نیاز دارد. بهعنوان مثال اتصال شبکه محلی یک دانشگاه بـه اینترنـت نمونـه ای از
اتصال LAN به WAN است.
– اتصال WAN به WAN :دراین حالت دو شبکه گسترده ازطریق تجهیزات مناسب بـه یکـدیگر متـصل شـده و
قادربه تبادل اطلاعات با یکدیگر میباشند. اتصال شبکه دیتای یک کشور به شبکه جهانی اینترنت، نمونه ای از این
نوع اتصال میباشد.
– اتصال دو LAN از طریق یک یا چند WAN :در ایـن حالـت دو شـبکه محلـی کـه درفاصـله دور از یکـدیگر
قرارگرفته اند، از طریقلایه بین شبکه ای امکانات ارتباط بین شبکه ای با کمک یک شبکه گسترده به یکدیگر متصل می شوند. اتصال
دو شبکه محلی یک سازمان ازطریق شبکه مخابرات نمونه ای از این نوع اتصال است.
درشکل (۶-۱۰ (مثالی ازانواع اتصال فوق آورده شده است.
جهت اتصال دو شبکه به یکدیگرلایه بین شبکه ای از تجهیزات ارتباط بین شبکهای استفاده میشود. براساس اینکـه دو شـبکهای کـه بـه
یکدیگر متصل میشوند، درچه لایههایی با یکدیگر مشترک و در چه لایـههـایـی بـا یکـدیگر متفـاوت لایه بین شبکه ای هـستند، از تجهیـزات
متفاوتی برای اتصال آنها به یکدیگر استفادهمیشود. در زیر به بررسی مهمترین تجهیزات ارتباط بین شبکهای میپردازیم.