پیشرفت فن آوری

با پیشرفت فنآوری ساخت کامپیوترها و ارائه پردازنده های سریع با گذرگاه های PCI ، امکان مبادله داده ها با سرعت
بیش از یک گیگابیت بر ثانیه درون کامپیوتر وجود دارد. به عنوان مثال در یک باس ۶۴ بیتی که با سرعت ۱۰۰ مگاهرتز کار
مینماید میتوان داده ها را با سرعت ۴/۶ گیگابیت بر ثانیه مبادله نمود.
استاندارد گیگابیت اترنت قادر به مبادله اطلاعات با سرعت ۱ گیگابیت بر ثانیه که صد برابـر سـریعتـر از اترنـت پایـه
است، میباشد. این استاندارد با اترنت سریع و اترنت پایه سازگاری دارد، و می توان از آن بـهعنـوان شـبکه شـالوده دراتـصال
شبکههای محلی استفاده نمود.
توسط سازمان IEEE استاندارد ۳Z.802 IEEE برای شبکههای گیگابیت اترنت تصویب گردیـد. گیگابیـت اترنـت بـرای
اتصال سوئیچهای شبکههای اترنت پایه و سریع به یکدیگر و برقراری یـک شـبکه شـالوده سـریع بـه کـار مـی رود . سـاختار
قابهای این استاندارد مشابه اترنت پایه است و از پروتکـل CD/CSMA اسـتفاده مـینمایـد. اسـتاندارد گیگابیـت اترنـت از
عملکرد یکطرفه ودوطرفه پشتیبانی میکند. در این استاندارد از فیبرنوری و زوج سیم UTP برای مبادله اطلاعات اسـتفاده
میگردد. زیر لایه سری کننده/غیرسری کننده که در مدل لایه ای گیگابیت اترنت دیده می شـود، وظیفـه تبـدیل اطلاعـات
موازی لایه بالاتر به اطلاعات سری و بالعکس را به عهده دارد.