ساختار لایه ای شبکه

ساختار لایه ای شبکه

در شبکه های کامپیوتری جهت برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بین دو کامپیوتر میزبان، یکسـری عملیـات بایـد انجـام
شود. جهت کاهش پیچیدگی شبکه و افزایش انعطاف پذیری آن در مقابل تغییـرات احتمـالی، عملیـات یـک شـبکه بـه صـورت
لایه های مختلفی تقسیم بندی میگردد. به طوری که هر لایه برروی لایه دیگری قرار دارد و با آن در ارتباط است . هر لایه شـبکه
وظایف خاص خود را به عهده دارد و از لایه های دیگر مستقل میباشد. در مدل لایهای شبکه، هر لایه ازسرویس لایـه پـایینتـر
خود استفاده مینماید که به لایه بالاتر خود سرویس میدهد. هر لایـه شـبکه بـرای انجـام وظـایف خـود از یـک سـری قواعـدو
قراردادهای استاندارد استفاده مینماید که به آن پروتکل گفته میشود. یک شبکۀ کامپیوتری ممکن است از چندین لایـه بـرای
گفته میشود. لطفا از صفحه خرید vpn بازدید نمایید .تبادل اطلاعات بین لایه های مجاور ۲ انجام عملیات و وظایف خود استفاده نماید. به مرز بین دو لایه مجاور، واسط
از طریق واسط های لایه ها انجام میگردد. در مدل لایه ای شبکه، کـاربران شـبکه از طریـق بـالاترین لایـه شـبکه، از سـرویس و
امکانات شبکه استفاده مینمایند. اطلاعات ایجاد شده در بالاترین لایه شبکه، برای ارسال به شبکه و تحویل بـه مقـصد، بایـد از
لایه های مختلف شبکه عبور نماید تا به پایین ترین لایه برسد و ازطریق محیط فیزیکی وارد زیرشـبکه گـرد د. در شـکل (۱-۱۲ (
مثالی از مدل لایه ای شبکه آورده شده است.