قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان vpn

این امر به خصوص در کاربردهای مهم نظیر کنترل و هدایت سیستم های نظامی پیـشرفته نظیـر هواپیمـا،
موشک و غیره مشکل زا است. یکی از روشهای افزایش قابلیت اطمینان، استفاده از شبکه های کامپیوتری و سیستم های
توزیع شده میباشد. در این حالت منابع مهم برروی چندین ایستگاه شبکه نصب مـیشـوند تـا درصـورت خرابـی یکـی
ازسیستمها، بتوان ازطریق سایر ایستگاههای شبکه به منابع دسترسی پیدا نمود.
• صرفه جویی مالی : استفاده از شبکه های کامپیوتری، باعث صرفه جویی مالی نیز میشود. هرچند نصب و راه اندازی
شبکههای کامپیوتری خود نیاز به هزینه و امکانات نرمافزاری و سخت افزاری خاص خوددارد، ولی در کل میتوان به این
نتیجه رسید که شبکه های کامپیوتری باعث صرفه جویی درهزینه ها میگردنـد. بـه عنـوان مثـال چنانچـه در یـک اداره،
چندین کارمند به یک نرم افزارخاص نیاز داشته باشند، میتوان به جای آنکه بـرای تـک تـک آنهـا نـرم افـزار مربوطـه را
خریداری و نصب و راه اندازی نمود، یک نسخه از آن را تهیه کرد و در شبکه نصب کرد (به شرط آنکه نرم افـزار قابلیـت
نصب در شبکه را داشته باشد). در این حالت چندین کاربر میتوانند به طور همزمان به شبکه متصل شـوندو از امکانـات
آن نرمافزار بهره ببرند. همچنین به عنوان مثال دیگر میتوان در شبکه، یک چاپگر نصب و راه اندازی نمود. دراین حالـت
کاربران قادرند با استفاده از امکانات شبکه، از چاپگر به طور مشترک استفاده نمایند، که طبیعی است این امر باعـث
صرفه جویی در خرید چندین چاپگر برای کاربران شبکه میگردد.
• ایجاد ارتباط بین مردم : یکی دیگر از اهداف و مزایای عمده شـبکه هـای کـامپیوتری، ایجـاد ارتبـاط بـین مـردم
میباشد. این مسئله با گسترش سریع اینترنت و سرویس متنوع آن به خوبی مشاهده میشود. به عنوان مثـال بـا کمـک
سرویس پست الکترونیکی
،کاربران مختلف در سطح شبکه اینترنت که ممکن است در فواصل بسیار دوری از هـم قـرار ۱
داشته باشند، قادر به ارسال نامه های الکترونیکی به یکدیگرمیباشند. همچنین با استفاده از امکانات شبکه اینترنت، افراد
مختلف میتوانند در گروههای خبری و مباحثهای گوناگون شرکت کرده و با استفاده از امکانات شبکه به مباحثه و تبادل
نظر با یکدیگر بپردازند.