بایگانی دسته: vpn وی پی ان

فیبر نوری

اگر با دقت به یک رشته فیبر نوری نگاه کنید، می بینید که از قسمتهای زیر ساخته شده : هسته یا Core: هسته بخش مرکزی فیبر است که از شیشه ساخته شده و نور در این قسمت سیر میکند . لایه روکش یا Cladding : واسطه شفافی که هسته مرکزی فیبر نوری را احاطه میکند وباعث انعکاس نور به داخل هسته میشود . روکش محافظ یا Kevlar : روکشی پلاستیکی که فیبر نوری در برابر رطوبت و آسیب دیدن محافظت میکند . ژاکت یا Jacket: صدها یا هزاران عدد از این رشته های فیبر نوری بصورت بسته ای در کنار هم قرار داده میشوند که به آن کابل نوری گویند. این دسته از رشته های فیبر نوری با یک پوشش خارجی موسوم به ژاکت یا Jacket محافظت میشوند . فیبرهای نوری دو نوعند : کابلهای فیبر وی پی ان نوری به دو دسته اصلی تقسیم میشوند Single-Mode و Multi-Mode. تفاوت اصلی این دو دسته در ضخامت Core و Cladding آنها است. این تفاوت ضخامت اولین خاصیتی است که از آن برای تشخیص نوع کابل استفاده میشود . فیبر فیلتر شکن  نوری Single دارای Core با قطر ۳٫۸ میکرون است.قطر Core و Cladding در این نوع کابلها بر روی هم ۰۲۰ میکرون است.

تلفن سلولی

از تلفن سلولی برای برقراری ارتباط مطمئن و پایدار بین دو وسیله متحرک و یا بین یک وسیله متحرک و یک وسـیله
ثابت استفاده میشود. در سیستم تلفنهای سلولی پس از شناسایی و ردگیری محل کاربر، یک کانال فرکانسی خـاص بـرای
مکالمه ایجاد میگردد و به کاربر تخصیص داده میشود. چنانچه کاربر از محدودۀ کانال اختصاص یافتـه بـه آن خـارج شـود،
سیگنال آن از کانال قبلی به کانال جدیدی منتقل میشود.
برای ردگیری کاربران در شبکه های تلفن سلولی، سطح شهر به مناطق کوچکی به نام سـلول تقـسیم مـیشـوند. هـر
سلول شامل آنتن خاصی میباشد و توسط یک دفتر کوچکی اداره میشود . هریک از دفترهـای فـوق بـه نوبـت توسـط یـک
( کنترل میشوند. ۱ دفترمرکزی به نام دفتر سوئیچینگ تلفن موبایل MTSO(
هر MTSO وظیفه ایجاد هماهنگی لازم بین دفاتر سلولی و ادارهء مرکزی تلفن را به عهده دارد. اندازه سلولها ثابـت
نیست و متناسب با تراکم جمعیتی منطقه، قابل افزایش و یا کاهش هستند. شعاع معمولی هر سلول بین ۱ تا ۱۲ مایل است.
مناطقی که از چگالی جمعیتی بالایی برخوردار هستند، از سلولهای کوچکتری نسبت به سایر مناطق استفاده میکنند. برای
جلوگیری از تداخل بین سلولهای مجاور توان ارسالی هر سلول به اندازه کافی کم درنظر گرفته میشود. تلفنهای سـلولی از
روش آنالوگ FM برای برقراری ارتباط بین تلفن متحرک و اداره سلولی استفاده میکنند. دو باند فرکانـسی ۸۲۴ الـی ۸۴۹
مگاهرتز برای ارتباطهایی که با تلفن موبایل شروع میشود و باند فرکانسی۸۶۹ الی ۸۹۴ مگاهرتز برای ارتباطهایی که توسط
تلفنهای ثابت آغاز میشود، اختصاص یافته است. فرکانسهای حامل به فاصله ۳۰ کیلوهرتزی از یکدیگر قرار دارند، بنـابراین
هر باند قادر به پشتیبانی از ۸۳۳ فرکانس حامل میباشد. از آنجاییکه برای هر ارتباط دوطرفـه بـه دو فرکـانس حامـل نیـاز
است، درنتیجه در هر باند فرکانسی فقط ۴۱۶ کانال وجود دارد. البته برخی از این کانالها برای عملیـات کنتـرل و برقـراری
ارتباط رزرو شدهاند. علاوه بر این برای جلوگیری از تداخل، کانالهای فوق طوری بین سلولها توزیع شده اند کـه دو سـلول
مجاور از کانال یکسان استفاده ننمایند. بدین ترتیب هر سلول معمولاً فقط به ۴۰ کانال دسترسی دارد.
برای برقراری یک ارتباط توسط تلفن موبایل، کاربر یک کد ۷ الی ۱۰ رقمی ( شماره تلفن مخاطب ) را وارد مینماید .
بهدنبال آن تلفن موبایل کل باند فرکانسی را جاروب نموده و به دنبال یک کانال خالی کنترلی میگردد. سپس شـماره تلفـن
مخاطب را با استفاده از کانال کنترلی به نزدیکترین اداره سلول ارسـال مـی دارد. اداره سـلول نیـز دادههـای دریـافتی را بـه
MTSO ارسال میدارد وMTSO نیز دادهها را به اداره مرکزی تلفن ارسال میکند. چنانچه مخاطـب در دسـترس باشـد،
اداره مرکزی تلفن اتصال را برقرار میکند و آن را به MTSO ارسال میکند. MTSO نیز یک کانال خـالی صـوتی پیـدا
نموده و به دنبال آن ارتباط برقرار میشود. تلفن موبایل به طور اتوماتیک خود را به کانال جدید وفـق مـیدهـد و ارتبـاط صـوتی
برقرار میشود. هنگامی که یک تلفن ثابت مایل به برقراری ارتباط با یک تلفن موبایل میباشد، ادارۀ مرکزی تلفن شماره مخاطب را
برای MTSO ارسال میکند. MTSO نیزبا ارسال پیامهای جستجوبرای هرسلول به دنبال محل تلفن موبایل مخاطب میگردد.

طیف ADSL

طیف فرکانسی ADSL نشان داده شده است. از آنجاییکه در ADSL سـیگنالهـای خروجـی در
محدودۀ فرکانسی ۳۰ کیلوهرتز تا ۱۴۰ کیلو هرتز و سیگنالهای ورودی در محدودۀ فرکانسی تـا حـداکثر ۱۱۰۴ کیلـوهرتز
قرار دارند، بنابراین ظرفیت ارسال داده در جهت ارسال ۶۴۰ کیلو بیت بر ثانیه و در جهت دریافت ۶۱۴۴ کیلو بیت بـر ثانیـه
میباشد. بهخاطر تفاوت نرخ ارسال و دریافت در ADSL به این فن آوری ارسال نامتقارن گفته مـیشـود. دلیـل نامتقـارن
بودن سرعت ارسال و دریافت در ADSL کاهش القای متقابل میباشد.
درسمت مشترکین ADSL یک واحد فرستنده گیرندۀ ADSL به نام R-ATU قـرار مـیگیـرد. در سـمت شـبکۀ
( وجود دارد. با استفاده از یک تسهیمساز ۱ ارتباطی نیز یک تسهیمساز دسترسی به خطوط دیجیتال مشترکین DSLAM(
فوق؛ امکان جابجایی و هدایت ترافیکهای ورودی چندین R-ATU وجود دارد. از شبکه های ارتباطی موجود برای ارتبـاط
بین تسهیم کننده های دسترسی به خطوط مشترکین دیجیتال استفاده می شـود. در شـکل (۲-۵۹ (نمونـهای از پیکربنـدی
شبکه نقطه به نقطۀ ADSL نشان داده شده است که درآن امکان ارائۀ سرویس باند وسیع به مشترکین فراهم میآید.

انتقال نوری

مطابق با شکل (۲-۴۸ ،(یک سیستم انتقال نوری از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از : سیستم مبـدل
سیگنالهای الکتریکی به پالسهای نوری (با استفاده از دیودهای نوری یا لیزری)، فیبر نوری و مبـدل پـالسهـای نـوری بـه
سیگنالهای الکتریکی(با استفاده از فتودیود).
و غلاف ۱ فیبر نوری از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از : مغزی
. هم مغزی و هم غلاف هر دو ازجـنس ۲
شیشه میباشند. ضریب شکست مغزی بیشتر از ضریب شکست غلاف است که این امر باعث پدیـد ه بازتـابش کلـی در فیبـر
نوری میشود. مطابق با شکل (۲-۴۹ ( سه نوع مختلف فیبر نوری وجود دارند که عبارتند از:
: در این نوع فیبـر، مغـزی و غـلاف دارای دو ضـریب شکـست
￾ فیبر نوری چند مود با ضریب شکست پله ای۳
مختلف میباشند. قطر مغزی نسبتاً زیاد میباشد و این باعث میشود که چندین پرتوی نوری مختلـف بـا زاویـه هـای تـابش
گوناگون وارد فیبر شوند. این پرتوهای نوری از مسیرهایی با طول مختلف به مقصد می رسند. از آنجاییکه سـرعت انتـشار در
محیط برای تمام این پرتوها یکسان میباشد، بنابراین پرتوی نوری که مسیر کمتری را طی کرده است زودتر از پرتوی نـوری
که مسیر طولانی را طی نموده است به مقصد می رسد. این مسئله باعث اعوجاج در پالس نوری دریافتی در مقصد میشود که
آشکارسازی آن را با مشکل مواجه میسازد.
: در این نوع فیبر نیز قطر مغزی نسبتاً زیاد میباشد که باعث
۴
￾ فیبر نوری چندمود با ضریب شکست تدریجی
میشود تا پرتوهای نوری مختلف با زوایای تابش گوناگون وارد فیبر شوند . برخلاف فیبرنوری با ضریب شکست پلهای، در این
نوع فیبر ضریب شکست بهطور ناگهانی تغییر نمیکند بلکه هر چه از محور مرکزی فیبر فاصله مـی گیـریم، ضـریب شکـست
بهطور تدریجی کاهش مییابد. این امر باعث میشود که پرتوهـای نـوری کـه از محـور مرکـزی فیبـر دور هـستند و فاصـله
بیشتری را طی میکنند عملاً با سرعت بیشتر منتقل شوند (زیرا سرعت انتشار نور با ضریب شکست محیط ارتبـاط معکـوس
دارد) و پرتوهای نوری که از نزدیکی مرکز فیبر عبور می کنند و مسیر کوتکهتری را طی میکنند با سرعت کمتری به مقـصد
برسند. بنابراین تدریجی بودن ضریب شکست فیبر، باعث همزمان رسیدن تمام پرتوهای نوری ارسـالی فرسـتنده در گیرنـده
میشود و این امر باعث کاهش اعوجاج پالس نوری در گیرنده میشود.
: در این نوع فیبر، قطر فیبر تا حد طول موج نور کاهش یافته است و این کاهش باعث میشود کـه
۵
￾ فیبر تکمود
پرتوی نور بدون انعکاس و بر روی یک خط مستقیم منتشر شود و به مقصد برسد . بنابراین در فیبـر نـوری تـکمـود، پـالس
نوری در مقصد با کمترین اعوجاج دریافت میشود و آشکارسازی آن آسان میباشد.
نــوع فیبــر نــوری، بــا توجــه بــه نــسبت قطــر مغــزی آن بــه قطــر غــلاف شــناخته مــیشــود . در جــدول
(۲-۶ (انواع فیبر نوری آورده شده است. از نقطه نظر حفاظت فیبـر از نیروهـای خـارجی، فیبـر نـوری بـه دو نـوع Loos
Bufferو Buffer Tight تقسیم می شوند. در ساخت Buffer Loos ، فیبر داخل یک لوله پلاستیکی که قطر درونـی
آن به طور قابل ملاحظه ای بزرگتر از خود فیبر است قرار می گیرد و درون لوله پلاستیکی و اطراف فیبر معمولاً با یک مـاده
ژلی پر می شود که فیبر داخل این ژل آزاد است. Buffer Loos تا حدودی فیبر را در برابر نیروهـای مکـانیکی خـارجی
محافظت می کند

فیبر نوری

درفیبر نوریBuffer Tight یک روکش پلاستیکی چسبیده به فیبر وجود دارد و مانع از آزاد بودن فیبر می شود. این نوع
روکش برای اتصال به اجزای شبکه بسیار مناسب است زیرا این روکش از شکستن فیبر جلوگیری می کند. فیبرهای
Buffer Tightاغلب برای کاربردهای داخل ساختمان ، منابع تغذیه ساختمان های مرکزی و کاربردهای عمومی به کار
برده می شوند.
فیبر نوری به خاطر سرعت بسیار بالای خود که از مرز یک گیگا بیت بر ثانیه نیز فراتر اسـت، بـرای انتقـال داده هـا بـا
سرعت بسیار بالا مفید میباشد. علاوه بر شبکههای محلی، از فیبر نوری می توان در شـبکه هـای مخـابراتی راه دور و شـبکه
تلفن نیز استفاده کرد. بهطور خلاصه مزایای فیبر نوری را می توان نویزپذیری کـم، تـضعیف کـم و پهنـای بانـد بـسیار بـالا
دانست. البته فیبر نوری دارای معایبی نیز میباشد که مهمترین آنها عبارتند از: هزینه بـالا (بـهخـصوص در مـورد فیبرهـای
تکمود)، نیاز به تخصص بالا در نصب و نگهداری آن و همچنین شکنندگی زیاد.
علاوه بررسانه های ارسال هدایت شونده فوق که به آنها اشاره شد، نوع دیگری از رسانه های ارسال وجود دارند کـه بـا
عنوان رسانه های ارسال غیرهدایت شونده یا بدون سیم شناخته میشوند. در رسانه های ارسـال غیرهـدایت شـونده ، امـواج
الکترومغناطیسی بدون اینکه از یک هادی فیزیکی استفاده نمایند، در محیط اطراف انتشار می یابند. در زیر به بررسی انـواع
رسانه های ارسال غیرهدایت شونده می پردازیم.

فرکانس شبکه

در انتشار یونوسفریک امواج رادیویی فرکانس بالا HF به سطح میانی جو برخورد کـرده و در آنجـا بـه سـمت زمـین
منعکس میگردند.از این نوع انتشار در حالتیکه توان ارسال کم میباشـد و فاصـله فرسـتنده و گیرنـده زیـاد اسـت اسـتفاده
میگردد.
در انتشار درخط مستقیم، سیگنالهای رادیویی بسیار فرکانس بالای VHF و UHF مستقیماً در یـک خـط راسـت،
بین فرستنده و گیرنده منتقل میشوند. در این حالت آنتنهای فرستنده و گیرنده باید دقیقاً در معرض دید مستقیم یکدیگر
قرارداشته باشند.
در انتشارفضایی که درمخابرات ماهوارهای استفاده میشود، امواج رادیویی VHF ، SHF و EHF از جو زمـین عبـور
کرده و بهوسیلۀ آنتن ماهواره دوباره به سمت زمین منعکس میشوند.

مایکروویو امواج- ۵-۵-۲
امواج مایکروویو قادر به پیمودن انحنای کره زمین نمیباشند، بلکه ارسال و دریافت آنها بر روی خطـوط مـستقیم و در
دید یکدیگر میباشد. فاصله مستقیمی که امواج مایکروویو قادر به پیمودن آن میباشند، بستگی به ارتفاع آنتن دارد، بهطوری
که هرچه آنتن بزرگتر باشد فاصله بیشتری می تواند طی شود. معمولاً آنتنهای مـایکروویو در نقـاط بلنـد، نظیـر بـرجهـا و
کوهستان قرارمیگیرند. امواج مایکروویو در هرلحظه در یک جهت انتشار می ی ابند. بنابراین برای برقراری ارتباط دوطرفه نیاز
به دو فرکانس متفاوت میباشد و برای هر فرکانس فرستنده و گیرندۀ مخصوصی نیاز میباشد. البته می توان هر دو فرستنده
و گیرنده را در یک دستگاه به نام فرستنده/گیـرنده ادغام نمود.
برای افزایش برد امواج مایکروویو از تکرار کننده های مناسب استفاده میشود . هر تکـرار کننـده، امـواج مـایکروویو را
دریافت مینماید و پس از تقویت با استفاده از آنتنهای مناسب امواج را به تکرار کنندۀ بعدی ارسـال مـیکنـد. فاصـلۀ بـین
تکرار کنندهها بستگی به فرکانس امواج مایکروویو و همچنین شرایط محیطی دارد . براساس نوع سیستم به کار گرفته شـده،
هر تکرار کننده می تواند سیگنال دریافتی را با همان فرکانس و یا با فرکانس متفاوت ارسـال دارد . سیـستمهـای مـایکروویو
میباشند. ۲ وشیپوری ۱ دارای دو نوع آنتن به نامهای آنتنهای سهموی

ماهوارهای مخابرات- ۶-۵-۲
انتشار امواج درسیستمهای مخابرات ماهواره ای شبیه ارسال امواج مایکروویو، بر روی مسیر مستقیم صورت میگیردکه
در آن یک ایستگاه زمینی اطلاعات را برای یک ماهواره که دور زمین می چرخد ارسال میدارد. اصول سیستمهای ماهوارهای
نیز مشابه سیستمهای مایکروویو میباشد که در آن ماهواره مانند یک تکرار کننده عمل میکند. در شکل (۲-۵۰ (نمونهای
از یک سیستم ماهواره نشان داده شده است .
با استفاده از سیستمهای ماهواره ای از هر نقطه زمین می توان برای هر نقطه دیگر از زمـین اطلاعـات را ارسـال کـرد.
بنابراین سیستمهای مخابرات ماهواره ای از کیفیت ارتباطی بالایی برخوردار هستند . ماهواره به تنهایی قیمت بالایی دارد اما
اجاره کردن فرکانسهای ماهوارهای و یا اجاره کردن زمانی آن قیمت نسبتاً مناسبی دارد

فن آوری اترنت

از ۲۷ سال پیش که فنآوری اترنت ارائه شد، این فنآوری تاکنون تحولهـای زیـادی جهـت بـرآورده کـردن نیازهـای
شبکههای سوئیچ بسته ای یافته است. به خاطر مزایایی نظیر هزینه پیاده سازی کم، قابلیت اطمینان بالا و نصب و نگـه داری
آسان، فنآوری اترنت به شدت مورداستقبال قرارگرفته است. با افزایش سرعت شبکههـا و ارائـه خـدمات جدیـدتر، فـن آوری
اترنت نیز تکامل یافته است و خود را با سرعتهای بالا وفق داده است.
استاندارد گیگابیت اترنت که در بالا به آن اشاره شد، در شبکههای خصوصی وهمچنـین شـبکههـای عمـومی اسـتفاده
میشود. باتوسعه این فنآوری، استفاده اترنت از شبکههای محلی به شبکههای شهری توسعه یافتـه اسـت. اخیـراً اسـتاندارد
اترنت۱۰ گیگابیت برثانیه ارائه شده است. با استفاده از این استاندارد امکان ارسال ترافیک داده ای سریع و همچنین خدمات
جدیدی نظیر ویدئوی متحرک فراهم شدهاست. استاندارد اترنت۱۰ گیگا بیت از چند جنبه با استاندارد اترنـت پایـه متفـاوت
است. دراین استاندارد فقط ازفیبر نوری استفاده میشود وهمچنین عملیات ارسال بهصـورت کـاملا دوطرفـه اسـت. بنـابراین
دراین استاندارد هیچگونه تداخلی بین قاب ها بهوجود نمیآید. هر چند اترنت ۱۰گیگا بیت ازسرعت بسیار بالایی نـسبت بـه
اترنت پایه برخوردار است، اما از نظرساختار قابها تا حد زیادی مـشابه آن مـیباشـد. سـرمایه گـذاری بـر روی اترنـت۱۰
گیگابیت بر ثانیه و استفاده وسیع از آن هنوز مطمئن نمی باشد. قابلیت ارتباط اترنت۱۰ گیگابیت باسایر فنآوری های شبکه
نظیرSONET در حال بررسی است.

حلقه منطقی

هنگامیکه برای اولین بار حلقه منطقی تشکیل میشود، ایستگاهها به ترتیب آدرس فیزیکی (کـارت شـبکه) خـود در
حلقه قرار میگیرند. مبادله نشانه نیز از ایستگاههای با آدرس بالا به سمت ایستگاههای با آدرس کم صورت میگیـرد. هرگـاه
ایستگاهی نشانه را در اختیار قرار گرفت، فقط برای مدت محدودی اقدام به ارسال قاب مینماید و بعد از آنکـه مـدت زمـان
آن تمام شد، باید نشانه را در اختیار ایستگاه دیگر قرار دهد . چنانچه ایستگاهی که نشانه را در اختیـار دارد داده هـایی بـرای
ارسال نداشته باشد، آنگاه بهسرعت نشانه را آزاد میکند و به ایستگاه مجاور خود بر روی حلقه منطقی تحویل میدهد.
درشبکههای گذرگاه نشانه، هرایستگاه به طور داخلی به چهار زیر ایستگاه دیگر تقسیمبندی میشود. هـر زیـر ایـستگاه
داخلی قادر به ارسال یک کلاس خاص ترافیک میباشد. چهار کلاس ترافیک با اولویتهای ۴،۲،۰ و۶ در شبکههـای گـذرگاه
نشانه وجود دارند که کلاس صفر کمترین اولویت و کلاس ۶ بالاترین اولویـت را در اختیـار دارد. نحـوه اسـتفاده از۴ کـلاس
ترافیکی فوق بهصورت زیر میباشد:
￾ کلاس۶ :پیام های اورژانسی و بسیارمهم نظیرآلارمهای هشداردهنده وعملیـات کنترلـی حـساس ازکـلا س ۶ کـه
بالاترین اولویت را دارا میباشد، استفاده میکنند.
￾ کلاس۴ : پیام های مربوط به مدیریت حلقه منطقی و کنترل طبیعی شبکه از این کـلاس ترافیکـی اسـتفاده مـی
نمایند.
۱

الگوریتم مسیریاب

در این الگوریتم هرمسیریاب یک جدول ( یک بردار )، که نشان دهنده بهترین مسیر شناخته شده تا هر مقصد و نحوه
رسیدن به آن مقصد است را ذخیره میکند. این جداول با تبادل اطلاعات بین همسایه ها به روزآوری میشوند. این الگـوریتم
با نامهای دیگری نظیر الگوریتم مسیریابی توزیع شده بل من- فورد والگوریتم فورد-فوجستون نیز شناخته میشود . الگوریتم
که امروزه در شبکه جهـانی ۳ فوق اولین الگوریتم مسیریابی استفاده شده درشبکه آرپانت میباشد. الگوریتم مسیریابی RIP
اینترنت استفاده میشود، از روش مسیریابی بردار فاصله استفاده میکند. بـسیاری از شـرکتهـای تولیـد کننـده مـسیریاب،
نظیرشرکت Talk Apple و Cisco نیز از فرم پیشرفته این الگوریتم درمسیریاب های خود استفاده می کنند. الگـوریتم
مسیریابی بردار فاصله یک الگوریتم وفقیمیباشد که در آن هر مسیریاب شبکه بهطور متناوب در فواصل زمانی معین جدول
مسیریابی خود را برای دیگر مسیریابهای شبکه ارسال میکند. هر مسیریاب با دریافت جداول مسیریابی از مـسیریابهـای
مجاورخود، اقدام به روزآوری جـدول مـسیریابی خـودمـیکنـد. طبیعـی اسـت کـه بعـد از مـدتی، جـدول مـسیریابی کلیـه
مسیریابهای شبکه به روزآوری میشود و بدین ترتیب هر مسیریاب، کل شبکه را شناساییمیکند.
بهعنوان مثال برای درک بیشتر این الگوریتم شبکه نشان داده شده در شکل (۶ -۶ (را در نظر بگیرید. دراین شکل
هفت شبکه مختلف از طریق مسیریابهـای E,D,C,B,A و F بـه یکـدیگر متـصل شـدهانـد. در شـروع کـار شـبکه،
هرمسیریاب فقط شبکه هایی را که به آنهـا اتـصال مـستقیم دارد مـیشناسـد. در مثـال فـوق، ارزش عـددی هـر لینـک
۱میباشد. به عبارت دیگر مسیریابهای شبکه در انتخـاب مـسیر، مـسیری را کـه دارای کمتـرین پـرش مـیباشـد، در
نظرمیگیرند.
در شکل (۶ -۷ (نحوه به روزآوری جداول مسیریابی مسیریابهای شبکه نشان داده شده است. دیده میشـود کـه
بعدازگذشت مدتی، تمامی مسیریاب های شبکه ازوضعیت شبکه مطلع شده وجدول مسیریابی خود را کامل مینماینـد.
البته بعد از اینکه جداول مسیریابی شبکه کامل شد، مسیریابهای شبکه همچنان بهطور متناوب هر چند وقت یک بار
اقدام به ارسال جداول مسیریابی خود به یکدیگرمینمایند. بدین ترتیـب اگـر تغییـری در شـبکه رخ دهـد، نزدیکتـرین
مسیریاب متوجه تغییرمیشود و بعد از مدتی تمام مسیریاب های شبکه از بروز تغییر فوق آگاه میشوند.

مسیر یابی وضعیت لینک

مسیریابی وضعیت لینک، یک جایگزین مناسب با قابلیت انعطاف پذیری بالاتر و قدرت بیشتراز مسیریابی بـردار فاصـله اسـت کـه
منشأ پیدایش آن شبکه آرپانت میباشد. استفاده از این الگوریتم درچند سال اخیرگستردگی زیادی یافته است، به طوری که امـروزه در
اینترنت هم از این نوع مسیریابی استفاده وسیعی میشود. دو مشکل عمده روش مسیریابی بـردار فاصـله، باعـث گردیـد کـه امـروزه از
مسیریابی وضعیت لینک در شبکه جهانی اینترنت استفاده وسیعی شـود . نخـست ایـنکـه در مـسیریابی بـردار فاصـله، معیارمحاسـبه
تاخیرطول صف میباشد و الگوریتم هیچ توجهی به پهنای باندخطوط برای ارزیابی تاخیر ندارد. مساله دوم اینکه همگرا شدن الگوریتم
بردارفاصله وقتی که مکانیسمهای شناسایی حلقه های مسیریابی نیز استفاده می شوند طولانی میباشد. بهعلت وجود دو مـشکل فـوق
در مسیریابی بردار فاصله، مسیریابی وضعیت لینک جایگزین آن گردید. امروزه شکلهای متنوعی از این نوع مسیریابی بهطور گسترده در
شبکههای کامپیوتری استفاده میشود.
در مسیریابی وضعیت لینک هر مسیریاب بایدمراحل زیر را اجرا نماید:
۱ -همسایگانش را شناسایی نماید و آدرس شبکه آنها را یاد بگیرد.

لایه بین شبکه ای

یکی دیگر از وظایف مهم لایه شبکه ، ارتباط بین شبکه ای مـیباشـد. همـانطـور کـه در فـصل اول بـه آن اشـاره شـد، شـبکه هـای
کامپیوتری دارای مزایای متعددی میباشند. شبکهسازی و اتصال شبکههای کـامپیوتری بـه یکـدیگر نیـز دارای مزایـای زیـادی اسـت. در
راستای ایجاد یک شبکه وسیع جهانی، اتصال شبکهها به یکدیگر و ایجاد یک شبکه بزرگتر دارای مزایا و اهداف متعددی میباشد.
اتصال یک یا چند شبکه و ایجاد یک شبکه بزرگتر واتصال آنها بـه یکـدیگر را ارتبـاط بـین شـبکهای گوینـد. چنانچـه
فرستنده وگیرنده یک بسته در دو شبکه متفاوت با پروتکل های غیریکسان قرارداشـته باشـند، در ایـن صـورت لـزوم تبـدیل
بستهها از یک پروتکل به پروتکل دیگر و استفاده از تجهیزات خاص ارتباط بین شبکه ای حسمیشود. به شبکههـایی کـه از
اتصال چند شبکه به یکدیگر بهوجود می آید، دراصطلاح internet گفته میشود. البته باید توجه نمود کـه شـبکه جهـانی
Internetنمونه کاملی از یک internet است که درآن میلیونها کامپیوتر به یکدیگر متصل شدهاند.
اتصال شبکهها به یکدیگر و ایجاد یک شبکه وسیعتر در ردههای مختلفی قابل انجاممیباشد که عبارتند از:
– اتصال LAN به LAN :دراین حالت دو شبکه محلی مستقیماً با کمک تجهیزات ارتباط بین شبکه ای به یکدیگر
متصل میشوند. بهعنوان مثال اتصال دوشبکه محلـی دریـک سـاختمان بـه یکدیگرنمونـه ای از اتـصال LAN بـه
LAN میباشد.
– اتصال LAN به WAN :دراین حالت یک شبکه محلی به یک شبکه گسترده اتصال می یابد. برقراری اتصال فوق
به تجهیزات ارتباط بین شبکهای نیاز دارد. بهعنوان مثال اتصال شبکه محلی یک دانشگاه بـه اینترنـت نمونـه ای از
اتصال LAN به WAN است.
– اتصال WAN به WAN :دراین حالت دو شبکه گسترده ازطریق تجهیزات مناسب بـه یکـدیگر متـصل شـده و
قادربه تبادل اطلاعات با یکدیگر میباشند. اتصال شبکه دیتای یک کشور به شبکه جهانی اینترنت، نمونه ای از این
نوع اتصال میباشد.
– اتصال دو LAN از طریق یک یا چند WAN :در ایـن حالـت دو شـبکه محلـی کـه درفاصـله دور از یکـدیگر
قرارگرفته اند، از طریق امکانات ارتباط بین شبکه ای با کمک یک شبکه گسترده به یکدیگر متصل می شوند. اتصال
دو شبکه محلی یک سازمان ازطریق شبکه مخابرات نمونه ای از این نوع اتصال است.
درشکل (۶-۱۰ (مثالی ازانواع اتصال فوق آورده شده است.
جهت اتصال دو شبکه به یکدیگر از تجهیزات ارتباط بین شبکهای استفاده میشود. براساس اینکـه دو شـبکهای کـه بـه
یکدیگر متصل میشوند، درچه لایههایی با یکدیگر مشترک و در چه لایـههـایـی بـا یکـدیگر متفـاوت هـستند، از تجهیـزات
متفاوتی برای اتصال آنها به یکدیگر استفادهمیشود. در زیر به بررسی مهمترین تجهیزات ارتباط بین شبکهای میپردازیم.

ظرفیت شبکه

بستههای ارسالی بیش از ظرفیت شبکه باشند، در این صورت نودهای شـبکه قـادر بـه تحمـل انبـوه
بستههای ورودی نمیباشند و بدین ترتیب بستههای ورودی از بین میروند که این امر مشکل ازدحام و ازدحام را بدتر و بدتر
میکند. چنانچه ترافیک ورودی به شبکه بیش ازحد زیاد باشد، در این صورت کارآیی شبکه به شدت افت مـیکنـد و تقریبـاً
هیچ بستهای به مقصد نمیرسد.
عوامل مختلفی باعث ایجاد ازدحام در شبکههای کامپیوتری میشوند. اولین عامل مـوثر در ایجـاد ازدحـام در نودهـای
شبکه، سرعت پردازش پایین نودهای شبکه میباشد. چنانچه نودهای میانی شبکه سرعت پردازش کمیداشته باشند، در این
صورت تمامی بافرهای میانی شبکه لبریزمیشوند.
دومین دلیل ایجاد ازدحام در شبکههای کامپیوتری، کند بودن سرعت لینکهای خروجی هر نود میباشـد. بـه عبـارت
دیگر چنانچه نرخ ورود ترافیک به نودهای شبکه، بیشتر از ظرفیت خطوط خروجی باشد، احتمال وقوع ازدحام زیاد میباشد.
چنانچه در شبکه، ازدحام بهوجود آید، بافرهای میانی شبکه لبریز میشوند و باگذشت زمان درصورتیکه اقدام مناسب
انجام نشود، وضعیت ازدحام بدترمیگردد. اگر بسته ارسالی فرستنده در بافرهای میانی شبکه از بین بـرود، فرسـتنده بعـد از
مدتی دوباره اقدام به ارسال بسته فوق میکند؛ که این امر باعث افزایش شدت ازدحاممیشود. با توجه به اینکه فرسـتنده بـا
ارسال هر بسته، آن را درحافظه خود ذخیره میسازد تا درصورت نیاز دوباره آن را ارسال نماید، چنانچه ازدحامی در شبکه به
وقوع پیوندد، بستههای ارسالی فرستنده از بین رفته و بدین ترتیب فرستنده هیچگاه نمیتواند بافر خود را خالی نماید.
باید توجه نمود که کنترل ازدحام با کنترل جریان متفاوت میباشد. کنترل ازدحام به روالهای لازم جهت کنترل تمام
نودهای شبکه و بافرهای میانی آنها برای جلوگیری از کاهش کارآیی شبکه دلالت دارد؛ در حالیکه کنترل جریان فقـط بـین
دو نقطه انجام میشود و هنگامیکه یک فرستنده سریع به یک گیرنده کند، دادههایی را ارسـال مـیدارد از کنتـرل جریـان
برای تعدیل سرعت ارسال فرستنده و تنظیم آن با سرعت دریافت گیرنده استفادهمیشود.
در شکل (۶-۹ (نمودار تعداد بستههای تحویل داده شده در مقصد برحسب تعداد بستههای ارسالی به شبکه رسم شده
است. همانطور که در این شکل دیدهمیشود، با افزایش تعداد بستههای ارسالی به شبکه، تعداد بستههای تحویل داده شـده
در مقصد نیز افزایشمییابد. چنانچه بسته های ارسالی از حدی بیشتر شوند، شبکه با ازدحام مواجه میگردد و قادر بـه ارائـه
کارآیی مطلوب خودنمیباشد.

اتصال پل بین شبکه ها

یک پل درهر دو سطح لایه فیزیکی و پیوند داده از مدل لایهای OSI عمل میکند. توسـط یـک پـل امکـان تقـسیم
بندی یک شبکه بزرگ به قطعات کوچکتر فراهم میآید. برخلاف تکرارکننده، پلها قابلیت فیلترنمودن ترافیکهای ورودی را
به خود دارند. پل آدرس مقصد قاب ورودی را بررسی میکند و درصورتیکه آدرس گیرنده قاب درطرف دیگرپل قرار داشـته
باشد، اجازه عبور بسته را میدهد ولی در غیراینصورت ازعبور بسته جلوگیری میکند.
با توجه به نحوه عملکرد پل، میتوان نتیجه گرفت که یکی از مزایای عمده آن قابلیت فیلترنمو دن ترافیک و جلوگیری
از ارسال ترافیکهای ناخواسته به سایر قسمتهای یک شبکهمیباشد. در شکل (۶-۱۲ (مثالی ازدوشبکه که با استفاده از پل
به یکدیگر متصل شدهاند آورده شده است. بهعنوان مثال در این شکل، چنانچه ایستگاه A قابیرا به مقصد ایستگاه D ارسال
دارد، با توجه به اینکه فرستنده و گیرنده قاب در یک شبکه قرار دارند، پل متوجه شده و اجازه عبور قاب را ازخود نمیدهد؛
ولی چنانچه مقصد قاب ارسالی A ،ایستگاه G باشد، قاب از پل عبور میکند.
هر پل برای انجام صحیح عملیات فیلترنمودن بستهها، بایدحاوی یک جدول آدرس باشد که تمامی آدرسهـای فیزیکـی
ایستگاههای موجود در شبکه را دارا میباشد. با توجه به اینکه جدول مسیریابی آدرس فوق به چه صورت ایجـاد و مـدیریت
شود، سه نوع مختلف از پل وجود دارند

انواع قاب pnr

قاب RNR : از این قابها برای سه منظور متفاوت بهصورت زیر استفاده میشود:
الف) تصدیق: چنانچه قاب RNR توسط گیرنده برای ایستگاه فرستنده ارسال شود، در این صـورت دریافـت سـالم
تمام قابها تا قبل از (R(N اعلام میشود. همچنین از فرستنده درخواست میشود که ارسال را متوقف نمـوده تـا
اینکه دوباره گیرنده برای فرستنده یک قاب RR ارسال دارد.
ب) انتخاب: هنگامیکه ایستگاه اولیه بخواهد دادهای را برای ایستگاه ثانویه ارسال دارد با ارسال یـک قـاب RNR
که بیت F/P آن ۱ میباشد، ایستگاه ثانویه را مطلع میسازد. با ارسال این قـاب عمـلاً بـه ایـستگاه ثانویـه گفتـه
میشود که دادههای خود را برای ایستگاه اولیه ارسال نکند.
ج) پاسخ منفی به انتخاب: هنگامیکه یک ایستگاه ثانویه انتخاب شده، قادر به دریافت اطلاعات نباشد،یک قاب
RNR که در آن بیت F/P ، ۱است برای ایستگاه اولیه ارسال میدارد.
• قاب REJ : سومین نوع قابهای نظارتی قاب REJ میباشد. گیرنده هنگامیکه هیچ دادهای برای ارسال نداشـته
باشد، از این قاب به عنوان یک پیام تصدیق منفی در حالت کنترل خطا بهصـورت بازگـشت بـه عقـب بـه انـدازه N
استفاده میکند. در این قاب، (R(N نشان دهنده شماره فیلد معیوب است که فرستنده از آن به بعد را بایـد دوبـاره
برای گیرنده ارسال دارد.
• قاب SREJ : از این قاب به عنوان یک پیام تصدیق منفی در روش کنترل خطـا بـهصـورت رد انتخـابی اسـتفاده
میشود. این قاب توسط گیرنده به فرستنده ارسال میشود و نشان دهنده این است که یک قاب مشخص که شماره
آن در فیلد (R(N معلوم شده است با خطا دریافت گردیده و باید دوباره ارسال گردد.

قابهای بدون شماره
از این قابها برای مبادله اطلاعات مدیریت جلسه و اطلاعات کنترلی بین ایستگاه ها استفاده میشود. برخلاف قابهـای
نظارتی، قابهای بدون شماره، حاوی فیلد اطلاعات میباشند؛ اما از این اطلاعات فقط برای مدیریت سیستم استفاده می شود
و هیچگونه داده کاربردرآن وجود ندارد. انواع قابهای بدون شماره توسط فیلدهای ۵ بیتی کد مـشخص مـیشـود. حـداکثر
میتوان ۳۲ قاب بدون شماره مشخص نمود. از این قابها برای عملیاتی نظیر تنظیم مد، مبادله بدون شـماره، قطـع اتـصال،
مقدار دهی اولیه و سایر موارد دیگر استفاده میشود. درجدول (۳-۸ (انواع قابهای بدون شماره آورده شده است.
در شکل (۳-۵۰ (مثالی از ارتباط همتا به همتا بین دو ایستگاه A و B با استفاده از پروتکل HDLC آورده شده اسـت.
مطابق با این شکل، ابتدا ایستگــاهA برای برقراری ارتباط درحالت بـالانس غیرهمزمـان (ABM (یـک قـاب بـدون شـماره
(SABM (برای ایستگاه B ارسال میدارد. در قاب ارسالی بیت P برابر۱ میباشد که نشان دهنـده ایـن اسـت کـه ایـستگاه A
خواهان کنترل جلسه و ارسال زودتراست. در پاسخ، ایـستگــاهB بـا ارسـال قـاب بـدون شـماره از نـوع UA کـه بیـت F آن
۱میباشد، درخواست A را میپذیرد. از آنجاییکه با توافق دو طرف حالـت ارسـال بـه صـورت بـالانس غیرهمزمـان اسـت،
بنابراین هردو ایستگاه از نوع ترکیبی میباشند و بیت F/P اعتبـارخود را از دسـت مـیدهـد. بعـد از تنظـیم حالـت ارتبـاط،
دوایستگاه برای یکدیگرقابهای اطلاعاتی ارسال میدارند.

شبکه وی پی ان

کامپیوتر در چند سال اخیر در زمینه های مختلفی نظیرحجم و قـدرت پـردازش اطلاعـات، ابعـاد فیزیکـی قطعـات
کامپیوتر وکاهش قیمت محصولات کامپیوتر، پیشرفت سریعی داشته است. یکی از جنبه های پیشرفت سیستمهای کامپیوتر،
آنها میباشد. امروزه با استفاده ازکامپیوترهای کیفی، کاربران میتوانند درهرنقطه از دنیا بـه آخـرین اطلاعـات ۱ قابلیت حمل
دسترسی داشته باشند.
یکی از دستاوردهای جدید در شبکههای کامپیوتری، پیدایش شبکههای محلـی بیـسیم اسـت. شـبکه محلـی بیـسیم، یـک
سیستم ارتباطی انعطاف پذیرمیباشد که به عنوان یک جایگزین توسعه یافته برای شبکه های محلی با سـیم در نظـر گرفتـه
میشود. با استفاده از فنآوری هایی نظیر امواج رادیویی،امواج مادون قرمز و امواج صوتی، شبکه های محلی بیـسیم اقـدام بـه
ارسال و دریافت داده ها می نمایند که بدین ترتیب نیازی به اتصالهای سیمی در این سیستم ها وجود ندارد.
امروزه شبکههای محلی بیسیم به عنوان یک سیستم همه منظوره که میتوانند جایگزین مناسبی بـرای شـبکههـای سـیمی
باشند، شناخته میشوند. در شبکههای محلی با سیم، معمولاً ۴۰ درصد کـل هزینـه نـصب شـبکه، هزینـه کابـل کـشی آن
میباشد و چنانچه شبکه نیاز به تغییری داشته باشد، کابل کشی باید تغییر نموده که این امر باعث افزایش هزینـه مـیگـردد.
طبیعی است در شبکه های محلی بیسیم، هزینه کابل کشی وجود ندارد و در صورت نیاز، ساختار شبکه به راحتی قابل تغییر
میباشد. از این شبکه هادرمحیطهای مختلفی نظیر دفاتر کار، کارخانجات، آزمایشگاههای تحقیقـاتی و دانـشگاه هـا مـیتـوان
استفاده نمود. با استفاده از شبکههای محلی بیسیم، کاربران شبکه بدون اینکه به نقطه خاصی متصل شوند، قادر به استفاده
از منابع مشترک شبکه میباشند. همچنین مدیران شبکه قادر به توسـعه و تغییـر شـبکه خـود بـدون نیـاز بـه سـیم کـشی
میباشند.
فن آوری بیسیم رادیویی سریعترین روش برای راه اندازی یک شبکه بویژه هنگامی که توزیع مشترکین اولیه بصورت پراکنده
است، می باشد. هر طیف فرکانسی به لحاظ تاریخی یک کالای بسیار گرانبها بوده است. برخلاف طرحهای مدولاسیون
۲ دیجیتال امروزی، تکنیکهای قدیمی مدولاسیون از عرض باند بطور مؤثر استفاده نمی کردند. در آمریکا ، سازمان FCC
مجوزهای طیف فرکانسی را تا سال ۱۹۹۳ بطور رایگان در اختیار اپراتورها قرار می داد. بنابراین انگیزه کافی برای توسعه فن
آوری جدید مدولاسیون وجود نداشت. بعلاوه بخش مناسبی از طیف موجود، معمولاً برای کارهایی با اولویت بالا همانند
آژانسهای محلی مثل آتش نشانی و پلیس یا کاربردهای ملی همانند کنترل ترافیک هوایی، تله متری عمیق ماهواره ای و
ارتباطات نظامی رزرو می شد. در نهایت طیف فرکانسی بسیار بالا (بالای ۲۰ گیگاهرتز) برای کاربردهای تجاری به سختی
مورد پذیرش قرار گرفت .
با ظهور فن آوری دیجیتال، فرکانسهای بالای ۲۰ گیگاهرتز از جنبه تجاری اهمیت یافتند. فرکانسهای زیر ۲۰ گیگاهرتز نیز
می توانند کاربران بیشتری را در سرعتهای بالاتر (اصولاً بواسطه تکنیکهای مدولاسیون دیجیتال و فشرده سازی) پشتیبانی
نمایند. افزون بر این فن آوریهای جدید، تغییر در خط مشیهایی که در صدور مجوزفرکانس صورت می گیرد نیز بطور وسیعی
در ارزش طیف فرکانسی تأثیر گذاشته اند. چند سال پیش سازمان FCC در آمریکا عرض باند قابل دسترسی را قیمت
گذاری نمود و بدینگونه انگیزه برای استفاده مؤثر از طیف فرکانسی ایجاد گردید. همه این عوامل دست به دست هم دادند و
فن آوری بیسیم را بعنوان یک فن آوری منتخب برای استفاده در کاربردهای باند پهن، مناسب ساختند.

تلویزیون دیجیتال

تلویزیون دیجیتال، ماهواره های مدارکمLEO ، باند ۲۴ گیگاهرتز ، باند ۳۸ گیگاهرتز، فن آوری GSM ، سرویس ارتباطات
بیسیم (WCS (و نسل سوم تلفنهای همراه نام برد.
مجموع این سرویسها نشان می دهند که درچند سال گذشته، FCC استفاده از بیش از ۳ گیگاهرتز از طیف فرکانسی را برای
سرویسهای تجاری، غیردفاعی و غیردولتی آزاد نموده است. این عرض باند وسیع را با ظرفیت ۱ گیگاهرتزی کابل کواکسیال
یا ظرفیت ۱ مگاهرتزی زوج سیم های مسی به هم تابیده مقایسه نمایید. بعلاوه دارندگان طیف، اکنون محدودیتهای کمتری
روی سرویسهایی که می توانند ارائه دهند، دارند. از آنجایی که سرویس صوتی نیاز به عرض باند خیلی کمی دارد، بخش
زیادی از عرض باند برای سرویسهای دسترسی تصویری و اینترنت قابل استفاده خواهد بود. درنهایت بخش زیادی از طیف
تلویزیون آنالوگ در محدوده های فرکانسی کمتر از ۵۴ مگاهرتز (هنگامی که شرکتهای پخش تلویزیونی به پخش دیجیتال
روی آوردند) در اختیار سایر سرویسها قرار گرفت.
سرویسهای تلویزیون ماهواره، معمولاً گرانتر از سرویسهای کابلی بوده و قابلیت برنامه ریزی محلی را ندارند. همچنین تلفن
های سلولی دارای کیفیت صوتی پایین، قیمتهای بالا وارتباط پذیری کمی می باشند. سئوال اصلی در مورد شبکه های
بیسیم آن است که آیا عملکرد آنها در سطح قابل قبولی از عملکرد، قابل پیاده سازی است یا خیر؟ البته مسئله هزینه پایین
تر در مرحله دوم قرار می گیرد.
شبکه های بیسیم از فرکانسهای خیلی بالاتری نسبت به زیرساختارهای کابلی بهره می گیرند. بنابراین بحثهایی درمورد
پایداری و کم هزینه بودن آنها برای سرویسهای پرسرعت هنوز ادامه دارد. سهولت استفاده از فن آوریهای بیسیم، جذابیت آن
برای مشترکین، بالا بودن طیف قابل دسترس برای کاربران و ابداعات فنی که امکان استفاده مؤثرتر ازطیف فرکانسی را می
دهند همگی دست به دست هم داده اند تا فن آوری بیسیم بعنوان یک گزینه کلیدی برای دسترسی به خدمات باند پهن
مطرح شود.
۴-۲ -مشخصه های بیسیم
شبکه های بیسیم از طیف فرکانسی رادیویی که اصولاً بعنوان محدوده فرکانسی ۳۰۰ کیلوهرتز تا ۳۰۰ گیگاهرتز تعریف می
گردند، استفاده می کنند. این محدوده فرکانسی بین صوت قابل شنیدن و نور مرئی قرار می گیرد. صوت قابل شنیدن
متناسب با تغییرات در فشار هوا ارسال می گردد . جدول (۴-۱ (کلاسهای باند پهن طیف فرکانسی را نشان می دهد

فرکانس

فرکانسهای پایین طیف امواج رادیویی به آسانی منتشر نمی شوند. فرکانسهای بالاتر بیشتر شبیه نورمرئی عمل می نمایند.
فرکانسهای بالاتر همانند نور مادون قرمز یا نورمرئی را می توان با استفاده از آنتن هایی با اندازه معقول متمرکز نمود.
بنابراین یک مزیت فرکانسهای بالا، امکان کانونی تر نمودن سیگنالهاست که خود امکان ارسال بخش بندی شده طیف
رادیویی را می دهد و درنهایت سبب افزایش امکان استفاده مجدد از فرکانس می شود. همچنین فرکانسهای پایین تر می
توانند از موانعی همچون دیوارهای ساختمانها عبور نمایند درحالی که فرکانسهای بالاتر رادیویی بوسیله اشیاء فیزیکی همانند
قطرات باران در فرکانسهای خیلی بالا بلوکه می گردند. فرکانسهای معقول برای شبکه های دسترسی بیسیم در باند سلولی
آنالوگ، تقریباً از ۸۰۰ مگاهرتز تا ۳۰ گیگاهرتز در دسترس می باشند. غیر از این موارد، فن آوری بیسیم در بسیاری از
مشخصه های ارسال کابلی مثل تضعیف متناسب با فاصله که در نهایت محدوده و برد سیستم را تعیین می نماید، مشترک
می باشند. برخی مشخصه های اصلی مفید برای مقایسه شبکه های دسترسی بیسیم به شرح زیر می باشند:
• مکان: مکان بخشی از طیف رادیویی می باشد که سرویس مورد نظر در آنجا قرار می گیرد . بدان معنا که مکان،
موقعیت سرویس را در باند فرکانسی نشان می دهد .
• مقدارعرض باند: برخی شبکه های دسترسی از عرض باندی معادل ۱۰ مگاهرتز (برای مثال سرویس PCS (
استفاده می کنند، در حالی که برخی شبکه های دسترسی همانند LMDS از عرض باندی معادل ۱/۱ گیگاهرتز
بهره می برند. نوعاً فرکانس بالاتر به معنای باند بیشتر می باشد. مقدار عرض باند، نرخ ارسال داده ها را مشخص می
نماید.
• مدولاسیون: همانند رسانه های کابلی، فرستنده های بیسیم نیز می توانند مشخصه هایی همچون فرکانس، دامنه
و فاز سیگنال را تغییر دهند. فن آوری بیسیم، بعد دیگری را به پارامترهای مدولاسیون اضافه می کند. بدان معنا
که امواج را می توان هم به طور افقی و هم بطور قائم پولاریزه نمود. این می تواند یک درجه آزادی به سایر
۱ پارامترهای مدولاسیون اضافه نماید. قسمت بندی
، یک درجه آزادی دیگر را به مدولاسیون اضافه می کند. این دو
درجه آزادی امکان استفاده مجدد از فرکانس را می دهند.
: برخی سرویسها همانند DBS ،دارای یک شعاع مؤثر سرویس ملی ، یا در اروپا یک شعاع ۲ • شعاع مؤثر سرویس
مؤثر سرویس قاره ای هستند. شعاع مؤثر پخش DTV تا حدود ۵۰ کیلومتر در مکانهای نسبتاً باز می باشد. سایر
خدمات همانند LMDS یا PCS دارای شعاع نسبتاً کوچک می باشند. این شعاع بواسطه توان ارسال محدود موجود
در فرکانسهای بالا و تضعیف بیشتر، در حدود ۵ کیلومتر یا کمتر می باشد. مزیت داشتن یک شعاع مؤثر بزرگ
بمعنای آن است که یک سرویس را می توان به مشترکین زیادی حتی به میلیونها مشترک با استفاده از یک
فرستنده واحد عرضه نمود. برای مثال یک ماهواره می تواند اطلاعات را به همه ایالات متحده آمریکا یا اروپا ارسال
نماید. این واقعیت سبب کاهش هزینه شده و همه مشترکین می توانند اطلاعات را بطور همزمان در یافت نمایند.
عیب این روش درآن است که ارتباط محاوره ای و دوطرفه با افزایش شعاع مؤثر، کاهش می یابد. شعاع مؤثربزرگ
به معنای آن است که مشترکین بیشتری با فراهم آوردن خدمات شبکه بطور همزمان می توانند ارتباط برقرار کنند.
استفاده از مسیر برگشتی با افزایش شعاع مؤثر روز به روز مشکلتر می شود.
جدول (۴ -۲ (نحوه تخصیص فرکانس ها را به سرویسهای سپید نت بیسیم، نشان می دهد. سرویسهای باند باریک، عرض باند کافی را
برای صوت ارائه می دهند. سرویسهای باند پهن دارای عرض باند بیشتری بوده و از کاربردهای تجاری پرسرعت تصویری
پشتیبانی می نمایند. کلاسها یا رده های بیسیم باند پهن شامل سرویسهای ماهواره ای، موبایل و سرویسهای ثابت می باشد.

انواع شبکه های بی سیم

شبکه های بیسیم، ارتباط بین دستگاههای ارتباطی بیسیم با سرویس دهنده های اینترنت را برقرار می سازند.
سازندگان تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی، شبکه های بیسیمی ارائه داده اند که می توانند از دستگاهها وسرویسهای
ارتباطی بیسیم پشتیبانی نمایند. شبکه های بیسیم به چهار خانواده اصلی تقسیم می شوند. این چهارگروه همراه با
استانداردهایشان عبارتند از : ۲۰٫۸۰۲ IEEE برای ارتباط شبکههای گسترده، ۱۶٫۸۰۲ IEEE برای ارتباط شبکه های شهری،
۱۱٫۸۰۲ IEEE برای ایجاد ارتباط شبکه های محلی در محدوده یک ساختمان و ۱۵٫۸۰۲ IEEE برای دسترسی شخصی در
محدوده یک اتاق. این شبکه ها، دستگاههای ارتباطی گوناگونی را برای استفاده در اینترنت عرضه می کنند. در ۵ سال
گذشته، ارتباطات دستگاههای بیسیم صوتی تصویری از میزان ارتباطات دستگاههای کابلی فزونی یافته است. سرعت شبکه
های کابلی امروزی در حدوده ۵۴/۱ مگابیت برثانیه(T1 (می باشد، درحالیکه شبکههای گسترده سلولی در آمریکای شمالی از
مرز۵۴/۲ مگابیت برثانیه گذشته اند. درضمن یک شبکه محلی بیسیم مبتنی بر استاندارد۱۱a.802 دارای سرعت۵۴ مگابیت
برثانیه می باشد و فن آوری بیسیم باند پهن قدرت ارسال ۱ گیگابیت برثانیه را نیز دارد.

۴-۴-۱ -گستره ارتباطی شبکه های بیسیم
اصولاً کابل کشی و کابل برگردان شبکه ها امری وقت گیر و پرهزینه می باشد. شبکههای بیسیم دستگاههای ارتباطی
را آزادگذاشته و به کاربران امکان جابجایی می دهند و برای مبادله اطلاعات از دستگاههای رادیویی استفاده می کنند. در
نهایت شبکه های بیسیم بر اساس نوع کاربرد و کلاس دستگاه بیسیم مطابق جدول(۴-۳ (متمایز می گردند.

دکل های سلولی

در شبکه های بیسیم مجموعه متنوعی از برجهای مخابراتی، دکلهای سلولی، ایستگاههای پایه ونقاط دسترسی مورد
استفاده قرار می گیرند. فرستنده گیرنده های مجهز به آنتن بمنظور مبادله داده ها یا صوت با دیگر دستگاههای بیسیم
ارتباط برقرار می نمایند و سپس اطلاعات تقویت شده را به خطوط ارتباطی کابلی اینترنت ارسال می کنند. دستگاههای
بیسیم جدید توانایی برقراری ارتباط با انواع شبکه ها را دارند. در این صورت کاربران امکان دسترسی به شبکه های گسترده،
شبکه های محلی وشبکه های شخصی را با استفاده از اینترنت جهانی خواهند داشت.
شبکه های بیسیم در چگونگی عملکرد طیف، اختصاص طیف و استفاده از طیف فرکانسی درشرایط سلولی وموبایل
بایکدیگر تفاوت دارند. هر شبکه از محدوده معینی از طیف الکترومغناطیسی بهره می گیرد. امواج رادیویی از فرکانسهایی که
با افزایش انرژی همراه است شروع شده و درنهایت به وی پی ان پر سرعت امواج کوتاه می رسند. هنگامی که شما به رادیوی FM در فرکانس
۵/۸۸ مگاهرتز گوش می دهید، این ایستگاه اطلاعات خود را به رادیوی شما با فرکانس حامل ۵/۸۸ مگاهرتز ارسال می
کند. شبکه های سلولی در یکی از دو باند۸۰۰ مگاهرتز و ۱۹۰۰ مگاهرتز عمل می کنند. تفاوت بین پخش رادیویی معمول و
شبکه سلولی در این است که برجهای پخش رادیویی فقط صحبت می کنند ولی برجهای سلولی علاوه برصحبت، می شنوند.
۱ باندهای سلولی، بمنظورتضمین دسترسی مالک این باند، نیازبه مجوز دارند. یک اپراتور بایک مجوزبیسیم یک رابط هوایی
همانند CDMA ، FDMA و TDMA انتخاب می کندکه این تکنیکها امکان استفاده از حداکثر تعداد مشترکین را فراهم می
نمایند. درشکل (۴-۳ (روش های دسترسی چند گانه درشبکه های بیسیم نشان داده شده است.

شبکه شخصی بی سیم

شبکه شخصی، یک شبکه کوتاه برد کم مصرف می باشد. برای مثال شبکه های وی پی ان  مادون قرمزو Bluetooth را می توان نام
برد. فرستنده های کم مصرف یا نقاط دسترسی، دارای اتصال کابلی به اینترنت هستند. اگرچه یک شبکه شخصی بیسیم می
تواند بدون نیاز به نقطه دسترسی مستقیماً به یک دستگاه دیگر متصل گردد، اما طراحی این شبکه با برد کوتاه عقلانی به
نظر نمی رسد. این فن آوری امکان می دهد ماشینهای مجاور با یکدیگر ارتباط داده ای بر مبنای یک شبکه بیسیم برقرار
نمایند. یک تلفن وب بیسیم بعنوان یک آنتن برای یک کامپیوترlaptop مجاور کار می کند، مجموعهای از ماشینهای سازگار
با یکدیگر ازطریق پروتکل discovery ، نرم افزارهای خود را تعریف مینمایند. اغلب به این مجموعه فدراسیون دستگاههای
ارتباطی می گویند. پروتکلdiscovery وظیفه مبادله اطلاعات مربوط به هویت دستگاهها و قابلیتهای سرویس دهی بین
دستگاهها را دارد. این پروتکل همچنین به معنای در دسترس بودن اطلاعات بطور بیسیم خواهد بود.

کابل کواکسیال

در ذهن همه ما اولین فضای انتقال سیگنال ویدئو، کابل کواسیال یا همان کابل هم محور می باشد. کابل کواکسیال که از یک مغزی و شیلد محافظ آن به همراه عایق واسطه تشکیل یافته است طبق خاصیت مقاومتی فلزات هادی، باعث افت سیگنال درطول مسیر می گردد. هر چند با به کارگیری تقویت کننده های میانی و یا مدارات گیرنده حساس تا حدودی در جهت افزایش طول مسیر تلاش شده است ولی در یک تخمین مناسب بیش از حدود یک کیلومتر غیرعملی می نماید. همچنین در سیستم های امنیتی کابل های کواکسیال به راحتی مورد تأثیر نویزهای محیط و دستگاه های مجاور قرار می گیرد و لذا باعث ایجاد تصویراصطلاحا نویزی می شود. گاها حذف نویز روی کابل های مسی غیرممکن است . اما همانطور که پیشتر توضیح دادیم تمام نقاط ضعف این کابل را فیبر نوری با توجه به ساختاری که دارد بر طرف می نماید.

کاربرد فیبر نوری

کاربردهای پزشکی : فیبرنوری در تشخیص بیماری ها و آزمایشهای گوناگون در پزشکی کاربرد فراوان دارد که از آن جمله می توان دُزیمتریغدد سرطانی، شناسایی نارسایی های داخلی بدن، جراحی لیزری، استفاده در دندانپزشکی و اندازه گیری مایعات و خون نام برد .
کاربرد فیبرنوری درروشنائی : از جمله کاربردهای فیبر نوری که در اواخر قرن بیستم بعنوان یک فناوری روشنایی متداول شده ودر چند سال قرن اخیر توسعه ورشد فراوانی پیدا کرده است کاربرد آن درسیستم های روشنایی است. دراین فناوری نور از منبع نوری که میتواند نور مصنوعی)نورلامپهای الکتریکی(ویا نور طبیعی )نور خورشید(باشد وارد فیبر نوری شدهوازاین طریق به محل مصرف منتقل میشود.به اینترتیب نوربه هرنقطه ای که درجهت تابش مستقیم آن نمی باشد منتقل میشود .امتیاز این نور که موجبات رشد سریع بکارگیریوتوجه زیاد به این فناوری شده است این است که فاقد الکتریسیته گرما وتشعشعات خطرناک ماورائ بنفش
بوده )نور خالص وبی خطر(و دیگر اینکه بااین فناوری میشود نور روز )بدون گرما واشعه های ماورائ بنفش(راهم به داخل ساختمانهاو نقاط غیر قابل دسترسی به نور خورشید منتقل کرد

پیشرفت فن آوری

با پیشرفت فنآوری ساخت کامپیوترها و ارائه پردازنده های سریع با گذرگاه های PCI ، امکان مبادله داده ها با سرعت
بیش از یک گیگابیت بر ثانیه درون کامپیوتر وجود دارد. به عنوان مثال در یک باس ۶۴ بیتی که با سرعت ۱۰۰ مگاهرتز کار
مینماید میتوان داده ها را با سرعت ۴/۶ گیگابیت بر ثانیه مبادله نمود.
استاندارد گیگابیت اترنت قادر به مبادله اطلاعات با سرعت ۱ گیگابیت بر ثانیه که صد برابـر سـریعتـر از اترنـت پایـه
است، میباشد. این استاندارد با اترنت سریع و اترنت پایه سازگاری دارد، و می توان از آن بـهعنـوان شـبکه شـالوده دراتـصال
شبکههای محلی استفاده نمود.
توسط سازمان IEEE استاندارد ۳Z.802 IEEE برای شبکههای گیگابیت اترنت تصویب گردیـد. گیگابیـت اترنـت بـرای
اتصال سوئیچهای شبکههای اترنت پایه و سریع به یکدیگر و برقراری یـک شـبکه شـالوده سـریع بـه کـار مـی رود . سـاختار
قابهای این استاندارد مشابه اترنت پایه است و از پروتکـل CD/CSMA اسـتفاده مـینمایـد. اسـتاندارد گیگابیـت اترنـت از
عملکرد یکطرفه ودوطرفه پشتیبانی میکند. در این استاندارد از فیبرنوری و زوج سیم UTP برای مبادله اطلاعات اسـتفاده
میگردد. زیر لایه سری کننده/غیرسری کننده که در مدل لایه ای گیگابیت اترنت دیده می شـود، وظیفـه تبـدیل اطلاعـات
موازی لایه بالاتر به اطلاعات سری و بالعکس را به عهده دارد.

امواج ماهواره ای

توضیحاتی در مورد امواج ماهواره ای

در انتشارفضایی که درمخابرات ماهوارهای استفاده میشود، امواج رادیویی VHF ، SHF و EHF از جو زمـین عبـور
کرده و بهوسیلۀ آنتن ماهواره دوباره به سمت زمین منعکس میشوند.

مایکروویو امواج- ۵-۵-۲
امواج مایکروویو قادر به پیمودن انحنای کره زمین نمیباشند، بلکه ارسال و دریافت آنها بر روی خطـوط مـستقیم و در
دید یکدیگر میباشد. فاصله مستقیمی که امواج مایکروویو قادر به پیمودن آن میباشند، بستگی به ارتفاع آنتن دارد، بهطوری
که هرچه آنتن بزرگتر باشد فاصله بیشتری می تواند طی شود. معمولاً آنتنهای مـایکروویو در نقـاط بلنـد، نظیـر بـرجهـا و
کوهستان قرارمیگیرند. امواج مایکروویو در هرلحظه در یک جهت انتشار می ی ابند. بنابراین برای برقراری ارتباط دوطرفه نیاز
به دو فرکانس متفاوت میباشد و برای هر فرکانس فرستنده و گیرندۀ مخصوصی نیاز میباشد. البته می توان هر دو فرستنده
و گیرنده را در یک دستگاه به نام فرستنده/گیـرنده ادغام نمود.
برای افزایش برد امواج مایکروویو از تکرار کننده های مناسب استفاده میشود . هر تکـرار کننـده، امـواج مـایکروویو را
دریافت مینماید و پس از تقویت با استفاده از آنتنهای مناسب امواج را به تکرار کنندۀ بعدی ارسـال مـیکنـد. فاصـلۀ بـین
تکرار کنندهها بستگی به فرکانس امواج مایکروویو و همچنین شرایط محیطی دارد . براساس نوع سیستم به کار گرفته شـده،
هر تکرار کننده می تواند سیگنال دریافتی را با همان فرکانس و یا با فرکانس متفاوت ارسـال دارد . سیـستمهـای مـایکروویو
میباشند. ۲ وشیپوری ۱ دارای دو نوع آنتن به نامهای آنتنهای سهموی

ماهوارهای مخابرات- ۶-۵-۲
انتشار امواج درسیستمهای مخابرات ماهواره ای شبیه ارسال امواج مایکروویو، بر روی مسیر مستقیم صورت میگیردکه
در آن یک ایستگاه زمینی اطلاعات را برای یک ماهواره که دور زمین می چرخد ارسال میدارد. اصول سیستمهای ماهوارهای
نیز مشابه سیستمهای مایکروویو میباشد که در آن ماهواره مانند یک تکرار کننده عمل میکند. در شکل (۲-۵۰ (نمونهای
از یک سیستم ماهواره نشان داده شده است .
با استفاده از سیستمهای ماهواره ای از هر نقطه زمین می توان برای هر نقطه دیگر از زمـین اطلاعـات را ارسـال کـرد.
بنابراین سیستمهای مخابرات ماهواره ای از کیفیت ارتباطی بالایی برخوردار هستند . ماهواره به تنهایی قیمت بالایی دارد اما
اجاره کردن فرکانسهای ماهوارهای و یا اجاره کردن زمانی آن قیمت نسبتاً مناسبی دارد

فیبر نوری

توضیحاتی در مورد فیبر نوری

فیبر نوری از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از : مغزی
. هم مغزی و هم غلاف هر دو ازجـنس ۲
شیشه میباشند. ضریب شکست مغزی بیشتر از ضریب شکست غلاف است که این امر باعث پدیـد ه بازتـابش کلـی در فیبـر
نوری میشود. مطابق با شکل (۲-۴۹ ( سه نوع مختلف فیبر نوری وجود دارند که عبارتند از:
: در این نوع فیبـر، مغـزی و غـلاف دارای دو ضـریب شکـست
فیبر نوری چند مود با ضریب شکست پله ای۳
مختلف میباشند. قطر مغزی نسبتاً زیاد میباشد و این باعث میشود که چندین پرتوی نوری مختلـف بـا زاویـه هـای تـابش
گوناگون وارد فیبر شوند. این پرتوهای نوری از مسیرهایی با طول مختلف به مقصد می رسند. از آنجاییکه سـرعت انتـشار در
محیط برای تمام این پرتوها یکسان میباشد، بنابراین پرتوی نوری که مسیر کمتری را طی کرده است زودتر از پرتوی نـوری
که مسیر طولانی را طی نموده است به مقصد می رسد. این مسئله باعث اعوجاج در پالس نوری دریافتی در مقصد میشود که
آشکارسازی آن را با مشکل مواجه میسازد.
: در این نوع فیبر نیز قطر مغزی نسبتاً زیاد میباشد که باعث
۴
فیبر نوری چندمود با ضریب شکست تدریجی
میشود تا پرتوهای نوری مختلف با زوایای تابش گوناگون وارد فیبر شوند . برخلاف فیبرنوری با ضریب شکست پلهای، در این
نوع فیبر ضریب شکست بهطور ناگهانی تغییر نمیکند بلکه هر چه از محور مرکزی فیبر فاصله مـی گیـریم، ضـریب شکـست
بهطور تدریجی کاهش مییابد. این امر باعث میشود که پرتوهـای نـوری کـه از محـور مرکـزی فیبـر دور هـستند و فاصـله
بیشتری را طی میکنند عملاً با سرعت بیشتر منتقل شوند (زیرا سرعت انتشار نور با ضریب شکست محیط ارتبـاط معکـوس
دارد) و پرتوهای نوری که از نزدیکی مرکز فیبر عبور می کنند و مسیر کوتکهتری را طی میکنند با سرعت کمتری به مقـصد
برسند. بنابراین تدریجی بودن ضریب شکست فیبر، باعث همزمان رسیدن تمام پرتوهای نوری ارسـالی فرسـتنده در گیرنـده
میشود و این امر باعث کاهش اعوجاج پالس نوری در گیرنده میشود.
: در این نوع فیبر، قطر فیبر تا حد طول موج نور کاهش یافته است و این کاهش باعث میشود کـه
۵
فیبر تکمود
پرتوی نور بدون انعکاس و بر روی یک خط مستقیم منتشر شود و به مقصد برسد . بنابراین در فیبـر نـوری تـکمـود، پـالس
نوری در مقصد با کمترین اعوجاج دریافت میشود و آشکارسازی آن آسان میباشد.
نــوع فیبــر نــوری، بــا توجــه بــه نــسبت قطــر مغــزی آن بــه قطــر غــلاف شــناخته مــیشــود . در جــدول
(۲-۶ (انواع فیبر نوری آورده شده است. از نقطه نظر حفاظت فیبـر از نیروهـای خـارجی، فیبـر نـوری بـه دو نـوع Loos
Bufferو Buffer Tight تقسیم می شوند. در ساخت Buffer Loos ، فیبر داخل یک لوله پلاستیکی که قطر درونـی
آن به طور قابل ملاحظه ای بزرگتر از خود فیبر است قرار می گیرد و درون لوله پلاستیکی و اطراف فیبر معمولاً با یک مـاده
ژلی پر می شود که فیبر داخل این ژل آزاد است

شرکت های بزرگ کامپیوتری و مخابراتی

شرکت های بزرگ کامپیوتری و مخابراتی

محصولات مبتنی بر استاندارد در بازار کامپیوتر نیز مـیگـردد. بـهطـور کلـی دو نـوع اسـتاندارد وجـود دارد کـه عبارتنـد از
۱ استانداردهای اسمی
و استانداردهای رسمی
. استانداردهای اسمی، استانداردهایی هـستند کـه توسـط شـرکتهـای بـزرگ ۲
کامپیوتری و مخابراتی برای گسترش محصولات خود وضع شده اند. در مقابل استانداردهای رسمی توسط مراجع بـینالمللـی
مورد تأیید و تصویب قرارگرفتهاست.طبیعی است به علت طولانیبـودن نـسبی تـصویب اسـتانداردها در مراجـع بـینالمللـی،
معمولاً اکثر استانداردهای شبکه ابتدا به صورت اسمی میباشند و توسط شرکتهای بزرگ ارائـه مـیشـوند و بـه تـدریج بـا
گسترش و کاربردیشدن استانداردهای مربوطه، تبدیل به استانداردهای رسمی میشوند. درادامه به بررسی مهمترین مراجـع
استانداردگذاری در زمینه انتقال داده و شبکههای کامپیوتری میپردازیم.

(ITU مخابرات جهانی اتحادیه ۱-۳-۱ ۳ )
اتحادیه جهانی مخابرات موظف به تولید استانداردها و سرویس هـ ای مـرتبط بـا ارتباطـات و مخـابرات مـی باشـد .
شناخته می شوند. درسال ۱۹۲۵ دو کمیته مشورتی به نـام هـای ۴ استانداردهای تولید شده این اتحادیه با عنوان توصیه نامه
CCIT و CCIF توسط اتحادیه جهانی مخابرات تعریف شدند. CCIF دررابطه با سرویس های تلفـن و CCIT در زمینـه
سرویس های تلگراف فعال بودند. درسال ۱۹۵۶ این دوکمیته با یکـدیگر ترکیـب شـده و کمیتـه مـشورتی تلفـن و تلگـراف
( ایجاد گردید. CCITT دارای اعضای مختلفی شـامل: شـرکت هـای تلگـراف و تلفـن کـشورها، شـرکتهـای CCITT5(
خصوصی، سازمانهای علمی و صنعتی، سایر سازمانهای بینالمللـی دیگـر و اعـضایی کـه رشـته اصـلی آنهـا چیـز دیگـری
میباشد؛ ولی علاقهمند به فعالیتهای CCITT هستند، می باشد. در بین این پنج نـوع عـضو، فقـط شـرکت هـای پـست و
تلگراف و تلفن کشورها حق رأی دارند. CCITT موظف به ارائه توصیهنامههایی در زمینۀ شبکه تلفن و تجهیـزات ارتبـاط
داده میباشد. توصیه نامههای CCITT بعد از مدتی به صورت استانداردهای شناختهشده جهـانی در مـیآینـد. نمونـهای از
استانداردهای CCITT میتوان به …,۲۱٫X,25.X,35.V و ۲۴٫V اشاره نمود. اتحادیـه جهـانی مخـابرات درشـهر ژنـو
سوئیس مستقر می باشد.

ISO ) استاندارد جهانی سازمان- ۲-۳-۱ ۶ (
این سازمان بینالمللی در ۲۳ فوریه سال ۱۹۴۷ تأسیس گردید و اعضای آن سازمانهـای اسـتاندارد ملـی کـشورهـای
مختلف میباشند. محل این سازمان درشهر ژنو سوئیس می باشد.این سازمان غیـر دولتـی بـوده و۱۵۷ کـشور عـضو آن مـی
و اعـضای ۸ ، اعـضای وابـسته ۷ باشند. این سازمان دارای سه نوع عضویت مختلف می باشد که عبا رتند از: اعضای بدنه سازمان
. اعضای بدنه سازمان که تنها اعضای دارای حق رای می باشند، معمولا موسـسات اسـتاندارد هـر کـشور بـوده کـه ۹ مشترک
موظف به ارائه استاندارد درکشور می باشند. اعضای وابسته شامل کشورهایی هستند که دارای موسسات اسـتاندارد کـش وری
نمی باشند. این اعضا فقط نسبت به استاندارهای ISO آگاهی پیدا کرده و درجریان تولید این استانداردها مـشارکت ندارنـد.
اعضای مشترک، مربوط به کشورهایی با اقتصاد کوچک می باشند

قرن ارتباط

قرن ارتباط|خرید vpn|خرید فیلتر شکن

قرن حاضر، قرن ارتباط نام دارد. با پیدایش کامپیوتر و فناوریهای ارتباطات، بسیاری از مشکلات زنـدگی انـسانهـا
رفع شدهاست. شبکه های کامپیوتری که از اتصال چندین کامپیوتر در نقاط مختلف به وجود میآیند، نقـش بـسیار مهمـی در
انتقال اطلاعات و نزدیکی انسانها به یکدیگر داشتهاند. با استفاده از امکانات شبکه های کامپیوتری و اینترنت، امکان اسـتفاده
از سرویس زیادی نظیر: تبادل اطلاعات، ارسال نامه های الکترونیکی، انتقال فایل، کنفرانس های صوتی و تصویری، آموزش از
راه دور، تبادل دادههای تجاری وغیره فراهم شدهاست. شبکه های کـامپیوتری جهـت اسـتفاده مـشترک از منـابع و برقـراری
ارتباط بین کاربران به وجود میآیند. در این بخش به ذکر مقدمات اولیه شبکههای کامپیوتری و معرفی مفاهیم اولیۀ و پایهای
آن میپردازیم.

۱-۴-۱ -اهداف و مزایای شبکه های کامپیوتری
در اتصال کامپیوترها و ایجاد شبکه های کامپیوتری، اهداف زیر مدنظر میباشد:
: یکی از مزایای عمده شبکه هـای کـامپیوتری تقـسیم منـابع مـیباشـد. در یـک شـبکه ۲ • به اشتراک گذاری منابع
کامپیوتری، کلیه کاربران شبکه در صورتیکه مجاز به استفاده از شبکه باشند، میتوانند به منابع موجود در شبکه نظیـر
برنامه های کاربردی، بانکهای اطلاعاتی و تجهیزات سخت افزاری نظیر چاپگر، مودم و غیره دسترسی پیدا نمایند.
: یکی از مشکلات استفاده انفرادی از کامپیوترها این است که چنانچه برروی یـک کـامپیوتر ۳ • قابلیت اطمینان بالا
نرمافزار یا سختافزار مهمی نصب شده باشد، اگر به هر دلیلی برای آن سیستم مشکلی پیش آید در ایـن صـورت کلیـه
اطلاعات و منابع موجود در آن غیر قابل دسترسی میباشد.

vpn

قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان vpn

این امر به خصوص در کاربردهای مهم نظیر کنترل و هدایت سیستم های نظامی پیـشرفته نظیـر هواپیمـا،
موشک و غیره مشکل زا است. یکی از روشهای افزایش قابلیت اطمینان، استفاده از شبکه های کامپیوتری و سیستم های
توزیع شده میباشد. در این حالت منابع مهم برروی چندین ایستگاه شبکه نصب مـیشـوند تـا درصـورت خرابـی یکـی
ازسیستمها، بتوان ازطریق سایر ایستگاههای شبکه به منابع دسترسی پیدا نمود.
• صرفه جویی مالی : استفاده از شبکه های کامپیوتری، باعث صرفه جویی مالی نیز میشود. هرچند نصب و راه اندازی
شبکههای کامپیوتری خود نیاز به هزینه و امکانات نرمافزاری و سخت افزاری خاص خوددارد، ولی در کل میتوان به این
نتیجه رسید که شبکه های کامپیوتری باعث صرفه جویی درهزینه ها میگردنـد. بـه عنـوان مثـال چنانچـه در یـک اداره،
چندین کارمند به یک نرم افزارخاص نیاز داشته باشند، میتوان به جای آنکه بـرای تـک تـک آنهـا نـرم افـزار مربوطـه را
خریداری و نصب و راه اندازی نمود، یک نسخه از آن را تهیه کرد و در شبکه نصب کرد (به شرط آنکه نرم افـزار قابلیـت
نصب در شبکه را داشته باشد). در این حالت چندین کاربر میتوانند به طور همزمان به شبکه متصل شـوندو از امکانـات
آن نرمافزار بهره ببرند. همچنین به عنوان مثال دیگر میتوان در شبکه، یک چاپگر نصب و راه اندازی نمود. دراین حالـت
کاربران قادرند با استفاده از امکانات شبکه، از چاپگر به طور مشترک استفاده نمایند، که طبیعی است این امر باعـث
صرفه جویی در خرید چندین چاپگر برای کاربران شبکه میگردد.
• ایجاد ارتباط بین مردم : یکی دیگر از اهداف و مزایای عمده شـبکه هـای کـامپیوتری، ایجـاد ارتبـاط بـین مـردم
میباشد. این مسئله با گسترش سریع اینترنت و سرویس متنوع آن به خوبی مشاهده میشود. به عنوان مثـال بـا کمـک
سرویس پست الکترونیکی
،کاربران مختلف در سطح شبکه اینترنت که ممکن است در فواصل بسیار دوری از هـم قـرار ۱
داشته باشند، قادر به ارسال نامه های الکترونیکی به یکدیگرمیباشند. همچنین با استفاده از امکانات شبکه اینترنت، افراد
مختلف میتوانند در گروههای خبری و مباحثهای گوناگون شرکت کرده و با استفاده از امکانات شبکه به مباحثه و تبادل
نظر با یکدیگر بپردازند.

شبکه های شهری

شبکه های شهری

شبکه های محلـی معمـولاً دارای تملـک خـصوصی مـی باشـند.
و گذرگاه نشانه ۱ شبکه های اترنت، حلقه نشانه
مثالهایی از این نوع شبکه ها میباشند. ۲
( ) : همانطوری که از نام این شبکه هـا معلـوم مـیشـود، شـبکه هـای شـهری از نظـر ۳ • شبکه های شهری MAN
گستردگی در سطح یک شهر میباشند. از شبکه های شهری می توان برای اتصال شبکه های کوچکتر محلی بـه یکـدیگر
استفاده نمود. همچنین شبکه های انفرادی مثل شبکه تلوزیون کابلی که در سطح شهر گـستردگی دارد نیـز ازایـن نـوع
شبکه ها میباشد. چنانچه شرکتی دارای چندین شعبه در سطح شهر باشد، با استفاده از امکانات شبکه های شهری، قادر
به اتصال شبکه های محلی خود به یکدیگر است. شبکه های شهری میتوانند به هر دو صورت خصوصی و یا عمومی اداره
و مدیریت شوند. به عنوان مثال شبکه های DQDB
۴ SMDS و
از نوع شبکه های شهری میباشند. ۵
( : این نوع شبکه ها دارای وسعت بسیار زیادی (درسطح یک کـشور و یـا حتـی کـل ۶ • شبکه های گسترده WAN(
جهان) میباشند. به عنوان مثال شبکه های ملی هر کـشور و یـا شـبکه جهـانی اینترنـت و شـبکه تلفـن، نمونـه هـایی از
شبکه های گسترده هستند. برخلاف شبکه های محلی که به سخت افزار خاصی وابسته میباشند، در شبکه های گـسترده
امکان استفاده از تجهیزات متفاوتی که در فواصل طولانی به یکدیگر متصل شده اند، وجود دارد . شبکه های گـسترده ای
که توسط یک شرکت مدیریت و مورد استفاده قرار می گیرنـد، شـبکه هـای enterprise نامیـده مـی شـوند. شما برای دیدن صفحه خرید vpn میتوانید باز این ادرس استفاده نمایید. برخـی از
و۲۵٫X .در شـکل (۱-۳ ،(انـواع شـبکههـای ۷ استانداردهای شبکه های گـسترده عبارتنـد از : MPLS, ISDN, ATM
کامپیوتری شامل شبکه های محلی، شبکه های شهری و شبکه های گسترده نشان داده شده است.