بایگانی دسته: vpn وی پی ان

حلقه منطقی

هنگامیکه برای اولین بار حلقه منطقی تشکیل میشود، ایستگاهها به ترتیب آدرس فیزیکی (کـارت شـبکه) خـود در
حلقه قرار میگیرند. مبادله نشانه نیز از ایستگاههای با آدرس بالا به سمت ایستگاههای با آدرس کم صورت میگیـرد. هرگـاه
ایستگاهی نشانه را در اختیار قرار گرفت، فقط برای مدت محدودی اقدام به ارسال قاب مینماید و بعد از آنکـه مـدت زمـان
آن تمام شد، باید نشانه را در اختیار ایستگاه دیگر قرار دهد . چنانچه ایستگاهی که نشانه را در اختیـار دارد داده هـایی بـرای
ارسال نداشته باشد، آنگاه بهسرعت نشانه را آزاد میکند و به ایستگاه مجاور خود بر روی حلقه منطقی تحویل میدهد.
درشبکههای گذرگاه نشانه، هرایستگاه به طور داخلی به چهار زیر ایستگاه دیگر تقسیمبندی میشود. هـر زیـر ایـستگاه
داخلی قادر به ارسال یک کلاس خاص ترافیک میباشد. چهار کلاس ترافیک با اولویتهای ۴،۲،۰ و۶ در شبکههـای گـذرگاه
نشانه وجود دارند که کلاس صفر کمترین اولویت و کلاس ۶ بالاترین اولویـت را در اختیـار دارد. نحـوه اسـتفاده از۴ کـلاس
ترافیکی فوق بهصورت زیر میباشد:
￾ کلاس۶ :پیام های اورژانسی و بسیارمهم نظیرآلارمهای هشداردهنده وعملیـات کنترلـی حـساس ازکـلا س ۶ کـه
بالاترین اولویت را دارا میباشد، استفاده میکنند.
￾ کلاس۴ : پیام های مربوط به مدیریت حلقه منطقی و کنترل طبیعی شبکه از این کـلاس ترافیکـی اسـتفاده مـی
نمایند.
۱

الگوریتم مسیریاب

در این الگوریتم هرمسیریاب یک جدول ( یک بردار )، که نشان دهنده بهترین مسیر شناخته شده تا هر مقصد و نحوه
رسیدن به آن مقصد است را ذخیره میکند. این جداول با تبادل اطلاعات بین همسایه ها به روزآوری میشوند. این الگـوریتم
با نامهای دیگری نظیر الگوریتم مسیریابی توزیع شده بل من- فورد والگوریتم فورد-فوجستون نیز شناخته میشود . الگوریتم
که امروزه در شبکه جهـانی ۳ فوق اولین الگوریتم مسیریابی استفاده شده درشبکه آرپانت میباشد. الگوریتم مسیریابی RIP
اینترنت استفاده میشود، از روش مسیریابی بردار فاصله استفاده میکند. بـسیاری از شـرکتهـای تولیـد کننـده مـسیریاب،
نظیرشرکت Talk Apple و Cisco نیز از فرم پیشرفته این الگوریتم درمسیریاب های خود استفاده می کنند. الگـوریتم
مسیریابی بردار فاصله یک الگوریتم وفقیمیباشد که در آن هر مسیریاب شبکه بهطور متناوب در فواصل زمانی معین جدول
مسیریابی خود را برای دیگر مسیریابهای شبکه ارسال میکند. هر مسیریاب با دریافت جداول مسیریابی از مـسیریابهـای
مجاورخود، اقدام به روزآوری جـدول مـسیریابی خـودمـیکنـد. طبیعـی اسـت کـه بعـد از مـدتی، جـدول مـسیریابی کلیـه
مسیریابهای شبکه به روزآوری میشود و بدین ترتیب هر مسیریاب، کل شبکه را شناساییمیکند.
بهعنوان مثال برای درک بیشتر این الگوریتم شبکه نشان داده شده در شکل (۶ -۶ (را در نظر بگیرید. دراین شکل
هفت شبکه مختلف از طریق مسیریابهـای E,D,C,B,A و F بـه یکـدیگر متـصل شـدهانـد. در شـروع کـار شـبکه،
هرمسیریاب فقط شبکه هایی را که به آنهـا اتـصال مـستقیم دارد مـیشناسـد. در مثـال فـوق، ارزش عـددی هـر لینـک
۱میباشد. به عبارت دیگر مسیریابهای شبکه در انتخـاب مـسیر، مـسیری را کـه دارای کمتـرین پـرش مـیباشـد، در
نظرمیگیرند.
در شکل (۶ -۷ (نحوه به روزآوری جداول مسیریابی مسیریابهای شبکه نشان داده شده است. دیده میشـود کـه
بعدازگذشت مدتی، تمامی مسیریاب های شبکه ازوضعیت شبکه مطلع شده وجدول مسیریابی خود را کامل مینماینـد.
البته بعد از اینکه جداول مسیریابی شبکه کامل شد، مسیریابهای شبکه همچنان بهطور متناوب هر چند وقت یک بار
اقدام به ارسال جداول مسیریابی خود به یکدیگرمینمایند. بدین ترتیـب اگـر تغییـری در شـبکه رخ دهـد، نزدیکتـرین
مسیریاب متوجه تغییرمیشود و بعد از مدتی تمام مسیریاب های شبکه از بروز تغییر فوق آگاه میشوند.

مسیر یابی وضعیت لینک

مسیریابی وضعیت لینک، یک جایگزین مناسب با قابلیت انعطاف پذیری بالاتر و قدرت بیشتراز مسیریابی بـردار فاصـله اسـت کـه
منشأ پیدایش آن شبکه آرپانت میباشد. استفاده از این الگوریتم درچند سال اخیرگستردگی زیادی یافته است، به طوری که امـروزه در
اینترنت هم از این نوع مسیریابی استفاده وسیعی میشود. دو مشکل عمده روش مسیریابی بـردار فاصـله، باعـث گردیـد کـه امـروزه از
مسیریابی وضعیت لینک در شبکه جهانی اینترنت استفاده وسیعی شـود . نخـست ایـنکـه در مـسیریابی بـردار فاصـله، معیارمحاسـبه
تاخیرطول صف میباشد و الگوریتم هیچ توجهی به پهنای باندخطوط برای ارزیابی تاخیر ندارد. مساله دوم اینکه همگرا شدن الگوریتم
بردارفاصله وقتی که مکانیسمهای شناسایی حلقه های مسیریابی نیز استفاده می شوند طولانی میباشد. بهعلت وجود دو مـشکل فـوق
در مسیریابی بردار فاصله، مسیریابی وضعیت لینک جایگزین آن گردید. امروزه شکلهای متنوعی از این نوع مسیریابی بهطور گسترده در
شبکههای کامپیوتری استفاده میشود.
در مسیریابی وضعیت لینک هر مسیریاب بایدمراحل زیر را اجرا نماید:
۱ -همسایگانش را شناسایی نماید و آدرس شبکه آنها را یاد بگیرد.

لایه بین شبکه ای

یکی دیگر از وظایف مهم لایه شبکه ، ارتباط بین شبکه ای مـیباشـد. همـانطـور کـه در فـصل اول بـه آن اشـاره شـد، شـبکه هـای
کامپیوتری دارای مزایای متعددی میباشند. شبکهسازی و اتصال شبکههای کـامپیوتری بـه یکـدیگر نیـز دارای مزایـای زیـادی اسـت. در
راستای ایجاد یک شبکه وسیع جهانی، اتصال شبکهها به یکدیگر و ایجاد یک شبکه بزرگتر دارای مزایا و اهداف متعددی میباشد.
اتصال یک یا چند شبکه و ایجاد یک شبکه بزرگتر واتصال آنها بـه یکـدیگر را ارتبـاط بـین شـبکهای گوینـد. چنانچـه
فرستنده وگیرنده یک بسته در دو شبکه متفاوت با پروتکل های غیریکسان قرارداشـته باشـند، در ایـن صـورت لـزوم تبـدیل
بستهها از یک پروتکل به پروتکل دیگر و استفاده از تجهیزات خاص ارتباط بین شبکه ای حسمیشود. به شبکههـایی کـه از
اتصال چند شبکه به یکدیگر بهوجود می آید، دراصطلاح internet گفته میشود. البته باید توجه نمود کـه شـبکه جهـانی
Internetنمونه کاملی از یک internet است که درآن میلیونها کامپیوتر به یکدیگر متصل شدهاند.
اتصال شبکهها به یکدیگر و ایجاد یک شبکه وسیعتر در ردههای مختلفی قابل انجاممیباشد که عبارتند از:
– اتصال LAN به LAN :دراین حالت دو شبکه محلی مستقیماً با کمک تجهیزات ارتباط بین شبکه ای به یکدیگر
متصل میشوند. بهعنوان مثال اتصال دوشبکه محلـی دریـک سـاختمان بـه یکدیگرنمونـه ای از اتـصال LAN بـه
LAN میباشد.
– اتصال LAN به WAN :دراین حالت یک شبکه محلی به یک شبکه گسترده اتصال می یابد. برقراری اتصال فوق
به تجهیزات ارتباط بین شبکهای نیاز دارد. بهعنوان مثال اتصال شبکه محلی یک دانشگاه بـه اینترنـت نمونـه ای از
اتصال LAN به WAN است.
– اتصال WAN به WAN :دراین حالت دو شبکه گسترده ازطریق تجهیزات مناسب بـه یکـدیگر متـصل شـده و
قادربه تبادل اطلاعات با یکدیگر میباشند. اتصال شبکه دیتای یک کشور به شبکه جهانی اینترنت، نمونه ای از این
نوع اتصال میباشد.
– اتصال دو LAN از طریق یک یا چند WAN :در ایـن حالـت دو شـبکه محلـی کـه درفاصـله دور از یکـدیگر
قرارگرفته اند، از طریق امکانات ارتباط بین شبکه ای با کمک یک شبکه گسترده به یکدیگر متصل می شوند. اتصال
دو شبکه محلی یک سازمان ازطریق شبکه مخابرات نمونه ای از این نوع اتصال است.
درشکل (۶-۱۰ (مثالی ازانواع اتصال فوق آورده شده است.
جهت اتصال دو شبکه به یکدیگر از تجهیزات ارتباط بین شبکهای استفاده میشود. براساس اینکـه دو شـبکهای کـه بـه
یکدیگر متصل میشوند، درچه لایههایی با یکدیگر مشترک و در چه لایـههـایـی بـا یکـدیگر متفـاوت هـستند، از تجهیـزات
متفاوتی برای اتصال آنها به یکدیگر استفادهمیشود. در زیر به بررسی مهمترین تجهیزات ارتباط بین شبکهای میپردازیم.

ظرفیت شبکه

بستههای ارسالی بیش از ظرفیت شبکه باشند، در این صورت نودهای شـبکه قـادر بـه تحمـل انبـوه
بستههای ورودی نمیباشند و بدین ترتیب بستههای ورودی از بین میروند که این امر مشکل ازدحام و ازدحام را بدتر و بدتر
میکند. چنانچه ترافیک ورودی به شبکه بیش ازحد زیاد باشد، در این صورت کارآیی شبکه به شدت افت مـیکنـد و تقریبـاً
هیچ بستهای به مقصد نمیرسد.
عوامل مختلفی باعث ایجاد ازدحام در شبکههای کامپیوتری میشوند. اولین عامل مـوثر در ایجـاد ازدحـام در نودهـای
شبکه، سرعت پردازش پایین نودهای شبکه میباشد. چنانچه نودهای میانی شبکه سرعت پردازش کمیداشته باشند، در این
صورت تمامی بافرهای میانی شبکه لبریزمیشوند.
دومین دلیل ایجاد ازدحام در شبکههای کامپیوتری، کند بودن سرعت لینکهای خروجی هر نود میباشـد. بـه عبـارت
دیگر چنانچه نرخ ورود ترافیک به نودهای شبکه، بیشتر از ظرفیت خطوط خروجی باشد، احتمال وقوع ازدحام زیاد میباشد.
چنانچه در شبکه، ازدحام بهوجود آید، بافرهای میانی شبکه لبریز میشوند و باگذشت زمان درصورتیکه اقدام مناسب
انجام نشود، وضعیت ازدحام بدترمیگردد. اگر بسته ارسالی فرستنده در بافرهای میانی شبکه از بین بـرود، فرسـتنده بعـد از
مدتی دوباره اقدام به ارسال بسته فوق میکند؛ که این امر باعث افزایش شدت ازدحاممیشود. با توجه به اینکه فرسـتنده بـا
ارسال هر بسته، آن را درحافظه خود ذخیره میسازد تا درصورت نیاز دوباره آن را ارسال نماید، چنانچه ازدحامی در شبکه به
وقوع پیوندد، بستههای ارسالی فرستنده از بین رفته و بدین ترتیب فرستنده هیچگاه نمیتواند بافر خود را خالی نماید.
باید توجه نمود که کنترل ازدحام با کنترل جریان متفاوت میباشد. کنترل ازدحام به روالهای لازم جهت کنترل تمام
نودهای شبکه و بافرهای میانی آنها برای جلوگیری از کاهش کارآیی شبکه دلالت دارد؛ در حالیکه کنترل جریان فقـط بـین
دو نقطه انجام میشود و هنگامیکه یک فرستنده سریع به یک گیرنده کند، دادههایی را ارسـال مـیدارد از کنتـرل جریـان
برای تعدیل سرعت ارسال فرستنده و تنظیم آن با سرعت دریافت گیرنده استفادهمیشود.
در شکل (۶-۹ (نمودار تعداد بستههای تحویل داده شده در مقصد برحسب تعداد بستههای ارسالی به شبکه رسم شده
است. همانطور که در این شکل دیدهمیشود، با افزایش تعداد بستههای ارسالی به شبکه، تعداد بستههای تحویل داده شـده
در مقصد نیز افزایشمییابد. چنانچه بسته های ارسالی از حدی بیشتر شوند، شبکه با ازدحام مواجه میگردد و قادر بـه ارائـه
کارآیی مطلوب خودنمیباشد.

اتصال پل بین شبکه ها

یک پل درهر دو سطح لایه فیزیکی و پیوند داده از مدل لایهای OSI عمل میکند. توسـط یـک پـل امکـان تقـسیم
بندی یک شبکه بزرگ به قطعات کوچکتر فراهم میآید. برخلاف تکرارکننده، پلها قابلیت فیلترنمودن ترافیکهای ورودی را
به خود دارند. پل آدرس مقصد قاب ورودی را بررسی میکند و درصورتیکه آدرس گیرنده قاب درطرف دیگرپل قرار داشـته
باشد، اجازه عبور بسته را میدهد ولی در غیراینصورت ازعبور بسته جلوگیری میکند.
با توجه به نحوه عملکرد پل، میتوان نتیجه گرفت که یکی از مزایای عمده آن قابلیت فیلترنمو دن ترافیک و جلوگیری
از ارسال ترافیکهای ناخواسته به سایر قسمتهای یک شبکهمیباشد. در شکل (۶-۱۲ (مثالی ازدوشبکه که با استفاده از پل
به یکدیگر متصل شدهاند آورده شده است. بهعنوان مثال در این شکل، چنانچه ایستگاه A قابیرا به مقصد ایستگاه D ارسال
دارد، با توجه به اینکه فرستنده و گیرنده قاب در یک شبکه قرار دارند، پل متوجه شده و اجازه عبور قاب را ازخود نمیدهد؛
ولی چنانچه مقصد قاب ارسالی A ،ایستگاه G باشد، قاب از پل عبور میکند.
هر پل برای انجام صحیح عملیات فیلترنمودن بستهها، بایدحاوی یک جدول آدرس باشد که تمامی آدرسهـای فیزیکـی
ایستگاههای موجود در شبکه را دارا میباشد. با توجه به اینکه جدول مسیریابی آدرس فوق به چه صورت ایجـاد و مـدیریت
شود، سه نوع مختلف از پل وجود دارند

انواع قاب pnr

قاب RNR : از این قابها برای سه منظور متفاوت بهصورت زیر استفاده میشود:
الف) تصدیق: چنانچه قاب RNR توسط گیرنده برای ایستگاه فرستنده ارسال شود، در این صـورت دریافـت سـالم
تمام قابها تا قبل از (R(N اعلام میشود. همچنین از فرستنده درخواست میشود که ارسال را متوقف نمـوده تـا
اینکه دوباره گیرنده برای فرستنده یک قاب RR ارسال دارد.
ب) انتخاب: هنگامیکه ایستگاه اولیه بخواهد دادهای را برای ایستگاه ثانویه ارسال دارد با ارسال یـک قـاب RNR
که بیت F/P آن ۱ میباشد، ایستگاه ثانویه را مطلع میسازد. با ارسال این قـاب عمـلاً بـه ایـستگاه ثانویـه گفتـه
میشود که دادههای خود را برای ایستگاه اولیه ارسال نکند.
ج) پاسخ منفی به انتخاب: هنگامیکه یک ایستگاه ثانویه انتخاب شده، قادر به دریافت اطلاعات نباشد،یک قاب
RNR که در آن بیت F/P ، ۱است برای ایستگاه اولیه ارسال میدارد.
• قاب REJ : سومین نوع قابهای نظارتی قاب REJ میباشد. گیرنده هنگامیکه هیچ دادهای برای ارسال نداشـته
باشد، از این قاب به عنوان یک پیام تصدیق منفی در حالت کنترل خطا بهصـورت بازگـشت بـه عقـب بـه انـدازه N
استفاده میکند. در این قاب، (R(N نشان دهنده شماره فیلد معیوب است که فرستنده از آن به بعد را بایـد دوبـاره
برای گیرنده ارسال دارد.
• قاب SREJ : از این قاب به عنوان یک پیام تصدیق منفی در روش کنترل خطـا بـهصـورت رد انتخـابی اسـتفاده
میشود. این قاب توسط گیرنده به فرستنده ارسال میشود و نشان دهنده این است که یک قاب مشخص که شماره
آن در فیلد (R(N معلوم شده است با خطا دریافت گردیده و باید دوباره ارسال گردد.

قابهای بدون شماره
از این قابها برای مبادله اطلاعات مدیریت جلسه و اطلاعات کنترلی بین ایستگاه ها استفاده میشود. برخلاف قابهـای
نظارتی، قابهای بدون شماره، حاوی فیلد اطلاعات میباشند؛ اما از این اطلاعات فقط برای مدیریت سیستم استفاده می شود
و هیچگونه داده کاربردرآن وجود ندارد. انواع قابهای بدون شماره توسط فیلدهای ۵ بیتی کد مـشخص مـیشـود. حـداکثر
میتوان ۳۲ قاب بدون شماره مشخص نمود. از این قابها برای عملیاتی نظیر تنظیم مد، مبادله بدون شـماره، قطـع اتـصال،
مقدار دهی اولیه و سایر موارد دیگر استفاده میشود. درجدول (۳-۸ (انواع قابهای بدون شماره آورده شده است.
در شکل (۳-۵۰ (مثالی از ارتباط همتا به همتا بین دو ایستگاه A و B با استفاده از پروتکل HDLC آورده شده اسـت.
مطابق با این شکل، ابتدا ایستگــاهA برای برقراری ارتباط درحالت بـالانس غیرهمزمـان (ABM (یـک قـاب بـدون شـماره
(SABM (برای ایستگاه B ارسال میدارد. در قاب ارسالی بیت P برابر۱ میباشد که نشان دهنـده ایـن اسـت کـه ایـستگاه A
خواهان کنترل جلسه و ارسال زودتراست. در پاسخ، ایـستگــاهB بـا ارسـال قـاب بـدون شـماره از نـوع UA کـه بیـت F آن
۱میباشد، درخواست A را میپذیرد. از آنجاییکه با توافق دو طرف حالـت ارسـال بـه صـورت بـالانس غیرهمزمـان اسـت،
بنابراین هردو ایستگاه از نوع ترکیبی میباشند و بیت F/P اعتبـارخود را از دسـت مـیدهـد. بعـد از تنظـیم حالـت ارتبـاط،
دوایستگاه برای یکدیگرقابهای اطلاعاتی ارسال میدارند.

شبکه وی پی ان

کامپیوتر در چند سال اخیر در زمینه های مختلفی نظیرحجم و قـدرت پـردازش اطلاعـات، ابعـاد فیزیکـی قطعـات
کامپیوتر وکاهش قیمت محصولات کامپیوتر، پیشرفت سریعی داشته است. یکی از جنبه های پیشرفت سیستمهای کامپیوتر،
آنها میباشد. امروزه با استفاده ازکامپیوترهای کیفی، کاربران میتوانند درهرنقطه از دنیا بـه آخـرین اطلاعـات ۱ قابلیت حمل
دسترسی داشته باشند.
یکی از دستاوردهای جدید در شبکههای کامپیوتری، پیدایش شبکههای محلـی بیـسیم اسـت. شـبکه محلـی بیـسیم، یـک
سیستم ارتباطی انعطاف پذیرمیباشد که به عنوان یک جایگزین توسعه یافته برای شبکه های محلی با سـیم در نظـر گرفتـه
میشود. با استفاده از فنآوری هایی نظیر امواج رادیویی،امواج مادون قرمز و امواج صوتی، شبکه های محلی بیـسیم اقـدام بـه
ارسال و دریافت داده ها می نمایند که بدین ترتیب نیازی به اتصالهای سیمی در این سیستم ها وجود ندارد.
امروزه شبکههای محلی بیسیم به عنوان یک سیستم همه منظوره که میتوانند جایگزین مناسبی بـرای شـبکههـای سـیمی
باشند، شناخته میشوند. در شبکههای محلی با سیم، معمولاً ۴۰ درصد کـل هزینـه نـصب شـبکه، هزینـه کابـل کـشی آن
میباشد و چنانچه شبکه نیاز به تغییری داشته باشد، کابل کشی باید تغییر نموده که این امر باعث افزایش هزینـه مـیگـردد.
طبیعی است در شبکه های محلی بیسیم، هزینه کابل کشی وجود ندارد و در صورت نیاز، ساختار شبکه به راحتی قابل تغییر
میباشد. از این شبکه هادرمحیطهای مختلفی نظیر دفاتر کار، کارخانجات، آزمایشگاههای تحقیقـاتی و دانـشگاه هـا مـیتـوان
استفاده نمود. با استفاده از شبکههای محلی بیسیم، کاربران شبکه بدون اینکه به نقطه خاصی متصل شوند، قادر به استفاده
از منابع مشترک شبکه میباشند. همچنین مدیران شبکه قادر به توسـعه و تغییـر شـبکه خـود بـدون نیـاز بـه سـیم کـشی
میباشند.
فن آوری بیسیم رادیویی سریعترین روش برای راه اندازی یک شبکه بویژه هنگامی که توزیع مشترکین اولیه بصورت پراکنده
است، می باشد. هر طیف فرکانسی به لحاظ تاریخی یک کالای بسیار گرانبها بوده است. برخلاف طرحهای مدولاسیون
۲ دیجیتال امروزی، تکنیکهای قدیمی مدولاسیون از عرض باند بطور مؤثر استفاده نمی کردند. در آمریکا ، سازمان FCC
مجوزهای طیف فرکانسی را تا سال ۱۹۹۳ بطور رایگان در اختیار اپراتورها قرار می داد. بنابراین انگیزه کافی برای توسعه فن
آوری جدید مدولاسیون وجود نداشت. بعلاوه بخش مناسبی از طیف موجود، معمولاً برای کارهایی با اولویت بالا همانند
آژانسهای محلی مثل آتش نشانی و پلیس یا کاربردهای ملی همانند کنترل ترافیک هوایی، تله متری عمیق ماهواره ای و
ارتباطات نظامی رزرو می شد. در نهایت طیف فرکانسی بسیار بالا (بالای ۲۰ گیگاهرتز) برای کاربردهای تجاری به سختی
مورد پذیرش قرار گرفت .
با ظهور فن آوری دیجیتال، فرکانسهای بالای ۲۰ گیگاهرتز از جنبه تجاری اهمیت یافتند. فرکانسهای زیر ۲۰ گیگاهرتز نیز
می توانند کاربران بیشتری را در سرعتهای بالاتر (اصولاً بواسطه تکنیکهای مدولاسیون دیجیتال و فشرده سازی) پشتیبانی
نمایند. افزون بر این فن آوریهای جدید، تغییر در خط مشیهایی که در صدور مجوزفرکانس صورت می گیرد نیز بطور وسیعی
در ارزش طیف فرکانسی تأثیر گذاشته اند. چند سال پیش سازمان FCC در آمریکا عرض باند قابل دسترسی را قیمت
گذاری نمود و بدینگونه انگیزه برای استفاده مؤثر از طیف فرکانسی ایجاد گردید. همه این عوامل دست به دست هم دادند و
فن آوری بیسیم را بعنوان یک فن آوری منتخب برای استفاده در کاربردهای باند پهن، مناسب ساختند.

تلویزیون دیجیتال

تلویزیون دیجیتال، ماهواره های مدارکمLEO ، باند ۲۴ گیگاهرتز ، باند ۳۸ گیگاهرتز، فن آوری GSM ، سرویس ارتباطات
بیسیم (WCS (و نسل سوم تلفنهای همراه نام برد.
مجموع این سرویسها نشان می دهند که درچند سال گذشته، FCC استفاده از بیش از ۳ گیگاهرتز از طیف فرکانسی را برای
سرویسهای تجاری، غیردفاعی و غیردولتی آزاد نموده است. این عرض باند وسیع را با ظرفیت ۱ گیگاهرتزی کابل کواکسیال
یا ظرفیت ۱ مگاهرتزی زوج سیم های مسی به هم تابیده مقایسه نمایید. بعلاوه دارندگان طیف، اکنون محدودیتهای کمتری
روی سرویسهایی که می توانند ارائه دهند، دارند. از آنجایی که سرویس صوتی نیاز به عرض باند خیلی کمی دارد، بخش
زیادی از عرض باند برای سرویسهای دسترسی تصویری و اینترنت قابل استفاده خواهد بود. درنهایت بخش زیادی از طیف
تلویزیون آنالوگ در محدوده های فرکانسی کمتر از ۵۴ مگاهرتز (هنگامی که شرکتهای پخش تلویزیونی به پخش دیجیتال
روی آوردند) در اختیار سایر سرویسها قرار گرفت.
سرویسهای تلویزیون ماهواره، معمولاً گرانتر از سرویسهای کابلی بوده و قابلیت برنامه ریزی محلی را ندارند. همچنین تلفن
های سلولی دارای کیفیت صوتی پایین، قیمتهای بالا وارتباط پذیری کمی می باشند. سئوال اصلی در مورد شبکه های
بیسیم آن است که آیا عملکرد آنها در سطح قابل قبولی از عملکرد، قابل پیاده سازی است یا خیر؟ البته مسئله هزینه پایین
تر در مرحله دوم قرار می گیرد.
شبکه های بیسیم از فرکانسهای خیلی بالاتری نسبت به زیرساختارهای کابلی بهره می گیرند. بنابراین بحثهایی درمورد
پایداری و کم هزینه بودن آنها برای سرویسهای پرسرعت هنوز ادامه دارد. سهولت استفاده از فن آوریهای بیسیم، جذابیت آن
برای مشترکین، بالا بودن طیف قابل دسترس برای کاربران و ابداعات فنی که امکان استفاده مؤثرتر ازطیف فرکانسی را می
دهند همگی دست به دست هم داده اند تا فن آوری بیسیم بعنوان یک گزینه کلیدی برای دسترسی به خدمات باند پهن
مطرح شود.
۴-۲ -مشخصه های بیسیم
شبکه های بیسیم از طیف فرکانسی رادیویی که اصولاً بعنوان محدوده فرکانسی ۳۰۰ کیلوهرتز تا ۳۰۰ گیگاهرتز تعریف می
گردند، استفاده می کنند. این محدوده فرکانسی بین صوت قابل شنیدن و نور مرئی قرار می گیرد. صوت قابل شنیدن
متناسب با تغییرات در فشار هوا ارسال می گردد . جدول (۴-۱ (کلاسهای باند پهن طیف فرکانسی را نشان می دهد

فرکانس

فرکانسهای پایین طیف امواج رادیویی به آسانی منتشر نمی شوند. فرکانسهای بالاتر بیشتر شبیه نورمرئی عمل می نمایند.
فرکانسهای بالاتر همانند نور مادون قرمز یا نورمرئی را می توان با استفاده از آنتن هایی با اندازه معقول متمرکز نمود.
بنابراین یک مزیت فرکانسهای بالا، امکان کانونی تر نمودن سیگنالهاست که خود امکان ارسال بخش بندی شده طیف
رادیویی را می دهد و درنهایت سبب افزایش امکان استفاده مجدد از فرکانس می شود. همچنین فرکانسهای پایین تر می
توانند از موانعی همچون دیوارهای ساختمانها عبور نمایند درحالی که فرکانسهای بالاتر رادیویی بوسیله اشیاء فیزیکی همانند
قطرات باران در فرکانسهای خیلی بالا بلوکه می گردند. فرکانسهای معقول برای شبکه های دسترسی بیسیم در باند سلولی
آنالوگ، تقریباً از ۸۰۰ مگاهرتز تا ۳۰ گیگاهرتز در دسترس می باشند. غیر از این موارد، فن آوری بیسیم در بسیاری از
مشخصه های ارسال کابلی مثل تضعیف متناسب با فاصله که در نهایت محدوده و برد سیستم را تعیین می نماید، مشترک
می باشند. برخی مشخصه های اصلی مفید برای مقایسه شبکه های دسترسی بیسیم به شرح زیر می باشند:
• مکان: مکان بخشی از طیف رادیویی می باشد که سرویس مورد نظر در آنجا قرار می گیرد . بدان معنا که مکان،
موقعیت سرویس را در باند فرکانسی نشان می دهد .
• مقدارعرض باند: برخی شبکه های دسترسی از عرض باندی معادل ۱۰ مگاهرتز (برای مثال سرویس PCS (
استفاده می کنند، در حالی که برخی شبکه های دسترسی همانند LMDS از عرض باندی معادل ۱/۱ گیگاهرتز
بهره می برند. نوعاً فرکانس بالاتر به معنای باند بیشتر می باشد. مقدار عرض باند، نرخ ارسال داده ها را مشخص می
نماید.
• مدولاسیون: همانند رسانه های کابلی، فرستنده های بیسیم نیز می توانند مشخصه هایی همچون فرکانس، دامنه
و فاز سیگنال را تغییر دهند. فن آوری بیسیم، بعد دیگری را به پارامترهای مدولاسیون اضافه می کند. بدان معنا
که امواج را می توان هم به طور افقی و هم بطور قائم پولاریزه نمود. این می تواند یک درجه آزادی به سایر
۱ پارامترهای مدولاسیون اضافه نماید. قسمت بندی
، یک درجه آزادی دیگر را به مدولاسیون اضافه می کند. این دو
درجه آزادی امکان استفاده مجدد از فرکانس را می دهند.
: برخی سرویسها همانند DBS ،دارای یک شعاع مؤثر سرویس ملی ، یا در اروپا یک شعاع ۲ • شعاع مؤثر سرویس
مؤثر سرویس قاره ای هستند. شعاع مؤثر پخش DTV تا حدود ۵۰ کیلومتر در مکانهای نسبتاً باز می باشد. سایر
خدمات همانند LMDS یا PCS دارای شعاع نسبتاً کوچک می باشند. این شعاع بواسطه توان ارسال محدود موجود
در فرکانسهای بالا و تضعیف بیشتر، در حدود ۵ کیلومتر یا کمتر می باشد. مزیت داشتن یک شعاع مؤثر بزرگ
بمعنای آن است که یک سرویس را می توان به مشترکین زیادی حتی به میلیونها مشترک با استفاده از یک
فرستنده واحد عرضه نمود. برای مثال یک ماهواره می تواند اطلاعات را به همه ایالات متحده آمریکا یا اروپا ارسال
نماید. این واقعیت سبب کاهش هزینه شده و همه مشترکین می توانند اطلاعات را بطور همزمان در یافت نمایند.
عیب این روش درآن است که ارتباط محاوره ای و دوطرفه با افزایش شعاع مؤثر، کاهش می یابد. شعاع مؤثربزرگ
به معنای آن است که مشترکین بیشتری با فراهم آوردن خدمات شبکه بطور همزمان می توانند ارتباط برقرار کنند.
استفاده از مسیر برگشتی با افزایش شعاع مؤثر روز به روز مشکلتر می شود.
جدول (۴ -۲ (نحوه تخصیص فرکانس ها را به سرویسهای سپید نت بیسیم، نشان می دهد. سرویسهای باند باریک، عرض باند کافی را
برای صوت ارائه می دهند. سرویسهای باند پهن دارای عرض باند بیشتری بوده و از کاربردهای تجاری پرسرعت تصویری
پشتیبانی می نمایند. کلاسها یا رده های بیسیم باند پهن شامل سرویسهای ماهواره ای، موبایل و سرویسهای ثابت می باشد.