خرید وی پی ان کاور کیس

خرید vpn ﮐﺎور ﮐﻴﺲ را ﺑﺮ داﺷﺘﻪ، در داخل خرید وی پی ان کاور کیس  ﺁن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ
ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﭻ هﺎی ﻋﺮﻳﺾ، ﭘﻴﭻ هﺎی ﺑﺎرﻳﮏ، ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ هﺎﻳﯽ از ﺟﻨﺲ ﺑﺮﻥﺞ،
واﺷﺮهﺎی ﻥ دﻳﮕﺮ ﺎﻳﻠﻮﻥﯽ ﻗﺮﻣﺰ رﻥﮓ و ﺿﻤﺎﺋﻢ .
ﻗﺒﻞ از ﺁﻥﮑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﻥﺼﺐ ﮐﻨﻴﻢ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ خرید فیلترشکن ﮐﻴﺲ را ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ هﺮ ﮔﻮﻥﻪ چﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ورود را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزﻳﻢ . tower case اﮔﺮ از ﻳﮏ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺁن
را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﺥﻮاﺑﺎﻥﻴﻢ . ﻥﮕﺎهﯽ ﺑﻪ خرید فیلترشکن ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﺰرگ در زﻳﺮ ﺁن ﻣﯽاﻥﺪازﻳﻢ . ﺳﻮراﺥﻬﺎﻳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی
ﺥﻮاهﺪ داﺷﺖ، ﺕﻌﺪادی از ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺮای ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ خرید کریو ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎدرﺑﻮرد
ﺥﻮد ﺁﻥﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺎزﻳﻢ . اﮔﺮ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺥﻮد را از ﻥﺰدﻳﮑﯽ چﮏ ﮐﻨﻴﻢ، ﺳﻮراﺥﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺡﺎﺷﻴﻪ ﻥﻘﺮﻩ ای
ﺥﻮاهﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ .ﻣ اﻏﻠﺐ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻮراﺥﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در داﺥﻞ ﮐﻴﺲ ﻨﻄﺒﻖ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ روﺷﯽ
اﻥﺪ ATX ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁن ﮐﻴﺲ هﺎی و ﺑﺮدهﺎ اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺷﺪﻩ .

https://sepidnet.biz

خريد فيلترشکن

خريد فيلترشکن پرسرعت

خريد فيلترشکن کريو

خريد فيلتر شکن قوي

خريد فيلتر شکن اندرويد

خريد فيلتر شکن براي آيفون

خرید vpn پرسرعت

خرید vpn کریو

خرید vpn اندروید

خرید vpn برای اندروید

خرید vpn آیفون

خرید vpn پرسرعت

۲۵۶MB PC133 NON-ECC داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ احتمالا  میتوانیم ﺁن دو را ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر . از
ﮐﺘﺎ DIMM ﺑﭽﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺕﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ چﮕﻮﻥﻪ هﺎی ﺳﺎﻳﺰهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺮﺕﺐ و
ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ.
ﺑﺮای نصب حاﻓﻈﻪ، خرید vpn اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد خرید فیلترشکن ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻓﯽ ﻗﺮار دارد و
هﻴﭻ چﻴﺰی زﻳﺮ ﺁن ﻗﺮار ندارد . DIMM  خرید فیلتر شکن هﺮ ﺳﻮﮐﺖ ﻳﮏ ﻗﻼب )ﻗﻔﻠﯽ ﮔﻴﺮﻩ ( در هﺮ اﻥﺘﻬﺎی ﺁن
ﺥﻮاهﺪ داﺷﺖ تا  ﮐﻨﺪ ﺕﺼﺎل ﺡﺎﻓﻈﻪ را وﻗﺘﯽ درون ﺁن ﻗﺮار دارد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ . ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻩ هﺎی ﻗﻔﻠﯽ ﺿﺮﺑﻪ
ﺳﺎزﻳﻢ DIMM . ﺳﺒﮏ و ﻥﺎﮔﻬﺎﻥﯽ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزﻳﻢ تا خرید کریو  ﺑﺎز ﺷﻮﻥﺪ هﺎ را ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ وارد ﻣﯽ . ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی
DIMM ﺑﺮ روی ﻝﺒﻪ ﺳﺎزﻳﻢ DIMM هﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ در ﺳﻮﮐﺖ ﻣﺮﺕﺐ ﻣﯽ . ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺎوی ﺑﺮ ﮐﻞ
ﻣﺤﻞ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزﻳﻢ ﺕﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ تیک ﺷﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺥﻮد . DIMM هﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ را ﺑﻪ داﺥﻞ
ﺳﻮﮐﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دهﻴﻢ ﮔﻴﺮﻩ هﺎی ﻗﻔﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻥﺪ . ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻴﺸﺘﺮ، خرید وی پی ان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ
هﺴﺘﻨﺪ DIMM ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ خرید وی پی انی ﺟﺎی خود وارد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ خرید vpn آیفون و ﻗﻔﻞ هﺎ ﺑﺴﺘﻪ هستند

https://sepidnet.biz

خريد فيلترشکن

خريد فيلترشکن پرسرعت

خريد فيلترشکن کريو

خريد فيلتر شکن قوي

خريد فيلتر شکن اندرويد

خريد فيلتر شکن براي آيفون

خرید vpn پرسرعت

خرید vpn کریو

خرید vpn اندروید

خرید vpn برای اندروید

خرید vpn آیفون

دانلود فیلترشکن پرسرعت

دانلود فیلترشکن پرسرعت
اﺳﺖ cpu ﺕﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ دارﻥﺪ ﮐﻪ خرید vpn در ﺟﺎﻳﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺕﻤﺎس ﺑﺎ . اﮔﺮ ﮐﻮﻝﺮ از اﻳﻨﮕﻮﻥﻪ ﺑﻮد،
هﺮﮔﻮﻥﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ را ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ )ﺁﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻥﻮاری از ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ .( اﮔﺮ ﮐﻮﻝﺮ ﻥﻮار ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺥﻮد را ﻥﺪاﺷﺖ، ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﺥﻤﻴﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ خرید کریو را د cpu ر وﺳﻂ ﭘﺨﺶ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ) ﺥﻤﻴﺮ
ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ ﺥﻴﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮﺕﺮ از ﻥﻮار ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﮐﻮﻝﺮ ﻥﻮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر
ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁن را ﺟﺪا ﮐﻨﻴدﺕﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ خرید وی پی ان ﻣﺮﺕﺒﻂ ﻣﯽ ﺳﺎزﻳﻢ .اﺳ در ﻣﮑﺎﻥﻴﺰم ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻮﻝﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻓﺸﺎر
cpu اﺡﺘﻴﺎج ﺑﺎﺷﺪ، وﻝﯽ از ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻮﻝﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮ روی هﺴﺘﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ Athlon ﮐﻨﻴﻢ، ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ زﻳﺎد ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ هﺴﺘﻪ هﺎی را ﺥﺮد . ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ از
ﻳﮏ ﺳﺮی اﻥﺒﺮدﺳﺘﻬﺎی ﺑﺎ ﺳﺮهﺎی ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺳﻮزﻥﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﮐﻮﻝﺮ اﺳ ﮐﻨﻴﻢ ﺘﻔﺎدﻩ . ﺳﺮاﻥﺠﺎم،
ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﺕﻐﺬﻳﻪ ﮐﻮﻝﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ای ﻥﺰدﻳﮏ ﺑﺮ روی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزﻳﻢ

 

خرید vpn برای iphone

خرید vpn برای iphone ﺑﺎﻳﺪ را از ﻝﺒﻪ هﺎ ﻳﺶ
در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ هﺎی ردﻳﻒ ﭘﻴﻦ هﺎی ﺁن ﻥﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ، ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﺕﺎ از ﮔﻮﺷﻪ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻨﻬﺎی
ﮐﻤﺘﺮی از ﺑﻘﻴﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .هﺎﻳﯽ  خرید vpn ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮﮐﺖ روی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻥﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﮐﻨﻴﻢ cpu ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ هﺎی ﺕﮏ اﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎزوی ﮐﻮچﮏ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻥﺰدﻳﮏ
cpu ﺳﻮﮐﺖ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻣﻼﻳﻤﺖ خرید کریو  و ﺁراﻣﯽ، ﺑﺎ هﻢ ﺥﻂ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﻪ هﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺘﻀﯽ،
را در ﺳﻮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ . ﮐﻨﻴﻢ cpu در هﻨﮕﺎم داﺥﻞ ﮐﺮدن Cpu . از ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻥﻤﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ در ﺟﺎی ﺥﻮد ﺑﻠﻐﺰد و ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﻥﺸﺪ، اﻃﻤﻴﻨﺎن خرید وی پی ان ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزوی ﺁزاد
cpu ﺳﺎزی ﺳﻮﮐﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﺷﻪ هﺎی ﺕﮏ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﻮﮐﺖ ﺕﻄﺎﺑﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺥﻮ ﺳﭙﺲ ﺑﺎزو را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺸﺎر دادﻩ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺁن را ﺑﻪ ﺟﺎی درﺳﺖ د
چﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

 

وی پی ان پرسرعت

ﭘﺎهﺎی ﺥﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺥﻮد را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻗﺒﻞ از ﺁﻥﮑﻪ ﻗﻄﻌﻪ را از ﺑﺴﺘﻪ
ﺡﻤﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻴﻢ.
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺥﻮد را در ﻣﻴﺰ ﺑﺰرﮔﯽ خرید vpn اﺳﻤﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ . ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮ روی ﺁن دارﻳﻢ . ﻳﮏ ﻇﺮف ﻳﺎ ﮐﺎﺳﻪخرید وی پی ان ﮐﻮچﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﻴﭻ هﺎ و
اﺑﺰارهﺎی رﻳﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ . ﺑﺮای ﮐﺎر اﺳﻤﺒﻞ اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻥﺒﺮدﺳﺖ و ﺁچﺎر و ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ
چﻬﺎر ﺳﻮی ﮐ دارﻳﻢ ﻮچﮏ و ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ دوﺳﻮی ﮐﻮچﮏ . هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺁﻳﻨﻪ ﮐﻮچﮏ
و ﻳﮏ چﺮاغ ﻗﻮﻩ اﺡﺘﻴﺎج ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺥﻮاهﻴﻢ در اﻃﺮاف ﮐﻴﺲ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﻤﺒﻞ ﮐﺮدن:
-ﻣﺎدرﺑﻮرد ١ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ :ﮐﻨﻴ ﺑﺮای اﺳﻤﺒﻞ خرید کریو ﮐﺮدن ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻢ .
PC ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﻤﺒﻞ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺕﻮان ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی در وﻗﺖ ،
cpu ﺥﻮد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﮐﺮد و دردﺳﺮ ﺥﻮد را ﮐﻢ ﮐﺮد، ﺡﺘﯽ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻗﺒﻞ از ﺥﺮﻳﺪن ﺡﺎﻓﻈﻪ و
ﻥﻴﺰ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﺷﻨ هﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ هﺎی ﻣﺎدرﺑﻮرد، هﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺪ
ﻥﺪارﻥﺪ، وﻝﯽ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺕﻔﺎق ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻌﺮوف ) Asus ﻣﺎﻥﻨﺪ (Abit و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺕﺸﺮﻳﺤﯽ را
ﺕﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ هﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺪهﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﮑﻪ چﮕﻮﻥﻪ ﺟﺎﻣﭙﺮهﺎ را ﺳﺖ
ﮐﻨﻴﻢ و ﮐﺪام اﺳﻼﺕﻬﺎ ﺑﺮای ﻥﺼﺐ اﻥﻮاع رم هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪ هﺮ چﻨﺪ ﺕﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎدرﺑﻮرد ون
DIP ﺟﺎﻣﭙﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد، ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺕﻌﺪادی ﺟﺎﻣﭙﺮ ﻳﺎ ﺳﻮﺋﻴﭽﻬﺎی
ﺑﺎﺷﻨﺪ . VIA KT266 ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ چﻴﭗ ﺳﺖ ٢٠٠ دارای ﻳﮏ ﺟﺎﻣﭙﺮ ﺟﻬﺖ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ
٢۶۶ ﻣﮕﺎهﺮﺕﺰ و front side ﻣﮕﺎهﺮﺕﺰ، RAID ﮔﺬر ﮔﺎﻩ هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎی ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای
ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﺋﻴﭻ هﺎ هﺴﺘﻨﺪDIPی

https://sepidnet.biz

خرید فیلترشکن

خرید فیلترشکن پرسرعت

خرید فیلترشکن کریو

خرید فیلتر شکن قوی

خرید فیلتر شکن اندروید

خرید فیلتر شکن برای آیفون

اسمبل vpn

ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻥﺼﺐ اﺟﺰا در داﺥﻞ ﮐﻴﺲ ﮐﻨﻴﻢ، ﻣﺎ اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ
ﺕﻌﺪادی دارﻳﻢ اﺡﺘﻴﺎﻃﺎت ﭘﺎﻳﻪ ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺕﺠﻬﻴﺰات .
چﻴﭗ هﺎ- ﭘﻴﻦ هﺎ و اﺕﺼﺎﻻت روی خرید vpn ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ، ﻇﺮﻳﻒ و ﺡﺴﺎس هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدن ﺁﻥﻬﺎ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﻥﺘﺎﻳﺞ ﺕﺎﺳﻒ ﺑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺕﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮدهﺎ
را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻝﺒﻪ هﺎﻳﺸﺎن ﺟﺎ دهﻴﻢ ﺑﺠﺎ ﮐﻨﻴﻢ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار . ﻥﺒﺎﻳﺪ اﺕﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰی ﻃﻼرﻥﮓ
روی چﻴﭗ هﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ و ﮐﺎرﺕﻬﺎ ﻝﻤﺲ خرید کریو ﺷﻮﻥﺪ، زﻳﺮا ﻣﺎﻳﻌﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻩ از اﻥﮕﺸﺘﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز
ﮐﺸﻴﺪ PC هﺴﺘﻨﺪ و هﻤﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎر ﺑﺮ روی . ﺡﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥﺮا از ﺑﺮق ، هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪخرید وی پی ان ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻝﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد .ﺟﺮﻗ ﻪ ﻥﺎﺷﯽ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ اﻝﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺕﻮﺳﻂ ﻥﻮک اﻥﮕﺸﺘﺎن، ﻣﯽ
ﺕﻮاﻥﺪ ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﻳﮏ چﻴﭗ را ﺥﺮاب ﮐﻨﺪ . ﺕﺎ ﺡﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻥﺒﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮش ﺷﺪﻩ
اﺳﻤﺒﻞ ﮐﺮد.
ﻗﺒﻞ از ﺁﻥﮑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ای را در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ از ﺟﺎی ﺥﻮد ﺑﺮدارﻳﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎرهﺎی زﻳﺮ را دﻥﺒﺎل ﮐﻨﻴﻢ:
ﭘﺎهﺎی ﺥﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﺥﻮ ﻥﺪهﻴﻢ د ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻴﻢ و ﺡﺮﮐﺖ
ﺑﺎ ﺕﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﻠﺰ در ﺕﻤﺎس ﺑﺎ زﻣﻴﻦ- از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﻴﺲ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﮐﺖ ﺳﻪ
ﭘﺎﻳﻪ ای اﺳﺖ-ﺑﺒﺮﻳﻢ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺕﮑﻴﻪ دهﻴﻢ ﺕﺎ هﺮﮔﻮﻥﻪ ﺡﺮﮐﺖ در ﺡﺎل ﺳﮑﻮن در ﺑﺪﻥﻤﺎن را از ﺑﻴﻦ
ﺑﺪون ﺡﺮﮐﺖ ﭘﺎهﺎی ﺥﻮد، هﺮ چﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻥﻈﺮ از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ا ﻥﺠﺎم دهﻴﻢ را
اﻥﺠﺎم ﻣﻴﺪهﻴﻢ
اﮔﺮ اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺡﻤﻞ ﻗﻄﻌﻪ ای از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺥﻮد را دارﻳﻢ، ﺁن را در ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺡﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻥﻈﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺡﺮﮐﺖ ﻥﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

https://sepidnet.biz

خرید فیلترشکن

خرید فیلترشکن پرسرعت

خرید فیلترشکن کریو

خرید فیلتر شکن قوی

خرید فیلتر شکن اندروید

خرید فیلتر شکن برای آیفون

خرید وی پی ان اندروید

در ﻣﻮﻗﻊ خرید vpn  ﮐﺮد -١ : دازﻥﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺁﻳﯽ ﺁن ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻨﮑﻪ چﻘﺪر
-٢ ﺥﻨﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -ﺁن ٣ ﻗﻴﻤﺖ ﺁن ﻣﻘﺪار ﻥﻮﻳﺰ
ﻣﻴﺪهﻨﺪ cpu ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ، ﻳﮏ ﮐﻮﻝﺮ را ﺕﺸﮑﻴﻞ :ﻓﻦ- ﺳﻴﻨﮏ )رادﻳﺎﺕﻮر ( و ﺥﻤﻴﺮ
ﺡﺮارﺕﯽ . cpu از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﻳﮏ ﮐﻮﻝﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﻠﺰ ﻣﺴﯽ در ﮐﻒ ﺳﻴﻨﮏ ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن
ﺑﻴﺸ ﺑﺎﺷﺪ ﺘﺮ ﺡﺮارت ﻣﯽ .دارد هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﻨﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﺥﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ . ﺑﺮای
اﺳﺖ cpu ﭘﺮدازﻥﺪﻩ هﺎی ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ، ﮐﻮﻝﺮهﺎی ی خرید وی پی ان ﻗﻮﻳﺘﺮی ﻥﻴﺰ ﻻزم . fan ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت
ﭘﺮدازﻥﺪﻩ، ﻥﻮﻳﺰ ﺁن ﻥﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود . cpu ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻮﻝﺮهﺎی دارای ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻦ ﺑﻪ دﻝﺨﻮاﻩ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑ ﻌﻀﯽ هﻢ دارای ﺳﻨﺴﻮر ﺡﺮارﺕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪول ﺑﻨﺪی هﺎﻳﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﻣﺎی
ﮐﻨﺪ cpu ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﻥﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻦ ﮐﻮﻝﺮ را ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ .
ﺷﻮﻥﺪ cpu ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻥﮑﺘﻪ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺕﻤﺎم ﮐﻮﻝﺮهﺎی روی ﺕﻤﺎم ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ ﻓﻴﺖ ﻥﻤﯽ .
ا cpu در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﮐﻮﻝﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺥﻤﻴﺮ ﺡﺮارﺕﯽ ﺷﻮد ز ﮐﺎرﺥﺎﻥﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ . ﺥﻤﻴﺮ
ﻥﻴﺴﺖ cpu ﺡﺮارﺕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺑﺎ ﮐﻮﻝﺮهﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻳﺎد ﺥﻮب . ﺥﻤﻴﺮ
ﺡﺮارﺕﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ چﺮا ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ را از ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ
و cpu ﮐﻮﻝﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺥﻤﻴﺮ ﺡﺮارﺕﯽ ﺑﺎﺷﺪخرید کریو  ارزش دارد ﮐﻪ ﺁﻥﺮا ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ چﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮی .
cpu اﮔﺮ ﮐﻮﻝﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺥﻤﻴﺮ ﺡﺮارﺕﯽ ﻥﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ روی ﺁن ﺕﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺥﺎﻥﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥﺮا ﺟﺪا و ﺳﭙﺲ ﺥﻤﻴﺮ ﺡﺮارﺕﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻥﺼﺐ ﺷﻮد

https://sepidnet.biz

خرید فیلترشکن

خرید فیلترشکن پرسرعت

خرید فیلترشکن کریو

خرید فیلتر شکن قوی

خرید فیلتر شکن اندروید

خرید فیلتر شکن برای آیفون

پاور vpn

ﺕﻐﺬﻳﻪ Case هﺮ (Power) ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ دارد آﻪ وﻇﻴﻔﻪ خرید وی پی ان آﺎهﺶ وﻝﺘﺎژ ﺑﺮق ﺑﻪ ٢٢٠ ﺷﻬﺮی وﻝﺖ
۵ وﻝﺘﺎژهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻥﻴﺎز دارد ﻣﺜﻞ ،۶ دارد ١٢٫٥ و وﻝﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ . ﭘﺎور vpn ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ
رﻥﮓ ﻥﺎرﻥﺠﯽ دارد ﮐﻪ وﻇﻴﻔﻪ اش ﺕﺴﺖ ﭘﺎور و اﻋﻼم ﺳﺎﻝﻢ ﺑﻮدن ﭘﺎور ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﻣﻮﻗﻊ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﯽ ﺑﻪ  خرید vpn ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ SETUP ﺕﺎ ﺑﺎﻃﺮی ﻗﻄﻊ و ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺎور ﺑﻪ و
ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺎورهﺎ دو ﻥﻮع ﻣﯽ : (AT) ﭘﺎورهﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح ﺁن در ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
P8-P9 ﮐﻪ دو ﮐﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ و رﻥﮓ ﻣﺸﮑﯽ خرید فیلترشکن در وﺳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و روی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻥﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و
(و ATX)Auto-Power ﻥﻮع دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو ردﻳﻒ ﮐﺎﺑﻞ دارد ﺑﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎل روﺷﻦ و ﺥﺎﻣﻮش
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﺥﺎﻣﻮش ﮐﺮدن خرید کریو  ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ از داﺥﻞ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ هﺎی ﻥﺮم اﻓﺰاری ﻥﻴﺰ وﺟﻮد دارد و ﻳﺎ
وﻗﺘﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﮑﺲ ﭘﻴﻐﺎﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ اﺕﻮﻣﺎﺕﻴﮏ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
خرید فیلترشکن

خرید فیلترشکن پرسرعت

خرید فیلترشکن کریو

خرید فیلتر شکن قوی

خرید فیلتر شکن اندروید

اسکنر فیلترشکن

اﺳﮑﻨﺮ فیلترشکن دﺳﺘﮕﺎهﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را از روی ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﺳﮑﻨﺮهﺎ دارای اﻥﻮاع خرید کریو ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرهﺎی ﺥﺎﺻﯽ از ﻗﺒﻴﻞ اﻥﺘﻘﺎل
اﻣﻀﺎء و اﻥﺘﻘﺎل ﮔﺮاﻓﻴﮏ و ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺳﺮﻳﻊ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ و اﻥﺘﻘﺎل ﻥﻮﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ دﺳﺘﯽ،
ﻃﺮاﺡﯽ وﺳﺎﺥﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻥﺪ.
پﻼﺗﺮ:ﺑﺰرگ ﻳﮏ ﻥﻮع چﺎﭘﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  خرید vpn ﺑﺎ ﻗﻠﻤﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص هﺮ ﻥﻮع ﻃﺮاﺡﯽ و ﻥﻘﺸﻪ در
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻥﻘﺸﻪ هﺎی ﺳﺎﺥﺘﻤﺎﻥﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ را در اﻥﺪازﻩ هﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ رﺳﻢ ﻣﯽ ﻥﻤﺎﻳﺪ.
(Case) ﺟﻌﺒﻪ آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ : ﮐﻴﺲ ﻓﻀﺎﻳ Power و ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﯽ ﻓﻠﺰی و ﻳﺎ اﺳﺖ آﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﺎت
آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺑﺮ روی ﻣ ﺁن ﻥﺼﺐ ﯽ ﺷﻮﻥﺪ و ﻓﻀﺎهﺎی ﺁﻣﺎدﻩ خرید فیلترشکن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ای ﺑﺮا ی اﺻﻠ ﻥﺼﺐ ﺑﺮد ﯽ هﺎرد ،
دﻳﺴﻚ، ﻓﻼﭘﯽ دارد CD دراﻳﻮ، اﻥﺪ Case . دراﻳﻮ و اﻥﻮاع آﺎرﺕﻬﺎ هﺎ در ازﻩ هﺎ و اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
دارﻥﺪ . هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻴﺲ ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﭘﺎور ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎور خرید وی پی ان وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻳﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻮچﮏ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎﺕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮار ﮐﺮدن ﻣﺎدرﺑﻮرد در داﺥﻞ ﮐﻴﺲ اﺳ ﮔﺮدد ﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ .
ﻳﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻴﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎی ﺥﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺁن اﺳﺖ . هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﻴﺲ از ﻝﺤﺎظ ﻇﺎهﺮی
ﻥﺒﺎﻳﺪ زﻳﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻴﺲ هﺎ ﻓﻦ هﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻴﺲ ﻥﻴﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻥﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻔﺖ
هﺴﺘﻨﺪ، ﻳﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب و ﻣﮑﺶ هﻮا و دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺥﺎﻝﯽ ﮐﺮدن و ﺥﺮوج هﻮا . اﮔﺮ از ﻳﮏ ﻓﻦ
ﺑﺮای ﮐﻴﺲ اﺳﺘ ﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻓﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻥﻮﻋﯽ ﮐﻪ هﻮای ﮐﻴﺲ را خارج میکند

توپولوژی شبکه vpn

هﺮ ﺕﻮﭘﻮﻝﻮژی رﺳﺎﻥﻪ اﻥﺘﻘﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺥﻮد را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ رﺳﺎﻥﻪ هﺎی اﻥﺘﻘﺎل
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ را ﺑﻪ هﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدﻩ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺕﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻥﺪ .
ﺑﺮﺥﯽ از از اﻥﻮاع ﻣﺘﺪاول رﺳﺎﻥﻪ هﺎی اﻥﺘﻘﺎل ﻋﺒﺎرﺕﻨﺪ : ﮐﺎﺑﻞ زوج ﺳﻴﻢ ﺑﻪ هﻢ ﺕﺎﺑﻴﺪﻩ، ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮاﮐﺴﻴﺎل و
ﮐﺎﺑﻞ ﻓﻴﺒﺮ ﻥﻮری.
:TV ﮐﺎرت ﻳﮏ ﻥﻮع ﮐﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ  خرید وی پی ان ﻗﺎﺑﻞ ﻥﺼﺐ ﺑﺮ روی اﺳﻼﺕﻬﺎ ﺑﻮدﻩ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ را ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ هﺎی ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥﯽ ﻣﺤﻠﯽ و رادﻳﻮ ﻣﯽ ﻥﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ هﺎ ورودی و ﺥﺮوﺟﯽ وﻳﺪﺋﻮ و
ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻥﻴﺰ دارﻥﺪ . اﻳﻦ ﻥﻮع ﮐﺎرت خرید vpn ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ هﺎی ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ اﺳﺖ
و اﻣﺘﻴﺎز دﻳﮕﺮی ﻥﺪارد . اﻳﻦ ﮐﺎرﺕﻬﺎ از ﻝﺤﺎظ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻥﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و هﻢ ﺡﺎﻓﻈﻪ را
اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و هﻢ اﻣﮑﺎﻥﺎت زﻳﺎدی از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ را ﺑﻪ خرید فیلترشکن ﺡﺎﻝﺖ رﮐﻮد در ﻣﯽ ﺁورﻥﺪ.
ﺥﺮوﺟﯽ I/O ﮐﺎرت یﺎ ورودی : (Input/Output) اﻳﻦ ﮐﺎرت وﻇﻴﻔﻪ ﺕﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻝﻮازم
ﺟﺎﻥﺒﯽ را دارد . دارﻥﺪ I/O در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮ ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ ﮐﺎرت را ﺑﻪ ﺻﻮرت روی ﺑﻮرد . ﮐﺎﺑﻞ
I/O ﻝﻮازم ﺟﺎﻥﺒﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻼﭘﯽ خرید کریو  دراﻳﻮ و هﺎرددراﻳﻮ و ﺳﯽ دی رام و ﻣﺎوس ﺑﻪ ﮐﺎرت ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺕﯽ ﮐﻪ ﺑ ﺷﻮﻥﺪ Onboard ﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮ روی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺁن وﺻﻞ ﻣﯽ .
ﻗﻠﻢ ﻥﻮری: ﻗﻠﻢ ﻥﻮری هﻤﺎﻥﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻥﺘﻬﺎی ﺁن ﮐﺎﺑﻞ ﻥﺼﺐ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎرهﺎی ﻥﻮﺷﺘﺎری از ﻗﺒﻴﻞ وارد ﮐﺮدن اﻣﻀﺎء و ﻏﻴﺮﻩ را در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ اﻥﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ.
رﺳﻴﻮر ﮐﺎرت یﺎ ﮐﺎرت ﻣﺎهﻮارﻩ: اﻳﻦ ﮐﺎرت ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺕﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎهﻮارﻩ ای در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺳﻼﺕﻬﺎ ﻥﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﮐﺎرت ﺑﻪ دﻳﺶ ﻥﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻥﻮع دﻳﮕﺮی
از اﻳﻦ ﮐﺎرت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻨﺘﺮﻥﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺕﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎهﻮارﻩ ﺑﺎ اﻳﻨﺘﺮﻥﺖ ارﺕﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.

چاپگر و کارت شبکه

دﺳﺘﮕﺎهﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺕﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮتر خرید vpn ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﻩ و ﺟﻬﺖ چﺎپ
اﻥﻮاع ﮔﺰارﺷﺎت و ﻃﺮﺡﻬﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ و ﻏﻴﺮﻩ خرید وی پی ان ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺎﺷﻨﺪ -١ : ﭘﺮﻳﻨﺘﺮهﺎ ﺳﻪ ﻥﻮع ﻣﯽ ﻥﻮع
ﺳﻮز ٢۴ ﻥﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮزن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻳﻦ خرید فیلترشکن ﺳﻮزﻥﻬﺎ روی ﻥﻮار ﻣﺨﺼﻮص ﺿﺮﺑﻪ زدﻩ و ﺑﺎﻋﺚ
-٢ . ﻃﺮاﺡﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻮردخرید کریو ﻥﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻥﺪ ﻥﻮع ﺟﻮهﺮاﻓﺸﺎن ﮐﻪ ﺟﻮهﺮ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
-دارد ٣ . ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻥﻈﺮ را چﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻥﻮع ﻝﻴﺰری ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ .
ﭘﺮﻳﻨﺘﺮهﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ رﻥﮕﯽ و ﺕﮏ رﻥﮓ ﺷﻮﻥﺪ ﻥﻴﺰ ﺕﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ .
:(LAN-CARD) ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎرت ﺟﻬﺖ اﺕﺼﺎل چﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ و اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻥﺎت هﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود . ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ هﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ اﺟﺎزﻩ
ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﺕﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮه ﻣﯽ ﺕﻮان ﺑﻪ ﻥﺤﻮﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺎ را در
ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺕﻮﭘﻮﻝﻮژی هﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺘﺎرﻩ ای و ﺥﻄﯽ.

صفحه کلید وی پی ان

ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﺪ خرید وی پی ان ﺟﻬﺖ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺡﯽ
ﺷﺪﻩ ﮐﻪ دارای اﻥﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻥ ﻥﺴﻞ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﺴﻞ ( ١٠١ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻥﺴﻞ ﻗﺪﻳﻢ ١٠٢ و ﮐﻠﻴﺪی
١٠٧ ﺑﻮدﻩ و ﻥﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ١١۴ ﺕﺎ ﮐﻠﻴﺪی ﻣﯽ .
ﻣﺎوس ﻥﻴﺰ هﻤﺎﻥﻨﺪ ﮐﯽ ﺑﻮرد ﺟﺰو اﺑﺰارهﺎی ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮتر خرید فیلترشکن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎز
ﮐﺮدن ﻣﻨﻮهﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﻣﻨﻮهﺎ و اﻥﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻠﻴﻪ
ﮐﺎ دهﺪ رهﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﺪ خرید vpn را ﺑﻪ ﺟﺰ ﺕﺎﻳﭗ اﻥﺠﺎم ﻣﯽ . ﻣﺎوس خرید کریو دارای اﻥﻮاع ﺳﺎچﻤﻪ ای و ﻝﻴﺰری ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻮد ﻥﻮع ﺑﯽ ﺳﻴﻢ ﺁن ﻥﻴﺰ در ﺑﺎزار ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ شود.

کارت شبکه

effect cd ﺥﻮاﻥﺪن دﻗﻴﻘ toyobo اﻳﻦ دراﻳﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از خرید فیلترشکن اﭘﺘﻴﮏ ﮐﻪ ﺎ روی ﻣﺪﻝﻬﺎی
cd اﺻﻠﯽ هﻢ وﺟﻮد دارد ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل هﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺕﺮ اﺳﺖ و هﺎی ﺥﺶ دار را ﺑﻪ زﺡﻤﺖ
ﻣﻴﺨﻮاﻥﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن) ۶ﺡﺪود ﻣﺎﻩ ﺕﺎ ﻳﮑﺴﺎل (ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺕﻌﻮﻳﺾ اﭘﺘﻴﮏ .
:ﺑﺮا Monitor ﻥﻤﺎیﺸﮕﺮ یﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ آﻪ هﻤﺎﻥﻨﺪ ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﺳﺖ، ی اﻃﻼﻋﺎت ﻥﻤﺎﻳﺶ
ﭘﺮدازش ﺷﺪﻩ در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ و ﮐﺎرت شبکه ﮔﺮاﻓﻴﮏ خرید وی پی ان ﻣ ﺑﻜﺎر ﯽ رود .دارا ﻣﺎﻥﻴﺘﻮرهﺎ یاﻥ ﺪازﻩ هﺎی ١٤ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،
١٥ ،١٧ ٢١ و آﺎرﺑﺮد ١٥ اﻳﻨﭻ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ اﻥﺪازﻩ اﻳﻨﭻ ﺁن ی اﺳﺖ ﺕﺮ از ﺑﻘﻴﻪ .
ﻣﺎﻥﻴﺘﻮرهﺎ دارای اﻥﻮاع رﻥﮕﯽ و ﺕﮏ رﻥﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ خرید vpn ﮐﻪ ﺕﮏ رﻥﮓ ﺟﻬﺖ ﮔﺰارﺷﮕﻴﺮی و
CGA- ﻥﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﺷﻌﻪ ﻥﺪاﺷﺘﻪ و ارزاﻥﺘﺮ اﺳﺖ و ﻥﻮع رﻥﮕﯽ ﺑﻪ اﻥﻮاع
ﻳﺎ SUPERVGA-VGA-EGA ۴ ﺑﻪ ﺕﺮﺕﻴﺐ ١۶ رﻥﮓ، ٢۵۶ رﻥﮓ، ۶۵ رﻥﮓ و ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻥﮓ
ﺕﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺨﺶ ﺕﺼﺎوﻳﺮ وﻳﺪﺋﻮﻳﯽ را دارﻥﺪ اﻝﺒﺘﻪ ﻥﻮع ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺑﺮ ﻣﺎﻥﻴﺘﻮر ﺕﺎﺛﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد . اﮔﺮ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﺎﻥﻴﺘﻮر ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺕﺼﺎوﻳﺮ ﺿﻌﻴﻔﯽ ﺥﻮاهﻴﻢ
داﺷﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻝﻌﮑﺲ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻥﮑﺘﻪ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮف خرید کریو ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻥﻴﺘﻮر اﺷﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﻥﺸﺴﺘﻦ در ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻥﻴﺘﻮر ﺥﻮدداری ﮐﺮد . هﺮ چﻘﺪر ﺻﻔﺤﻪ ﻥﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻥﻴﺘﻮر ﺻﺎﻓﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ اﺷﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺥﻮاهﺪ داﺷﺖ.

شبکه ﮐﻨﺘﺮولر

tc9494 اﻳﻦ ﻣﺪل دارای ﮐﻨﺘﺮوﻝﺮ ba5937 ﺳﺎﺥﺖ ﮐﺎرﺥﺎﻥﻪ ﺕﻮﺷﻴﺒﺎ و ﺁی ﺳﯽ چﻬﺎر ﮐﺎﻥﺎﻝﻪ ﮐﻪ
ﮐﺎ ٢ ﻥﺎل از اﻳﻦ ﺁی ﺳﯽ ﺑﺮای دراﻳﻮر ﮐﻮﻳﻞ اﭘﺘﻴﮏ و خرید vpn دو ﮐﺎﻥﺎل دﻳﮕﺮ ﻳﮑﯽ ﺑﺮای دراﻳﻮر ﻣﻮﺕﻮر
eject ﻣﻴﺸﻮد loading و دﻳﮕﺮی ﺑﺮای دراﻳﻮر ﻣﻮﺕﻮر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ .
spindle motor ﺁی ﺳﯽ دراﻳﻮر ba6849 هﻢ ﻣﺪل و ﺑﻪ اﺡﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺳﺎﺥﺖ ﮐﺎرﺥﺎﻥﻪ
rohm ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
٣ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻳﻦ ﻥﻮع دراﻳﻮ ﻗﻼﺑﯽ وﺟﻮد ﺷﻴﺎر ﻣﻮازی در خرید فیلترشکن ﺑﺎﻻی د ۶ راﻳﻮ و وﺟﻮد ﭘﻴﭻ در زﻳﺮ
دراﻳﻮ اﺳﺖ .
اﻳﻦ دراﻳﻮ ﻗﻼﺑﯽ ﺳﺎﺥﺖ ﮐﺸﻮر چﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻴﻮب ﻣﺘﺪاول اﻳﻦ دراﻳ ﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
١- tc9494 ﺳﻮﺥﺘﻦ ﺁی ﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮوﻝﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ خرید وی پی ان رﻓﺘﻦ ﺡﺮارت داﺥﻠﯽ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ
از ﮔﺮﻣﺎﮔﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺁی ﺳﯽ.
-اﻳﻦ ٢ ﻥﻮع دراﻳﻮ ﻓﻮق اﻝﻌﺎدﻩ ﺑﻪ ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﺑﺮق ﺡﺴﺎﺳﺘﺮ از ﻣﺪﻝﻬﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت
tc9494 وﺟﻮد ﻥﻮﺳﺎﻥﺎت ﺑﺮق ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝﺮ اﺻﻠﯽ bios و ﺁی ﺳﯽ ٢٧٠١ ﮐﻪ ﻳﮏ اﻳﭙﺮام از ﻣﺪل
mt1103 اﺳﺖ و در ﻣﻮاردی چﻴﭗ ﺳﻮﺥﺖ input/output ﮐﻪ وﻇﻴﻔﻪ را دارد ﺥﻮاهﺪ .
٣- ﻣ spindle ﻣﻮﺕﻮر اﻳﻦ دراﻳﻮ در ﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺪاوم و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺡﺮارت ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻣﺪﻝﻬﺎی
اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎوم ﻥﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﺕﺪرﻳﺞ از ﺡﺎﻝﺖ ﻋﺎدی ﺥﺎرج ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻮش زﻳﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺕﻮر ﮐﻪ ﮐﻞ
cd ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﻮر و ﺁهﻨﺮﺑﺎ هﺎی دور ﺳﻴﻢ خرید کریو ﭘﻴﭻ و ﻥﮕﻬﺪارﻥﺪﻩ روی ﺁن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺕﺪرﻳﺞ ﺥﻮردﻩ
ﺷﺪﻩ و در ﻥﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻄﮑﺎک زﻳﺎد و ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺪﻩ و در اﻳﻦ ﺡﺎﻝﺖ ﺑﻪ دراﻳﻮر
ﺷﺪ ba6849 ﻣﻮﺕﻮر ﮐﻪ ﮐﻪ ﻳﮏ دراﻳﻮر ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻓﺸﺎر ﺁﻣﺪﻩ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺥﺘﻦ ﺁن هﻢ ﺥﻮاهﺪ .

سی دی رام

CD-ROM هﻤﻪ هﺎ دارای خرید vpn ﻥﺸﺎﻥﮕﺮهﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل
دادﻩ هﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ۱xﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﻥﻴﻪ ١۵٠ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ خرید فیلترشکن ﺑﺎ ﮐﻴﻠﻮﺑﺎﻳﺖ دادﻩ در .
CD-Writer در هﺎ ﺳﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ﻥﺮخ ﺳﺮﻋﺖ) (۲۰x,10x,40x ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺕﺮﺕﻴﺐ از چﭗ ﺑﻪ
CD-R راﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ خرید وی پی ان پرﺳﺮﻋﺖ ﻥﻮﺷﺘﻦ CD-RW ﺳﺮﻋﺖ ﻥﻮﺷﺘﻦ ، .CD و ﺳﺮﻋﺖ ﺥﻮاﻥﺪن
CD-ROM اﻣﺮوزﻩ ﺳﺮﻋﺖ CD-Writer و ۵۶x هﺎ از ﺕﺠﺎوز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪن هﻴﭻ ﮔﻮﻥﻪ ﻣﺰﻳﺘﯽ در ﺕﮑﻨﻮﻝﻮژی رﺳﺎﻥﻪ ﻳﺎ دراﻳوCD-ROM اﻳﻦ ﻣﺪل از اﺑﺘﺪ ٣ از ﺡﺪود ﺳﺎل و ﻥﻴﻢ ﭘﻴﺶ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ و از هﻤﺎن ا ﭘﺮ
ﻓﺮوش خرید کریو  ﺕﺮﻳﻦ دراﻳﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزا را ر ﮐﻮ creative ﮐﻪ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺕﺎهﯽ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﭘﺮ ﻓﺮوﺷﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪ دراﻳﻮ .
اﻳﻦ ﻣﺪ ٩ ل از دراﻳﻮ ﻣ ٣ ﻣﺪل دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺪل ﺁن اﺻﻠﯽ و ﺑﻘﻴﻪ ﻗﻼﺑﯽ ﯽﺑﺎﺷﺪ.

فلاپی

ﻓﻼﭘﯽ دراﻳﻮ هﺎ ﺑﻪ دو ﻥﻮع ﮐﻠﯽ ٣١٫٢ اﻳﻨﭻ و ۵١٫۴ اﻳﻨﭻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل اﻳﻨﭻ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﻥ ﮔﺮدد ﻤﯽ . ٣١٫٢ ﻣﺪل ) ﺷﻮد ۷۴۰kb اﻳﻨﭻ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻥﻮع ﮐﻪ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻥﻤﯽ ( و
) دارد ۱٫۴۴mb ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ خرید vpn ﻣﺼﺮف را ( ﺷﻮد ۲٫۸۸mbو ﺕﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ .
هﺮ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ دو ﻋﺪد ﻓﻼﭘﯽ دراﻳﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺕﻜﻨﻮﻝﻮژ CD :CD Drive هﺎ ی ﻥﺴﺒﺘًﺎخرید فیلترشکن ﺟﺪﻳﺪ ی آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ اﻃﻼﻋﺎت ی را ﺑﺮاﺳﺎس
ﺥﻮاﺻﯽ ﻣ ذﺥﻴﺮﻩ ﯽ دﺳﺘﻴﺎﺑ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ ﺕﺎﺑﺎﻥﺪن ﻥﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﯽ ﻣ CD . ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ هﺎ ﻗﻄﻌﺎت داﻳﺮﻩ ﺷﻜﻞ
ﻥﺎزآﯽ ﺟﺎ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ اﻥﻮاع اﻃﻼﻋﺎت را خرید وی پی ان در ﺥﻮد ی دادﻩ اﻥﺪ . ﻣCD ﻳﻚ ﯽ ﻣﺤﺘﻮ ﺕﻮاﻥﺪ ی ﻓﻴﻠﻢ، ﺕﺼﻮﻳﺮ و
ﺻﻮت و ﻳﺎ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ دادﻩ هﺎ و هﺎیآﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ روی ﻣ CD هﺮ ﯽ ﺡﺪ ﻥﻤﻮد ٦٤٠ -٧٠٠ ﺕﻮان ود CD . ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت خرید کریو ذﺥﻴﺮﻩ هﺎ اﻏﻠﺐ
ﻓﻘﻂ ﺥﻮاﻥﺪﻥﯽ هﺴﺘﻨﺪ (ﻳﻌﻨ CD-R) ﯽ ﻣ ، ﻓﻘﻂ ﯽ رو ﺕﻮان اﻃﻼﻋﺎت را از ی ﺥﻮاﻥﺪ ﺁﻥﻬﺎ و ﻓﻘﻂ ﻳﮑﺒﺎر ﻣﯽ
ﺕﻮان روی ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻮﺷﺖوﻝ ﯽﺑﺮﺥ ﯽ دارﻥﺪ CD از .(CD-RW) هﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ چﻨﺪ ﺑﺎر ﻥﻮﺷﺘﻦ را ﻥﻴﺰ
CD-ROM CD ﻗﻄﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را از روی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻥﻮری ﻣﯽ ﺥﻮاﻥﺪ و
ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن ﺥﻮاﻥﺪن اﻃﻼﻋﺎت را دارد.

هارد دیسک

در اﻥﺘﺨﺎب ﻳﮏ هﺎرددﻳﺴﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ خرید فیلترشکن اﻳﺠﺎد ﻥﻮﻳﺰ و ﺕﻮﻝﻴﺪ ﺡﺮارت ﻥﻴﺰ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮ هﺎرد دراﻳﻮهﺎی اﻣﺮوزی از Advanced Technology )ATA اﺳﺘﺎﻥﺪارد
(ﮐﻨﻨﺪ Attachment اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ . Integrated Digital )IDE هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
(هﺴﺘﻨﺪ Environment ﺷﻨﺎﺥﺘﻪ ﺷﺪﻩ . اﻳﻦ ﻳﮏ راﺑﻂ ﭘﺎراﻝﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻤﯽ ﺑﺎﻝﻎ
ﮐﺎﻣ ١٣٣ ﺑﺮ ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ در ﺛﺎﻥﻴﻪ را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺡﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی
اﻣﺮوزی ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ . (Serial ATA) SATA هﺎرددراﻳﻮهﺎی هﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر
رﺳﻴﺪﻩ اﻥﺪ و روزی چﻴﺰی ﻋﺎدی ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد . SATA ﻳﮏ هﺎرد خرید vpn  دراﻳﻮ ﮐﻪ از اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻨﺪ ١۵٠ ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل ﺑﺎﻝﻎ ﺑﺮ ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻥﻴﻪ را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ . ATAهﺎرددراﻳﻮهﺎی ﻥﻤﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ
ﺑﺎ ١٣٣ ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از SATA ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ در ﺛﺎﻥﻴﻪ ﺳﺎﺥﺘﻪ ﺷﻮﻥﺪ اﻣﺎ هﺎرددراﻳﻮهﺎی روزی
٣٠٠ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل رﺳﻴﺪ ۶٠٠ و ﺡﺘﯽ ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ در ﺛﺎﻥﻴﻪ ﺥﻮاهﻨﺪ .
SATA ﮔﺰارﺷﻬﺎی اوﻝﻴﻪ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان اﺳﺘﻔﺎدﻩ از RAID در ﻗﺎﻝﺒﻬﺎی ﺡﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ . رﺳ SATA اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ زﻳﺎد SATA -١ : ﺪ وﻝﯽ ﻥﻪ از ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی
bulkier ribbon ﮐﻮچﮑﺘﺮ ﺑﺮای اﺕﺼﺎل هﺎرد دراﻳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی
ﮐﻨﻨﺪ IDE ﮐﻪ هﺎرددراﻳﻮهﺎی ﺁﻥﺮا اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ . IDE اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺳﺖ چﺮا ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ رﻳﺒﻮن ﺑﻪ
اﻥﺪازﻩ ای ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺡﺘﯽ ﺟﺮﻳﺎن هﻮا را در داﺥ ﻞ ﮐﻴﺲ خرید کریو ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺕﺄﺛﻴﺮ ﻓﻦ هﺎی
ﮐﻴﺲ را ﺕﻘﻠﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ . IDE اﻣﺎ ﻣﯽ ﺕﻮان ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی رﻳﺒﻮن را ﺥﺎرج از ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن هﻮا در داﺥﻞ
-٢ . ﮐﻴﺲ ﻋﺒﻮرداد SATA ﮐﺎﺑﻞ ٣٩٫۴ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﺕﺎ IDE اﻳﻨﭻ ﺑﺎﺷﺪ در ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ١٨ از
اﻳﻨﭻ ﺕﺠﺎوز ﻥﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ دارد ١٨ ﺎﻻی -٣ . اﻳﻨﭻ اﺡﺘﻴﺎج ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ
SATA اﺡﺘﻤﺎل ﺕﺪاﺥﻞ اﻝﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﮐﻪ روی اﺕﺼﺎل ﺑﻴﻦ هﺎرددراﻳﻮ و ﻣﺎدرﺑﻮرد واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
دارد چﻮن ﺳﺮﻳﺎل اﺳﺖ . IDE در ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ اﺕﺼﺎل ۴٠ ﭘﺎراﻝﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ در ﻃﻮل . ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮرد از ﻝﺤﺎظ ﺕﺌﻮری ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ SATA ﺕﻮان ﺕﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﯽ ﺡﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ . چﺮا ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺕﺎ ﺡﺎﻻ ﻥﺸﻨﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺕﺪاﺥﻞ اﻝﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در
ﺑﺎﺷﺪ IDE ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی رﻳﺒﻮن ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ .
SATA ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻥﮑﺘﻪ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻳﮏ هﺎرددراﻳﻮ ﻥﻤﯽ ﺕﻮاﻥﺪ هﻤﻴﺸﻪ در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی
ﺑﮕﻴﺮد ATA ﺟﺎ . SATA ﻣﺜﻼ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺎﻳﺪ راﺑﻂ را ﺳﺎﭘﻮرت ﮐﻨﺪ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﭘﺎور
SATA ﺑﺮای هﺎرددراﻳﻮ دارد ATA ﺑﺎ هﺎرددراﻳﻮ ﻓﺮق .
ATA133 ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪم خرید وی پی ان ﺟﺪﻳﺪ ی در ﺳﺮﻋﺖ هﺎرددراﻳﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ از
ATA100 ﻝﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی، هﺎرددراﻳﻮ ATA133 ﺑﺎ هﺎرددراﻳﻮ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ و ﺡﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ
هﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎ ﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی ﺥﺎﻥﮕﯽ دارای ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺘﺮی در ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻥﺪ ﻓﻮل
ATA100 هﺎرددراﻳﻮ .ATA133 ﺕﺤﺖ هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﺎرددراﻳﻮهﺎی
Floppy Drive: ﺑﺮا ٨×١٢×٢ cm اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ آﻪ اﺑﻌﺎد ﺁن ﺕﻘﺮﻳﺒًﺎ اﺳﺖ، ی ﺥﻮاﻥﺪن و
ﻥﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ روی دﻳﺴﻚ ﻥﺮم)ﻓﻼﭘﯽ (دارد آﺎرﺑﺮد .ﻗﺎﺑ اﻳﻦ دﻳﺴﻜﺘﻬﺎ ذﺥﻴﺮﻩ ١٫٤٤ ﻠﻴﺖ ﺳﺎزی ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت را دارﻥﺪ .ﺑﺮا دﻳﺴﻜﺘﻬﺎ اﻏﻠﺐ ی ﻣ ﺟﺎﺑﺠﺎ آﺮدن ﺡﺠﻢ آﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻜﺎر ﯽ روﻥﺪ . در ﺡﺎل
ﺡﺎﺿﺮ ﻓﻼﭘﯽ را Teac دراﻳﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف دارد .ﻓﻼﭘﯽ دراﻳﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ آﺎﺑﻞ دادﻩ ﺑﻪ ﺑﺮد
اﺻﻠﯽ ﻣ وﺻﻞ ﯽ ﺷﻮد

فکس مودم

ﻓﮑﺲ ﻣﻮدم ﮐﺎرﺕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼﺕﻬﺎی ﻣﺎدرﺑﻮرد
ﻥﺼﺐ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮای  خرید vpn ﺑﺮﻗﺮاری ارﺕﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻣ ﮑﺎﻥﺎت
ارﺳﺎل و درﻳﺎﻓﺖ ﻓﮑﺴﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﺡﺘﯽ رﻥﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ
و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮی ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﺻﺪا خرید فیلترشکن و ﻓﺎﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﺕﻮﺳﻂ ﺥﻄﻮط ﻣﺨﺎﺑﺮاﺕﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽ رود .از اﻥﻮاع ﻣﻮدم هﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺥﻄﻮط ﺕﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺕﻨﺪ : Dial-up ﻣﻮدم ،
ISDN ﻣﻮدم .DSL و ﻣﻮدم
ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺕﻠﻔﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎی ﺁﻥﺎﻝﻮگ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ ﺑﺎ
ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎﻝﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ خرید وی پی ان وﺳﻴﻠﻪ ای ﻻزم اﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎﻝﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ
.(Modulation) را ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺁﻥﺎﻝﻮگ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺥﻄﻮط ﺕﻠﻔﻦ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﻥﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ
.(demodulation) ﺳﻴﮕﻨﺎل هﺎی ﺁﻥﺎﻝﻮگ ﺥﻄﻮط ﺕﻠﻔﻦ را ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎﻝﯽ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ ﻳﮏ چﻨﻴﻦ
وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻥﺎم ﻣﻮدم ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ . Modulation/Demodulation اﻳﻦ ﻥﺎم از دو ﮐﻠﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ . (Data Circuit Terminating Equipment)DCE ﻳﮏ ﻣﻮدم هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻥﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺕﺼﺎل ﻳﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻳﺎ ﺕﺮﻣﻴﻨﺎل دادﻩ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد . ﺑﻪ
(PC) ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻳﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺷﺨﺼﯽ (Data Terminal Equipment)DTE را ﻥﻴﺰ ﻣﯽ
ﻥﺎﻣﻨﺪ .دارد ﺳﻪ ﻥﻮع ﻣﻮدم وﺟﻮد :داﺥﻠﯽ (internal modem) ﻣﻮدم ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺮد اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ اﺳﺖ
و ISA در ﮔﺬرﮔﺎهﻬﺎی PCI ﻳﺎ Rj-11 ﺑﺮ روی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺕﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺑﻪ
ﺥﻄﻮط ﺕﻠﻔﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺥﺎرﺟﯽ (external modem) ﻥﻮع دﻳﮕﺮی از ﻣﻮدم هﺎ، ﻣﻮدم ﻥﺎﻣﻴﺪﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮد اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ ﺁن درون ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ خرید کریو ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺥﺎرج از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺕﻮ ﺷﻮد DB-9 ﺳﻂ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﭘﻮرﺕﻬﺎی ﺳﺮﻳﺎل ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ . ﻥﻮع ﺳﻮم
Laptop ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی PCMCIA ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﮐﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻴﺎر

ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﮐﺎرت در واﻗﻊ درﺑﺮﮔﻴﺮﻥﺪﻩ ﮐﻞ ﺑﺮد اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ ﻣﻮدم اﺳﺖ . ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل دادﻩ
هﺎ در ﻣﻮدم هﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮد هﺎی زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ :ﺑﺎود (Baud Rate) ﺁهﻨﮓ و ﺁهﻨﮓ ارﺳﺎل دادﻩ هﺎ
)Data Rate .( ﺁهﻨﮓ ارﺳﺎل دادﻩ هﺎ ﻋﺒﺎرﺕﺴﺖ از ﺕﻌﺪاد ﺑﻴﺘﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻮدم ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ در ﻳﮏ
ﺛﺎﻥﻴﻪ ارﺳﺎل ﻥﻤﺎﻳﺪ و ﺁهﻨﮓ ﺑﺎود ﻋﺒﺎرﺕﺴﺖ از ﺕﻌﺪاد ﺕﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﮕﻨﺎل ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺛﺎﻥﻴﻪ اﺕﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

کارت صدا

ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎرت ﺻﺪا ﻥﻴﺰ ﺥﺮﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ، اﻣﺎ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ اﻏﻠﺐ
Build-in ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎی اﻣﺮوزی خرید vpn ﮐﺎرت ﺻﺪا ﺿﺮوری ﻥﻴﺴﺖ چﻮن ﺁﻥﻬﺎ دارای ﺳﺎﭘﻮرت
ﺑﺮای ﺻﺪا ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺥﻮب هﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻝﺰوم ﻣﯽ ﺕﻮان ﮐﺎرت ﺻﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ ﺑﺮ
روی اﻳﻦ ﻣﺎدرﺑﻮر ﮐﺮد خرید فیلترشکن ﻥﻴﺰ ﻥﺼﺐ . Creative Sound Blaster از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرت ﺻﺪاهﺎ،
Audigy mp3 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻥﻮاع Gamer و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ خرید وی پی ان ﮐﻪ هﺮ دو دارای ﻳﮏ ﻥﻮع
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار هﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪ هﺎی ﻥﺮم اﻓﺰاری ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . Audigy ﻗﺒﻞ از ﮐﺎرت ،
Creative Labs Sound Blaster Live! 5.1 ﺻﺪای ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ خرید کریو ﮐﺎرت ﺻﺪا ﺑﻮد و هﻨﻮز هﻢ
mp3 در اﻥﻮاع اﺳﺖ X-Gamer و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ .
Live! ﺑﺮ ﺥﻼف ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ ،Audigy PCI ﺑﻪ دو اﺳﻼت ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻠﺶ ﻥﻴﺎز دارد
PCI اﻣﺎ اﺳﻼت Joystick دوﻣﯽ در واﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮد و در ﺻﻮر ﮐﺮد PCI ت ﻋﺪم ﻥﻴﺎز ﺑﻪ ﺁن ﻣﯽ ﺕﻮان ﻓﻘﻂ از ﻳﮏ اﺳﻼت Audigy . اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﺑﺎﺷﺪ FireWire هﻤﭽﻨﻴﻦ دارای ﺳﺎﭘﻮرت ﻣیکند

کارت گرافیک

. ﮐﻨﻨﺪ DirectX هﻤﻪ ﮐﺎرﺕﻬﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺕﻤﺎم حالت ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ .
ﺑﻌﻀﯽ هﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرهﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی را از ﻝﺤﺎظ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ اﻥﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ اﻣﺎ ﺕﻤﺎم
ﮐﺎرﺕﻬﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻥﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻥﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻗﻮی هﺴﺘﻨﺪ . ﺡﺎﻝﺖ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﺥﺘﻼف ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﺕﻬﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺁﻥﻬﺎ از ﻝﺤﺎظ
ﻥﻪ AA ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ . اﻣﺎ اﻳﻦ خرید vpn ﻳﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮای ﺥﺮﻳﺪن ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ
AA . ﺥﻮب ﻥﻴﺴﺖ ﭘﺮدازﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁن ﻝﺒﻪ هﺎی ﻥﺎهﻤﻮار و دﻥﺪاﻥﻪ دار ﮐﻤﯽ ﻥﺮم ﺕﺮ و
ﺻﺎﻓﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻥﺪ و ﺕﺎ ﺡﺪی ﮐﺎر و ﺕﺎﺛﻴﺮ دﻗﻴﻖ و ﻣﺎهﺮاﻥﻪ ای اﺳﺖ.
ﮐﻨﻨﺪ AGP 8x ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺕﻬﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را خرید فیلترشکن ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
AGP 8x ﺑﺎزدهﯽ ﮐﻨﺪ AGP 8x ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻥﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ، را ﺳﺎﭘﻮرت . AGP ﻳﮏ ﺕﺮﮐﻴﺐ
۸x ،%۵ ١٠% ﺕﺎ دهﺪ AGP 4x ﺑﻬﺒﻮد در اﺟﺮا و ﻥﻤﺎﻳﺶ را ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﺎن ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺑﺎ ﻣﯽ . ﻣﺪل
Geforce FX NVIDIA هﺎی از ﻝﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ vpn  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﮑﻪ ﺁﻥﻬﺎ دو اﺳﻼت ﮐﺎرت
را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، AGPاﺳﻼت را PCI و اﺳﻼت ﻣﺠﺎورش .
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدهﯽ از ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ خرید وی پی ان  ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﺡﺎﻓﻈﻪ
ﺳﺮﻳﻊ داﺷﺖ و ﮔﺮﻥﻪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﻗﺎدر ﻥﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺕﺎ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ را ﺑﺎ ﻝﻮد ﮐﺮدن ﻣﺸﻐﻮل ﻥﮕﻬﺪارد.
PC2700 ﺑﺎﻳﺪ ﺡﺪاﻗﻞ از ﺡﺎﻓﻈﻪ Athlon XP 2100+ و ﻳﮏ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد ﺕﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدهﯽ را از ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.
: ﺑﺮا Sound Card آﺎرت ﺻﺪا یﺎ ی اﻳﻨﻜﻪ کامپیوتر ﺑﺘﻮانید ﺻﺪا را ﻥﻴﺰ ﭘﺨﺶ ﻥﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ
دﻳﮕﺮی ﺻﻮﺕ ﺑﻪ ﻥﺎم آﺎرت ﯽ دارﻳﻢ ﻥﻴﺎز .ﺻﻮﺕ آﺎرت ﯽ ﮔﺮاﻓﻴﻜ ﻥﻴﺰ هﻤﺎﻥﻨﺪ آﺎرت ﯽ رو ﺑﺮ ی ﺑﺮد
اﺻﻠﯽ ﻣ ﻥﺼﺐ ﯽ چ ﺷﻮد و در ﭘﺸﺖ ﺁن ﺑﺮا ﻨﺪ ﻓﻴﺶ ی دارد ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن خرید کریو  و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻗﺮار . آﺎرت ﺻﺪا
وﻇﻴﻔﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ﺑﺮا ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎ ی ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎ ﭘﺨﺶ و درﻳﺎﻓﺖ ی ورود ی ﺁﻣﺎدﻩ از ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن و ﺳﺎزی
ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺮای دارد ذﺥﻴﺮﻩ در آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ . اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮی ﺻﻔﺮ و ﻳﮏ را ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮﺕﯽ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻥﻮع و از Genius : راﻳﺞ ﺁن در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرﺕﻨﺪ ،Yamaha ،
Vibra

رم ram

RAM READ ACCESS MEMORY ﻗﻄﻌﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎژوﻝﻬﺎی رم ﻥﺼﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻇﻴﻔﻪ اش ﻥﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ خرید وی پی ان ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﮐﺎر
ﺥﻮد را اﻥﺠﺎم دهﺪ . در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ اﺥﺘﻼف زﻳﺎد خرید vpn ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﻦ دﻳﺴﮏ ﺳﺨﺖ و ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ از رم

اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺕﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﺑﺪ اﺥﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎهﺶ .هﺴﺖ دو ﻥﻮع رم : SD ) رم هﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ
RAM DD RAM و رم هﺎی ﺳﺮﻳﻊ ٢۵۶ -١٢٨ -۶۴ -٣٢ -١۶ -٨ -۴ رم هﺎ در اﻥﻮاع
ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺘﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد . ٢۵۶ ﻳﮏ رم ﺕﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرهﺎ را ﺑﻪ ﺥﻮب اﻥﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ و ﻣﺎ را
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﻳﻬﻢ رﻓﺘﻪ ﮐﺎرﺁﻳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ خرید فیلترشکن ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ رود ﻣﻘﺪار رم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﻥﻤﯽ .

ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی ﺥﻮ )PC2100DDR ب اﻣﺮوزی اﺻﻮﻻ از ﺡﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی
DDR266 ( )PC2700 ﻳﺎ از ﺡﺎﻓﻈﻪ (ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ DDR333 ﺑﺮای ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی اﺳﺘﻔﺎدﻩ . هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ از
ﮐﻨﻨﺪ DIMM form factor ﻥﻮع ﺕﺒﻌﻴﺖ ﻣﯽ )ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺳﺎﺥﺘﻤﺎن .( هﻤﻪ ﺡﺎﻓﻈﻪ هﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
اﻳﻨﮕﻮﻥﻪ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل خرید کریو ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ از SIMM ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در
DIMM ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ JDEC ﻣﻌﻤﻮﻝﺘﺮﻥﺪ و از ﺁﻥﺠﺎﻳﻴﮑﻪ اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺑﺮای ﺡﺎﻓﻈﻪ
DDR400 هﺎی PC3200 ﺑﻪ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﻥﻬﺎﻳﯽ ﻥﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ هﻤﻪ ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ در هﻤﻪ
ﮐﻨﻨﺪ PC3200 ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺡﺎﻓﻈﻪ را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﻥﻤﯽ .
در ﻣﻮﻗﻊ ﺥﺮﻳﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪ ﻥﻈﺮ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ رم را ﻥﻴﺰ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رم ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . KingSton ﮐﻤﭙﺎﻥﯽ هﺎﻳﯽ ﻣﺎﻥﻨﺪ Corsair و Mushkin اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ دارﻥﺪ و
ﺑﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﻻﺕﺮﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ رم را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺥﺖ ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی

پردازنده fsb

FSB دو ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺑﺎ چﻪ ای را اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ اهﻤﻴﺖ : اول اﻳﻨﮑﻪ
ﮐﻨﺪ FSB ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ را ﺳﺎﭘﻮرت ) FSB هﺮ خرید فیلترشکن ﻣﺎدرﺑﻮردی ﺡﺪاﮐﺜﺮ ﺕﺎ ﻳﮏ ﺡﺪ را
ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .( RAM دوم اﻳﻨﮑﻪ ﮐﻨﺪ FSB ﺑﺎﻳﺪ در هﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﮐﺎر .ﻣﺜﻼ:
۲۰۰FSB ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC1600RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
ﭘﺮداز ۲۶۶FSBﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC2100RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
۳۳۳FSB ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC2700RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
۴۰۰FSB ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC3200RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
FSB اﻣﺎ اﺡﺘﻤﺎل دارد ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ RAM ﭘﺮدازﻥﺪﻩ و ﺳﺮﻋﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁن
۲۶۶FSB اﺳﻤﺒﻞ ﺷﻮد ﻣﺎﻥﻨﺪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ .ا PC2700RAM ﺑﺎ ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻳﺮا
BIOS FSB ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک ﺡﺎﻓﻈﻪ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺕﻔﺎﺿﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ
ﺳﺖ ﺷﻮد .ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ خرید کریو اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺥﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ .
۴ پﺮدازﻥﺪﻩ پﻨﺘﻴﻮم و پﻨﺘﻴﻮم ٣ و پﻨﺘﻴﻮم
٣ ﭘﻨﺘﻴﻮم هﺴﺘﻨﺪ ۴ و ﭘﻨﺘﻴﻮم ﭘﺮدازﻥﺪﻩ هﺎی ﺑﺴﻴﺎر خرید vpn ﺥﻮﺑﯽ .ﻗﺒ ﮐﻤﯽ AMD ﻞ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ در
ﻣﻮاردی ﻣﺎﻥﻨﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ خرید وی پی ان ﺥﻮ ب ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻥﻤﯽ رﺳﻴﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ . ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﮐﺎرت
وﻳﺪﺋﻮهﺎی ﻣﺨﺼﻮص . AMD Athlon اﻣﺮوزﻩ ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮی ٣ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻮم و
اﺳﺖ ۴ ﭘﻨﺘﻴﻮم .اﻥﺪ وﻗﺘﯽ ﺕﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎ هﻢ ﻣﺴﺎوی . AMD Athlon ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺥﺮﻳﺪ
ﺑﺮوﻳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزاﻥﺘﺮ .
RAM)READ ACCESS MEMORY:( ﻗﻄﻌﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎژوﻝﻬﺎی رم ﻥﺼﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻇﻴﻔﻪ اش ﻥﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﮐﺎر
ﺥﻮد را اﻥﺠﺎم دهﺪ

سی پی یو

:(CPU) واﺣﺪ پﺮدازش ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻥﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻤﻞ ﭘﺮدازش راخرید فیلترشکن اﻥﺠﺎم ﻣﻴﺪهﺪ.اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ اﺻﻠﻲ آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
اﺳ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺖ و در واﻗﻊ آﻨﻨﺪﻩ ﻥﻮع آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . هﺎی CPU در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ ﭘﻨﺘﻴﻮم راﻳﺞ اﺳﺖ آﻪ
II اﻥﻮاع ﺁن ﭘﻨﺘﻴﻮم ،III ﻣIIII، ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دارا CPU هﺎ ی اﺑﻌﺎد ی ﺿﺨﺎﻣﺘ ۵ * ۵ cm ﺡﺪود و ﺑﺎ ﯽ ﻣ ۲ mm ﺡﺪود CPU . ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ
روی اﺻﻠ ﺑﺮد ﯽ در ﺟﺎی  خرید vpn ﻣﺨﺼﻮ ﻣ ص ﺥﻮد ﻥﺼﺐ ﯽ ﺷﻮد. CPU ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ واﺡﺪ ﻣﮕﺎهﺮﺕﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ دارای ﻣﺪار اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻥﺠﺎم دﺳﺘﻮرات ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ
هﺎی ذﺥﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﭘﺮدازد . CPU ﺑﺨﺸﻬﺎی خرید وی پی ان اﺻﻠﯽ ﺡﺎﻓﻈﻪ و واﺡﺪ ﮐﻨﺘﺮل و واﺡﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﻄﻖ
هﺴﺘﻨﺪ . در ﺑﺨﺶ ﺡﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ذﺥﻴﺮﻩ ﺳﺎزی ﻣﻮﻗﺖ دﺳﺘﻮرهﺎ خرید کریو  و ﻳﺎ دادﻩ هﺎ در داﺥﻞ ﺛﺒﺎﺕﻬﺎ ﻳﺎ
ﺷﻮد register هﺎ اﻥﺠﺎم ﻣﯽ . واﺡﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ارﺕﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﮐﺎر هﺪاﻳﺖ و
ﮐﻨﺘﺮل ﺁﻥﻬﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد .ﻣﻨﻄﻖ (ALU) واﺡﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮐﺎر اﻥﺠﺎم ﺕﻮاﺑﻊ ﺡﺴﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای و
ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد. از ﻣﻴﺎن اﻥﻮاع ﺳﯽ ﭘ AMD ﯽ ﻳﻮهﺎی و اﻳﻨﺘﻞ ﮐﻪ ﺑﺎزار را در چﻨﮓ ﺥﻮد دارﻥﺪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ
athlon ﺑﺎﺷﺪ AMD از n 200FSB(FSB:Front Side Bus) ﻳﮏ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﻣﮕﺎهﺮﺕﺰ ٢٠٠) اﺳﺖ .(
ﻣﻴﺪهﺪ Duron 1.3 GHz ﭘﺮدازﻥﺪﻩ Athlon XP . ﺡﺘﯽ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺨﺖ را ﺑﻪ ﺥﻮﺑﯽ اﻥﺠﺎم ﺕﺎ
Athlon XP 2600+ اﺳﺖ ۲۶۶FSB ﻳﮏ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ . Athlon XP 2500+ از ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ ۳۳۳FSB . Athlon XP 3000+ از ﺑﺎﺷﺪ ۴۰۰FSB ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ) از روی هﻢ اﻓﺘﺎدﻥﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﺎﺷﻨﺪ FSB ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﭘﺮدازﻥﺪﻩ هﻢ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ دارای Athlon XP .( هﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺕﯽ
۱۷۰۰+ ۱۸۰۰+ ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ AMD Duron 1.3 GHz ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺎدل و ﮐﻤﯽ ﻗﺪرﺕﻤﻨﺪﺕﺮ از

مادربورد

. ﺑﺎﺷﻨﺪ USB 2.0 دو ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ خرید فیلترشکن ﺳﺒﺰ دو ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ . ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ
رﻥﮓ ﺻﻮرﺕﯽ ﺑﺮای ﻣﻴﮑﺮوﻓﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ ﺁﺑﯽ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺥﻂ ورودی ﮐﺎرت
BUILT IN ﺻﺪای BUILT و ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ ﺳﺒﺰ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺥﻂ ﺥﺮوﺟﯽ ﮐﺎرت ﺻﺪای
ﺑﺎﺷﺪ IN ا USB ﺕﺼﺎل وﺳﺎﻳﻞ از خرید vpn ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ راﺡﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ روز ﺑﻪ روز ﮔﺴﺘﺮش
ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺁﻥﺠﺎ ﮐﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮدان ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ ﺑﻪ هﻤﺪﻳﮕﺮ زﻥﺠﻴﺮﻩ ای وﺻﻞ ﺷﻮﻥﺪ
ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ USB ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی ﺕﻤﺎم ﺷﺪﻥﯽ . BACK UP اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻳﮏ ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
دراﻳﻮ ﻥﻮار در ﭘ PS/2 ﻮرت ﭘﺎراﻝﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻥﻴﺴﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی ﮐﯽ ﺑﻮرد و ﻣﺎوس
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﯽ ﺑﻮرد و ﻣﺎوس .
I/O ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی روی خرید وی پی ان ﭘﻨﻞ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻥﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﭘﺸﺖ ﮐﻴﺲ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ دارﻥﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎ ﺑﺪون ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﻴﺲ خرید فیلترشکن برای ﮐﺎﻣﭙﻴﻮتر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺷﻮﻥﺪ IDE ﮐﺎرﺁﻳﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯽ دی راﻳﺘﺮ و هﺎرددراﻳﻮ ﻥﺒﺎﻳﺪ روی ﻳﮏ ﻥﺼﺐ . ﺟﻌﺒﻪ
اﺳﺖ IDE ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ . ﺷﻮد IDE ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ ﺥﺮﻳﺪﻩ . در
IDE ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻ ١٨ ﺑﺎ ﻃﻮل -ﺷﻮد BELKIN- اﻳﻨﭻ اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ .
ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﺟﻬﺖ ﻥﺸﺎن دارﻥﺪ دادن ﻣﺤﻞ اﺕﺼﺎل هﺮ ﮐﺪام رﻥﮕﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺕﯽ را . ﺁﺑﯽ ﺑﺮای
ﻣﺎدرﺑﻮرد- MASTER IDE ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺮای خرید کریو وﺳﻴﻠﻪ .SLAVE IDE و ﺥﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺮای وﺳﻴﻠﻪDDR ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی AGP ﻥﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن اﺳﻼﺕﻬﺎی
ﮐﻨﻨﺪ DDR ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ را ﻥﻴﺰ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ .
:ﺷﺎﻣ SDRAM ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی ﻥﻮع ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ISA ﻞ اﺳﻼﺕﻬﺎی ﻣﯽ .
:RAID ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی ﻥﻮﻋﯽ از ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دو هﺎرددراﻳﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻨﺪ parallel ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ .

خرید فیلترشکن پرسرعت

:ONBOARD ﺥﺮوﺟﯽ هﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎ دهﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روی
ﺑﺮد دارﻥﺪ ﮐﻪ ﺥﺮوﺟﯽ اﻳﻦ ﺑﺮدهﺎ روی ﻣﺎدر ﺑﺮد ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.
در روی ﻣﺎدرﺑﺮد ﺟﺎﻣﭙﺮهﺎﻳﯽ خرید فیلترشکن پرسرعت ﺟﻬﺖ ﺕﻨﻈﻴﻢ وﻝﺘﺎژ و ﺳﺮﻋﺖ و ﻥﻮع ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺡﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد چﺮا ﮐﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻥﺪ.
ﻳﮑﺴﺮی ﺟﺎﻣﭙﺮهﺎ در ﻣﺎدر ﺑﺮد دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻴﺲ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ﻥﻤﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ LED روﺷﻦ و ﺥﺎﻣﻮش ﺑﻮدن هﺎی خرید فیلترشکن روی ﮐﻴﺲ و ﮐﯽ ﺑﻮرد ﻣﯽ .
IDE ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎدر ﺑﻮرد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺟﻬﺖ خرید vpn اﺕﺼﺎل ﺑﻪ هﺎرد دراﻳﻮ و ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ
روﺑﺎن ﺑﺮای اﺕﺼﺎل ﺑﻪ ﻓﻼﭘﯽ دراﻳﻮ خرید کریو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻳﮏ ﺳﯽ دی ﺷﺎﻣﻞ دراﻳﻮرهﺎی چﻴﭗ ﺳﺖ ﻣﺎدر ﺑﻮرد
ﮐﻪ د LAN ر ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺻﺪا و ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ و ﮐﺎرت ONBOARD ﺑﻪ ﺻﻮرت
دارای دراﻳﻮرهﺎی ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻴﺰ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد.ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺳﻴﻌﯽ از ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎ را در ﭘﻨﻞ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
از EPoX 8RDA+ در ﻣﺎدرﺑﻮرد دارﻳﻢ چﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ : ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ ﺁﺑﯽ ﮐﻤﺮﻥﮓ ﻳﮏ
ﺑﺎﺷﺪ PS/2 ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﻣﺎوس ﻣﯽ .دا ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر PS/2 خرید وی پی ان ﺥﻞ رﻥﮓ ارﻏﻮاﻥﯽ ﻳﮏ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﮐﯽ ﺑﻮرد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ USB 2.0 دو ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ ﺳﺒﺰ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی ﻣﯽ . ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ ﻗﺮﻣﺰ
ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﭘﻮرت ﭘﺎراﻝﻞ )ﻣﻮازی (ﺑﺎﺷﺪ . (L2TP) ﻣﯽ دو ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ زرد ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی
( هﺴﺘﻨﺪ COM1,COM2) ﭘﻮرت ﺳﺮﻳﺎل

vpn ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ

VPN ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ XP ﺩﺭ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻣ خرید VPNﻔﺎﻫﻴﻢ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ ﭘﻴﮑﺮﺑﻨﺪﻱ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﻮﺩ XP ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ .
-ﺳﺎﺯﻱ ۱ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ VPN ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻭﻳﺲ وی پی ان  XP ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮐﻨﻴﺪ ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻃﻲ . (۱ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻮﻳﺪNetwork Connections ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﻨﻞ ﻭﺍﺭﺩ . (۲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﻴﺪ Create a new connection ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﮐﺎﺩﺭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺭﺍ خرید کریو ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﺎ ﮐﺎﺩﺭ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻮﺋﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﻮﺩ.ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﻮﻳﺪ Next ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ ﺭﻭﻱ ﺑﻪ ﮐﺎﺩﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﺭﺩ  .  Finish ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ ﺩﮐﻤﻪ ﺭﺍ ﮐﻠﻴﮏ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﻭﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .  ﺩﺭ Network Connections ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ خرید وی پی ان ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﻨﻞ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻲ ﮐﻪ   ۵ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺷﺪ ﺑﺎ ﺩﺑﻞ ﮐﻠﻴﮏ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﮐﺎﺩﺭﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ . ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﺎﻡ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﺭﻣﺰ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﺭ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻳﺪ . ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ  ﺍﺭﺗﺒ ISP ﺑﺎ ﻳﮏ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ .   Network Connections ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﻨﻞ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺭﻭﻱ ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﮐﻨﻴﺪ properties ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻠﻴﮏ خرید فیلترشکن ﺭﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ .

ﺷﺒﻜﻪﺧﺼﻮﺻﻲ vpn

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪﺧﺼﻮﺻﻲ ﻟ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ خرید کریو ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭗ ﺗﺎﭖ VPN . ﻫﺎ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺍﺳﺎﺳﹰﺎ ﻳﻚ ﺗﻮﻧﻞ ﺭﻣﺰﺷﺪﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﹰﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . VPN ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻧﻞ VPN ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺏ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻓﺎﻳﺮﻭﺍﻝ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻭﺭ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ، ﭘﺬﻳﺮﺩ DMZ ﭘﺎﻳﺎﻥ . ﺑVPN ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﹰﺎ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ وی پی ان ﺍﺭﺯﺍﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ خرید فیلترشکن ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻨﺮﻧﺖ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ” ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ . VPNﺍﮔﺮﭼﻪ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻭ ﻛﺎﺭ ﻧﻔﻮﺫ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﻱ IT ﺧﺮﺍﺑﻜﺎﺭﺍﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ خرید وی پی ان  ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ. VPN ﻳ ﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ :ﺍﻳ ﺑﺮﺍ VPNﻦ ﻫﺎ ﻱ ﻫﺎ ﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻱ ﺍ ﺧﺎﺹ ﻳ ﺍﻧﺪ ﻫﺎخرید VPN . ﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻱﻣﺒﺘﻨ ﻲ   vpn SSL ﺑﺮ ﺍﺯ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻱ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺏ ﻱﺍ ﻳ ﻫﺴﺘﻨﺪVPN ﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭSSL .  ﻱ ﺑ ﺭﺍ ﻴ ﺳﺮﻭﺭ ﻦ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﻭﺏ ﻭ ﻱ ﻣ SSL ﮐﻪ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻲ  ﮐﻨﺪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﮐﻨﺪ.  ﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﻳﮕﺮﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍ ﻳ ﻫﺎ VPN ﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺍﺳﺖ SSH   . SSH  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥﻳ ﻣﮑﺎﻧ ﮏ ﻴ ﺑﺮﺍ ﺰﻡ ﺍﻣﻦ ﻭ ﺭﻣﺰ ﺷﺪﻩ ﻱ ﺍﺟﺰ login ﺑﻪ ﺍﻱ ﻣ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻲﺷﻮﺩ  . ﺍ VPNﻣﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳ ﻻ ﻦ ﻳ ﻫﺎ ﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻣ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻲﺷﻮﻧﺪ ﭘﺸﺘ،  ﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧVPN ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻴ ﺑﺎ ﺰ ﻳ ﺷﻮﺩ ﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ .

خرید وی پی انی اندروید

Ipsec ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ۱ ﺑﺮﺧﻼﻑIpsec PPTP ﻛﻨﺪ L2TP ﻭ ﺭﻭﻱ ﻻﻳﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻻﻳﻪ ﺳﻮﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ . ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ IP Header ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﻐﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﻣﺰ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻳﻚ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻮﻱ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ. ﻛﺮﺩﻩ IP Header ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻣﺰ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ. ﺗﻮ Ipsec ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ خرید کریو  ﺭﺍ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ  خرید Tunneling ﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪﻱ .ﺗﻮﻧﻞ ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺮﻭ ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻜﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ . ﻣﻌﻤﻮﹰﻻ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭﺻﻞ ﻣﻲ .ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻨﻨﺪ VPN ﺑﺮﻗﺮﺍ . IP ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ VPN ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﺎﻓﻲ . ﺩﺭ خرید فیلترشکن ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻮﻧﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ،ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﺳﺖService provider ﺗﻮﻧﻞ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ خرید وی پی ان ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺭ ﺑﻪ . ﺳﺮﻭﻳﺲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮﺩ ISP ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺻﻞ .ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯ ﺗﺎ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻘﺼﺪ ﻭﺟﻮﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎﻫ ﺑﮕﻴﺮﺩ ISP ﻨﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ .
ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭ VPN ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻱ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ خرید VPN ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﺸﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ .ﺩﺭ ﻫﺎ VPN ﻱ ﺭﻣﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱﺑﺮﺍ ﻱ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮ ﻱ ﻋﻤﻮﻣ ﺷﺒﮑﻪ ﻲ ﻣ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻲﮐﻨﻨﺪ .ﻳ ﺍ ﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺏ ﺍﺯ ﻳ ﻫﺎVPNﻦ ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﻱﺧﺼﻮﺻ ﻲﻣﺠﺎﺯ ﻱ

pptp اندروید

خرید PPTP ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ
ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ خرید وی پی ان ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ . ﻛﺮﺩﻩ PPTP ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﻣﻲDial in ﺳﺮﻭﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ Remote Access ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ خرید فیلترشکن ﻛﻠﻴﻚ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ Polices RRAS ﺩﺭ ﺩ ۱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﻫﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻥ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ )ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎﺭﻱ، ﺭﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.( ﺭﺍﻩ VPN ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻳﻚ ﺳﺮﻭﺭ ﺳﺎﺩﻩ PPTP ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻭﻳﻨﺪﻭﺯ ﺗﺤﺖ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ خرید کریو ﻛﺎﺭ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺍ ﺍﻣﺎ ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ L2TP/IPSec ﻛﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭﻳﺪ ﺭﺍﻩ VPN ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﺳﺮﻭﺭ ﻣﻲ ﻣﻲ VPN ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﺗﺮﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺗﺮ ﺟﻬﺖ خرید VPN ﺳﺎﺯﻱ ﻛﻤﻚﮔﺮﻓﺖ .L2TP ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ  ﻛﺖﺳﻴﺴﮑﻮ ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ .  ﺍﻳﻦ UDP ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ۳   ﺍﺳﺖ TCPﺟﺎﻱ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ  . ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮐﺎﺭﺍﺋﻲﺩﻳﻮﺍﺭﻩ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭼﻴﺰﻱ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﻲ  . ﺟﻬﺖ خرید VPN پرسرعت ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺩﺭ IPSec ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ۴ ﻣﻲ VPN ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪﻱ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻛﻤﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ  ﮔﺮﺩﺩ.  ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ   ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻛﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ﻭPPTPﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ L2F  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ   ﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻪ  ﺑﺴﺘﻪ PPP ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ  ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻛﻨﺪ.   ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻓﻮﻕ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳ ﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺗﺮ ﺮﻭﻳﺲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻭ  ﺭﻭﺗﺮ NAS، ﻭ  ﺭﻭﺗﺮ ، ﺭﻭﺗﺮ ﻭ  ﻣﻲ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ

OSI

ﻻﻳﻪ SOCKS ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺩﺭﻻﻳﻪﺑﻨﺪﻱ ﺷﺒﻜﻪ خرید فیلترشکن ﭘﻴﺎﺩﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺼﻮﺭﺕ خرید وی پی ان ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ . ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ، ﻣﻲ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ .ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ SOCKS ﺑﻪ، ﺳﺎﺯ Circuit-Level Proxy ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻱ ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ . ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ SOCKS ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﺑ ﻣﺤﻠﻲ ﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . SOCKS ﭼﻮﻥ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻱ ﻣﻲ خرید Proxy ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺩﺭﺱ ﻱ ﻣﺤﻠﻲ، (NAT) ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺒﻜﻪ SOCKS ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﻮﺩ، ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻜ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ خرید کریو ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻧﻤﻮﺩ ﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ .ﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺍﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻤﻮﺩ.
(ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺑﺴﺘﻪ ٢-٦ ﮔﺮﺍ VPN ﻱ ﺍﻛﺜﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺴﺘﻪ خرید VPN ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻲ ، ﮔﺮﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﺎ ﺳﺮﻭﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﻨﺎﺗﺮ .ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮﻧﺪ.
SKIP (ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ١-٢-٦ ۱ ﻳﻚ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻠﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﻮﻧﻞ ﻣﻲ ﻛﺸﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﺗﻮﺍﻥ
ﺁﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ VPNﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ . ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢﻻﻳﻪ ﻣﻲ OSI ﺳﻮﻡ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ.

خرید vpn, خرید کریو, خرید وی پی ان, خرید فیلتر شکن