فروش فیلتر شکن آیفون

اولین فیلد م فیلد FP یا فیلد فروش فیلتر شکن آیفون  قالب پیشوند است م که یک آدرس منحصربفرد )GRU( را با ارزج مبنای دو ۰۰۱ شناسایی می کند. سومین فیلد
برای استفاده در آینده ذخیره شده است. دو فیلد دیگر بنامهای TLA ID و NLA ID وجود دارند که کلید درک پشتیبانی IPv6 از سلسله
مراتب آدرس دهی قابل تراکم هستند. TLA ID شناسه متراکم سازی سطح باال است. آدرسهای جهانی IPv6 به ارائه دهندگان سرویس یا
همان سازمان های TLA اختصاص داده خواهد شد. سازمانهای TLA فضای آدرس دهی را به سازمانهای زیر مجموعه خود بنام NLA اختصاص
خواهند داد. این نوع ساختار سلسله مراتبی برای اختصاص فضای آدرس م باعث متراکم سازی آدرسها شده و حجم جدول های مسیریابی اصلی
را کاهش خواهد داد.
CIDR اختصاص داده می شوند. هر مجموعه CIDR شامل چندین آدرس ۲۱ در طرف مقابل م آدرسهای IPv4 معموال با استفاده از مجموعه های
کالس C می شود. هر مجموعه کالس C می تواند تقریبا ۲۱۶ سیستم را آدرس دهی نماید. متاسفانه م مجموعه های CIDR اختصاص داده
شده به سازمانهای مختلف م نمی توانند بسادگی متراکم شوند. عالوه بر این هر مجموعه CIDR ممکن است به یک جدول مسیریابی جداگانه
ای در داخل مسیریاب اصلی نیاز داشته باشد. بهمین دلیل م انتشار مجموعه های CIDR باعث رشد انفجاری حجم جدولهای مسیریابی اصلی
می شود.
SLA( وجود دارد. برخالف TLA و NLA م شناسه ۲۸ برای مدیران شبکه محلی م یک فیلد بسیار مهم بنام شناسه متراکم سازی سطح سایت )
SLA معموال به سازمانهای زیرمجموعه با یک ارزج از پیش تعریف شده م محول نمی شود. با توجه به اطالعات ثبت شده در RFC شماره
۲۳۷۶ م شناسه SLA اجازه می دهد یک سازمان بتواند با استفاده از آن ساختار آدرس دهی و زیرشبکه های داخلی خود را تعیین کند. ۸۶
بیت متعلن به SLA که برای شناسه زیرشبکه استفاده می شود م می تواند تا ۶۱۱۳۱ زیرشبکه را پشتیبانی کند که برای بزرگترین سازمانها نیز
کافی است. برای سازمانهای بزرگتر که محدوده آدرس بیشتری نیاز باشد م می توان یک بخش کوچکتری از NLA را نیز درخواست نمود.
یک مدیر شبکه نیازی ندارد تا در مورد اختصاص شناسه های زیرشبکه و سیستم در IPv6 نگرانی داشته باشد م در صورتی که در IPv4 این
نگرانی وجود دارد. در IPv4 هر دو شناسه سیستم و زیرشبکه م معموال از یک مجموعه محدود شده از آدرسهای قابل دسترس بدست می آیند.
یک مدیر شبکه IPv4 برای تامین تعداد زیرشبکه مورد نیاز م معموال بیتهای سیستم )Host( را به زیرشبکه ها قرض می دهد. در IPv6 م نیمه
باالیی )نیمه اول( ساختار آدرس دهی IPv6 م فضای آدرس دهی کافی را برای شناسه های زیرشبکه تامین می کند. در یک فیلد مجازی پایدار
و البته جداگانه م شناسه Host )سیستم( IPv6 بصورت کامال منحصربفرد برای هر سیستم و بوسیله یک فرایند جداگانه پیکربندی خودکار م
ایجاد می شود.
IPv6 از یک طرین دیگر هم به سبک شدن مسئولیت مدیر شبکه کمک می کند؛ آدرسهای قابل تراکم منحصربفرد )GRU( یا همان آدرسهای
Unicast م هنگامی که برای دسترسی فروش فیلتر شکن آیفون  به شبکه های بیرونی مانند اینترنت استفاده می شوند م نیازی به ترجمه ندارند. در IPv4 هنگامی که
آدرسهای عمومی )آدرسهای Valid( در دسترس نباشد م از فضای آدرس خصوصی استفاده خواهد شد. این آدرسهای خصوصی باید به یک
مجموعه از آدرسهای جهانی ترجمه شوند تا بتوان فروش فیلتر شکن آیفون  با شبکه های بیرونی مانند اینترنت ارتباط برقرار نمود. ساختار ترجمه آدرس IPv4 م شامل دو
NAT22 تکنولوژی بنامهای
و
PAT می باشد. IPv6 بصورت مجازی نیاز به ترجمه آدرس را جهت دسترسی به شبکه های بیرونی م محدود ۲۳
می کند. جدول ۲-۳ کاهش بار و مسئولیت مدیریتی آدرس را برای مدیران شبکه IPv6 نشان می دهد.

فروش فیلتر شکن آیفون
فروش فیلتر شکن آیفون
فيلترشكن ipv4

در فيلترشكن ipv4 هنگامی که یک سیستم میانی یا یک مسیریاب م پکت هایی را دریافت
می کرد که برای ارسال و عبور دادن از خود دارای حجم خیلی بزرگی بود م ممکن بود آنها را خرد کرده و به قطعات کوچکتر تقسیم
کند. این عملکرد پرهزینه در IPv6 انجام نمی پریرد. بجای آن م فقط سیستم مبدا عمل خرد کردن پکت ها را انجام خواهد داد. برای
کمک به سیستم مبدا م IPv6 عملکردی را بنام اکتشاف مسیر MTU را اجرا می کند تا از طرین آن بتواند اندازه MTU برای مسیر
مبدا تا مقصد را تعیین نماید.
 عدم آزمایش خطای سرایند: سرایند IPv4 شامل فیلدی بنام Checksum )تشخیص خطا( می شود که اجازه تشخیص خطا در هر
پرج در شبکه را می دهد. برای محدود کردن بارِ کاری مربوط به پردازج تشخیص خطا در هر پرج م IPv6 فیلد Checksum را
محدود کرده است. رسیدگی و بررسی Checksum در مبدا و مقصد بوسیله پردازج الیه باالتر مانند TCP یا UDP اجرا می شود. در
حقیقت در IPv6 م وییفه Checksum فقط در مبدا و مقصد انجام می پریرد و باعث کاهش ترافیک شبکه می شود.
مقایسه IPv6 با IPv4
IPv6 در بسیاری جهات با IPv4 متفاوت است. اجازه دهید در اینجا بیشترین تفاوت های مهم بین دو نسخه این پروتکل را بررسی نماییم. این
کار اجازه خواهد داد تا کسانیکه با IPv4 کار می کنند فيلترشكن ipv4  بتوانند بسادگی تفاوت های اصلی نسخه جدید پروتکل اینترنت را تشخیص دهند.
مهمترین تفاوت ها اینها هستند:
 ساختار سرایند بهینه شده
 برچسب جریان
 آدرس شبکه ۸۲۱ بیتی
 محدودیت تشخیص خطای سرایند
 خرد شدن داده فقط توسط سیستم مبدا
 سرایندهای اضافی
 امنیت داخلی
ساختار آدرس دهی
آدرس منحصر بفرد ۸۲۱ IPv6 بیت طول دارد و شامل پیشوند زیرشبکه )Subnet( و یک شناسه کارت شبکه می شود. به جهت متراکم سازی
آدرسهای منحصربفرد جهانی )GRU( م هر دو پیشوند زیرشبکه و شناسه کارت شبکه م بصورت مجموع م ۶۶ بیت طول دارند که در تصویر ۲-۶
نمایش داده شده است. پیشوند زیرشبکه شماره  فيلترشكن ipv4 شبکه ای است که به ارتباط اختصاص داده شده است. شناسه کارت شبکه از آدرس MAC
سیستم مشتن می شود. در جریان پیکربندی خودکار آدرس IPv6 م سیستم م شناسه کارت شبکه خودج را از حافظه ROM خود و همچنین
ارسال تقاضا به مسیریاب محلی یا سرویس دهنده DHCPv6 برای یک پیشوند زیرشبکه م تامین می کند.

فيلترشكن ipv4
فيلترشكن ipv4
فیلتر شکن ipv6
فیلتر شکن ipv6
فیلتر شکن ipv6

فیلتر شکن ipv6 قالب ساده شده: سرایندفیلتر شکن  IPv6 دارای یک قالب ثابت و با تعداد فیلدهای کمتر است. فیلد گزینه های طول متغیر محدود شده است.
فیلدهای دیگر IPv4 محدود شده و یا به سرایندهای اضافی انتخابی تغییر پیدا کرده اند. نیازی نیست تا تمام سرایندهای اضافی
انتخابی بوسیله هر سیستم پردازج شوند. این قالب ساده شده بار کاری پروتکل IPv6 را کاهش داده و اجازه انعطاف پریری بهتری را
می دهد.
 عدم آزمایش خطای سرایند: فیلد تشخیص خطای IPv4 محدود شده است. این فیلد بدلیل اینکه شبکه های اولیه دارای سرعت
کم و ارتباطات نامطمئن بودند و جهت تضمین درستی اطالعات نیاز بود که در هر پرج از یک مسیریاب م مکانیزم تشخیص خطا
محاسبه می گردید م در IPv4 وجود داشت. ارتباطات شبکه های امروزی سریع و بصورت فزاینده ای قابل اطمینان هستند و فقط
سیستم ها احتیا به چک کردن و تشخیص فیلتر شکن ipv6  را دارند م نه مسیریابها.
 عدم وجود فرایند قطعه قطعه کردن اطالعات از یک پرش به پرش دیگر: در IPv4 م مسیریابها پکت هایی را که برای تبادل از
رابطهای خروجی خود بزرگ هستند فیلتر شکن ipv6  تکه تکه می کردند تا به قطعات کوچکتر تقسیم شوند. این مسئله بصورت قابل توجهی باعث
افزایش بارِ کاری جهت پردازج IPv4 می شد. در IPv6 فقط ممکن است یک سیستم یک پکت را خرد کند. برای کمک کردن به
سیستم م IPv6 شامل عملکردی می شود که باعث می گردد حداکثر اندازه واحد انتقال اطالعات )MTU( از مبدا به مقصد م تشخیص
داده شود. تصویر ۲-۱ یک فریم انتقالی نوع TCP را که از IPv6 استفاده می کند م نشان می دهد. بخش‌هایی که به وسیله کاراکتر دونقطه از هم جدا می‌شوند، شامل اعداد و حروف استاندارد هگزادسیمال (حروف A, B, C, D, E, F) که از محدوده ۰۰۰۰ تا FFFF قابل تغییر هستند. برای راحتی در خواندن این عبارت، قسمت‌هایی که دارای چهار رقم صفر هستند می‌توانند حذف شوند. توجه کنید

آدرس dns

آدرس dns که بتواند تعداد زیادی از تقاضاها را از بخشهایی که ما به آنها سرویس می دهیم و مدیریت کند. به این دلیل بسیار موثرتر
خواهد بود اگر چندین سرور DNS ایجاد کنیم و آنها را در مناطن مختلف جغرافیایی پراکنده سازیم. این نوع راه اندازی DNS م عالوه بلر ایجلاد
تعادل و باالنس بین سرویس دهی این سرورها م اجازه اصالح خرابی را هنگامی کله یلک سلرور DNS بلدلیل خرابلی شلبکه غیرقابلل دسلترس
می شود م فراهم می سازد. عالوه بر این ما نمی خواهیم که مشتریانمان آدرسهای IP متفاوت و مختلفلی بلرای اشلاره بله DNS سلرورها م بله
سیستم خود اختصاص دهند. همچنین راهی نیاز داریم تا یک یا دو آدرس IP برای کلیه سرویسهای DNS در تمام مناطن مختللف جغرافیلایی
استفاده شود. یک راه انجام اینکار اینست که به هر سرور DNS که دارای پیکربندی و اطالعات یکسان است م آدرس IP یکسان اختصاص دهیم.
سپس اگر ما مسیرهای هرکدام از این سرورهای DNS را به جدول مسیریابی زیرساخت شبکه تزرین کنیم م در صورت ارسال پیغامهای تقاضلا و
پرس و جو توسط یک کاربر به سمت سرور DNS ما م تقاضای مورد نظر به سمت DNSسرورهایی ارسال خواهلد شلد کله از جهلت جغرافیلایی
نزدیکترین گزینه به ما باشند. این مسئله به ما اجازه خواهد داد  آدرس dns که بارگراری سرویس تامین نام را بین چنلدین سلرور DNS تقسلیم کلرده و از
حمل شدن و بارگراری تعداد زیادی از تقاضاهای پرس و جو  آدرس dns بر روی زیرساخت شبکه ملان جللو گیری کنلیم. بنلابراین بلا اسلتفاده از ایلن نلوع
گسترج م ما هم می توانیم در زمان مورد نظر برای مشتریانمان )سلرورهای DNS نزدیلک هسلتند م بنلابراین ار سلال اطالعلات زملان کمتلری
می گیرد( و هم در هزینه خود )هزینه پهنای باند اضافی آدرس dns ( صرفه جویی کنیم. بدلیل اینکه DNS یلک پرو تکلل نلوع UDP )یلک سلویه( اسلت م
تراکنش های بین سرویسهای DNS و ایستگاههای کاری م سریع و کوتاه هسلتند و نیلازی بله پیگیلری و کنتلرل تشلخیص خطلا و … نلداریم.
هنگامی که ما می خواهیم یک نام سیستم )Host( را از طرین سرویس DNS بدست آوریم م یک پکلت بله سلمت سلرور DNS فرسلتاده شلده
وآدرس مربوطه را بهمراه نام دامنه اینترنتی آن تقاضا می کند و در مقابل یک واکنش بهمراه جواب م بلر ملی گردد. ایلن مسلئله آدرس دهلی
anycast را برای این نوع برنامه کابردی م قابل دوام می سازد.

آدرس dns
آدرس dns
anycast

می توانیم کنترل کنیم که پکت های Multicast تا کجا ملی تواننلد دور
شوند و اعالنیه های مربوط به مسیریابی آن گروه Multicast تا چه حجمی می توانند انتشار یابند. بعنوان مثال اگر شما دوست داریلد منبعلی از
اطالعات مانند یک تصویر را از شرکت خود انتشار دهید م به شکلی که در تمام دنیا قابل دیدن باشد م شما باید محدوده E )در حالت مبنلای دو:
۱۱۱۰( را اختصاص دهید. همچنین م اگر شما می خواهید یک گروه Multicast راه اندازی کنید تا شما و دیگر کارکنان شرکت بتوانیلد در یلک
ویدئو کنفرانس با هم ارتباط برقرار کنید م شما باید ۰۱۰۱( ۱ scope( یا ۰۰۱۰( ۲( را به آدرس خود اختصاص دهید تلا همله کسلانی کله در آن
شبکه محلی درگیر هستند م با شما در ارتباط باشند. هم اکنون بجای اعتماد به مدیر شبکه برای ااعمال کردن فیلترهایی جهت محدود کلردن و
مرزبندی محدوده م ما می توانیم به ساختار نرم افزاری اعتماد کنیم تا ترافیک ما را در محدوده ای که می خواهیم نگه دارد. ایلن یکلی دیگلر از
فایده های IPv6 است؛ نه فقط برای مرزبندی خوب و مفید است م بلکه نگهداری آن هم ساده و راحت می باشد.
آدرس Anycast
IPv6 یک نوع جدیدی از آدرس را با عنوان آدرس anycast تعیین می کند. اگرچه این نوع از آدرس در سبک محدودی در IPv4 مطلرح شلده م
اما IPv6 این نوع آدرس را بشکل عملیاتی کامل کرده و این باعث باالرفتن راندمان مسیریابی شده است. در این بخلش ملا نگلاهی بله جزئ یلات
بخشی از ویژگیهای آدرس anycast خواهیم انداخت و در مورد برخی از برنامه های کاربردی اینترنت IPv6 در آینده بحث خواهیم کرد.
آدرس anycast یک آدرس IPv6 است که به گروهی متشکل از یک سیستم یا تعدادی سیستم که همه دارای یک هلدف یلا عملکلرد مشلترک
هستند م اختصاص داده می شود. هنگامی که پکتها به سمت یک آدرس IPv6 از نوع anycast فرستاده شدند م مکانیزم مسیریابی تعیین خواهلد
کرد که کدامیک از اعضای گروه م پکت را از طرین نزدیک ترین سیستم به مبدا )که بوسیله IGP شبکه طی سوالی مشخص می گردد( دریافلت
۲ خواهد کرد. IGP یا پروتکل گررگاه داخلی
)شبکه(؛ یک پروتکل مسیریابی است که شما می توانید از آن در محلدوده مسلیریابی داخللی خلود
استفاده کنید. اگرچه آدرس مقصد هردو پکت Multicast و anycast بلیش از یلک سیسلتم اسلت م املا آدرس anycast بلرای انتقلال اطالعلات
بصورت ۸ به ۸ بکار می رود م در حالیکه آدرس دهی Multicast هنگامی استفاده می شود که انتقال اطالعات به سمت چندین مقصد مورد نیلاز
باشد. اجازه دهید به دو فایده اصلی ساختار آدرس دهی anycast بپردازیم:
اول؛ اگر شما بخواهید به نزدیکترین سیستم در گروه بروید م و مهم نباشد که با کدامیک از اعضای گروه اطالعلات خلود را تبلادل کنیلد م شلما
می توانید با استفاده از برقراری ارتباط با نزدیکترین سیستم به خود )IGP-wise( که عضو گروه است م در استفاده از زمان صرفه جویی نمایید.
دوم؛ برقراری ارتباط با نزدیکترین آدرس anycast که عضو گروه باشد م باعث صرفه جویی در پهنای باند می شود. بلدلیل اینکله فاصلله ای کله
پکت طی می کند در بسیاری از حالت ها کوتاه می شود. بنابراین نه فقط anycast می تواند در زمان شما صرفه جویی کنلد م علالوه بلر ایلن در
هزینه مربوط به پهنای باند شما نیز م باعث صرفه جویی خواهد شد. آدرس anycast مجموعه بیتهای خود را برای تعریف کردن آنهلا در اختیلار
ندارد م بجای آن م آدرس دهی anycast از طرین آدرس های scope شده و یا آدرس های منحصربفرد انجام می شود. از نظلر سیسلتمی کله بلا
استفاده از IPv6 صحبت می کند م تفاوتی بین آدرس anycast و آدرس منحصربفرد )Unicast( وجلود نلدارد. تنهلا تفلاوت اینکله ممکلن اسلت
سیستمهای دیگری نیز با همان محدوده )scope( آدرس منحصربفرد و در همان ناحیه ای که آن scope تعریف شده است م شماره گراری شلده
باشند )برای مثال م شما ممکن است بیش از یک کامپیوتر که دارای آدرس anycast از نوع سایت محلی است م در یک ناحیله مشلخص داشلته
باشید(. حاال که تفاوتهای موجود بین آدرسهای anycast و multicast را درک کردیم م اجازه دهیلد نگلاهی بله برخلی اسلتفاده هلای ممکلن از
آدرسهای anycast بیاندازیم. یک برنامه کاربردی که از ارتباط anycast بهره می برد م می تواند به سیستم تامین نام دامنه )DNS( کمک کنند

anycast
anycast
آدرس mac

آدرس mac

هیچ مداخله دستی توسط مدیر برای پیکربندی سیستم مورد نیاز نباشد )بهر حال ممکلن اسلت نیلاز بله پیکربنلدی دسلتی
مسیریاب بر روی آن شبکه وجود داشته باشد( م در عین حال این مسئله تضمین می کند که آدرس منحصر بفرد بوده و تکراری نباشد. سیستم
برای دریافت و دراختیار داشتن یک آدرس منحصر بفرد گارانتی می شود م بدلیل اینکه شلماره شلبکه بشلکل منحصلر بفلرد توسلط مسلیریاب
موجود در آن شبکه اختصاص داده می شود و شناسه Host )سیستم( نیز بدلیل اسلتفاده از آدرس MAC منحصلر بفلرد م منحصلربفرد بلوده و
تکراری نخواهد بود. از این گرشته م سیستم هم اکنون یک آدرس قابل مسیریابی در اختیار دارد که از طریق آدرس mac می تواند مسیر پیش فرضی را
که برای خرو از آن شبکه نیاز دارد م فرا گیرد. ما در بخش آخر به سراغ جزئیات بیشتری در مورد مفاهیم آدرس Multicast خواهیم رفت.
بهبود مقیاس پذیری در مسیریابی Multicast
حاال که در مورد آدرس دهی منحصر بفرد م مزیت های اصلی آدرس دهی گروهلی مطالعله کلرده و بررسی مقیلاس پلریری انلدازه جلدولهای
مسیریابی در اینترنت با IPv6 م اجازه دهید یک مقدار با جزئیات بیشتری در مورد آدرس Multicast بحث کنیم. ما این بحث را با بررسی مفهوم
عمومی Multicast آغاز می کنیم. در ابتدا م اینترنت یک شبکه پژوهشی بود که اطالعات آن بین یک دانشگاه و دانشگاه دیگر جریان داشت. اینآدرس mac
مسئله تجارت بزرگی نبود م و مشکلات تراکم باید تحمیل می شد و تاریخ اطالعاتی که مردم ارسال می کردند مهم نبود م بدلیل اینکه اطالعلات
بصورت لحظه ای دریافتی نمی گردید. امروزه تولیدکنندگان م بازرگانان و مصرف کنندگان در گسلتره وسلیعی از اینترنلت اسلتفاده ملی کننلد.
ما هر روزه بیشتر و بیشتر م رسانه هایآدرس mac مختلفی را مانند تماسهای تلفنلی م کانالهلای تلویزیلونی و … ملی بینلیم کله بلر روی ای نترنلت فعالیلت
می کنند. همچنین همانگونه که می بینید م ما احتیا به رسانه ای داریم که با اطالعات ارسالی را سریعتر به مقصدآدرس mac برساند م بعنوان مثال ماننلد
گروههای خبری که اطالعات را به میلیونها نفر در روز می رسانند. این روند انتقال ۸ به N م موجب نیلاز بلرای نلو ع جدیلدی از ارسلال ترافیلک
گردیده است که در آن یک نفر بتواند یکآدرس mac بخش از اطالعات را به چندین نفر ارسال نماید. در گرشته هنگامی که ما می خواسلتیم اطالعلاتی را
به ده نفر از دوستانمان بفرستیم م می بایست ده کپی از اطالعات تهیه کرده و آنها را به هر نفر بصورت یک به یک و بنوبت ارسلال ملی کلردیم.
بهرحال این نوع انتقال اطالعات دارای منافع قابل قبولی است. بعنوان مثال فرض کنید ما یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی داریم که می خلواهیم
آن را بر روی اینترنت ارسال نماییم. اگرآدرس mac بخواهیم این برنامه را برای ۸۱۰۱۱۱ نفر پخش کنیم م و همه آنها در یک زمان بخواهنلد آن را بصلورت
لحظه ای ببینند یا بشنوند م ما باید اطمینان حاصل کنیم که پهنای باند باالدست ملا بلرای پشلتیبانی از ۸۱۰۱۱۱ بلار تبلادل اطالعلات ملرکور
بصورت جداگانه توانایی الزم را داشته باشد. این مسئله ما را مجبور خواهد کرد تا هزینه مالی زیادی را برای تامین پهنلای بانلد باالدسلت ملورد
نیاز صرف نماییم تا رضایت مشتریان خود را حفم کنیم.
دروضعیت Multicast ما یک ارتباط ۸ به N بین مبدا و مقصد داریم. در IPv4 یک آدرس Multicast معموال بعنوان یک آدرس گروه ارجاع داده
می شود. این آدرس گروه م هنگامی که بر روی یک سیستم و یا برنامه کاربردی موجود بر روی آن سیستم ااعمال گردید م داللت بر این دارد که
مللا عالقلله داریللم تللا هر اطلاعاتی را که آن آدرس ارسال ملی گللردد م دریافللت کنللیم. در IPv4 م محللدوده آدرس ۲۲۶۰۱۰۱۰۱ تللا
۲۳۲۰۲۱۱۰۲۱۱۰۲۱۱ برای طراحی آدرسهای گروه Multicast استفاده می شود. هنگامی که کسی بخواهد خوراک Multicast را دریافلت کنلد م
آن آدرس را به خود ختصاص داده )موقت یا دائمی م بسته به موقعیت او( و بطور موثر به پکت هایی کله بله مقصلد آن آدرس وارد ملی شوند

Wikipedia

آدرس mac
آدرس mac
آدرس هاست

آدرس هاست قبل از اینکه ما به سراغ جزئیات مربوط به پیکربندی خودکار برویم  یک نوع آدرس هاست  بنام آدرس گروهی )Multicast( را مورد بررسی قرار
می دهیم. یک آدرس گروهی آدرسی است که می تواند بصورت همزمان به بیش از یک سیستم اختصاص یابلد. ایلن آدرس به آدرس Anycast
)که پکت ها را به نزدیکترین سیستم می رساند( متفاوت است. در حالیکه پکت های Multicast به سمت تمام سیستمهایی ارسال می شوند که
یک آدرس یکسان به آنها اختصاص یافته است. این مسئله اساسی ترین تفاوت آدرس های گروهی با آدرسهای منحصر بفرد )Unicast یا بعبارت
GRU7 کاملتر
( است که در آن )آدرس های گروهی( امکان شماره گراری بیش از یک سیستم )Host( با آدرسهای یکسان وجود دارد. بنابراین
در آدرسهای نوع گروهی م نیازی به منحصر بفرد بودن آن آدرس در محدوده عملکرد آن شبکه وجود ندارد. تمام سیستمهایی که یک آدرس
Multicast به آنها اختصاص داده شده در داخل گروه Multicastای قرار می گیرند که در حال استفاده از آن آدرس هستند. در سیستمهایی کله
از مکانیزم صحبت گروهی استفاده می کنند م ارسال و دریافت اطلاعات  از بیش از یک سیستم انجلام می پریرد )هر کدام از اعضای گروه
Multicast می تواند اطلاعات را ارسال یا دریافت کند(. در این نوع آدرس دهی و مسیریابی نوع ارتباط و تراکنش ۸ به N و یا M به N اسلتفاده
می شود )زمانی که یک یا چند سیستم احتیاط دارند اطلاعات یکسانی را از بیش از یک مقصد بدست بیاورند(.
اگر ما مفهوم Multicast را با مفهوم شناسه Host که از سخت افزار یک سیستم خاص بدست ما رسیده است م یکی بکنیم م می توانیم متوجه
شویم که پیکربندی خودکار چگونه ممکن است. هنگامی که یک سیستم برای اولین بار روشن شده و وارد شبکه شد م و متوجه گردید که با
IPv6 ارتباط برقرار می کند م یک پکت Multicast که مشخص و دارای استاندارد تعریف شده بر روی شبکه متصل به اوست م ارسال ملی کند .
این پکت به سمت یک آدرس Multicast محدوده محلی بنام آدرس SNM راهی می شود. هنگامی که مسیریاب ببیند این پکت وارد می شلود م
با آدرس شبکه ای که بار ترافیک سیستم بر روی آن می افتد م به آن پکت جواب می دهد. سیستم پکت را دریافلت ملی کنلد و سلپس شلماره
شبکه ای را که مسیریاب فرستاده است م می خواند. سپس با استفاده از افزودن شناسه Host خود )که از آدرس MAC مربوط به رابط متصل به
آن مسیریاب بدست آورده است( به آن شماره شبکه م یک آدرس IPv6 به خود اختصاص می دهد. تصویر ۲-۸ مربوطه به پیکربندی خودکلار را
ببینید.

آدرس هاست
آدرس هاست
گوگل

گوگل از۲میلیارد خط کد یکپارچه تشکیل شده‌است

گوگل چقدر بزرگ است؟ می‌توان این سوال را براساس درآمد، ارزش سهام، تعداد کاربران و یا حتی آثار ذهنی آن، پاسخ داد. اما با این همه، گوگل یک برنامه‌ی عظیم کامپیوتری محسوب می شود. بنابراین می‌توانیم پاسخ این سوال را از نظر تعداد کد نیز، بدهیم.

ریچل پاتوین (Rachel Potvin) از گوگل، روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس مهندسی در دره‌ی سیلیکون، در رابطه با حجم کدهای پاسخی ارائه داد. براساس تخمین او، نرم افزاری که برای اجرای کل سرویس‌های اینترنتی مانند سرویس جستجو، جیمیل و سرویس نقشه ، مورد نیاز است، بطور تقریبی شامل ۲ میلیارد خط کد است. برای مقایسه، سیستم‌عامل ویندوز مایکروسافت را در نظر بگیرید؛ یکی از پیچیده‌ترین نرم افزارهایی که تا کنون برای یک کامپیوتر خلق شده است و پروژه‌ای که از سال ۱۹۸۰ در حال توسعه است. این سیستم‌عامل تقریبا شامل ۵۰ میلیون خط کد است. بنابراین، ساختن تقریبا معادل ۴۰ بار ساختن ویندوز است.

این کدها که سرویس جستجوی سرویس نقشه ، داکس، گوگل پلاس، تقویم ، جیمیل، یوتیوب و بسیاری از سرویس‌های اینترنتی دیگر را اجرا می‌کنند، در یک محل ذخیره شده‌اند و به صورت یکجا در دسترس هر ۲۵۰۰۰ مهندسین قرار دارند. در داخل شرکت، با این کدها به صورت یک سیستم‌عامل عظیم برخورد می‌شود.
منبع: زوميت

گوگل
گوگل
سرور اختصاصی

سرور فیلتر شکن  اختصاصی مجازی چیست؟
وی پی اس یا همان سرور خصوصی مجازی “Virtual Private Server” نوعی میزبانی وب است و شیوه‌ای است که در آن یک سرور واحد به چند قسمت تقسیم شده و هر قسمت به عنوان یک سرور مجازی می‌تواند مانند یک سرور اختصاصی عمل کند.سرور مجازی اساسا ترکیبی است از سرورهای میزبانی اختصاصی (Dedicated)و سرورهای میزبانی اشتراکی (Shared).ویژگی‌های خوب سرور مجازی باعث شده تا بتواند یک جایگزین بسیار ایده‌آل و با قیمت ارزانتر برای اهدافی که سرورهای میزبانی مشترک برای آن‌ها مناسب نیستند و سرورهای اختصاصی و مجزا هم هزینه‌های سنگینی را به دنبال دارد باشد.
در VPS به مدد تکنولوژی مجازی سازی (virtualization) نرم افزاری هر قسمت می تواند به طور کاملا مستقل سیستم عامل خود را داشته و آن را اجرا کند و مستقلا ریبوت کند.
برای راه اندازی این نوع سرورها روی سرور فیزیکی hypervisor اجرا میشود و به سیستم عامل‌های متعدد اجازه اجرا شدن بر روی کامپیوتر میزبان را میدهد.در اینده به طور مفصل به نحوه عملکرد VPS خواهیم پرداخت.

خدمات سرور اختصاصی (به انگلیسیDedicated hosting service)، امکانی کارآمد برای موسسات و سازمانهای بزرگی است که بدلایل مختلف از قبیل ضرورت امنیت و پایداری بالا برای اطلاعات و خدماتشان نمی‌خواهند از سرورهای اشتراکی با دیگران استفاده نمایند. در این نوع سرویس امکانات متنوعی برای سرویس گیرنده فراهم می‌شود که از آن جمله می‌توان به اختصاصی بودن سرور برای مشتری، فضای نگهداری بالا، امکان داشتن ترافیک بالا، تسلط و کنترل کامل بر روی سرور اختصاص یافته، تهیه نسخه پشتیبان (Back Up) از اطلاعات و داده‌های سازمان و امکان مدیریت سرور اختصاصی اشاره کرد. بهره‌مندی از این ویژگی‌ها سبب شده است تا بسیاری از سازمان‌ها داشتن یک سرور اختصاصی در یک دیتاسنتر مورد اعتماد را مناسبتر و به صرفه تر دانسته و از این روش استفاده نمایند و بهترین میزبانی را داشته باشید

سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
vpn وی پی ان

vpn وی پی ان

از مزایای vpn دیگر وی‌پی‌ان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پهنای باند بالا:
در سرورهای اختصاصی Dedicated و اشتراکی اگر قصد دارید ترافیک بیشتری برای وبسایت خود در اختیار داشته باشید باید برای آن بهای بیشتری بپردازید و مدیران سایت‌های پرطرفدار دائما با نگرانی تمام شدن پهنای باند و افزایش هزینه‌ها روبرو هستند.سرورهای اختصاصی مجازی پهنای باند بالایی را برای شما فراهم میکند و نگرانی‌های شما را برطرف میکند.اگرvpn وی پی ان سایت شما در وبسایت‌های بزرگ اشتراک گذاری مانند Digg و دیگر سرویس‌های اشتراک گذاری پر بازدید لینک شود و سایت شما بر روی یک سرور اشتراکی میزبانی می‌شود حتما با مشکل مواجه خواهید شد و پهنای باند شما به سرعت مصرف میشود و سایت ممکن است از دسترس خارج شود.اما در میزبانی‌های vpn وی پی ان سرور اختصاصی مجازی با در نظر گرفته شدن حافظه رزرو شده برای مواقع مورد نیاز و استفاده‌ غیر قابل پیش‌بینی در مواقع بحرانی مانند مواقعی که ترافیک سایت بسیار بالاست این نگرانی بر طرف میشود.
ایمیل سرور اختصاصی:
شما با داشتن VPS به ایمیل سرور خود که که فقط مختص به دامنه شما است و فقط ایمیل‌های از دامنه شما را هندل میکند دسترسی دارید و این به شما کنترل بیشتر میدهد و کارایی را افزایش میدهد و امنیت بیشتری را فراهم میکند.
دسترسی ریشه (root) و SSH:
VPS به شما یک سفارشی سازی سطح سرور ارائه میکند که قبلا به دلایل امنیتی فقط به وسیله یک سرور اختصاصی Dedicated میتوانستید ان را در اختیار داشته باشید.علاوه بر آن می توانید با خط فرمان دسترسی ریشه را در اختیار داشته باشید و به عنوان کاربر ریشه به سرور لاگین کنید.
امنیت:
با یک سرور مجازی اختصاصی vpn وی پی ان از یک شرکت خوب که بوسیله فایروال امن شده است کنترل کاملی در اختیار خواهید داشت و میتوانید شخصی سازی‌اش کنید و نیازتان را برطرف کنید.برای مثال شما میتوانید دسترسی به محیط‌های حساس مانند کنترل پنل را برای آدرس‌های آی‌پی خاص محدود کنید.
نتیجه:
میزبانی وب سرور مجازی مزایای زیادی از قبیل کنترل کامل‌تر و بیشتر، امکان اختصاصی سازی سرور و تنظیمات،سطح بالاتری از امنیت و عملکرد عالی برای وب‌سایت‌های دارای ترافیک بالا را در اختیار میگذارد.VPS یک گزینه‌ مناسب و ایده‌آل برای میزبانی کسب و کارهای کوچک و متوسط و وب‌سایت/وبلاگ‌های محبوب است و باعث صرفه جویی در هزینه‌های میزبانی در عین بالا بردن کارایی آن‌ها میشود.

vpn وی پی ان
vpn وی پی ان

خرید انواع فیلترشکن و کریو و خرید وی پی ان