آدرس mac

هیچ مداخله دستی توسط مدیر برای پیکربندی سیستم مورد نیاز نباشد )بهر حال ممکلن اسلت نیلاز بله پیکربنلدی دسلتی
مسیریاب بر روی آن شبکه وجود داشته باشد( م در عین حال این مسئله تضمین می کند که آدرس منحصر بفرد بوده و تکراری نباشد. سیسلتم
برای دریافت و دراختیار داشتن یک آدرس منحصر بفرد گارانتی می شود م بدلیل اینکه شلماره شلبکه بشلکل منحصلر بفلرد توسلط مسلیریاب
موجود در آن شبکه اختصاص داده می شود و شناسه Host )سیستم( نیز بدلیل اسلتفاده از آدرس MAC منحصلر بفلرد م منحصلربفرد بلوده و
تکراری نخواهد بود. از این گرشته م سیستم هم اکنون یک آدرس قابل مسیریابی در اختیار دارد که از طرین آن می تواند مسیر پیش فرضی را
که برای خرو از آن شبکه نیاز دارد م فرا گیرد. ما در بخش آخر به سراغ جزئیات بیشتری در مورد مفاهیم آدرس Multicast خواهیم رفت.
بهبود مقیاس پذیری در مسیریابی Multicast
حاال که در مورد آدرس دهی منحصر بفرد م مزیت های اصلی آدرس دهی گروهلی مطالعله کلرده و بررسلی مقیلاس پلریری انلدازه جلدولهای
مسیریابی در اینترنت با IPv6 م اجازه دهید یک مقدار با جزئیات بیشتری در مورد آدرس Multicast بحث کنیم. ما این بحث را با بررسی مفهوم
عمومی Multicast آغاز می کنیم. در ابتدا م اینترنت یک شبکه پژوهشی بود که اطالعات آن بین یک دانشگاه و دانشگاه دیگر جریان داشت. این
مسئله تجارت بزرگی نبود م و مشکالت تراکم باید تحمیل می شد و تاریخ اطالعاتی که مردم ارسال می کردند مهم نبود م بدلیل اینکه اطالعلات
بصورت لحظه ای دریافتی نمی گردید. امروزه تولیدکنندگان م بازرگانان و مصرف کنندگان در گسلتره وسلیعی از اینترنلت اسلتفاده ملی کننلد.
ما هر روزه بیشتر و بیشتر م رسانه های مختلفی را مانند تماسهای تلفنلی م کانالهلای تلویزیلونی و … ملی بینلیم کله بلر روی ای نترنلت فعالیلت
می کنند. همچنین همانگونه که می بینید م ما احتیا به رسانه ای داریم که با اطالعات ارسالی را سریعتر به مقصد برساند م بعنوان مثال ماننلد
گروههای خبری که اطالعات را به میلیونها نفر در روز می رسانند. این روند انتقال ۸ به N م موجب نیلاز بلرای نلو ع جدیلدی از ارسلال ترافیلک
گردیده است که در آن یک نفر بتواند یک بخش از اطالعات را به چندین نفر ارسال نماید. در گرشته هنگامی که ما می خواسلتیم اطالعلاتی را
به ده نفر از دوستانمان بفرستیم م می بایست ده کپی از اطالعات تهیه کرده و آنها را به هر نفر بصورت یک به یک و بنوبت ارسلال ملی کلردیم.
بهرحال این نوع انتقال اطالعات دارای منافع قابل قبولی است. بعنوان مثال فرض کنید ما یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی داریم که می خلواهیم
آن را بر روی اینترنت ارسال نماییم. اگر بخواهیم این برنامه را برای ۸۱۰۱۱۱ نفر پخش کنیم م و همه آنها در یک زمان بخواهنلد آن را بصلورت
لحظه ای ببینند یا بشنوند م ما باید اطمینان حاصل کنیم که پهنای باند باالدست ملا بلرای پشلتیبانی از ۸۱۰۱۱۱ بلار تبلادل اطالعلات ملرکور
بصورت جداگانه توانایی الزم را داشته باشد. این مسئله ما را مجبور خواهد کرد تا هزینه مالی زیادی را برای تامین پهنلای بانلد باالدسلت ملورد
نیاز صرف نماییم تا رضایت مشتریان خود را حفم کنیم.
دروضعیت Multicast ما یک ارتباط ۸ به N بین مبدا و مقصد داریم. در IPv4 یک آدرس Multicast معموال بعنوان یک آدرس گروه ارجاع داده
می شود. این آدرس گروه م هنگامی که بر روی یک سیستم و یا برنامه کاربردی موجود بر روی آن سیستم ااعمال گردید م داللت بر این دارد که
مللا عالقلله داریللم تللا هللر اطالعللاتی را کلله بلله آن آدرس ارسللال مللی گللردد م دریافللت کنللیم. در IPv4 م محللدوده آدرس ۲۲۶۰۱۰۱۰۱ تللا
۲۳۲۰۲۱۱۰۲۱۱۰۲۱۱ برای طراحی آدرسهای گروه Multicast استفاده می شود. هنگامی که کسی بخواهد خوراک Multicast را دریافلت کنلد م
آن آدرس را به خود ختصاص داده )موقت یا دائمی م بسته به موقعیت او( و بطور موثر به پکت هایی کله بله مقصلد آن آدرس وارد ملی شلوند م
گوج فرا می دهد.

آدرس هاست

قبل از اینکه ما به سراغ جزئیات مربوط به پیکربندی خودکار برویم  یک نوع آدرس هاست  بنام آدرس گروهی )Multicast( را ملورد بررسی قرار
می دهیم. یک آدرس گروهی آدرسی است که می تواند بصورت همزمان به بیش از یک سیستم اختصاص یابلد. ایلن آدرس به آدرس Anycast
)که پکت ها را به نزدیکترین سیستم می رساند( متفاوت است. در حالیکه پکت های Multicast به سمت تمام سیستمهایی ارسال می شوند که
یک آدرس یکسان به آنها اختصاص یافته است. این مسئله اساسی ترین تفاوت آدرس های گروهی با آدرسهای منحصر بفرد )Unicast یا بعبارت
GRU7 کاملتر
( است که در آن )آدرس های گروهی( امکان شماره گراری بیش از یک سیستم )Host( با آدرسهای یکسان وجود دارد. بنابراین
در آدرسهای نوع گروهی م نیازی به منحصر بفرد بودن آن آدرس در محدوده عملکرد آن شبکه وجود ندارد. تمام سیستمهایی که یک آدرس
Multicast به آنها اختصاص داده شده در داخل گروه Multicastای قرار می گیرند که در حال استفاده از آن آدرس هستند. در سیستمهایی کله
از مکانیزم صحبت گروهی استفاده می کنند م ارسال و دریافت اطلاعات  از بیش از یک سیستم انجلام می پریرد )هر کدام از اعضای گروه
Multicast می تواند اطلاعات را ارسال یا دریافت کند(. در این نوع آدرس دهی و مسیریابی نوع ارتباط و تراکنش ۸ به N و یا M به N اسلتفاده
می شود )زمانی که یک یا چند سیستم احتیاط دارند اطلاعات یکسانی را از بیش از یک مقصد بدست بیاورند(.
اگر ما مفهوم Multicast را با مفهوم شناسه Host که از سخت افزار یک سیستم خاص بدست ما رسیده است م یکی بکنیم م می توانیم متوجه
شویم که پیکربندی خودکار چگونه ممکن است. هنگامی که یک سیستم برای اولین بار روشن شده و وارد شبکه شد م و متوجه گردید که با
IPv6 ارتباط برقرار می کند م یک پکت Multicast که مشخص و دارای استاندارد تعریف شده بر روی شبکه متصل به اوست م ارسال ملی کند .
این پکت به سمت یک آدرس Multicast محدوده محلی بنام آدرس SNM راهی می شود. هنگامی که مسیریاب ببیند این پکت وارد می شلود م
با آدرس شبکه ای که بار ترافیک سیستم بر روی آن می افتد م به آن پکت جواب می دهد. سیستم پکت را دریافلت ملی کنلد و سلپس شلماره
شبکه ای را که مسیریاب فرستاده است م می خواند. سپس با استفاده از افزودن شناسه Host خود )که از آدرس MAC مربوط به رابط متصل به
آن مسیریاب بدست آورده است( به آن شماره شبکه م یک آدرس IPv6 به خود اختصاص می دهد. تصویر ۲-۸ مربوطه به پیکربندی خودکلار را
ببینید.

گوگل

گوگل از۲میلیارد خط کد یکپارچه تشکیل شده‌است

گوگل چقدر بزرگ است؟ می‌توان این سوال را براساس درآمد، ارزش سهام، تعداد کاربران و یا حتی آثار ذهنی آن، پاسخ داد. اما با این همه، گوگل یک برنامه‌ی عظیم کامپیوتری محسوب می شود. بنابراین می‌توانیم پاسخ این سوال را از نظر تعداد کد نیز، بدهیم.

ریچل پاتوین (Rachel Potvin) از گوگل، روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس مهندسی در دره‌ی سیلیکون، در رابطه با حجم کدهای گوگل پاسخی ارائه داد. براساس تخمین او، نرم افزاری که برای اجرای کل سرویس‌های اینترنتی گوگل مانند سرویس جستجوی گوگل، جیمیل و سرویس نقشه گوگل، مورد نیاز است، بطور تقریبی شامل ۲ میلیارد خط کد است. برای مقایسه، سیستم‌عامل ویندوز مایکروسافت را در نظر بگیرید؛ یکی از پیچیده‌ترین نرم افزارهایی که تا کنون برای یک کامپیوتر خلق شده است و پروژه‌ای که از سال ۱۹۸۰ در حال توسعه است. این سیستم‌عامل تقریبا شامل ۵۰ میلیون خط کد است. بنابراین، ساختن گوگل تقریبا معادل ۴۰ بار ساختن ویندوز است.

این کدها که سرویس جستجوی گوگل، سرویس نقشه گوگل، گوگل داکس، گوگل پلاس، تقویم گوگل، جیمیل، یوتیوب و بسیاری از سرویس‌های اینترنتی دیگر گوگل را اجرا می‌کنند، در یک محل ذخیره شده‌اند و به صورت یکجا در دسترس هر ۲۵۰۰۰ مهندس گوگل قرار دارند. در داخل شرکت، با این کدها به صورت یک سیستم‌عامل عظیم برخورد می‌شود.
منبع: زوميت

سرور اختصاصی

سرور فیلتر شکن  اختصاصی مجازی چیست؟
وی پی اس یا همان سرور خصوصی مجازی “Virtual Private Server” نوعی میزبانی وب است و شیوه‌ای است که در آن یک سرور واحد به چند قسمت تقسیم شده و هر قسمت به عنوان یک سرور مجازی می‌تواند مانند یک سرور اختصاصی عمل کند.سرور مجازی اساسا ترکیبی است از سرورهای میزبانی اختصاصی (Dedicated)و سرورهای میزبانی اشتراکی (Shared).ویژگی‌های خوب سرور مجازی باعث شده تا بتواند یک جایگزین بسیار ایده‌آل و با قیمت ارزانتر برای اهدافی که سرورهای میزبانی مشترک برای آن‌ها مناسب نیستند و سرورهای اختصاصی و مجزا هم هزینه‌های سنگینی را به دنبال دارد باشد.
در VPS به مدد تکنولوژی مجازی سازی (virtualization) نرم افزاری هر قسمت می تواند به طور کاملا مستقل سیستم عامل خود را داشته و آن را اجرا کند و مستقلا ریبوت کند.
برای راه اندازی این نوع سرورها روی سرور فیزیکی hypervisor اجرا میشود و به سیستم عامل‌های متعدد اجازه اجرا شدن بر روی کامپیوتر میزبان را میدهد.در اینده به طور مفصل به نحوه عملکرد VPS خواهیم پرداخت.

vpn

از مزایای vpn دیگر وی‌پی‌ان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پهنای باند بالا:
در سرورهای اختصاصی Dedicated و اشتراکی اگر قصد دارید ترافیک بیشتری برای وبسایت خود در اختیار داشته باشید باید برای آن بهای بیشتری بپردازید و مدیران سایت‌های پرطرفدار دائما با نگرانی تمام شدن پهنای باند و افزایش هزینه‌ها روبرو هستند.سرورهای اختصاصی مجازی پهنای باند بالایی را برای شما فراهم میکند و نگرانی‌های شما را برطرف میکند.اگر سایت شما در وبسایت‌های بزرگ اشتراک گذاری مانند Digg و دیگر سرویس‌های اشتراک گذاری پر بازدید لینک شود و سایت شما بر روی یک سرور اشتراکی میزبانی می‌شود حتما با مشکل مواجه خواهید شد و پهنای باند شما به سرعت مصرف میشود و سایت ممکن است از دسترس خارج شود.اما در میزبانی‌های سرور اختصاصی مجازی با در نظر گرفته شدن حافظه رزرو شده برای مواقع مورد نیاز و استفاده‌ غیر قابل پیش‌بینی در مواقع بحرانی مانند مواقعی که ترافیک سایت بسیار بالاست این نگرانی بر طرف میشود.
ایمیل سرور اختصاصی:
شما با داشتن VPS به ایمیل سرور خود که که فقط مختص به دامنه شما است و فقط ایمیل‌های از دامنه شما را هندل میکند دسترسی دارید و این به شما کنترل بیشتر میدهد و کارایی را افزایش میدهد و امنیت بیشتری را فراهم میکند.
دسترسی ریشه (root) و SSH:
VPS به شما یک سفارشی سازی سطح سرور ارائه میکند که قبلا به دلایل امنیتی فقط به وسیله یک سرور اختصاصی Dedicated میتوانستید ان را در اختیار داشته باشید.علاوه بر آن می توانید با خط فرمان دسترسی ریشه را در اختیار داشته باشید و به عنوان کاربر ریشه به سرور لاگین کنید.
امنیت:
با یک سرور مجازی اختصاصی از یک شرکت خوب که بوسیله فایروال امن شده است کنترل کاملی در اختیار خواهید داشت و میتوانید شخصی سازی‌اش کنید و نیازتان را برطرف کنید.برای مثال شما میتوانید دسترسی به محیط‌های حساس مانند کنترل پنل را برای آدرس‌های آی‌پی خاص محدود کنید.
نتیجه:
میزبانی وب سرور مجازی مزایای زیادی از قبیل کنترل کامل‌تر و بیشتر، امکان اختصاصی سازی سرور و تنظیمات،سطح بالاتری از امنیت و عملکرد عالی برای وب‌سایت‌های دارای ترافیک بالا را در اختیار میگذارد.VPS یک گزینه‌ مناسب و ایده‌آل برای میزبانی کسب و کارهای کوچک و متوسط و وب‌سایت/وبلاگ‌های محبوب است و باعث صرفه جویی در هزینه‌های میزبانی در عین بالا بردن کارایی آن‌ها میشود.

سرعت اینترنت

سرعت دانلود در ایران در رتبه ۲۹ جهان؛ البته از آخر❗️❗️❗️❗️

در زمینه سرعت دانلود برای خطوط ثابت همان طور که حتما می توانید پیش بینی کنید کشور ما وضعیت جالبی ندارد و با میانگین ۴٫۴۳Mbps برای دانلود و ۲٫۶۸Mbps برای آپلود در رده ۱۱۵ جهان قرار دارد. با توجه به ۱۴۴ کشوری که در فهرست این موسسه قرار دارند می توان گفت چند پله ای در جدول صعود داشته ایم اما هنوز با استانداردهای بین المللی کیلومترها فاصله داریم. در رتبه های اول این جدول هم سنگاپور (۹۷٫۶۷Mbps)، هنگ کنگ (۹۶٫۱۲Mbps) و رومانی (۶۵٫۲۳Mbps) قرار گرفته اند. می بینید که کشورهای شرق آسیا با چه اختلافی در صدر قرار گرفته اند. در حوزه سرعت دانلود در شبکه های موبایل صدر جدول به دانمارک (۲۲٫۳Mbps)، جزایر کیمن (۲۰٫۰۶Mbps) و مجددا سنگاپور (۱۶٫۸۵Mbps) تعلق دارد و ایران با سرعت ۰٫۴۳Mbps در رده ۱۳۰ جهان قرار دارد.

کشورهای ایسلند (۹۶٫۵%)، منطقه برمودا (۹۵٫۳%) و نروژ (۹۵٫۱%) در رتبه های اول تا سوم ضریب نفوذ اینترنت قرار دارند و در این جدول کشور ما با ۳۱٫۴% رتبه ۱۱۲ را در اختیار دارد. نکته مثبت در این جدول افزایش ۲۹ درصدی در بازه سه ساله است که نشان می دهد روند گسترش اینترنت در ایران با سرعت کم اما در حال افزایش است. اما بالاترین رتبه ایران در این جدول به تعداد ویرایش صفحات ویکی پدیا در ماه بر می گردد. ایران با ۳۱۰۰۰ ویرایش در ماه در رده ۱۳ جهان قرار دارد و البته صدر این جدول متعلق به آمریکا (۲۵۲۰۰۰ ویرایش)، بریتانیا (۹۶۰۰۰ ویرایش) و آلمان (۸۰۰۰۰ ویرایش) قرار دارد.

vpn پر سرعت

بازوی تحقیقاتی شرکت مخابراتی Alcatel-Lucent که با نام Bell Labs شناخته می‌شود اعلام کرد نمونه اولیه سیستم پیچیده چندگانه و پرسرعت اینترنتی(MIMO-SDM) را مورد آزمایش قرار داده است که این سیستم به آنها امکان می‌دهد در زمان راه‌اندازی نسل پنجم خدمات مخابراتی (۵G) بتوانند با سرعت یک پتابیت در ثانیه (۱Pb) خدمات اینترنت اشیاء را ارائه دهند.
این پروژه را «دستیابی به موفقیت بزرگ» نامگذاری شده است و گفته میشود فناوری انتقال اطلاعات MIMO مبتنی بر سیستم ۶×۶ در شهر نیوجرسی آمریکا با موفقیت انجام شده است.
vpn پر سرعت مرکز تحقیقاتی Bell Labs برای نخستین بار در این آزمایش‌ها موفق شد اختلالات داده در سیگنال‌های چندگانه را روی فیبرهای معمولی از میان بردارد تا به کمک شش فیبر نوری اپتیکال بتواند پردازش خدمات ارتباطی در آن واحد را انجام دهد.
«مارکوس ولدون» مدیر فناوری آزمایشگاه تحقیقاتی Bell Labs در این خصوص گفت: «این آزمایش به یک موفقیت بزرگ منتهی شد و برای نخستین بار در تاریخ بشر توانست سرعت اینترنت را به یک پتابیت در ثانیه برساند.»
در این آزمایش محققان از شش کابل موازی برای ارسال و شش کابل موازی برای دریافت داده‌ها استفاده کردند و موفق شدند در فاصله ۶۰ کیلومتری بین دو دفتر مرکزی Bell Labs، با فیبر نوری داده‌ها را با سرعت یک پتابیت در ثانیه انتقال دهند.
خدمات ۵G از سال ۲۰۲۰ میلادی به صورت رسمی راه‌اندازی می‌شود و بر اساس این خبر می‌توان گفت در آن سال مردم می‌توانند به اینترنت با سرعت یک پتابیت در ثانیه دسترسی داشته باشند. این رقم معادل ۱۰۰۰ ترابیت در ثانیه است.

انواع vpn

تفاوت بین لایسنسهای OEM و Retail و VL:
در کشوری زندگی می کنیم که بسیاری از نرم افزارهای vpn  انواع vpn خارجی و یا حتی داخلی از کوچکترین ارزش مالی برخوردار نیستند. براحتی از نرم افزارهای کرک شده و دزدی استفاده می کنیم و حتی در برخی اوقات در ایران مراکزی را درست می کنیم که این نرم افزارهای کرک شده را پشتیبانی هم می کنند. بگذریم ، خواستم به این موضوع اشاره کنم که ما ایرانی ها به کم هم قانع نیستیم ، همیشه تا اسمی از یک محصول می آید به فکر تهیه جدیدترین و کاملترین نسخه آن هستیم ، بدون اینکه اصلا به حد نیاز خود توجه کنیم ، اصلا نمی دانیم چه تفاوتی بین نسخه های مختلف یک محصول نرم افزاری وجود دارد و فقط می دانیم که Ultimate بهتر از Home Basic هست ، حالا اگر بپرسیم چرا بهتر است هیچ پاسخی برای این مورد نداریم و فقط دوباره اشاره می کنیم که بهتر است.
همیشه و در هر جای دنیا اگر قرار است کسی از محصولات شرکت مایکروسافت استفاده کند بایستی از یک سری قوانین تعیین شده توسط این شرکت پیروی کند. مثل اینجا نیست که برویم از سوپر مارکت سر محل ویندوز سون را خریداری کنیم و حتی اسم Version آن را هم ندانیم ، بعد آن را به دوستان خود هم بدهیم که در قالب مرام و معرفت آنها هم به دوستانشان بدهند. در دنیا فروش محصولات نرم افزاری قانون دارد که به آن لایسنس گفته می شود. در این مقاله قصد داریم در خصوص انواع لایسنس هایی که مایکروسافت برای سیستم عامل های خود ارائه می دهد صحبت و آنها را معرفی کنیم ، امیدوارم بعد از خواندن این مطلب حداقل دید کلی نسبت به این موضوع پیدا کنید و موقع نصب ویندوز حداقل کمی در خصوص وجدان نامه ای که باید امضا کنید و ویندوز را نصب کنید اطلاع داشته باشید. بصورت کلی مایکروسافت سیستم عامل های خود را به سه روش کلی به فروش می رساند که به شرح زیر می باشند :

نسخه OEM یا Originally Equipment Manufacturer : این نسخه از سیستم عامل های مایکروسافت از قبل و بدون دخالت بر روی سخت افزار ما نصب می شود و بصورت تمام و کمال تحویل ما می شود. برای مثال شما یک سرور HP دارید و شرکت HP قبل از اینکه به شما این سرور را تحویل بدهد از کمپانی مایکروسافت لایسنس ویندوز سرور را خریداری کرده است و آن را برای شما بر روی سرور شما نصب کرده است. این نسخه از ویندوز را معمولا کمپانی های تولید کنند سخت افزار سرور و PC و لپ تاپ خریداری می کنند برای مثال شرکت Dell بر روی لپ تاپ های خود که به بازار ارائه می دهد یک نسخه از ویندوز سون را نصب می کند و تحویل مشتری می دهد. به این نسخه از ویندوز ها OEM گفته می شود و پر واضح است که شما به عنوان یک شخص ثالث نمی توانید این محصول مایکروسافت را خریداری کنید. به همین دلیل است که در هنگام تحویل لپ تاپ هایی که دارای ویندوز ارجینال هستند شما DVD نصب ویندوز را دریافت نمی کنید. مهمترین مشکلی که در رابطه با محصولات OEM وجود دارد این است که شما نمی توانید آن را بر روی سخت افزاری غیر از آنچه که بر روی آن تحویل داده شده است قرار بدهید ، یعنی نصب جدیدی نمی توانید داشته باشد و صرفا بروز رسانی امکانپذیر است. البته ما ایرانی ها شاهکاریم و به شخصه در میدان انقلاب نبش سینما نسخه OEM را هم می توانید خرید کنید. توجه کنید که نسخه OEM بصورت ۳۰ روزه ارائه می شود و بعد از ۳۰ روز بایستی فعال سازی شود که این عمل بصورت رایگان توسط مایکروسافت انجام می شود.

نسخه Retail : این نسخه همان نسخه ای است که بصورت بسته بندی شده و در جعبه های زیبا در فروشگاه های مجاز نرم افزاری در سراسر دنیا به فروش می رسد ، اشتباه نکنید منظورم محصول ارجینال است نه بسته نرم افزاری پرند و چرند و گردو و نقل و نبات که یکی بخر و دو تا ببر هستند. این بسته ها بصورت ویژه برای هر یک از سیستم عامل های مایکروسافت ارائه می شوند و به نوعی می تواند گفت تک فروشی مایکروسافت با این روش انجام می شود. این محصول محدودیت های OEM را ندارد و شما براحتی می توانید ویندوز خود را از اول نصب کنید ، بروز رسانی کنید و به محض نصب می توانید فعال سازی کنید. به این نوع روش فروش در اصطلاح Full Product هم گفته می شود ، در واقع همان ۲۴ کاراکتری است که شما در نصب محصولات مایکروسافت وارد می کنید. بنابراین اکثر محصولات ما بصورت Retail استفاده می شوند ، توجه کنید که قوانین سختگیرانه ای در خصوص استفاده مجدد و همزمان از محصولات Retail در دنیا به غیر از ایران وجود دارد ، شما نباید یک محصول Retail را بدون مجوز چندین بار نصب کنید. البته ما فعل می توانیم را به خوبی در ایران صرف کرده ایم.

تشریح ssh

تشریح ssh
با نام کامل secure shell یه پروتوکل هست برای ایجاد ارتباط امن بین دو تا کامپیوتر
بیشترین کاربردش برای کسایی هست که با سرور کار میکنند که میخوان یه ارتباط برقرار کنند. یا مثلا میخوان به shell سرور وصل بشن که معروفترین برنامه در این زمینه هم PuTTY SSH client هست. که از پورت ۲۲ استفاده میکنه پس برای استفاده از این پروتوکول باید پورت ۲۲ باز باشه.
در ادامه ویدئو آموزشی در ارتباط با فعال سازی ssh بر روی لینوکس رو مشاهده می کنیم

نسخه Volume License : این نسخه که در اینترنت به اسم های دیگری مثل VL یا VLK هم معروف است به عنوان نسخه سازمانی یا نسخه شرکتی مایکروسافت ارائه می شود. فرض کنید که سازمان یا شرکت شما دارای ۳۰۰ عدد کلاینت در شبکه است ، منطقی نیست برای اینها ۳۰۰ عدد DVD ویندوز خریداری کنیم و نصب کنیم. در چنین شرایطی مایکروسافت محصولات Volume License را ارائه می دهد ، با خرید این محصول به اندازه پولی که می دهید آش می خورید یعنی به تعداد ویندوز هایی که می خواهید نصب کنید مایکروسافت در یک DVD به شما مجوز نصب می دهد . این تعداد مجوز از حداقل ۵ عدد لایسنس شروع می شود تا به بالا ، برخی از این نوع محصولات اصلا نیازی به Activation یا فعال سازی نیز ندارند.
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

تایپ سریع

تایپ سریع کاراکترهای ویژه

نمادهای مختلفی همچون واحد پولی یورو €، نماد کپی‌رایت ©، نماد برند تجاری ثبت شده ® و … در بسیاری از سایت‌ها، کاتالوگ‌ها و حتی در کنار لوگوی تجاری شرکت‌ها مشاهده می‌شود.

تصویر تایپ سریع کاراکترهای ویژه
علاوه‌ بر این نمادها این روزها در نام بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مختلف نیز نمادهای مختلفی مشاهده می‌شود که جایگزین حروف نام برده شده یا طرحی زیبا را ایجاد کرده‌اند.
دوست دارید بدانید این نمادها چطور نوشته می‌شود و چگونه می‌توان بدون نیاز به هیچ برنامه‌ای و بدون کپی کردن، خودتان آنها را تایپ کنید؟ تا به‌حال مقدار ¼ را به این شکل در متن خود تایپ کرده‌اید؟
هر حرف، نماد و در حالت کلی هر کاراکتری که به‌صورت متنی مشاهده و تایپ می‌شود، یک کد منحصربه‌فرد دارد و با در اختیار داشتن این کد و فشار کلید Alt می‌توان آن کاراکتر را با یک صفحه‌کلید ساده تایپ کرد.

در این ترفند قصد داریم شما را با برخی از رایج‌ترین این کدها برای نوشتن نمادهای خاص توسط صفحه‌کلید آشنا کنیم.
نکته: برای نوشتن این نمادها باید صفحه‌کلیدی مجهز به بخش اعداد (Number Pad) در اختیار داشته باشید.
۱ـ در سمت راست صفحه‌کلید، مطمئن شوید کلید Num Lock روشن است و هر کلیدی که از این بخش فشار می‌دهید عدد مرتبط را در صفحه تایپ می‌کند.
۲ ـ کلید Alt سمت چپ را فشار داده و پایین نگه‌دارید در ادامه هریک از کدهای زیر را برای نوشتن نمادهای موردنظر وارد کرده و در انتها پس از وارد کردن آخرین رقم کد، کلید Alt را رها کنید تا نتیجه نمایش داده شود.
واحدهای پولی:
€ یورو: Alt+0128
¢ سنت (یک صدم دلار): Alt+0162
£ پوند: Alt+0163
¥ ین ژاپن: Alt+0165
نمادهای محاسباتی:
× ضرب: Alt+0215
÷ تقسیم: Alt+0247
° درجه: Alt+0176
± جمع/تفریق: Alt+0177
√ رادیکال: Alt+08730
µ میکرو: Alt+0181
∆ دلتا: Alt+08710
نمادهای کسری:
¼: Alt+0188
½: Alt+0189
¾: Alt+0190
نمادهای عمومی:
© کپی‌رایت: Alt+0169
® علامت ثبت‌شده: Alt+0174
™ نشان تجاری: Alt+0153
¡ علامت تعجب وارونه: Alt+0161
¿ علامت سوال وارونه: Alt+0191
شما می‌توانید هر کد دیگری را که تمایل دارید با کلید Alt ترکیب کنید تا به حرف یا نمادی که به آن کد اختصاص یافته دسترسی یابید.

خرید vpn, خرید کریو, خرید وی پی ان, خرید فیلتر شکن