بایگانی برچسب: s

انواع شبکه های بی سیم

شبکه های بیسیم، ارتباط بین دستگاههای ارتباطی بیسیم با سرویس دهنده های اینترنت را برقرار می سازند.
سازندگان تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی، شبکه های بیسیمی ارائه داده اند که می توانند از دستگاهها وسرویسهای
ارتباطی بیسیم پشتیبانی نمایند. شبکه های بیسیم به چهار خانواده اصلی تقسیم می شوند. این چهارگروه همراه با
استانداردهایشان عبارتند از : ۲۰٫۸۰۲ IEEE برای ارتباط شبکههای گسترده، ۱۶٫۸۰۲ IEEE برای ارتباط شبکه های شهری،
۱۱٫۸۰۲ IEEE برای ایجاد ارتباط شبکه های محلی در محدوده یک ساختمان و ۱۵٫۸۰۲ IEEE برای دسترسی شخصی در
محدوده یک اتاق. این شبکه ها، دستگاههای ارتباطی گوناگونی را برای استفاده در اینترنت عرضه می کنند. در ۵ سال
گذشته، ارتباطات دستگاههای بیسیم صوتی تصویری از میزان ارتباطات دستگاههای کابلی فزونی یافته است. سرعت شبکه
های کابلی امروزی در حدوده ۵۴/۱ مگابیت برثانیه(T1 (می باشد، درحالیکه شبکههای گسترده سلولی در آمریکای شمالی از
مرز۵۴/۲ مگابیت برثانیه گذشته اند. درضمن یک شبکه محلی بیسیم مبتنی بر استاندارد۱۱a.802 دارای سرعت۵۴ مگابیت
برثانیه می باشد و فن آوری بیسیم باند پهن قدرت ارسال ۱ گیگابیت برثانیه را نیز دارد.

۴-۴-۱ -گستره ارتباطی شبکه های بیسیم
اصولاً کابل کشی و کابل برگردان شبکه ها امری وقت گیر و پرهزینه می باشد. شبکههای بیسیم دستگاههای ارتباطی
را آزادگذاشته و به کاربران امکان جابجایی می دهند و برای مبادله اطلاعات از دستگاههای رادیویی استفاده می کنند. در
نهایت شبکه های بیسیم بر اساس نوع کاربرد و کلاس دستگاه بیسیم مطابق جدول(۴-۳ (متمایز می گردند.