بایگانی برچسب: s

رم ram

RAM READ ACCESS MEMORY ﻗﻄﻌﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎژوﻝﻬﺎی رم ﻥﺼﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻇﻴﻔﻪ اش ﻥﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ خرید وی پی ان ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﮐﺎر
ﺥﻮد را اﻥﺠﺎم دهﺪ . در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ اﺥﺘﻼف زﻳﺎد خرید vpn ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﻦ دﻳﺴﮏ ﺳﺨﺖ و ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ از رم

اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺕﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﺑﺪ اﺥﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎهﺶ .هﺴﺖ دو ﻥﻮع رم : SD ) رم هﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ
RAM DD RAM و رم هﺎی ﺳﺮﻳﻊ ٢۵۶ -١٢٨ -۶۴ -٣٢ -١۶ -٨ -۴ رم هﺎ در اﻥﻮاع
ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺘﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد . ٢۵۶ ﻳﮏ رم ﺕﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرهﺎ را ﺑﻪ ﺥﻮب اﻥﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ و ﻣﺎ را
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﻳﻬﻢ رﻓﺘﻪ ﮐﺎرﺁﻳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ خرید فیلترشکن ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ رود ﻣﻘﺪار رم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﻥﻤﯽ .

ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی ﺥﻮ )PC2100DDR ب اﻣﺮوزی اﺻﻮﻻ از ﺡﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی
DDR266 ( )PC2700 ﻳﺎ از ﺡﺎﻓﻈﻪ (ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ DDR333 ﺑﺮای ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی اﺳﺘﻔﺎدﻩ . هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ از
ﮐﻨﻨﺪ DIMM form factor ﻥﻮع ﺕﺒﻌﻴﺖ ﻣﯽ )ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺳﺎﺥﺘﻤﺎن .( هﻤﻪ ﺡﺎﻓﻈﻪ هﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
اﻳﻨﮕﻮﻥﻪ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل خرید کریو ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ از SIMM ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در
DIMM ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ JDEC ﻣﻌﻤﻮﻝﺘﺮﻥﺪ و از ﺁﻥﺠﺎﻳﻴﮑﻪ اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺑﺮای ﺡﺎﻓﻈﻪ
DDR400 هﺎی PC3200 ﺑﻪ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﻥﻬﺎﻳﯽ ﻥﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ هﻤﻪ ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ در هﻤﻪ
ﮐﻨﻨﺪ PC3200 ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺡﺎﻓﻈﻪ را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﻥﻤﯽ .
در ﻣﻮﻗﻊ ﺥﺮﻳﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪ ﻥﻈﺮ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ رم را ﻥﻴﺰ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رم ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . KingSton ﮐﻤﭙﺎﻥﯽ هﺎﻳﯽ ﻣﺎﻥﻨﺪ Corsair و Mushkin اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ دارﻥﺪ و
ﺑﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﻻﺕﺮﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ رم را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺥﺖ ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی

اپن‌وی‌پی‌ان مکینتاش

ابتدا برنامه TunnelBlick را دریافت کرده و آن را نصب نمایید.

 

دریافت برنامه
 

نرم افزار را اجرا کرده و گزینه “I have configuration files” و سپس “OpenVPN Configurations” و در نهایت “Open Private Configurations Folder” را انتخاب کنید، بعد از اینکار برنامه اجرا خواهد شد و یک فولدر جدید در دسکتاپ ایجاد می کند.

 

فایلهای کانفیگ را دانلود کرده و آنها را از حالت زیپ خارج کنید، سپس فقط یکی از آن ها را داخل این فولدر جدید که در دسکتاپ ایجاد شده است کپی کنید. سپس اسم فولدر را به یک اسم دلخواه با پسوند tblk مانند United States-UDP.tblk تغییر دهید. روی فولدر دابل کلیک کنید تا این فایل کانفیگ وارد لیست سرورها شود. این کار را می توانید برای فایل کافیگ سرورهای دیگر نیز انجام دهید اما توجه کنید که هربار فایل تنظیمات قبلی را از داخل فولدر پاک کرده و اسم فولدر را به یک اسم جدید تغییر دهید.

 

تاریخ آخرین تغییرات: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
 

فایلهای کانفیگ UDP
فایلهای کانفیگ TCP
 

جهت اتصال نیز برنامه را از بخش Applications اجرا کرده و برروی آیکن TunnelBlick کلیک کرده و سرور موردنظر را انتخاب کنید، سپس نام کاربری و رمزعبور خود را وارد کرده و وصل شوید.

 

نکات مهم:

 

– سرعت سرورهای UDP بیشتر از TCP می‌باشد اما متاسفانه دسترسی به این پورت در بعضی از ISP ها مسدود شده است، لذا در صورت مشاهده خطا در اتصال از سرورهای TCP استفاده کنید.

 

– در صورت مشاهده خطا در اتصال، قبل از تماس با بخش پشتیبانی ابتدا مطمئن شوید که از آخرین فایل‌های کانفیگ استفاده می‌کنید.