بایگانی برچسب: s

وی پی ان اختصاصی جدید

وی پی ان اختصاصی

بیت آخر آدرس IPv6 منحصربفرد قابل مسیریابی سوشیال نت ورک جهانی برای “شناسه راب ” رزرو شده است. این شناسیه در اصیطسحات IPv4 بیه
عنوان شناسه میزبان )Host( شناخته می شد. این ۶۴ بیت تعیین خواهند شد تا روی یک بخش معین از شبکه بتوان یک میزبان یا سیستم را از دیگری وی پی ان اختصاصی
تمیز و تشخیص داد. هر شناسه رابه روی یک بخش معین از شبکه باید منحصر بفرد باشد. بعدا خواهیم دید که IPv6 یک رو هوشمند برای اطمینان
رای شناسایی موثر آدرس دهی IPv6 الزام است که بفهمیم چگونه فضای آدرس اختصاص داده می شود. سیاستهای حاکم بر اختصاصی فضای آدرس

تعریف می کند. هدف این است که مطمون شویم فضای آدرس IPv6 درست مدیریت شده است. این مدیریت برای برطرف کردن ناسازگاریها و جانبداری
از اختصاص آدرس مشاهده وی پی ان اختصاصی در فضای آدرس IPv4 الزم است. با این کارفضای آدرس هرز شده به حداقل می رسد و تجمیع نیز حداقل می شود.

IPv6 در استاندارد منتشر شده ای به نام ripe-196 مطرح شده است. این یک سیستم ثبت اینترنتی را برای توزیع آدرسهای منحصربفرد IPv6از این موضوع ایجاد می کند.
۱ اعتبار همه فضای آدرس IPv6 عبارت است از اعتبار اعداد واگکار شده اینترنت
یا IANA .IANA فضای آدرس IPv6 را بیه دفیاتر ثبیت منطقیه ای ) IRs(
واگذار می کند.سه نوع IR وجود دارد: ARIN مرکز هماهنگی شبکه RIPE و ARIN .APNIC بیرای شیمال و جنیوب آمریکیا و منطقیه کارائییم و خیرده
صحراهای داخل صحرای آفریقا به خدمت گرفته می شود.RIPE NCC اروپا و خاور میانه و بخشی از آفریقا را بدسیت میی گییرد. APNIC نیواحی منطقیه
آسیای آرام را در بر می گیرد. IR ها در صورت نیاز می توانند نواحی خارج از کنترل اداری را نیز عهده دار شوند. IR های اضافی می توانند همانطور که بر
مبنای رشد آدرسهای IPv6 توسعه یافته اند ایجاد شوند. سیاستهای حاکم برای  آدرس منحصربفرد IPv6 باید طوری پیاده شوید که خاطر
شویم تمام آدرسهای منحصربفرد : به طور موثر واگکار شده اند به صورت کلی قابل مسیریابی هستند منحصیر بیه فیرد هسیتند و از تجمییع حمایت
می کنند. RFC 2374 )نسخه جدید تر RFC 2373( فضای آدرس IPv6 را به درون یک سلسله مراتم وی پی ان اختصاصی سازماندهی می کند. این توپولوژیها عبارتند
از توپولوژی عمومی توپولوژی سایت و رابه . شکل ۳-۴ نحوه تطبیق این توپولوژیها با فضای آدرس IPv6 را ترسیم می کند.

وی پی ان اختصاصی
وی پی ان اختصاصی

اسکنر فیلترشکن

اﺳﮑﻨﺮ فیلترشکن دﺳﺘﮕﺎهﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را از روی ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﺳﮑﻨﺮهﺎ دارای اﻥﻮاع خرید کریو ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرهﺎی ﺥﺎﺻﯽ از ﻗﺒﻴﻞ اﻥﺘﻘﺎل
اﻣﻀﺎء و اﻥﺘﻘﺎل ﮔﺮاﻓﻴﮏ و ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺳﺮﻳﻊ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ و اﻥﺘﻘﺎل ﻥﻮﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ دﺳﺘﯽ،
ﻃﺮاﺡﯽ وﺳﺎﺥﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻥﺪ.
پﻼﺗﺮ:ﺑﺰرگ ﻳﮏ ﻥﻮع چﺎﭘﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  خرید vpn ﺑﺎ ﻗﻠﻤﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص هﺮ ﻥﻮع ﻃﺮاﺡﯽ و ﻥﻘﺸﻪ در
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻥﻘﺸﻪ هﺎی ﺳﺎﺥﺘﻤﺎﻥﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ را در اﻥﺪازﻩ هﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ رﺳﻢ ﻣﯽ ﻥﻤﺎﻳﺪ.
(Case) ﺟﻌﺒﻪ آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ : ﮐﻴﺲ ﻓﻀﺎﻳ Power و ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﯽ ﻓﻠﺰی و ﻳﺎ اﺳﺖ آﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﺎت
آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺑﺮ روی ﻣ ﺁن ﻥﺼﺐ ﯽ ﺷﻮﻥﺪ و ﻓﻀﺎهﺎی ﺁﻣﺎدﻩ خرید فیلترشکن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ای ﺑﺮا ی اﺻﻠ ﻥﺼﺐ ﺑﺮد ﯽ هﺎرد ،
دﻳﺴﻚ، ﻓﻼﭘﯽ دارد CD دراﻳﻮ، اﻥﺪ Case . دراﻳﻮ و اﻥﻮاع آﺎرﺕﻬﺎ هﺎ در ازﻩ هﺎ و اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
دارﻥﺪ . هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻴﺲ ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﭘﺎور ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎور خرید وی پی ان وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻳﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻮچﮏ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎﺕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮار ﮐﺮدن ﻣﺎدرﺑﻮرد در داﺥﻞ ﮐﻴﺲ اﺳ ﮔﺮدد ﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ .
ﻳﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻴﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎی ﺥﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺁن اﺳﺖ . هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﻴﺲ از ﻝﺤﺎظ ﻇﺎهﺮی
ﻥﺒﺎﻳﺪ زﻳﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻴﺲ هﺎ ﻓﻦ هﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻴﺲ ﻥﻴﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻥﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻔﺖ
هﺴﺘﻨﺪ، ﻳﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب و ﻣﮑﺶ هﻮا و دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺥﺎﻝﯽ ﮐﺮدن و ﺥﺮوج هﻮا . اﮔﺮ از ﻳﮏ ﻓﻦ
ﺑﺮای ﮐﻴﺲ اﺳﺘ ﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻓﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻥﻮﻋﯽ ﮐﻪ هﻮای ﮐﻴﺲ را خارج میکند

صفحه کلید وی پی ان

ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﺪ خرید وی پی ان ﺟﻬﺖ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺡﯽ
ﺷﺪﻩ ﮐﻪ دارای اﻥﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻥ ﻥﺴﻞ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﺴﻞ ( ١٠١ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻥﺴﻞ ﻗﺪﻳﻢ ١٠٢ و ﮐﻠﻴﺪی
١٠٧ ﺑﻮدﻩ و ﻥﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ١١۴ ﺕﺎ ﮐﻠﻴﺪی ﻣﯽ .
ﻣﺎوس ﻥﻴﺰ هﻤﺎﻥﻨﺪ ﮐﯽ ﺑﻮرد ﺟﺰو اﺑﺰارهﺎی ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮتر خرید فیلترشکن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎز
ﮐﺮدن ﻣﻨﻮهﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﻣﻨﻮهﺎ و اﻥﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻠﻴﻪ
ﮐﺎ دهﺪ رهﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﺪ خرید vpn را ﺑﻪ ﺟﺰ ﺕﺎﻳﭗ اﻥﺠﺎم ﻣﯽ . ﻣﺎوس خرید کریو دارای اﻥﻮاع ﺳﺎچﻤﻪ ای و ﻝﻴﺰری ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻮد ﻥﻮع ﺑﯽ ﺳﻴﻢ ﺁن ﻥﻴﺰ در ﺑﺎزار ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ شود.

سی دی رام

CD-ROM هﻤﻪ هﺎ دارای خرید vpn ﻥﺸﺎﻥﮕﺮهﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل
دادﻩ هﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ۱xﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﻥﻴﻪ ١۵٠ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ خرید فیلترشکن ﺑﺎ ﮐﻴﻠﻮﺑﺎﻳﺖ دادﻩ در .
CD-Writer در هﺎ ﺳﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ﻥﺮخ ﺳﺮﻋﺖ) (۲۰x,10x,40x ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺕﺮﺕﻴﺐ از چﭗ ﺑﻪ
CD-R راﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ خرید وی پی ان پرﺳﺮﻋﺖ ﻥﻮﺷﺘﻦ CD-RW ﺳﺮﻋﺖ ﻥﻮﺷﺘﻦ ، .CD و ﺳﺮﻋﺖ ﺥﻮاﻥﺪن
CD-ROM اﻣﺮوزﻩ ﺳﺮﻋﺖ CD-Writer و ۵۶x هﺎ از ﺕﺠﺎوز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪن هﻴﭻ ﮔﻮﻥﻪ ﻣﺰﻳﺘﯽ در ﺕﮑﻨﻮﻝﻮژی رﺳﺎﻥﻪ ﻳﺎ دراﻳوCD-ROM اﻳﻦ ﻣﺪل از اﺑﺘﺪ ٣ از ﺡﺪود ﺳﺎل و ﻥﻴﻢ ﭘﻴﺶ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ و از هﻤﺎن ا ﭘﺮ
ﻓﺮوش خرید کریو  ﺕﺮﻳﻦ دراﻳﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزا را ر ﮐﻮ creative ﮐﻪ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺕﺎهﯽ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﭘﺮ ﻓﺮوﺷﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪ دراﻳﻮ .
اﻳﻦ ﻣﺪ ٩ ل از دراﻳﻮ ﻣ ٣ ﻣﺪل دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺪل ﺁن اﺻﻠﯽ و ﺑﻘﻴﻪ ﻗﻼﺑﯽ ﯽﺑﺎﺷﺪ.

فکس مودم

ﻓﮑﺲ ﻣﻮدم ﮐﺎرﺕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼﺕﻬﺎی ﻣﺎدرﺑﻮرد
ﻥﺼﺐ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮای  خرید vpn ﺑﺮﻗﺮاری ارﺕﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻣ ﮑﺎﻥﺎت
ارﺳﺎل و درﻳﺎﻓﺖ ﻓﮑﺴﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﺡﺘﯽ رﻥﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ
و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮی ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﺻﺪا خرید فیلترشکن و ﻓﺎﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﺕﻮﺳﻂ ﺥﻄﻮط ﻣﺨﺎﺑﺮاﺕﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽ رود .از اﻥﻮاع ﻣﻮدم هﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺥﻄﻮط ﺕﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺕﻨﺪ : Dial-up ﻣﻮدم ،
ISDN ﻣﻮدم .DSL و ﻣﻮدم
ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺕﻠﻔﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎی ﺁﻥﺎﻝﻮگ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ ﺑﺎ
ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎﻝﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ خرید وی پی ان وﺳﻴﻠﻪ ای ﻻزم اﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎﻝﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ
.(Modulation) را ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺁﻥﺎﻝﻮگ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺥﻄﻮط ﺕﻠﻔﻦ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﻥﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ
.(demodulation) ﺳﻴﮕﻨﺎل هﺎی ﺁﻥﺎﻝﻮگ ﺥﻄﻮط ﺕﻠﻔﻦ را ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎﻝﯽ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ ﻳﮏ چﻨﻴﻦ
وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻥﺎم ﻣﻮدم ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ . Modulation/Demodulation اﻳﻦ ﻥﺎم از دو ﮐﻠﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ . (Data Circuit Terminating Equipment)DCE ﻳﮏ ﻣﻮدم هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻥﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺕﺼﺎل ﻳﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻳﺎ ﺕﺮﻣﻴﻨﺎل دادﻩ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد . ﺑﻪ
(PC) ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻳﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺷﺨﺼﯽ (Data Terminal Equipment)DTE را ﻥﻴﺰ ﻣﯽ
ﻥﺎﻣﻨﺪ .دارد ﺳﻪ ﻥﻮع ﻣﻮدم وﺟﻮد :داﺥﻠﯽ (internal modem) ﻣﻮدم ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺮد اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ اﺳﺖ
و ISA در ﮔﺬرﮔﺎهﻬﺎی PCI ﻳﺎ Rj-11 ﺑﺮ روی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺕﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺑﻪ
ﺥﻄﻮط ﺕﻠﻔﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺥﺎرﺟﯽ (external modem) ﻥﻮع دﻳﮕﺮی از ﻣﻮدم هﺎ، ﻣﻮدم ﻥﺎﻣﻴﺪﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮد اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ ﺁن درون ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ خرید کریو ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺥﺎرج از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺕﻮ ﺷﻮد DB-9 ﺳﻂ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﭘﻮرﺕﻬﺎی ﺳﺮﻳﺎل ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ . ﻥﻮع ﺳﻮم
Laptop ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی PCMCIA ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﮐﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻴﺎر

ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﮐﺎرت در واﻗﻊ درﺑﺮﮔﻴﺮﻥﺪﻩ ﮐﻞ ﺑﺮد اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ ﻣﻮدم اﺳﺖ . ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل دادﻩ
هﺎ در ﻣﻮدم هﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮد هﺎی زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ :ﺑﺎود (Baud Rate) ﺁهﻨﮓ و ﺁهﻨﮓ ارﺳﺎل دادﻩ هﺎ
)Data Rate .( ﺁهﻨﮓ ارﺳﺎل دادﻩ هﺎ ﻋﺒﺎرﺕﺴﺖ از ﺕﻌﺪاد ﺑﻴﺘﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻮدم ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ در ﻳﮏ
ﺛﺎﻥﻴﻪ ارﺳﺎل ﻥﻤﺎﻳﺪ و ﺁهﻨﮓ ﺑﺎود ﻋﺒﺎرﺕﺴﺖ از ﺕﻌﺪاد ﺕﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﮕﻨﺎل ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺛﺎﻥﻴﻪ اﺕﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

کارت گرافیک

. ﮐﻨﻨﺪ DirectX هﻤﻪ ﮐﺎرﺕﻬﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺕﻤﺎم حالت ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ .
ﺑﻌﻀﯽ هﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرهﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی را از ﻝﺤﺎظ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ اﻥﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ اﻣﺎ ﺕﻤﺎم
ﮐﺎرﺕﻬﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻥﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻥﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻗﻮی هﺴﺘﻨﺪ . ﺡﺎﻝﺖ دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﺥﺘﻼف ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﺕﻬﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺁﻥﻬﺎ از ﻝﺤﺎظ
ﻥﻪ AA ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ . اﻣﺎ اﻳﻦ خرید vpn ﻳﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮای ﺥﺮﻳﺪن ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ
AA . ﺥﻮب ﻥﻴﺴﺖ ﭘﺮدازﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁن ﻝﺒﻪ هﺎی ﻥﺎهﻤﻮار و دﻥﺪاﻥﻪ دار ﮐﻤﯽ ﻥﺮم ﺕﺮ و
ﺻﺎﻓﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻥﺪ و ﺕﺎ ﺡﺪی ﮐﺎر و ﺕﺎﺛﻴﺮ دﻗﻴﻖ و ﻣﺎهﺮاﻥﻪ ای اﺳﺖ.
ﮐﻨﻨﺪ AGP 8x ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺕﻬﺎی ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را خرید فیلترشکن ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
AGP 8x ﺑﺎزدهﯽ ﮐﻨﺪ AGP 8x ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻥﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ، را ﺳﺎﭘﻮرت . AGP ﻳﮏ ﺕﺮﮐﻴﺐ
۸x ،%۵ ١٠% ﺕﺎ دهﺪ AGP 4x ﺑﻬﺒﻮد در اﺟﺮا و ﻥﻤﺎﻳﺶ را ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﻤﺎن ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺑﺎ ﻣﯽ . ﻣﺪل
Geforce FX NVIDIA هﺎی از ﻝﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ vpn  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﮑﻪ ﺁﻥﻬﺎ دو اﺳﻼت ﮐﺎرت
را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، AGPاﺳﻼت را PCI و اﺳﻼت ﻣﺠﺎورش .
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدهﯽ از ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮑﯽ خرید وی پی ان  ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﺡﺎﻓﻈﻪ
ﺳﺮﻳﻊ داﺷﺖ و ﮔﺮﻥﻪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﻗﺎدر ﻥﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺕﺎ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ را ﺑﺎ ﻝﻮد ﮐﺮدن ﻣﺸﻐﻮل ﻥﮕﻬﺪارد.
PC2700 ﺑﺎﻳﺪ ﺡﺪاﻗﻞ از ﺡﺎﻓﻈﻪ Athlon XP 2100+ و ﻳﮏ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد ﺕﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدهﯽ را از ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.
: ﺑﺮا Sound Card آﺎرت ﺻﺪا یﺎ ی اﻳﻨﻜﻪ کامپیوتر ﺑﺘﻮانید ﺻﺪا را ﻥﻴﺰ ﭘﺨﺶ ﻥﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ
دﻳﮕﺮی ﺻﻮﺕ ﺑﻪ ﻥﺎم آﺎرت ﯽ دارﻳﻢ ﻥﻴﺎز .ﺻﻮﺕ آﺎرت ﯽ ﮔﺮاﻓﻴﻜ ﻥﻴﺰ هﻤﺎﻥﻨﺪ آﺎرت ﯽ رو ﺑﺮ ی ﺑﺮد
اﺻﻠﯽ ﻣ ﻥﺼﺐ ﯽ چ ﺷﻮد و در ﭘﺸﺖ ﺁن ﺑﺮا ﻨﺪ ﻓﻴﺶ ی دارد ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن خرید کریو  و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻗﺮار . آﺎرت ﺻﺪا
وﻇﻴﻔﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی ﺑﺮا ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎ ی ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎ ﭘﺨﺶ و درﻳﺎﻓﺖ ی ورود ی ﺁﻣﺎدﻩ از ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن و ﺳﺎزی
ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺮای دارد ذﺥﻴﺮﻩ در آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ . اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮی ﺻﻔﺮ و ﻳﮏ را ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮﺕﯽ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻥﻮع و از Genius : راﻳﺞ ﺁن در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرﺕﻨﺪ ،Yamaha ،
Vibra

پردازنده fsb

FSB دو ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺑﺎ چﻪ ای را اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ اهﻤﻴﺖ : اول اﻳﻨﮑﻪ
ﮐﻨﺪ FSB ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ را ﺳﺎﭘﻮرت ) FSB هﺮ خرید فیلترشکن ﻣﺎدرﺑﻮردی ﺡﺪاﮐﺜﺮ ﺕﺎ ﻳﮏ ﺡﺪ را
ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .( RAM دوم اﻳﻨﮑﻪ ﮐﻨﺪ FSB ﺑﺎﻳﺪ در هﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﮐﺎر .ﻣﺜﻼ:
۲۰۰FSB ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC1600RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
ﭘﺮداز ۲۶۶FSBﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC2100RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
۳۳۳FSB ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC2700RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
۴۰۰FSB ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC3200RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
FSB اﻣﺎ اﺡﺘﻤﺎل دارد ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ RAM ﭘﺮدازﻥﺪﻩ و ﺳﺮﻋﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁن
۲۶۶FSB اﺳﻤﺒﻞ ﺷﻮد ﻣﺎﻥﻨﺪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ .ا PC2700RAM ﺑﺎ ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻳﺮا
BIOS FSB ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک ﺡﺎﻓﻈﻪ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺕﻔﺎﺿﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ
ﺳﺖ ﺷﻮد .ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ خرید کریو اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺥﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ .
۴ پﺮدازﻥﺪﻩ پﻨﺘﻴﻮم و پﻨﺘﻴﻮم ٣ و پﻨﺘﻴﻮم
٣ ﭘﻨﺘﻴﻮم هﺴﺘﻨﺪ ۴ و ﭘﻨﺘﻴﻮم ﭘﺮدازﻥﺪﻩ هﺎی ﺑﺴﻴﺎر خرید vpn ﺥﻮﺑﯽ .ﻗﺒ ﮐﻤﯽ AMD ﻞ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ در
ﻣﻮاردی ﻣﺎﻥﻨﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ خرید وی پی ان ﺥﻮ ب ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻥﻤﯽ رﺳﻴﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ . ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﮐﺎرت
وﻳﺪﺋﻮهﺎی ﻣﺨﺼﻮص . AMD Athlon اﻣﺮوزﻩ ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮی ٣ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻮم و
اﺳﺖ ۴ ﭘﻨﺘﻴﻮم .اﻥﺪ وﻗﺘﯽ ﺕﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎ هﻢ ﻣﺴﺎوی . AMD Athlon ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺥﺮﻳﺪ
ﺑﺮوﻳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزاﻥﺘﺮ .
RAM)READ ACCESS MEMORY:( ﻗﻄﻌﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎژوﻝﻬﺎی رم ﻥﺼﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻇﻴﻔﻪ اش ﻥﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﮐﺎر
ﺥﻮد را اﻥﺠﺎم دهﺪ

امنیت در وی‌پی‌ان

تبادل داده‌ها روی اینترنت چندان ایمن نیست. تقریباً هر کسی که در جای مناسب قرار داشته باشد می‌تواند جریان داده‌ها را زیر نظر گرفته و از آنها سوء استفاده کند. شبکه‌های شخصی مجازی یا وی‌پی‌ان‌ها کار نفوذ را برای خرابکاران خیلی سخت می‌کنند. شبکه‌های وی‌پی‌ان بمنظور تامین امنیت (داده‌ها و ارتباطات)از روش‌های متعددی استفاده می‌نمایند، از جمله: دیوار آتش رمزنگاری آی‌پی‌سک کارساز AAA دیوار آتش دیوار آتش یا فایروال یک دیواره مجازی بین شبکه اختصاصی یک سازمان واینترنت ایجاد می‌نماید. با استفاده از دیوار آتش می‌توان عملیات متفاوتی را در جهت اعمال سیاست‌های امنیتی یک سازمان انجام داد. ایجاد محدودیت در تعداد پورت‌های فعال، ایجاد محدودیت در رابطه به پروتکل‌های خاص، ایجاد محدودیت در نوع بسته‌های اطلاعاتی و… نمونه هائی از عملیاتی است که می‌توان با استفاده از یک دیوارآتش انجام داد

خرید vpn و خرید فیلترشکن و خرید کریو و خرید وی پی ان

توضیح وی‌پی‌ان با یک مثال

شبکه‌های رایانه‌ای به شکل گسترده‌ای در سازمان‌هاوشرکت‌های اداری و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر یک شرکت از نظر جغرافیایی و در فضای کوچک متمرکز باشد، ارتباطات بین بخش‌های مختلف آن‌را می‌توان با یک شبکه‌ی محلی برقرار کرد. اما برای یک شرکت بزرگ که دارای فضای گسترده جغرافیایی وشعب مختلف در نقاط مختلف یک کشور و یا در نقاط مختلف دنیا است واین بخشها یا شعب نیاز دارند که با هم ارتباطاتِ اطلاعاتیِ امن داشته باشند، بایستی یک شبکه‌ی گستردهٔ خصوصی بین نقاط آن ایجاد گردد. شبکه‌های اینترانت که فقط محدود به یک سازمان یا یک شرکت می‌باشند، به دلیل محدودیت‌های گسترشی نمی‌توانند چندین سازمان یا شرکت را تحت پوشش قرار دهند. شبکه‌های گسترده نیز که با خطوط استیجاری راه‌اندازی می‌شوند، در واقع شبکه‌های گستردهٔ امنی هستند که بین مراکز سازمان‌هاایجاد شده‌اند. خرید vpn پیاده‌سازی این شبکه‌ها علی‌رغم درصد پایین بهره‌وری، نیاز به هزینه زیادی دارد زیرا این شبکه‌ها به دلیل عدم اشتراک منابع با دیگران، هزینه مواقع عدم استفاده از منابع را نیز بایستی پرداخت کنند. راه‌حل غلبه بر این مشکلات، راه‌اندازی یک وی‌پی‌ان است.

فرستادن حجم زیادی از داده از یک رایانه به رایانه دیگر مثلاً در به‌هنگام‌رسانی بانک اطلاعاتی یک مشکل شناخته‌شده و قدیمی است. انجام این کار از طریق ایمیل به دلیل محدودیت گنجایش سرویس‌دهندگان ایمیل نشدنی است. خرید فیلتر شکن

استفاده از اف‌تی‌پی هم به سرویس‌دهنده مربوطه و همچنین ذخیره‌سازی موقت روی فضای اینترنت نیاز دارد که قابل اطمینان نیست.

یکی از راه حل‌ها، اتصال مستقیم به کامپیوتر مقصد به کمک مودم است که در اینجا هم علاوه بر مودم، پیکربندی کامپیوتر به عنوان سرویس‌دهندهٔ Remote Access Service لازم خواهد بود. از این گذشته، هزینه ارتباط تلفنی راه دور برای مودم هم قابل تامل است.

اما اگر دو کامپیوتر در دو جای مختلف به اینترنت متصل باشند می‌توان از طریق سرویس به اشتراک‌گذاری فایل در ویندوز بسادگی فایل‌ها را رد و بدل نمود. در این حالت، کاربران می‌توانند به دیسک سخت کامپیوترهای دیگر همچون دیسک سخت کامپیوتر خودشان دسترسی داشته باشند. به این ترتیب بسیاری از راه‌های خرابکاری برای نفوذکنندگان بسته می‌شود.

شبکه‌های شخصی مجازی یا وی‌پی‌ان‌ها برای حل اینگونه مشکلات مناسب هستند. وی‌پی‌ان به کمک رمزگذاری روی داده‌ها، درون اینترنت یک شبکه کوچک می‌سازد و تنها کسانی که آدرس‌های لازم و رمز عبور را در اختیار داشته باشد می‌توانند به این شبکه وارد شوند.

مدیران شبکه‌ای که بیش از اندازه وسواس داشته و محتاط هستند می‌توانند وی‌پی‌ان را حتی روی شبکه محلی هم پیاده کنند. اگر چه نفوذ کنندگان می‌توانند به کمک برنامه‌های Packet sniffer جریان داده‌ها را دنبال کنند اما بدون داشتن کلید رمز نمی‌توانند آن‌ها را بخوانند.

توضیح وی‌پی‌ان با یک مثال
فرض نمائید در جزیره‌ای در اقیانوسی بزرگ، زندگی می‌کنید. هزاران جزیره در اطراف جزیره شما وجود دارد. برخی از جزایر نزدیک و برخی دیگر دارای مسافت طولانی با جزیرهٔ شما می‌باشند. متداولترین روش بمنظور مسافرت به جزیره دیگر، استفاده از یک کشتی مسافربری است. مسافرت با کشتی مسافربری، بمنزله عدم وجود امنیت است، بدین معنی که هر کاری را که شما انجام دهید، توسط سایر مسافرین قابل مشاهده خواهد بود.

در این مثال هر یک از جزایر مورد نظر را می‌توان مشابه یک شبکه محلی (به انگلیسی: LAN) دانست، اقیانوس به مثابه اینترنت است و مسافرت با یک کشتی مسافربری مشابه برقراری ارتباط با یک سرویس دهنده وب و یا سایر دستگاه‌های موجود در اینترنت خواهد بود.

شما دارای هیچگونه کنترلی بر روی کابل‌ها و روترهای موجود دراینترنت نیستید (مشابه عدم کنترل شما بعنوان مسافر کشتی مسافربری بر روی سایر مسافرین حاضر در کشتی). در صورتیکه تمایل به ارتباط بین دو شبکه اختصاصی از طریق منابع عمومی وجود داشته باشد، اولین مسئله‌ای که با چالش‌های جدی برخورد خواهد کرد، امنیت خواهد بود. فرض کنید، جزیره شما قصد ایجاد یک پل ارتباطی با جزیره مورد نظر را داشته باشد. مسیرایجاد شده یک روش ایمن، ساده و مستقیم برای مسافرت ساکنین جزیره شما به جزیره دیگر را فراهم می‌آورد. همانطور که حدس زده‌اید، ایجاد و نگهداری یک پل ارتباطی بین دو جزیره مستلزم صرف هزینه‌های بالائی خواهد بود. (حتی اگر جزایر در مجاورت یکدیگر باشند). با توجه به ضرورت و حساسیت مربوط به داشتن یک مسیر ایمن و مطمئن، تصمیم به ایجاد پل ارتباطی بین دو جزیره گرفته شده‌است. در صورتیکه جزیره شما قصد ایجاد یک پل ارتباطی با جزیره دیگر را داشته باشد که در مسافت بسیار طولانی نسبت به جزیره شما واقع است، هزینه‌های مربوط بمراتب بیشتر خواهد بود. وضعیت فوق، نظیر استفاده از یک خط Leased اختصاصی است. ماهیت پل‌های ارتباطی (خطوط اختصاصی) از اقیانوس (اینترنت) متفاوت بوده وکماکان قادر به ارتباط جزایر (شبکه‌های محلی) خواهند بود.

سازمانها و موسسات متعددی از رویکرد فوق (استفاده از خطوط اختصاصی) استفاده می‌نمایند. مهمترین عامل در این زمینه وجود امنیت واطمینان برای برقراری ارتباط هر یک سازمانهای مورد نظر با یکدیگر است. در صورتیکه مسافت ادارات و یاشعب یک سازمان از یکدیگر بسیار دور باشد، هزینه مربوط به برقرای ارتباط نیز افزایش خواهدیافت.

با توجه به مقایسه انجام شده در مثال فرضی، می‌توان گفت که بااستفاده از وی‌پی‌ان به هر یک از ساکنین جزیره یک زیردریائی داده می‌شود. زیردریائی فوق دارای خصایص متفاوت زیر است:

دارای سرعت بالااست.
هدایت آن ساده‌است.
قادر به استتار(مخفی نمودن) شما از سایر زیردریایی‌هاوکشتی‌هااست.
قابل اعتماداست.
پس از تامین اولین زیردریائی، افزودن امکانات جانبی و حتی یک زیردریائی دیگر مقرون به صرفه خواهد بود.

خرید vpn و خرید فیلترشکن و خرید کریو و خرید وی پی ان

در مدل فوق، باوجود ترافیک در اقیانوس، هر یک از ساکنین دوجزیره قادر به تردد در طول مسیر در زمان دلخواه خود با رعایت مسایل ایمنی می‌باشند. مثال فوق بیانگر تحوه عملکرد وی‌پی‌ان است. هر یک از کاربران از راه دور شبکه قادر به برقراری ارتباطی امن و مطمئن بااستفاده از یک محیط انتقال عمومی (نظیراینترنت) با شبکه محلی موجود در سازمان خود خواهند بود. توسعه یک وی‌پی‌ان (افزایش تعداد کاربران از راه دور و یا افزایش مکان‌های مورد نظر) بمراتب آسانتر از شبکه‌هایی است که از خطوط اختصاصی استفاده می‌نمایند. قابلیت توسعه فراگیر از مهمترین ویژگی‌های یک وی‌پی‌ان نسبت به خطوط اختصاصی است.

با توجه به اینکه در یک شبکه وی‌پی‌ان به عوامل متفاوتی نظیر: امنیت، اعتمادپذیری، مدیریت شبکه و سیاست نیاز خواهد بود. استفاده از وی‌پی‌ان برای یک سازمان دارای مزایای متعددی است:

گسترش محدوه جغرافیائی ارتباطی
بهبود وضعیت امنیت
کاهش هزینه‌های عملیاتی در مقایسه با روش‌های سنتی نظیرWAN
کاهش زمان ارسال و حمل اطلاعات برای کاربران از راه دور
بهبود بهره وری
توپولوژی آسان،… است.
وی‌پی‌ان نسبت به شبکه‌های پیاده‌سازی شده با خطوط استیجاری، در پیاده‌سازی و استفاده، هزینه کمتری صرف می‌کند. اضافه و کم کردن گره‌ها یا شبکه‌های محلی به وی‌پی‌ان، به خاطر ساختار آن، با هزینه کمتری امکان‌پذیر است. در صورت نیاز به تغییر همبندی شبکهٔ خصوصی، نیازی به راه‌اندازی مجدد فیزیکی شبکه نیست و به صورت نرم‌افزاری، همبندی شبکه قابل تغییر است.

اصول کار وی‌پی‌ان

شبکه‌های رایانه‌ای به شکل گسترده‌ای در سازمان‌هاوشرکت‌های اداری و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر یک شرکت از نظر جغرافیایی و در فضای کوچک متمرکز باشد، ارتباطات بین بخش‌های مختلف آن‌را می‌توان با یک شبکه‌ی محلی برقرار کرد. اما برای یک شرکت بزرگ که دارای فضای گسترده جغرافیایی وشعب مختلف در نقاط مختلف یک کشور و یا در نقاط مختلف دنیا است واین بخشها یا شعب نیاز دارند که با هم ارتباطاتِ اطلاعاتیِ امن داشته باشند، بایستی یک شبکه‌ی گستردهٔ خصوصی بین نقاط آن ایجاد گردد. خرید وی پی ان شبکه‌های اینترانت که فقط محدود به یک سازمان یا یک شرکت می‌باشند، به دلیل محدودیت‌های گسترشی نمی‌توانند چندین سازمان یا شرکت را تحت پوشش قرار دهند. شبکه‌های گسترده نیز که با خطوط استیجاری راه‌اندازی می‌شوند، در واقع شبکه‌های گستردهٔ امنی هستند که بین مراکز سازمان‌هاایجاد شده‌اند. خرید فیلترشکن پیاده‌سازی این شبکه‌ها علی‌رغم درصد پایین بهره‌وری، نیاز به هزینه زیادی دارد زیرا این شبکه‌ها به دلیل عدم اشتراک منابع با دیگران، هزینه مواقع عدم استفاده از منابع را نیز بایستی پرداخت کنند. راه‌حل غلبه بر این مشکلات، راه‌اندازی یک وی‌پی‌ان است.
خرید vpn و خرید فیلترشکن و خرید کریو و خرید وی پی ان

فرستادن حجم زیادی از داده از یک رایانه به رایانه دیگر مثلاً در به‌هنگام‌رسانی بانک اطلاعاتی یک مشکل شناخته‌شده و قدیمی است. انجام این کار از طریق ایمیل به دلیل محدودیت گنجایش سرویس‌دهندگان ایمیل نشدنی است.

استفاده از اف‌تی‌پی خرید vpn هم به سرویس‌دهنده مربوطه و همچنین ذخیره‌سازی موقت روی فضای اینترنت نیاز دارد که قابل اطمینان نیست.

یکی از راه حل‌ها، اتصال مستقیم به کامپیوتر مقصد به کمک مودم است که در اینجا هم علاوه بر مودم، پیکربندی کامپیوتر به عنوان سرویس‌دهندهٔ Remote Access Service لازم خواهد بود. از این گذشته، هزینه ارتباط تلفنی راه دور برای مودم هم قابل تامل است.

خرید vpn و خرید فیلترشکن و خرید کریو و خرید وی پی ان
اما اگر دو کامپیوتر در دو جای مختلف به اینترنت متصل باشند می‌توان از طریق سرویس به اشتراک‌گذاری فایل در ویندوز بسادگی فایل‌ها را رد و بدل نمود. در این حالت، کاربران می‌توانند به دیسک سخت کامپیوترهای دیگر همچون دیسک سخت کامپیوتر خودشان دسترسی داشته باشند. به این ترتیب بسیاری از راه‌های خرابکاری برای نفوذکنندگان بسته می‌شود.

شبکه‌های شخصی مجازی یا وی‌پی‌ان‌ها برای حل اینگونه مشکلات مناسب هستند. وی‌پی‌ان به کمک رمزگذاری روی داده‌ها، درون اینترنت یک شبکه کوچک می‌سازد و تنها کسانی که آدرس‌های لازم و رمز عبور را در اختیار داشته باشد می‌توانند به این شبکه وارد شوند.

مدیران شبکه‌ای که بیش از اندازه وسواس داشته و محتاط هستند می‌توانند وی‌پی‌ان را حتی روی شبکه محلی هم پیاده کنند. اگر چه نفوذ کنندگان می‌توانند به کمک برنامه‌های Packet sniffer جریان داده‌ها را دنبال کنند اما بدون داشتن کلید رمز نمی‌توانند آن‌ها را بخوانند.