بایگانی برچسب: s

خرید vpn اندروید

در این فرصت میخواهیم تمامی فیلترشکن های سالم برای گوشی های اندرویدی یا تبلت اندرویدی را در اختیارتان قرار دهیم،
 حتما سعی کنید از سایتهایی دانلود کنید که دارای اعتبار و سابقه باشند، 
به طور مثال اگر در سایتی دیدید که تبلیغ فیلتر شکن فری گیت نسخه اندروید را میکند مطمئن باشید که دانش فنی کافی و لازم برای ارائه فیلتر شکن را ندارند یا در فکر هک کردن دستگاه اندروید شما و بدست آوردن اطلاعات شخصی شما هستند، دانلود فیلترشکن اندروید
زیرا که فری گیت به هیچ عنوان نسخه اندروید حتی در حالت بتا هم، 
تا این تاریخ نساخته است و این را از امضاء دیجیتال آن میتوانید بسادگی متوجه شوید راه دیگر آن نیز مراجعه به سایت سازنده اصلی فری گیت است و اگر خبری درباره ساخت نرم افزار اندروید باشد اولین خبر در سایت سازنده منتشر میشود. (سایت سازنده فری گیت)
دانلود آخرین و جدیدترین ورژن فیلتر شکن های اندروید با لینک مستقیم :

دیواره های آتش

لایه دوم دیوار آتش

در اين لايه از فيلد هاي سرآيند لايه انتقال براي تحليل بسته استفاده   مي شودلایه اول فایروال:
لايه اول در ديوار آتش بر اساس تحليل بسته  IPو فيلد هاي سرآينداين بسته كار مي كند و در اين بسته فيلدهاي زير قابل نظارت و بررسي هستندتعداد سرايند ها در اين لايه بسته به نوع سرويس بسیار متنوع و فراوان است. بنابراين در لايه سوم ديوار آتش براي هر سرويس مجاز (مثل سرويس پست الكترونيكي، سرويس ftp، سرويس وب و …) ز آنجايی كه معماری شبكه به صورت لايه لايه است ، در مدل TCP/IP برای انتقال يك واحد اطلاعات از لايه چهارم بر سته های IPقبل فیلتر شکن از ورود يا خروج به شبكه ابتدا وارد ديوار آتش ميشوند و منتظر ميمانند تا طبق معيارهای حفاظتی و امنيتی پردازش شوند. پس از پردازش و تحليل بسته سه حالت ممكن است اتفاق بيفتد:
۱- اجازه عبور بسته صادر ميشود (Accept Mode)   ۲- بسته حذف ميشود (Blocking Mode)
۳- بسته حذف شده و پاسخ مناسب به مبدا آن بسته داده شود (Response Mode)
در حقيقت ديوار آتش محلي است براي ايست و بازرسي بسته هاي اطلاعاتي به گونه‌اي كه بسته ها بر اساس تابعي از قواعد امنيتي و حفاظتي، پردازش شده و براي آنها مجوز عبور يا عدم عبور صادر مي شودروی شبكه بايد تمام لايه ها را بگذراند، هر لايه برای انجام وظيفه خود تعدادی فيلد مشخص به ابتدای بسته اطلاعاتی اضافه كرده و آنرا vpn تحويل لايه پايين تر ميدهد. قسمت اعظم كار يك ديوار آتش تحليل فيلدهای اضافه شده در هر لايه و header هر بسته ميباشد.در بسته اي كه وارد ديوار آتش مي شود به تعداد لايه ها (۴ لايه ) سرآيند متفاوت وجود خواهد داشت معمولاً سرآيند لايه اول (لايه فيزيكي يا  Network Interface  در شبكه اينترنت) اهميت چنداني نداردبايد يك سلسله پردازش و قواعد امنيتي مجزا تعريف شود و به همين دليل حجم و پيچيدگي پردازش در لايه سوم زياد است. توصيه مؤكد آنست كه تمام سرويسهاي غير ضروري و شماره پورت هايي كه مورد استفاده نيستند در لايه دوم مسدود شوند تا كار درلايه سوم كمتر باشد

تغییر ارتفاع

تغيير ارتفاع سطرها و پهنای ستونها

تغيير ارتفاع سطر :

کافي است به مرز بين سطر مورد نظر و سطر بعدي رفته تا مکان نما به صورت يک فلش دو سر در آيد. سپس مرز سطر را به محل مورد نظر Drag ميکنيم.

تغيير پهناي ستون :

کافي است به مرز بين ستون مورد نظر و ستون بعدي رفته تا مکان نما به صورت يک فلش دو سر در آيد سپس مرز ستون را در جهت مورد نظر Drag ميکنيم.

پاک کردن محتوای یک سلول یا محدوده :

روش اول : روی سلول یا محدوده انتخاب شده راست کلیک کرده و گزینه Clear Contents را کلیک می کنیم .

روش دوم : بعد از انتخاب سلول یا محدوده مورد نظر دکمه Delete را از صفحه کلید فشار می دهیم .?

برنامه نویسی vpn

حذف سلول یا محدوده :

وقتي يك سلول را حذف ميكنيم محتويات آن به همراه خود سلول حذف ميشود كه جاي اين سلول يك فضاي خالي ايجاد ميشود. اين فضاي خالي بايد توسط سلولهاي مجاور پر شود. براي حذف يك سلول یا محدوده باید روی محدوده مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Delete را انتخاب کنیم .کلید ترکیبی Ctrl+ –
با انتخاب گزينه Delete پنجره اي ظاهر ميشود که شامل چهار گزينه زير است ( در اين پنجره ميتوانيم تعيين كنيم كه محل خالي سلول حذف شده با كدام يك از سلولهاي مجاور پر شود

Shift Cell Left :
باعث انتقال خانه سمت راست خانه پاک شده به جاي آن ميشود.
Shift Cells Up :
خانه زيرين خانه پاک شده را بجاي آن منتقل ميکند.
Entire Row :
سطر زيرين خانه پاک شده را به جاي سطري که خانه پاک شده در آن قرار دارد منتقل ميکند.
Entire Column :
ستون سمت راست خانه پاک شده را به جاي ستوني که خانه پاک شده در آن قرار دارد منتقل ميکند?

خرید فیلترشکن پرسرعت مادربورد

خرید vpn ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﺑﻪ درون ﮐﻴﺲ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ . ﻣﻄﻤﺌﻦ خرید فیلترشکن ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ هﻴﭻ چﻴﺰ زﻳﺮ ﺁن ﻥﻴﻔﺘﺎدﻩ ﻳﺎ
ﻥﻠﻐﺰﻳﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻴﺪارﻳﻢ از ﻝﺒﻪ هﺎﻳﺶ ﺁﻥﺮا ﻥﮕﻪ . cpu ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﻥﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻮﻝﺮ ﻳﺎ
اﺟﺰاء ﺑﺮد ﻥﮕﻴﺮﻳﻢ .ﺑﺸﮑﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﻮاﻇﺐ ﻥﺒﺎﺷﻴﻢ ﻣﻤﮑﻦ خرید وی پی ان اﺳﺖ چﻴﺰی را .هﻤﺎه ﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎ
اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﻤﯽ دارد وﻝﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺡﻮﺻﻠﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻪ چﻴﺰی ﻓﺸﺎر وارد ﻥﮑﻨﻴﻢ .
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد در ﺟﺎی ﺥﻮد اﺳﺖ ﻳﮏ ﭘﻴﭻ را ) ﻋﺮﻳﺾ ﻳﺎ ﺑﺎرﻳﮏ، هﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ
هﺎ ﻻزم دارﻥﺪ (ﺑﺮﻳﻢ ﺑﺮای هﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻳﮏ واﺷﺮ ﻥﺎﻳﻠﻮﻥﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ .
هﺮ ﭘﻴﭽﯽ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻳﺎ دو دور چﺮﺥﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻳﻢ، اﻣﺎ خرید کریو هﻴﭻ ﮐﺪام را ﻣﺤﮑﻢ ﻥﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺕﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
هﻤﮕﯽ ﺁﻥﻬﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ .ﮐﻨﻴﻢ وﻗﺘﯽ هﻤﻪ ﭘﻴﭽﻬﺎ را ﻥﺼﺐ ﮐﺮدﻳﻢ از اول هﻤﻪ ﭘﻴﭽﻬﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ . ﺳﭙﺲ
دﺳﺘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭘﺎور را از ﺕﻐﺬﻳﻪ ﭘﺎور ﺑﻪ ﺳﻮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﭘﺎور روی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﺎدرﺑﻮ ۴ ردهﺎی ﭘﻨﺘﻴﻮم دارای ﺳﻮﮐﺖ ﭘﺎور دﻳﮕﺮ و ﮐﻮچﮑﺘﺮی ﻥﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨﮑﻪ
هﺴﺘﻨﺪ ATX ﭘﺎورهﺎی ﺟﺪﻳﺪ دارای ﻳﮏ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻮرد .
اﮐﻨﻮن ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻮچﮏ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ از ﺟﻠﻮی ﮐﻴﺲ ﺑﻴﺮون زدﻩ و دارای
“Power SW,” ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی ﮐﻮچﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺑﺮچﺴﺒﻬﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ “Power LED” و و
“hd led,” ﺑﺎﺷﺪ “Speaker,” و و اﺡﺘﻤﺎﻻ چﻴﺰهﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﯽ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ دارای ﻗﺎﻝﺒﻬﺎی
ﮐﻮچﮏ ﭘﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد دارای دﻳﺎﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻥﺸﺎن ﻣﯽ
دهﺪ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺪام از اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻳﮑﯽ ﺕﻌﻠﻖ دارد.۵ ﺗﺴﺖ : ﻗﺒﻞ از ﺁﻥﮑﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد و
ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر .دهﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻴﺲ هﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ اﺟﺎزﻩ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻴﺲ ﺑﺎز را ﻣﯽ .
ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺥﻮد را ﻥﺼﺐ و ﺁن را ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﻴﭻ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ

https://sepidnet.biz

خريد فيلترشکن

خريد فيلترشکن پرسرعت

خريد فيلترشکن کريو

خريد فيلتر شکن قوي

خريد فيلتر شکن اندرويد

خريد فيلتر شکن براي آيفون

خرید vpn پرسرعت

خرید vpn کریو

خرید vpn اندروید

خرید vpn برای اندروید

خرید vpn آیفون

خرید کریو لینوکس مادربورد

خرید کریو لینوکس حداﻗﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﻣﺎدرﺑﻮرد خود خرید وی پی انی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا
ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ هر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮنجی ﮐﻪ ﻣﺎ نصب خرید vpn  ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ، ﺑﺎ ﺳﻮراخی در ﻣﺎدرﺑﻮرد انطباق دارد .نباید هر
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﭘﻮﺷﺎنده ﻣﯽ ﺷﻮد خرید فیلترشکن ندارد ﺑﺎ ﺳﻮراخهای ﺁن انطباق  را
نصب ﮐﺮد، زﻳﺮا تماس ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﺎدرﺑﻮرد و ﮐﻴﺲ ﻣﯽ توانند ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮء ﻋﻤﻞ و خرابی
ﺷﻮد . از ﻳﮏ ﺟﻔﺖ اﻥ، خرید فیلتر شکن ﺑﺮای ﭘﻴﭻ دادن ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎی هر ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد و حداقل  دو ﻳﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای AGP ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی از وﺳﻂ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻳﮑﯽ نزدﻳﮏ اﺳﻼت ﻗﻬﻮﻩ ای و دﻳﮕﺮی در ﺟﻬﺖ
ﻣﺨﺎلف، اﺳﺘﻔﺎدﻩ  خرید کریو ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﮐﻨﻴﻢ اﮔﺮ خواﺳﺘﻴﻢ ﻣﯽ توانیم از تعدد ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روی ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﺁﻣﺎدﻩ  خرید وی پی انی ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﻴﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﺎل
mobo ps2 ﻣﻮازی، ، USB ، و ﭘﻮرﺕ های ﺷﻮد مگر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ . ﺑﺮخی از ﮐﻴﺲ هاﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎنچ
ﺷﺪﻩ ای دارند ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻳﺎ هﻤﻪ ﺳﻮراخ هایﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎنند، ﭘانچﺁنها را ﺟﺪا ﮐﺮدﻩ و ﺁنها را
دور ﻣﯽ رﻳﺰﻳﻢ . ﺑﺮخی از ﮐﻴﺲ ها ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺪاﮔﺎنه دارند ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ
درون ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻞ از وارد ﮐﺮدن ﻣﺎدرﺑﻮرد اﺿﺎفه ﮐﻨﻴﻢ

https://sepidnet.biz

خريد فيلترشکن

خريد فيلترشکن پرسرعت

خريد فيلترشکن کريو

خريد فيلتر شکن قوي

خريد فيلتر شکن اندرويد

خريد فيلتر شکن براي آيفون

خرید vpn پرسرعت

خرید vpn کریو

خرید vpn اندروید

خرید vpn برای اندروید

خرید vpn آیفون

خرید vpn پرسرعت

۲۵۶MB PC133 NON-ECC داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ احتمالا  میتوانیم ﺁن دو را ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر . از
ﮐﺘﺎ DIMM ﺑﭽﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺕﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ چﮕﻮﻥﻪ هﺎی ﺳﺎﻳﺰهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺮﺕﺐ و
ﺑﭽﻴﻨﻴﻢ.
ﺑﺮای نصب حاﻓﻈﻪ، خرید vpn اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد خرید فیلترشکن ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻓﯽ ﻗﺮار دارد و
هﻴﭻ چﻴﺰی زﻳﺮ ﺁن ﻗﺮار ندارد . DIMM  خرید فیلتر شکن هﺮ ﺳﻮﮐﺖ ﻳﮏ ﻗﻼب )ﻗﻔﻠﯽ ﮔﻴﺮﻩ ( در هﺮ اﻥﺘﻬﺎی ﺁن
ﺥﻮاهﺪ داﺷﺖ تا  ﮐﻨﺪ ﺕﺼﺎل ﺡﺎﻓﻈﻪ را وﻗﺘﯽ درون ﺁن ﻗﺮار دارد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ . ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻩ هﺎی ﻗﻔﻠﯽ ﺿﺮﺑﻪ
ﺳﺎزﻳﻢ DIMM . ﺳﺒﮏ و ﻥﺎﮔﻬﺎﻥﯽ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزﻳﻢ تا خرید کریو  ﺑﺎز ﺷﻮﻥﺪ هﺎ را ﻳﮑﯽ ﻳﮑﯽ وارد ﻣﯽ . ﺷﮑﺎﻓﻬﺎی
DIMM ﺑﺮ روی ﻝﺒﻪ ﺳﺎزﻳﻢ DIMM هﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ در ﺳﻮﮐﺖ ﻣﺮﺕﺐ ﻣﯽ . ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺎوی ﺑﺮ ﮐﻞ
ﻣﺤﻞ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزﻳﻢ ﺕﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ تیک ﺷﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺥﻮد . DIMM هﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ را ﺑﻪ داﺥﻞ
ﺳﻮﮐﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ دهﻴﻢ ﮔﻴﺮﻩ هﺎی ﻗﻔﻠﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻥﺪ . ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻴﺸﺘﺮ، خرید وی پی ان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ
هﺴﺘﻨﺪ DIMM ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ خرید وی پی انی ﺟﺎی خود وارد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ خرید vpn آیفون و ﻗﻔﻞ هﺎ ﺑﺴﺘﻪ هستند

https://sepidnet.biz

خريد فيلترشکن

خريد فيلترشکن پرسرعت

خريد فيلترشکن کريو

خريد فيلتر شکن قوي

خريد فيلتر شکن اندرويد

خريد فيلتر شکن براي آيفون

خرید vpn پرسرعت

خرید vpn کریو

خرید vpn اندروید

خرید vpn برای اندروید

خرید vpn آیفون

دانلود فیلترشکن پرسرعت

دانلود فیلترشکن پرسرعت
اﺳﺖ cpu ﺕﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ دارﻥﺪ ﮐﻪ خرید vpn در ﺟﺎﻳﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺕﻤﺎس ﺑﺎ . اﮔﺮ ﮐﻮﻝﺮ از اﻳﻨﮕﻮﻥﻪ ﺑﻮد،
هﺮﮔﻮﻥﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ را ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ )ﺁﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻥﻮاری از ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ .( اﮔﺮ ﮐﻮﻝﺮ ﻥﻮار ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺥﻮد را ﻥﺪاﺷﺖ، ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ﺥﻤﻴﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ خرید کریو را د cpu ر وﺳﻂ ﭘﺨﺶ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ) ﺥﻤﻴﺮ
ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ ﺥﻴﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮﺕﺮ از ﻥﻮار ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﮐﻮﻝﺮ ﻥﻮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر
ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺁن را ﺟﺪا ﮐﻨﻴدﺕﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ خرید وی پی ان ﻣﺮﺕﺒﻂ ﻣﯽ ﺳﺎزﻳﻢ .اﺳ در ﻣﮑﺎﻥﻴﺰم ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻮﻝﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻓﺸﺎر
cpu اﺡﺘﻴﺎج ﺑﺎﺷﺪ، وﻝﯽ از ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻮﻝﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮ روی هﺴﺘﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ Athlon ﮐﻨﻴﻢ، ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ زﻳﺎد ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ هﺴﺘﻪ هﺎی را ﺥﺮد . ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ از
ﻳﮏ ﺳﺮی اﻥﺒﺮدﺳﺘﻬﺎی ﺑﺎ ﺳﺮهﺎی ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺳﻮزﻥﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﮐﻮﻝﺮ اﺳ ﮐﻨﻴﻢ ﺘﻔﺎدﻩ . ﺳﺮاﻥﺠﺎم،
ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﺕﻐﺬﻳﻪ ﮐﻮﻝﺮ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ ای ﻥﺰدﻳﮏ ﺑﺮ روی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزﻳﻢ

 

خرید vpn برای iphone

خرید vpn برای iphone ﺑﺎﻳﺪ را از ﻝﺒﻪ هﺎ ﻳﺶ
در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ هﺎی ردﻳﻒ ﭘﻴﻦ هﺎی ﺁن ﻥﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﻢ، ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﺕﺎ از ﮔﻮﺷﻪ هﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻨﻬﺎی
ﮐﻤﺘﺮی از ﺑﻘﻴﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .هﺎﻳﯽ  خرید vpn ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮﮐﺖ روی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻥﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﮔﻮﺷﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﮐﻨﻴﻢ cpu ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ هﺎی ﺕﮏ اﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎزوی ﮐﻮچﮏ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻥﺰدﻳﮏ
cpu ﺳﻮﮐﺖ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺮدﻩ و ﺑﻪ ﻣﻼﻳﻤﺖ خرید کریو  و ﺁراﻣﯽ، ﺑﺎ هﻢ ﺥﻂ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﻪ هﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺘﻀﯽ،
را در ﺳﻮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻴﻢ . ﮐﻨﻴﻢ cpu در هﻨﮕﺎم داﺥﻞ ﮐﺮدن Cpu . از ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻥﻤﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ در ﺟﺎی ﺥﻮد ﺑﻠﻐﺰد و ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . اﮔﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻥﻪ ﻥﺸﺪ، اﻃﻤﻴﻨﺎن خرید وی پی ان ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزوی ﺁزاد
cpu ﺳﺎزی ﺳﻮﮐﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﺷﻪ هﺎی ﺕﮏ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ هﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﻮﮐﺖ ﺕﻄﺎﺑﻖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺥﻮ ﺳﭙﺲ ﺑﺎزو را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﺸﺎر دادﻩ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﺁن را ﺑﻪ ﺟﺎی درﺳﺖ د
چﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

 

وی پی ان پرسرعت

ﭘﺎهﺎی ﺥﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ﺥﻮد را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻗﺒﻞ از ﺁﻥﮑﻪ ﻗﻄﻌﻪ را از ﺑﺴﺘﻪ
ﺡﻤﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻴﻢ.
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺥﻮد را در ﻣﻴﺰ ﺑﺰرﮔﯽ خرید vpn اﺳﻤﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ . ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮ روی ﺁن دارﻳﻢ . ﻳﮏ ﻇﺮف ﻳﺎ ﮐﺎﺳﻪخرید وی پی ان ﮐﻮچﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﻴﭻ هﺎ و
اﺑﺰارهﺎی رﻳﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻳﻢ . ﺑﺮای ﮐﺎر اﺳﻤﺒﻞ اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻥﺒﺮدﺳﺖ و ﺁچﺎر و ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ
چﻬﺎر ﺳﻮی ﮐ دارﻳﻢ ﻮچﮏ و ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ دوﺳﻮی ﮐﻮچﮏ . هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺁﻳﻨﻪ ﮐﻮچﮏ
و ﻳﮏ چﺮاغ ﻗﻮﻩ اﺡﺘﻴﺎج ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺥﻮاهﻴﻢ در اﻃﺮاف ﮐﻴﺲ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻴﻢ.
ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﻤﺒﻞ ﮐﺮدن:
-ﻣﺎدرﺑﻮرد ١ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ :ﮐﻨﻴ ﺑﺮای اﺳﻤﺒﻞ خرید کریو ﮐﺮدن ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻢ .
PC ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﻤﺒﻞ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺕﻮان ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی در وﻗﺖ ،
cpu ﺥﻮد ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ ﮐﺮد و دردﺳﺮ ﺥﻮد را ﮐﻢ ﮐﺮد، ﺡﺘﯽ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻗﺒﻞ از ﺥﺮﻳﺪن ﺡﺎﻓﻈﻪ و
ﻥﻴﺰ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﺷﻨ هﻤﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ هﺎی ﻣﺎدرﺑﻮرد، هﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺪ
ﻥﺪارﻥﺪ، وﻝﯽ اﮐﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺕﻔﺎق ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻌﺮوف ) Asus ﻣﺎﻥﻨﺪ (Abit و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺕﺸﺮﻳﺤﯽ را
ﺕﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ هﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺪهﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﮑﻪ چﮕﻮﻥﻪ ﺟﺎﻣﭙﺮهﺎ را ﺳﺖ
ﮐﻨﻴﻢ و ﮐﺪام اﺳﻼﺕﻬﺎ ﺑﺮای ﻥﺼﺐ اﻥﻮاع رم هﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪ هﺮ چﻨﺪ ﺕﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎدرﺑﻮرد ون
DIP ﺟﺎﻣﭙﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد، ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺕﻌﺪادی ﺟﺎﻣﭙﺮ ﻳﺎ ﺳﻮﺋﻴﭽﻬﺎی
ﺑﺎﺷﻨﺪ . VIA KT266 ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ چﻴﭗ ﺳﺖ ٢٠٠ دارای ﻳﮏ ﺟﺎﻣﭙﺮ ﺟﻬﺖ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ
٢۶۶ ﻣﮕﺎهﺮﺕﺰ و front side ﻣﮕﺎهﺮﺕﺰ، RAID ﮔﺬر ﮔﺎﻩ هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎی ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای
ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮﺋﻴﭻ هﺎ هﺴﺘﻨﺪDIPی

https://sepidnet.biz

خرید فیلترشکن

خرید فیلترشکن پرسرعت

خرید فیلترشکن کریو

خرید فیلتر شکن قوی

خرید فیلتر شکن اندروید

خرید فیلتر شکن برای آیفون

اسمبل vpn

ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻥﺼﺐ اﺟﺰا در داﺥﻞ ﮐﻴﺲ ﮐﻨﻴﻢ، ﻣﺎ اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ
ﺕﻌﺪادی دارﻳﻢ اﺡﺘﻴﺎﻃﺎت ﭘﺎﻳﻪ ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺕﺠﻬﻴﺰات .
چﻴﭗ هﺎ- ﭘﻴﻦ هﺎ و اﺕﺼﺎﻻت روی خرید vpn ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ، ﻇﺮﻳﻒ و ﺡﺴﺎس هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدن ﺁﻥﻬﺎ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﻥﺘﺎﻳﺞ ﺕﺎﺳﻒ ﺑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺕﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮدهﺎ
را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻝﺒﻪ هﺎﻳﺸﺎن ﺟﺎ دهﻴﻢ ﺑﺠﺎ ﮐﻨﻴﻢ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار . ﻥﺒﺎﻳﺪ اﺕﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰی ﻃﻼرﻥﮓ
روی چﻴﭗ هﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ و ﮐﺎرﺕﻬﺎ ﻝﻤﺲ خرید کریو ﺷﻮﻥﺪ، زﻳﺮا ﻣﺎﻳﻌﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻩ از اﻥﮕﺸﺘﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز
ﮐﺸﻴﺪ PC هﺴﺘﻨﺪ و هﻤﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎر ﺑﺮ روی . ﺡﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥﺮا از ﺑﺮق ، هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪخرید وی پی ان ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻝﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد .ﺟﺮﻗ ﻪ ﻥﺎﺷﯽ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ اﻝﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺕﻮﺳﻂ ﻥﻮک اﻥﮕﺸﺘﺎن، ﻣﯽ
ﺕﻮاﻥﺪ ﺑﺮای هﻤﻴﺸﻪ ﻳﮏ چﻴﭗ را ﺥﺮاب ﮐﻨﺪ . ﺕﺎ ﺡﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻥﺒﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮش ﺷﺪﻩ
اﺳﻤﺒﻞ ﮐﺮد.
ﻗﺒﻞ از ﺁﻥﮑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ای را در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ از ﺟﺎی ﺥﻮد ﺑﺮدارﻳﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎرهﺎی زﻳﺮ را دﻥﺒﺎل ﮐﻨﻴﻢ:
ﭘﺎهﺎی ﺥﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﺥﻮ ﻥﺪهﻴﻢ د ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻴﻢ و ﺡﺮﮐﺖ
ﺑﺎ ﺕﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﻠﺰ در ﺕﻤﺎس ﺑﺎ زﻣﻴﻦ- از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﻴﺲ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﮐﺖ ﺳﻪ
ﭘﺎﻳﻪ ای اﺳﺖ-ﺑﺒﺮﻳﻢ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺕﮑﻴﻪ دهﻴﻢ ﺕﺎ هﺮﮔﻮﻥﻪ ﺡﺮﮐﺖ در ﺡﺎل ﺳﮑﻮن در ﺑﺪﻥﻤﺎن را از ﺑﻴﻦ
ﺑﺪون ﺡﺮﮐﺖ ﭘﺎهﺎی ﺥﻮد، هﺮ چﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻥﻈﺮ از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ا ﻥﺠﺎم دهﻴﻢ را
اﻥﺠﺎم ﻣﻴﺪهﻴﻢ
اﮔﺮ اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺡﻤﻞ ﻗﻄﻌﻪ ای از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺥﻮد را دارﻳﻢ، ﺁن را در ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺡﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻥﻈﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺡﺮﮐﺖ ﻥﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

https://sepidnet.biz

خرید فیلترشکن

خرید فیلترشکن پرسرعت

خرید فیلترشکن کریو

خرید فیلتر شکن قوی

خرید فیلتر شکن اندروید

خرید فیلتر شکن برای آیفون

خرید وی پی ان اندروید

در ﻣﻮﻗﻊ خرید vpn  ﮐﺮد -١ : دازﻥﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺁﻳﯽ ﺁن ﻳﻌﻨﯽ اﻳﻨﮑﻪ چﻘﺪر
-٢ ﺥﻨﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -ﺁن ٣ ﻗﻴﻤﺖ ﺁن ﻣﻘﺪار ﻥﻮﻳﺰ
ﻣﻴﺪهﻨﺪ cpu ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ، ﻳﮏ ﮐﻮﻝﺮ را ﺕﺸﮑﻴﻞ :ﻓﻦ- ﺳﻴﻨﮏ )رادﻳﺎﺕﻮر ( و ﺥﻤﻴﺮ
ﺡﺮارﺕﯽ . cpu از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﻳﮏ ﮐﻮﻝﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﻠﺰ ﻣﺴﯽ در ﮐﻒ ﺳﻴﻨﮏ ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن
ﺑﻴﺸ ﺑﺎﺷﺪ ﺘﺮ ﺡﺮارت ﻣﯽ .دارد هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﻨﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﺥﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ . ﺑﺮای
اﺳﺖ cpu ﭘﺮدازﻥﺪﻩ هﺎی ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ، ﮐﻮﻝﺮهﺎی ی خرید وی پی ان ﻗﻮﻳﺘﺮی ﻥﻴﺰ ﻻزم . fan ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت
ﭘﺮدازﻥﺪﻩ، ﻥﻮﻳﺰ ﺁن ﻥﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود . cpu ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻮﻝﺮهﺎی دارای ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻦ ﺑﻪ دﻝﺨﻮاﻩ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑ ﻌﻀﯽ هﻢ دارای ﺳﻨﺴﻮر ﺡﺮارﺕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪول ﺑﻨﺪی هﺎﻳﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﻣﺎی
ﮐﻨﺪ cpu ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﻥﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻦ ﮐﻮﻝﺮ را ﺕﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ .
ﺷﻮﻥﺪ cpu ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻥﮑﺘﻪ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺕﻤﺎم ﮐﻮﻝﺮهﺎی روی ﺕﻤﺎم ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ ﻓﻴﺖ ﻥﻤﯽ .
ا cpu در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﮐﻮﻝﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺥﻤﻴﺮ ﺡﺮارﺕﯽ ﺷﻮد ز ﮐﺎرﺥﺎﻥﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ . ﺥﻤﻴﺮ
ﻥﻴﺴﺖ cpu ﺡﺮارﺕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺑﺎ ﮐﻮﻝﺮهﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻳﺎد ﺥﻮب . ﺥﻤﻴﺮ
ﺡﺮارﺕﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ چﺮا ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ را از ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ
و cpu ﮐﻮﻝﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺥﻤﻴﺮ ﺡﺮارﺕﯽ ﺑﺎﺷﺪخرید کریو  ارزش دارد ﮐﻪ ﺁﻥﺮا ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ چﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮی .
cpu اﮔﺮ ﮐﻮﻝﺮ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺥﻤﻴﺮ ﺡﺮارﺕﯽ ﻥﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ روی ﺁن ﺕﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺥﺎﻥﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥﺮا ﺟﺪا و ﺳﭙﺲ ﺥﻤﻴﺮ ﺡﺮارﺕﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﻥﺼﺐ ﺷﻮد

https://sepidnet.biz

خرید فیلترشکن

خرید فیلترشکن پرسرعت

خرید فیلترشکن کریو

خرید فیلتر شکن قوی

خرید فیلتر شکن اندروید

خرید فیلتر شکن برای آیفون

اسکنر فیلترشکن

اﺳﮑﻨﺮ فیلترشکن دﺳﺘﮕﺎهﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را از روی ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﺳﮑﻨﺮهﺎ دارای اﻥﻮاع خرید کریو ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرهﺎی ﺥﺎﺻﯽ از ﻗﺒﻴﻞ اﻥﺘﻘﺎل
اﻣﻀﺎء و اﻥﺘﻘﺎل ﮔﺮاﻓﻴﮏ و ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺳﺮﻳﻊ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ و اﻥﺘﻘﺎل ﻥﻮﺷﺘﻪ هﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ دﺳﺘﯽ،
ﻃﺮاﺡﯽ وﺳﺎﺥﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻥﺪ.
پﻼﺗﺮ:ﺑﺰرگ ﻳﮏ ﻥﻮع چﺎﭘﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  خرید vpn ﺑﺎ ﻗﻠﻤﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص هﺮ ﻥﻮع ﻃﺮاﺡﯽ و ﻥﻘﺸﻪ در
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻥﻘﺸﻪ هﺎی ﺳﺎﺥﺘﻤﺎﻥﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ را در اﻥﺪازﻩ هﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ رﺳﻢ ﻣﯽ ﻥﻤﺎﻳﺪ.
(Case) ﺟﻌﺒﻪ آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ : ﮐﻴﺲ ﻓﻀﺎﻳ Power و ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﯽ ﻓﻠﺰی و ﻳﺎ اﺳﺖ آﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﺎت
آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺑﺮ روی ﻣ ﺁن ﻥﺼﺐ ﯽ ﺷﻮﻥﺪ و ﻓﻀﺎهﺎی ﺁﻣﺎدﻩ خرید فیلترشکن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ای ﺑﺮا ی اﺻﻠ ﻥﺼﺐ ﺑﺮد ﯽ هﺎرد ،
دﻳﺴﻚ، ﻓﻼﭘﯽ دارد CD دراﻳﻮ، اﻥﺪ Case . دراﻳﻮ و اﻥﻮاع آﺎرﺕﻬﺎ هﺎ در ازﻩ هﺎ و اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
دارﻥﺪ . هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻴﺲ ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﭘﺎور ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎور خرید وی پی ان وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻳﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻮچﮏ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎﺕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮار ﮐﺮدن ﻣﺎدرﺑﻮرد در داﺥﻞ ﮐﻴﺲ اﺳ ﮔﺮدد ﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ .
ﻳﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻴﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎی ﺥﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺁن اﺳﺖ . هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﻴﺲ از ﻝﺤﺎظ ﻇﺎهﺮی
ﻥﺒﺎﻳﺪ زﻳﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻴﺲ هﺎ ﻓﻦ هﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻴﺲ ﻥﻴﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻥﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻔﺖ
هﺴﺘﻨﺪ، ﻳﮑﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب و ﻣﮑﺶ هﻮا و دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺥﺎﻝﯽ ﮐﺮدن و ﺥﺮوج هﻮا . اﮔﺮ از ﻳﮏ ﻓﻦ
ﺑﺮای ﮐﻴﺲ اﺳﺘ ﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻓﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻥﻮﻋﯽ ﮐﻪ هﻮای ﮐﻴﺲ را خارج میکند

صفحه کلید وی پی ان

ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﺪ خرید وی پی ان ﺟﻬﺖ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺡﯽ
ﺷﺪﻩ ﮐﻪ دارای اﻥﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻥ ﻥﺴﻞ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﺴﻞ ( ١٠١ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻥﺴﻞ ﻗﺪﻳﻢ ١٠٢ و ﮐﻠﻴﺪی
١٠٧ ﺑﻮدﻩ و ﻥﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ١١۴ ﺕﺎ ﮐﻠﻴﺪی ﻣﯽ .
ﻣﺎوس ﻥﻴﺰ هﻤﺎﻥﻨﺪ ﮐﯽ ﺑﻮرد ﺟﺰو اﺑﺰارهﺎی ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮتر خرید فیلترشکن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎز
ﮐﺮدن ﻣﻨﻮهﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﻣﻨﻮهﺎ و اﻥﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻠﻴﻪ
ﮐﺎ دهﺪ رهﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻴﺪ خرید vpn را ﺑﻪ ﺟﺰ ﺕﺎﻳﭗ اﻥﺠﺎم ﻣﯽ . ﻣﺎوس خرید کریو دارای اﻥﻮاع ﺳﺎچﻤﻪ ای و ﻝﻴﺰری ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻮد ﻥﻮع ﺑﯽ ﺳﻴﻢ ﺁن ﻥﻴﺰ در ﺑﺎزار ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ شود.

سی دی رام

CD-ROM هﻤﻪ هﺎ دارای خرید vpn ﻥﺸﺎﻥﮕﺮهﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل
دادﻩ هﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ۱xﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﻥﻴﻪ ١۵٠ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ خرید فیلترشکن ﺑﺎ ﮐﻴﻠﻮﺑﺎﻳﺖ دادﻩ در .
CD-Writer در هﺎ ﺳﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ﻥﺮخ ﺳﺮﻋﺖ) (۲۰x,10x,40x ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺕﺮﺕﻴﺐ از چﭗ ﺑﻪ
CD-R راﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ خرید وی پی ان پرﺳﺮﻋﺖ ﻥﻮﺷﺘﻦ CD-RW ﺳﺮﻋﺖ ﻥﻮﺷﺘﻦ ، .CD و ﺳﺮﻋﺖ ﺥﻮاﻥﺪن
CD-ROM اﻣﺮوزﻩ ﺳﺮﻋﺖ CD-Writer و ۵۶x هﺎ از ﺕﺠﺎوز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪن هﻴﭻ ﮔﻮﻥﻪ ﻣﺰﻳﺘﯽ در ﺕﮑﻨﻮﻝﻮژی رﺳﺎﻥﻪ ﻳﺎ دراﻳوCD-ROM اﻳﻦ ﻣﺪل از اﺑﺘﺪ ٣ از ﺡﺪود ﺳﺎل و ﻥﻴﻢ ﭘﻴﺶ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ و از هﻤﺎن ا ﭘﺮ
ﻓﺮوش خرید کریو  ﺕﺮﻳﻦ دراﻳﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزا را ر ﮐﻮ creative ﮐﻪ ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺕﺎهﯽ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﭘﺮ ﻓﺮوﺷﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪ دراﻳﻮ .
اﻳﻦ ﻣﺪ ٩ ل از دراﻳﻮ ﻣ ٣ ﻣﺪل دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺪل ﺁن اﺻﻠﯽ و ﺑﻘﻴﻪ ﻗﻼﺑﯽ ﯽﺑﺎﺷﺪ.

فلاپی

ﻓﻼﭘﯽ دراﻳﻮ هﺎ ﺑﻪ دو ﻥﻮع ﮐﻠﯽ ٣١٫٢ اﻳﻨﭻ و ۵١٫۴ اﻳﻨﭻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل اﻳﻨﭻ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﻥ ﮔﺮدد ﻤﯽ . ٣١٫٢ ﻣﺪل ) ﺷﻮد ۷۴۰kb اﻳﻨﭻ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻥﻮع ﮐﻪ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻥﻤﯽ ( و
) دارد ۱٫۴۴mb ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ خرید vpn ﻣﺼﺮف را ( ﺷﻮد ۲٫۸۸mbو ﺕﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ .
هﺮ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ دو ﻋﺪد ﻓﻼﭘﯽ دراﻳﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺕﻜﻨﻮﻝﻮژ CD :CD Drive هﺎ ی ﻥﺴﺒﺘًﺎخرید فیلترشکن ﺟﺪﻳﺪ ی آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ اﻃﻼﻋﺎت ی را ﺑﺮاﺳﺎس
ﺥﻮاﺻﯽ ﻣ ذﺥﻴﺮﻩ ﯽ دﺳﺘﻴﺎﺑ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺑﺎ ﺕﺎﺑﺎﻥﺪن ﻥﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﯽ ﻣ CD . ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ هﺎ ﻗﻄﻌﺎت داﻳﺮﻩ ﺷﻜﻞ
ﻥﺎزآﯽ ﺟﺎ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ اﻥﻮاع اﻃﻼﻋﺎت را خرید وی پی ان در ﺥﻮد ی دادﻩ اﻥﺪ . ﻣCD ﻳﻚ ﯽ ﻣﺤﺘﻮ ﺕﻮاﻥﺪ ی ﻓﻴﻠﻢ، ﺕﺼﻮﻳﺮ و
ﺻﻮت و ﻳﺎ ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ دادﻩ هﺎ و هﺎیآﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ روی ﻣ CD هﺮ ﯽ ﺡﺪ ﻥﻤﻮد ٦٤٠ -٧٠٠ ﺕﻮان ود CD . ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت خرید کریو ذﺥﻴﺮﻩ هﺎ اﻏﻠﺐ
ﻓﻘﻂ ﺥﻮاﻥﺪﻥﯽ هﺴﺘﻨﺪ (ﻳﻌﻨ CD-R) ﯽ ﻣ ، ﻓﻘﻂ ﯽ رو ﺕﻮان اﻃﻼﻋﺎت را از ی ﺥﻮاﻥﺪ ﺁﻥﻬﺎ و ﻓﻘﻂ ﻳﮑﺒﺎر ﻣﯽ
ﺕﻮان روی ﺁﻥﻬﺎ ﻥﻮﺷﺖوﻝ ﯽﺑﺮﺥ ﯽ دارﻥﺪ CD از .(CD-RW) هﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ چﻨﺪ ﺑﺎر ﻥﻮﺷﺘﻦ را ﻥﻴﺰ
CD-ROM CD ﻗﻄﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را از روی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻥﻮری ﻣﯽ ﺥﻮاﻥﺪ و
ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن ﺥﻮاﻥﺪن اﻃﻼﻋﺎت را دارد.

هارد دیسک

در اﻥﺘﺨﺎب ﻳﮏ هﺎرددﻳﺴﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ خرید فیلترشکن اﻳﺠﺎد ﻥﻮﻳﺰ و ﺕﻮﻝﻴﺪ ﺡﺮارت ﻥﻴﺰ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻴﺸﺘﺮ هﺎرد دراﻳﻮهﺎی اﻣﺮوزی از Advanced Technology )ATA اﺳﺘﺎﻥﺪارد
(ﮐﻨﻨﺪ Attachment اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ . Integrated Digital )IDE هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
(هﺴﺘﻨﺪ Environment ﺷﻨﺎﺥﺘﻪ ﺷﺪﻩ . اﻳﻦ ﻳﮏ راﺑﻂ ﭘﺎراﻝﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻤﯽ ﺑﺎﻝﻎ
ﮐﺎﻣ ١٣٣ ﺑﺮ ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ در ﺛﺎﻥﻴﻪ را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺡﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی
اﻣﺮوزی ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ . (Serial ATA) SATA هﺎرددراﻳﻮهﺎی هﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﻬﻮر
رﺳﻴﺪﻩ اﻥﺪ و روزی چﻴﺰی ﻋﺎدی ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد . SATA ﻳﮏ هﺎرد خرید vpn  دراﻳﻮ ﮐﻪ از اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻨﺪ ١۵٠ ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل ﺑﺎﻝﻎ ﺑﺮ ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻥﻴﻪ را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ . ATAهﺎرددراﻳﻮهﺎی ﻥﻤﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ
ﺑﺎ ١٣٣ ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از SATA ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ در ﺛﺎﻥﻴﻪ ﺳﺎﺥﺘﻪ ﺷﻮﻥﺪ اﻣﺎ هﺎرددراﻳﻮهﺎی روزی
٣٠٠ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل رﺳﻴﺪ ۶٠٠ و ﺡﺘﯽ ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ در ﺛﺎﻥﻴﻪ ﺥﻮاهﻨﺪ .
SATA ﮔﺰارﺷﻬﺎی اوﻝﻴﻪ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان اﺳﺘﻔﺎدﻩ از RAID در ﻗﺎﻝﺒﻬﺎی ﺡﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ . رﺳ SATA اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ زﻳﺎد SATA -١ : ﺪ وﻝﯽ ﻥﻪ از ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی
bulkier ribbon ﮐﻮچﮑﺘﺮ ﺑﺮای اﺕﺼﺎل هﺎرد دراﻳﻮ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی
ﮐﻨﻨﺪ IDE ﮐﻪ هﺎرددراﻳﻮهﺎی ﺁﻥﺮا اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ . IDE اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺳﺖ چﺮا ﮐﻪ ﮐﺎﺑﻞ رﻳﺒﻮن ﺑﻪ
اﻥﺪازﻩ ای ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺡﺘﯽ ﺟﺮﻳﺎن هﻮا را در داﺥ ﻞ ﮐﻴﺲ خرید کریو ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺕﺄﺛﻴﺮ ﻓﻦ هﺎی
ﮐﻴﺲ را ﺕﻘﻠﻴﻞ ﻣﯽ دهﺪ . IDE اﻣﺎ ﻣﯽ ﺕﻮان ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی رﻳﺒﻮن را ﺥﺎرج از ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن هﻮا در داﺥﻞ
-٢ . ﮐﻴﺲ ﻋﺒﻮرداد SATA ﮐﺎﺑﻞ ٣٩٫۴ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ ﺕﺎ IDE اﻳﻨﭻ ﺑﺎﺷﺪ در ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ١٨ از
اﻳﻨﭻ ﺕﺠﺎوز ﻥﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ دارد ١٨ ﺎﻻی -٣ . اﻳﻨﭻ اﺡﺘﻴﺎج ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ
SATA اﺡﺘﻤﺎل ﺕﺪاﺥﻞ اﻝﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﮐﻪ روی اﺕﺼﺎل ﺑﻴﻦ هﺎرددراﻳﻮ و ﻣﺎدرﺑﻮرد واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
دارد چﻮن ﺳﺮﻳﺎل اﺳﺖ . IDE در ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ اﺕﺼﺎل ۴٠ ﭘﺎراﻝﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ در ﻃﻮل . ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮرد از ﻝﺤﺎظ ﺕﺌﻮری ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ SATA ﺕﻮان ﺕﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﯽ ﺡﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ . چﺮا ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺕﺎ ﺡﺎﻻ ﻥﺸﻨﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺕﺪاﺥﻞ اﻝﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در
ﺑﺎﺷﺪ IDE ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی رﻳﺒﻮن ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ .
SATA ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻥﮑﺘﻪ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻳﮏ هﺎرددراﻳﻮ ﻥﻤﯽ ﺕﻮاﻥﺪ هﻤﻴﺸﻪ در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی
ﺑﮕﻴﺮد ATA ﺟﺎ . SATA ﻣﺜﻼ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺎﻳﺪ راﺑﻂ را ﺳﺎﭘﻮرت ﮐﻨﺪ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﭘﺎور
SATA ﺑﺮای هﺎرددراﻳﻮ دارد ATA ﺑﺎ هﺎرددراﻳﻮ ﻓﺮق .
ATA133 ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪم خرید وی پی ان ﺟﺪﻳﺪ ی در ﺳﺮﻋﺖ هﺎرددراﻳﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ از
ATA100 ﻝﺤﺎظ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی، هﺎرددراﻳﻮ ATA133 ﺑﺎ هﺎرددراﻳﻮ ﻳﮑﯽ اﺳﺖ و ﺡﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ
هﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎ ﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی ﺥﺎﻥﮕﯽ دارای ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺘﺮی در ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮی ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻥﺪ ﻓﻮل
ATA100 هﺎرددراﻳﻮ .ATA133 ﺕﺤﺖ هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ هﺎرددراﻳﻮهﺎی
Floppy Drive: ﺑﺮا ٨×١٢×٢ cm اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ آﻪ اﺑﻌﺎد ﺁن ﺕﻘﺮﻳﺒًﺎ اﺳﺖ، ی ﺥﻮاﻥﺪن و
ﻥﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ روی دﻳﺴﻚ ﻥﺮم)ﻓﻼﭘﯽ (دارد آﺎرﺑﺮد .ﻗﺎﺑ اﻳﻦ دﻳﺴﻜﺘﻬﺎ ذﺥﻴﺮﻩ ١٫٤٤ ﻠﻴﺖ ﺳﺎزی ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت را دارﻥﺪ .ﺑﺮا دﻳﺴﻜﺘﻬﺎ اﻏﻠﺐ ی ﻣ ﺟﺎﺑﺠﺎ آﺮدن ﺡﺠﻢ آﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻜﺎر ﯽ روﻥﺪ . در ﺡﺎل
ﺡﺎﺿﺮ ﻓﻼﭘﯽ را Teac دراﻳﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف دارد .ﻓﻼﭘﯽ دراﻳﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ آﺎﺑﻞ دادﻩ ﺑﻪ ﺑﺮد
اﺻﻠﯽ ﻣ وﺻﻞ ﯽ ﺷﻮد

فکس مودم

ﻓﮑﺲ ﻣﻮدم ﮐﺎرﺕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﻼﺕﻬﺎی ﻣﺎدرﺑﻮرد
ﻥﺼﺐ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮای  خرید vpn ﺑﺮﻗﺮاری ارﺕﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ و ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻣ ﮑﺎﻥﺎت
ارﺳﺎل و درﻳﺎﻓﺖ ﻓﮑﺴﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﺡﺘﯽ رﻥﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ
و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮی ﻣﺎﻥﻨﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﺻﺪا خرید فیلترشکن و ﻓﺎﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﺕﻮﺳﻂ ﺥﻄﻮط ﻣﺨﺎﺑﺮاﺕﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽ رود .از اﻥﻮاع ﻣﻮدم هﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺥﻄﻮط ﺕﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺕﻨﺪ : Dial-up ﻣﻮدم ،
ISDN ﻣﻮدم .DSL و ﻣﻮدم
ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺕﻠﻔﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎی ﺁﻥﺎﻝﻮگ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ ﺑﺎ
ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎﻝﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ خرید وی پی ان وﺳﻴﻠﻪ ای ﻻزم اﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝﻬﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎﻝﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ
.(Modulation) را ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺁﻥﺎﻝﻮگ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺥﻄﻮط ﺕﻠﻔﻦ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﻥﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ
.(demodulation) ﺳﻴﮕﻨﺎل هﺎی ﺁﻥﺎﻝﻮگ ﺥﻄﻮط ﺕﻠﻔﻦ را ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺠﻴﺘﺎﻝﯽ ﺕﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ ﻳﮏ چﻨﻴﻦ
وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻥﺎم ﻣﻮدم ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ . Modulation/Demodulation اﻳﻦ ﻥﺎم از دو ﮐﻠﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ . (Data Circuit Terminating Equipment)DCE ﻳﮏ ﻣﻮدم هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻥﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺕﺼﺎل ﻳﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻳﺎ ﺕﺮﻣﻴﻨﺎل دادﻩ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد . ﺑﻪ
(PC) ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻳﮏ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺷﺨﺼﯽ (Data Terminal Equipment)DTE را ﻥﻴﺰ ﻣﯽ
ﻥﺎﻣﻨﺪ .دارد ﺳﻪ ﻥﻮع ﻣﻮدم وﺟﻮد :داﺥﻠﯽ (internal modem) ﻣﻮدم ﮐﻪ ﻳﮏ ﺑﺮد اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ اﺳﺖ
و ISA در ﮔﺬرﮔﺎهﻬﺎی PCI ﻳﺎ Rj-11 ﺑﺮ روی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺕﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺑﻪ
ﺥﻄﻮط ﺕﻠﻔﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺥﺎرﺟﯽ (external modem) ﻥﻮع دﻳﮕﺮی از ﻣﻮدم هﺎ، ﻣﻮدم ﻥﺎﻣﻴﺪﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮد اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ ﺁن درون ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ خرید کریو ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺥﺎرج از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺕﻮ ﺷﻮد DB-9 ﺳﻂ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﭘﻮرﺕﻬﺎی ﺳﺮﻳﺎل ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ . ﻥﻮع ﺳﻮم
Laptop ﮐﻪ در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی PCMCIA ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﮐﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻴﺎر

ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﮐﺎرت در واﻗﻊ درﺑﺮﮔﻴﺮﻥﺪﻩ ﮐﻞ ﺑﺮد اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ ﻣﻮدم اﺳﺖ . ﺳﺮﻋﺖ اﻥﺘﻘﺎل دادﻩ
هﺎ در ﻣﻮدم هﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮد هﺎی زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ :ﺑﺎود (Baud Rate) ﺁهﻨﮓ و ﺁهﻨﮓ ارﺳﺎل دادﻩ هﺎ
)Data Rate .( ﺁهﻨﮓ ارﺳﺎل دادﻩ هﺎ ﻋﺒﺎرﺕﺴﺖ از ﺕﻌﺪاد ﺑﻴﺘﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻮدم ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﺪ در ﻳﮏ
ﺛﺎﻥﻴﻪ ارﺳﺎل ﻥﻤﺎﻳﺪ و ﺁهﻨﮓ ﺑﺎود ﻋﺒﺎرﺕﺴﺖ از ﺕﻌﺪاد ﺕﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﮕﻨﺎل ﮐﻪ در ﻳﮏ ﺛﺎﻥﻴﻪ اﺕﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

سی پی یو

:(CPU) واﺣﺪ پﺮدازش ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻥﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻤﻞ ﭘﺮدازش راخرید فیلترشکن اﻥﺠﺎم ﻣﻴﺪهﺪ.اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ اﺻﻠﻲ آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
اﺳ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺖ و در واﻗﻊ آﻨﻨﺪﻩ ﻥﻮع آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . هﺎی CPU در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ ﭘﻨﺘﻴﻮم راﻳﺞ اﺳﺖ آﻪ
II اﻥﻮاع ﺁن ﭘﻨﺘﻴﻮم ،III ﻣIIII، ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دارا CPU هﺎ ی اﺑﻌﺎد ی ﺿﺨﺎﻣﺘ ۵ * ۵ cm ﺡﺪود و ﺑﺎ ﯽ ﻣ ۲ mm ﺡﺪود CPU . ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ
روی اﺻﻠ ﺑﺮد ﯽ در ﺟﺎی  خرید vpn ﻣﺨﺼﻮ ﻣ ص ﺥﻮد ﻥﺼﺐ ﯽ ﺷﻮد. CPU ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ واﺡﺪ ﻣﮕﺎهﺮﺕﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ دارای ﻣﺪار اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻥﺠﺎم دﺳﺘﻮرات ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ
هﺎی ذﺥﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﭘﺮدازد . CPU ﺑﺨﺸﻬﺎی خرید وی پی ان اﺻﻠﯽ ﺡﺎﻓﻈﻪ و واﺡﺪ ﮐﻨﺘﺮل و واﺡﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﻄﻖ
هﺴﺘﻨﺪ . در ﺑﺨﺶ ﺡﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ذﺥﻴﺮﻩ ﺳﺎزی ﻣﻮﻗﺖ دﺳﺘﻮرهﺎ خرید کریو  و ﻳﺎ دادﻩ هﺎ در داﺥﻞ ﺛﺒﺎﺕﻬﺎ ﻳﺎ
ﺷﻮد register هﺎ اﻥﺠﺎم ﻣﯽ . واﺡﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ارﺕﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﮐﺎر هﺪاﻳﺖ و
ﮐﻨﺘﺮل ﺁﻥﻬﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد .ﻣﻨﻄﻖ (ALU) واﺡﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮐﺎر اﻥﺠﺎم ﺕﻮاﺑﻊ ﺡﺴﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای و
ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد. از ﻣﻴﺎن اﻥﻮاع ﺳﯽ ﭘ AMD ﯽ ﻳﻮهﺎی و اﻳﻨﺘﻞ ﮐﻪ ﺑﺎزار را در چﻨﮓ ﺥﻮد دارﻥﺪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ
athlon ﺑﺎﺷﺪ AMD از n 200FSB(FSB:Front Side Bus) ﻳﮏ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﻣﮕﺎهﺮﺕﺰ ٢٠٠) اﺳﺖ .(
ﻣﻴﺪهﺪ Duron 1.3 GHz ﭘﺮدازﻥﺪﻩ Athlon XP . ﺡﺘﯽ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺨﺖ را ﺑﻪ ﺥﻮﺑﯽ اﻥﺠﺎم ﺕﺎ
Athlon XP 2600+ اﺳﺖ ۲۶۶FSB ﻳﮏ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ . Athlon XP 2500+ از ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ ۳۳۳FSB . Athlon XP 3000+ از ﺑﺎﺷﺪ ۴۰۰FSB ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ) از روی هﻢ اﻓﺘﺎدﻥﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﺎﺷﻨﺪ FSB ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﭘﺮدازﻥﺪﻩ هﻢ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ دارای Athlon XP .( هﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺕﯽ
۱۷۰۰+ ۱۸۰۰+ ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ AMD Duron 1.3 GHz ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺎدل و ﮐﻤﯽ ﻗﺪرﺕﻤﻨﺪﺕﺮ از

مادربورد

. ﺑﺎﺷﻨﺪ USB 2.0 دو ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ خرید فیلترشکن ﺳﺒﺰ دو ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ . ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ
رﻥﮓ ﺻﻮرﺕﯽ ﺑﺮای ﻣﻴﮑﺮوﻓﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ ﺁﺑﯽ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺥﻂ ورودی ﮐﺎرت
BUILT IN ﺻﺪای BUILT و ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر داﺥﻞ رﻥﮓ ﺳﺒﺰ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺥﻂ ﺥﺮوﺟﯽ ﮐﺎرت ﺻﺪای
ﺑﺎﺷﺪ IN ا USB ﺕﺼﺎل وﺳﺎﻳﻞ از خرید vpn ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ راﺡﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ روز ﺑﻪ روز ﮔﺴﺘﺮش
ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺁﻥﺠﺎ ﮐﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮدان ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ ﺑﻪ هﻤﺪﻳﮕﺮ زﻥﺠﻴﺮﻩ ای وﺻﻞ ﺷﻮﻥﺪ
ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ USB ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی ﺕﻤﺎم ﺷﺪﻥﯽ . BACK UP اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻳﮏ ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
دراﻳﻮ ﻥﻮار در ﭘ PS/2 ﻮرت ﭘﺎراﻝﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻥﻴﺴﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی ﮐﯽ ﺑﻮرد و ﻣﺎوس
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﯽ ﺑﻮرد و ﻣﺎوس .
I/O ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی روی خرید وی پی ان ﭘﻨﻞ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻥﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﭘﺸﺖ ﮐﻴﺲ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ دارﻥﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎ ﺑﺪون ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﻴﺲ خرید فیلترشکن برای ﮐﺎﻣﭙﻴﻮتر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺷﻮﻥﺪ IDE ﮐﺎرﺁﻳﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯽ دی راﻳﺘﺮ و هﺎرددراﻳﻮ ﻥﺒﺎﻳﺪ روی ﻳﮏ ﻥﺼﺐ . ﺟﻌﺒﻪ
اﺳﺖ IDE ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ . ﺷﻮد IDE ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻥﻪ ﺥﺮﻳﺪﻩ . در
IDE ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻ ١٨ ﺑﺎ ﻃﻮل -ﺷﻮد BELKIN- اﻳﻨﭻ اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ .
ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﺟﻬﺖ ﻥﺸﺎن دارﻥﺪ دادن ﻣﺤﻞ اﺕﺼﺎل هﺮ ﮐﺪام رﻥﮕﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺕﯽ را . ﺁﺑﯽ ﺑﺮای
ﻣﺎدرﺑﻮرد- MASTER IDE ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺮای خرید کریو وﺳﻴﻠﻪ .SLAVE IDE و ﺥﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺮای وﺳﻴﻠﻪDDR ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی AGP ﻥﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ ﮐﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن اﺳﻼﺕﻬﺎی
ﮐﻨﻨﺪ DDR ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ را ﻥﻴﺰ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ .
:ﺷﺎﻣ SDRAM ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی ﻥﻮع ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ISA ﻞ اﺳﻼﺕﻬﺎی ﻣﯽ .
:RAID ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی ﻥﻮﻋﯽ از ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دو هﺎرددراﻳﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﻨﺪ parallel ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ .

سپیدنت

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﺑﻪ خرید VPN ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻦ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻣﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﺗﺸﻴﻦ (ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ Firewall) ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﮐﺮﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ . ﻓﺎﻳﺮﻭﺍﻝ ﻳﻚ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ .ﺍﺳﺘﻔﺎ ﺑﺎ ﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺎﻳﺮﻭﺍﻝ خرید کریو ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ . خرید وی پی انﭘﻮﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ … ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘ ﺩﺍﺩ ﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﺮﻭﺍﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ داد خرید فیلترشکن را به راحتی میتوان از سایت سپیدنت انجام داد و خرید وی پی ان برای اندروید  و یا خرید وی پی ان برای آیفون را میتوان انجام داد وی پی ان پرسرعت

شبکه رایانه

شبکه های کامپیوتر به چندین شبکه تقسیم میشوند که همگی را میتوان از طریق یک کامپیوتر مرکزی هدایت کرد در شبکه های وی پی ان که مجازی سازی از طریق vpn  انجام میشود اتصال وی پی ان امن برای کامپیوتر و یا موبایل اندروید یا آیفون وجود دارد از سایت های زیادی میتوان خرید vpn  انجام داد و سرویس وی پی ان را میتوان به خرید کریو  خرید فیلترشکن خرید وی پی ان خرید vpn تقسیم نمود عکس‎های خود را در فضای مجازی با دیگران به اشتراک می‎گذارند. اما فیس‌بوک قصد دارد پا را از این هم فراتر گذاشته و با تعرض به محتوای تلفن شما عکس‎های بیشتری را به اشتراک بگذارند  با توجه به گزارش‌ها و اخباری که پیرامون جاسوسی‌های بزرگ در فضای ابری شاهد آن هستیم، بیش‌تر ما کاربران اینترنت درباره امنیت اطلاعات آنلاین خود نگران و ‌دنبال راه‌کارهای امنیت هستیم.

فیلترشکن اندروید

فیلترشکن سرویسی برای عبور از سیستم فیلترینگ میباشد که کاربرد آن در سیستم های مختلف متفاوت میباشد در اندروید ابتدا باید تنظیمات مربوط را انجام داده تا با بیشترین سرعت اتصال داشته باشید خرید فیلترشکن برای اندروید را میتوانید از سایت فیلترشکن انجام دهید