بایگانی برچسب: s

خرید فیلترشکن پرسرعت مادربورد

خرید vpn ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﺑﻪ درون ﮐﻴﺲ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ . ﻣﻄﻤﺌﻦ خرید فیلترشکن ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ هﻴﭻ چﻴﺰ زﻳﺮ ﺁن ﻥﻴﻔﺘﺎدﻩ ﻳﺎ
ﻥﻠﻐﺰﻳﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻴﺪارﻳﻢ از ﻝﺒﻪ هﺎﻳﺶ ﺁﻥﺮا ﻥﮕﻪ . cpu ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺁﻥﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻮﻝﺮ ﻳﺎ
اﺟﺰاء ﺑﺮد ﻥﮕﻴﺮﻳﻢ .ﺑﺸﮑﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﻮاﻇﺐ ﻥﺒﺎﺷﻴﻢ ﻣﻤﮑﻦ خرید وی پی ان اﺳﺖ چﻴﺰی را .هﻤﺎه ﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎ
اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﮐﻤﯽ دارد وﻝﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺡﻮﺻﻠﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻪ چﻴﺰی ﻓﺸﺎر وارد ﻥﮑﻨﻴﻢ .
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد در ﺟﺎی ﺥﻮد اﺳﺖ ﻳﮏ ﭘﻴﭻ را ) ﻋﺮﻳﺾ ﻳﺎ ﺑﺎرﻳﮏ، هﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ
هﺎ ﻻزم دارﻥﺪ (ﺑﺮﻳﻢ ﺑﺮای هﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﻳﮏ واﺷﺮ ﻥﺎﻳﻠﻮﻥﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ .
هﺮ ﭘﻴﭽﯽ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻳﺎ دو دور چﺮﺥﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻳﻢ، اﻣﺎ خرید کریو هﻴﭻ ﮐﺪام را ﻣﺤﮑﻢ ﻥﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺕﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
هﻤﮕﯽ ﺁﻥﻬﺎ را ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ .ﮐﻨﻴﻢ وﻗﺘﯽ هﻤﻪ ﭘﻴﭽﻬﺎ را ﻥﺼﺐ ﮐﺮدﻳﻢ از اول هﻤﻪ ﭘﻴﭽﻬﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ . ﺳﭙﺲ
دﺳﺘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭘﺎور را از ﺕﻐﺬﻳﻪ ﭘﺎور ﺑﻪ ﺳﻮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﭘﺎور روی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﻣﺎدرﺑﻮ ۴ ردهﺎی ﭘﻨﺘﻴﻮم دارای ﺳﻮﮐﺖ ﭘﺎور دﻳﮕﺮ و ﮐﻮچﮑﺘﺮی ﻥﻴﺰ هﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨﮑﻪ
هﺴﺘﻨﺪ ATX ﭘﺎورهﺎی ﺟﺪﻳﺪ دارای ﻳﮏ ﮐﺎﻥﮑﺘﻮر ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻮرد .
اﮐﻨﻮن ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻮچﮏ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ از ﺟﻠﻮی ﮐﻴﺲ ﺑﻴﺮون زدﻩ و دارای
“Power SW,” ﮐﺎﻥﮑﺘﻮرهﺎی ﮐﻮچﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺑﺮچﺴﺒﻬﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ “Power LED” و و
“hd led,” ﺑﺎﺷﺪ “Speaker,” و و اﺡﺘﻤﺎﻻ چﻴﺰهﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﯽ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎدرﺑﻮردهﺎ دارای ﻗﺎﻝﺒﻬﺎی
ﮐﻮچﮏ ﭘﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد دارای دﻳﺎﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻥﺸﺎن ﻣﯽ
دهﺪ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺪام از اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻳﮑﯽ ﺕﻌﻠﻖ دارد.۵ ﺗﺴﺖ : ﻗﺒﻞ از ﺁﻥﮑﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد و
ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر .دهﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻴﺲ هﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ اﺟﺎزﻩ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻴﺲ ﺑﺎز را ﻣﯽ .
ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺥﻮد را ﻥﺼﺐ و ﺁن را ﺑﺎ ﻳﮏ ﭘﻴﭻ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ

https://sepidnet.biz

خريد فيلترشکن

خريد فيلترشکن پرسرعت

خريد فيلترشکن کريو

خريد فيلتر شکن قوي

خريد فيلتر شکن اندرويد

خريد فيلتر شکن براي آيفون

خرید vpn پرسرعت

خرید vpn کریو

خرید vpn اندروید

خرید vpn برای اندروید

خرید vpn آیفون

خرید کریو لینوکس مادربورد

خرید کریو لینوکس حداﻗﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﻣﺎدرﺑﻮرد خود خرید وی پی انی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا
ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ هر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮنجی ﮐﻪ ﻣﺎ نصب خرید vpn  ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ، ﺑﺎ ﺳﻮراخی در ﻣﺎدرﺑﻮرد انطباق دارد .نباید هر
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﭘﻮﺷﺎنده ﻣﯽ ﺷﻮد خرید فیلترشکن ندارد ﺑﺎ ﺳﻮراخهای ﺁن انطباق  را
نصب ﮐﺮد، زﻳﺮا تماس ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﺎدرﺑﻮرد و ﮐﻴﺲ ﻣﯽ توانند ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮء ﻋﻤﻞ و خرابی
ﺷﻮد . از ﻳﮏ ﺟﻔﺖ اﻥ، خرید فیلتر شکن ﺑﺮای ﭘﻴﭻ دادن ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎی هر ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد و حداقل  دو ﻳﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای AGP ﭘﺸﺘﻴﺒﺎنی از وﺳﻂ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻳﮑﯽ نزدﻳﮏ اﺳﻼت ﻗﻬﻮﻩ ای و دﻳﮕﺮی در ﺟﻬﺖ
ﻣﺨﺎلف، اﺳﺘﻔﺎدﻩ  خرید کریو ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﮐﻨﻴﻢ اﮔﺮ خواﺳﺘﻴﻢ ﻣﯽ توانیم از تعدد ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ روی ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﺁﻣﺎدﻩ  خرید وی پی انی ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﻴﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻳﺎل
mobo ps2 ﻣﻮازی، ، USB ، و ﭘﻮرﺕ های ﺷﻮد مگر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ . ﺑﺮخی از ﮐﻴﺲ هاﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎنچ
ﺷﺪﻩ ای دارند ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻳﺎ هﻤﻪ ﺳﻮراخ هایﺑﺮﺟﺴﺘﻪ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎنند، ﭘانچﺁنها را ﺟﺪا ﮐﺮدﻩ و ﺁنها را
دور ﻣﯽ رﻳﺰﻳﻢ . ﺑﺮخی از ﮐﻴﺲ ها ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺪاﮔﺎنه دارند ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ
درون ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻞ از وارد ﮐﺮدن ﻣﺎدرﺑﻮرد اﺿﺎفه ﮐﻨﻴﻢ

https://sepidnet.biz

خريد فيلترشکن

خريد فيلترشکن پرسرعت

خريد فيلترشکن کريو

خريد فيلتر شکن قوي

خريد فيلتر شکن اندرويد

خريد فيلتر شکن براي آيفون

خرید vpn پرسرعت

خرید vpn کریو

خرید vpn اندروید

خرید vpn برای اندروید

خرید vpn آیفون

خرید وی پی ان کاور کیس

خرید vpn ﮐﺎور ﮐﻴﺲ را ﺑﺮ داﺷﺘﻪ، در داخل خرید وی پی ان کاور کیس  ﺁن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ
ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﭻ هﺎی ﻋﺮﻳﺾ، ﭘﻴﭻ هﺎی ﺑﺎرﻳﮏ، ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ هﺎﻳﯽ از ﺟﻨﺲ ﺑﺮﻥﺞ،
واﺷﺮهﺎی ﻥ دﻳﮕﺮ ﺎﻳﻠﻮﻥﯽ ﻗﺮﻣﺰ رﻥﮓ و ﺿﻤﺎﺋﻢ .
ﻗﺒﻞ از ﺁﻥﮑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﻥﺼﺐ ﮐﻨﻴﻢ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ خرید فیلترشکن ﮐﻴﺲ را ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ هﺮ ﮔﻮﻥﻪ چﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ورود را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزﻳﻢ . tower case اﮔﺮ از ﻳﮏ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺁن
را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﺥﻮاﺑﺎﻥﻴﻢ . ﻥﮕﺎهﯽ ﺑﻪ خرید فیلترشکن ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﺰرگ در زﻳﺮ ﺁن ﻣﯽاﻥﺪازﻳﻢ . ﺳﻮراﺥﻬﺎﻳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی
ﺥﻮاهﺪ داﺷﺖ، ﺕﻌﺪادی از ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺮای ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ خرید کریو ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎدرﺑﻮرد
ﺥﻮد ﺁﻥﻬﺎ را ﭘﺮﺳﺎزﻳﻢ . اﮔﺮ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺥﻮد را از ﻥﺰدﻳﮑﯽ چﮏ ﮐﻨﻴﻢ، ﺳﻮراﺥﻬﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺡﺎﺷﻴﻪ ﻥﻘﺮﻩ ای
ﺥﻮاهﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ .ﻣ اﻏﻠﺐ ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻮراﺥﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در داﺥﻞ ﮐﻴﺲ ﻨﻄﺒﻖ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ روﺷﯽ
اﻥﺪ ATX ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁن ﮐﻴﺲ هﺎی و ﺑﺮدهﺎ اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺷﺪﻩ .

https://sepidnet.biz

خريد فيلترشکن

خريد فيلترشکن پرسرعت

خريد فيلترشکن کريو

خريد فيلتر شکن قوي

خريد فيلتر شکن اندرويد

خريد فيلتر شکن براي آيفون

خرید vpn پرسرعت

خرید vpn کریو

خرید vpn اندروید

خرید vpn برای اندروید

خرید vpn آیفون

کارت شبکه

effect cd ﺥﻮاﻥﺪن دﻗﻴﻘ toyobo اﻳﻦ دراﻳﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از خرید فیلترشکن اﭘﺘﻴﮏ ﮐﻪ ﺎ روی ﻣﺪﻝﻬﺎی
cd اﺻﻠﯽ هﻢ وﺟﻮد دارد ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل هﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺕﺮ اﺳﺖ و هﺎی ﺥﺶ دار را ﺑﻪ زﺡﻤﺖ
ﻣﻴﺨﻮاﻥﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن) ۶ﺡﺪود ﻣﺎﻩ ﺕﺎ ﻳﮑﺴﺎل (ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ اﺡﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺕﻌﻮﻳﺾ اﭘﺘﻴﮏ .
:ﺑﺮا Monitor ﻥﻤﺎیﺸﮕﺮ یﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ آﻪ هﻤﺎﻥﻨﺪ ﺕﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﺳﺖ، ی اﻃﻼﻋﺎت ﻥﻤﺎﻳﺶ
ﭘﺮدازش ﺷﺪﻩ در ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ و ﮐﺎرت شبکه ﮔﺮاﻓﻴﮏ خرید وی پی ان ﻣ ﺑﻜﺎر ﯽ رود .دارا ﻣﺎﻥﻴﺘﻮرهﺎ یاﻥ ﺪازﻩ هﺎی ١٤ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،
١٥ ،١٧ ٢١ و آﺎرﺑﺮد ١٥ اﻳﻨﭻ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ اﻥﺪازﻩ اﻳﻨﭻ ﺁن ی اﺳﺖ ﺕﺮ از ﺑﻘﻴﻪ .
ﻣﺎﻥﻴﺘﻮرهﺎ دارای اﻥﻮاع رﻥﮕﯽ و ﺕﮏ رﻥﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ خرید vpn ﮐﻪ ﺕﮏ رﻥﮓ ﺟﻬﺖ ﮔﺰارﺷﮕﻴﺮی و
CGA- ﻥﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﺷﻌﻪ ﻥﺪاﺷﺘﻪ و ارزاﻥﺘﺮ اﺳﺖ و ﻥﻮع رﻥﮕﯽ ﺑﻪ اﻥﻮاع
ﻳﺎ SUPERVGA-VGA-EGA ۴ ﺑﻪ ﺕﺮﺕﻴﺐ ١۶ رﻥﮓ، ٢۵۶ رﻥﮓ، ۶۵ رﻥﮓ و ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻥﮓ
ﺕﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺨﺶ ﺕﺼﺎوﻳﺮ وﻳﺪﺋﻮﻳﯽ را دارﻥﺪ اﻝﺒﺘﻪ ﻥﻮع ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺑﺮ ﻣﺎﻥﻴﺘﻮر ﺕﺎﺛﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد . اﮔﺮ ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﻴﮏ ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﺎﻥﻴﺘﻮر ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺕﺼﺎوﻳﺮ ﺿﻌﻴﻔﯽ ﺥﻮاهﻴﻢ
داﺷﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﻝﻌﮑﺲ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻥﮑﺘﻪ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮف خرید کریو ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻥﻴﺘﻮر اﺷﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﻥﺸﺴﺘﻦ در ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻥﻴﺘﻮر ﺥﻮدداری ﮐﺮد . هﺮ چﻘﺪر ﺻﻔﺤﻪ ﻥﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻥﻴﺘﻮر ﺻﺎﻓﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ اﺷﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺥﻮاهﺪ داﺷﺖ.

رم ram

RAM READ ACCESS MEMORY ﻗﻄﻌﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎژوﻝﻬﺎی رم ﻥﺼﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻇﻴﻔﻪ اش ﻥﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ خرید وی پی ان ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﮐﺎر
ﺥﻮد را اﻥﺠﺎم دهﺪ . در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ اﺥﺘﻼف زﻳﺎد خرید vpn ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﻦ دﻳﺴﮏ ﺳﺨﺖ و ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ از رم

اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺕﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﺑﺪ اﺥﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎهﺶ .هﺴﺖ دو ﻥﻮع رم : SD ) رم هﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ
RAM DD RAM و رم هﺎی ﺳﺮﻳﻊ ٢۵۶ -١٢٨ -۶۴ -٣٢ -١۶ -٨ -۴ رم هﺎ در اﻥﻮاع
ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺘﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد . ٢۵۶ ﻳﮏ رم ﺕﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرهﺎ را ﺑﻪ ﺥﻮب اﻥﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ و ﻣﺎ را
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﻳﻬﻢ رﻓﺘﻪ ﮐﺎرﺁﻳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ خرید فیلترشکن ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ رود ﻣﻘﺪار رم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﻥﻤﯽ .

ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی ﺥﻮ )PC2100DDR ب اﻣﺮوزی اﺻﻮﻻ از ﺡﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی
DDR266 ( )PC2700 ﻳﺎ از ﺡﺎﻓﻈﻪ (ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ DDR333 ﺑﺮای ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی اﺳﺘﻔﺎدﻩ . هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ از
ﮐﻨﻨﺪ DIMM form factor ﻥﻮع ﺕﺒﻌﻴﺖ ﻣﯽ )ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺳﺎﺥﺘﻤﺎن .( هﻤﻪ ﺡﺎﻓﻈﻪ هﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
اﻳﻨﮕﻮﻥﻪ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل خرید کریو ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ از SIMM ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در
DIMM ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ JDEC ﻣﻌﻤﻮﻝﺘﺮﻥﺪ و از ﺁﻥﺠﺎﻳﻴﮑﻪ اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺑﺮای ﺡﺎﻓﻈﻪ
DDR400 هﺎی PC3200 ﺑﻪ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﻥﻬﺎﻳﯽ ﻥﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ هﻤﻪ ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ در هﻤﻪ
ﮐﻨﻨﺪ PC3200 ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺡﺎﻓﻈﻪ را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﻥﻤﯽ .
در ﻣﻮﻗﻊ ﺥﺮﻳﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪ ﻥﻈﺮ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ رم را ﻥﻴﺰ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رم ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . KingSton ﮐﻤﭙﺎﻥﯽ هﺎﻳﯽ ﻣﺎﻥﻨﺪ Corsair و Mushkin اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ دارﻥﺪ و
ﺑﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﻻﺕﺮﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ رم را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺥﺖ ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی

پردازنده fsb

FSB دو ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺑﺎ چﻪ ای را اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ اهﻤﻴﺖ : اول اﻳﻨﮑﻪ
ﮐﻨﺪ FSB ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ را ﺳﺎﭘﻮرت ) FSB هﺮ خرید فیلترشکن ﻣﺎدرﺑﻮردی ﺡﺪاﮐﺜﺮ ﺕﺎ ﻳﮏ ﺡﺪ را
ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .( RAM دوم اﻳﻨﮑﻪ ﮐﻨﺪ FSB ﺑﺎﻳﺪ در هﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﮐﺎر .ﻣﺜﻼ:
۲۰۰FSB ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC1600RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
ﭘﺮداز ۲۶۶FSBﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC2100RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
۳۳۳FSB ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC2700RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
۴۰۰FSB ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC3200RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
FSB اﻣﺎ اﺡﺘﻤﺎل دارد ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ RAM ﭘﺮدازﻥﺪﻩ و ﺳﺮﻋﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁن
۲۶۶FSB اﺳﻤﺒﻞ ﺷﻮد ﻣﺎﻥﻨﺪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ .ا PC2700RAM ﺑﺎ ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻳﺮا
BIOS FSB ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک ﺡﺎﻓﻈﻪ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺕﻔﺎﺿﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ
ﺳﺖ ﺷﻮد .ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ خرید کریو اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺥﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ .
۴ پﺮدازﻥﺪﻩ پﻨﺘﻴﻮم و پﻨﺘﻴﻮم ٣ و پﻨﺘﻴﻮم
٣ ﭘﻨﺘﻴﻮم هﺴﺘﻨﺪ ۴ و ﭘﻨﺘﻴﻮم ﭘﺮدازﻥﺪﻩ هﺎی ﺑﺴﻴﺎر خرید vpn ﺥﻮﺑﯽ .ﻗﺒ ﮐﻤﯽ AMD ﻞ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ در
ﻣﻮاردی ﻣﺎﻥﻨﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ خرید وی پی ان ﺥﻮ ب ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻥﻤﯽ رﺳﻴﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ . ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﮐﺎرت
وﻳﺪﺋﻮهﺎی ﻣﺨﺼﻮص . AMD Athlon اﻣﺮوزﻩ ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮی ٣ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻮم و
اﺳﺖ ۴ ﭘﻨﺘﻴﻮم .اﻥﺪ وﻗﺘﯽ ﺕﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎ هﻢ ﻣﺴﺎوی . AMD Athlon ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺥﺮﻳﺪ
ﺑﺮوﻳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزاﻥﺘﺮ .
RAM)READ ACCESS MEMORY:( ﻗﻄﻌﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎژوﻝﻬﺎی رم ﻥﺼﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻇﻴﻔﻪ اش ﻥﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﮐﺎر
ﺥﻮد را اﻥﺠﺎم دهﺪ

سی پی یو

:(CPU) واﺣﺪ پﺮدازش ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻥﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻤﻞ ﭘﺮدازش راخرید فیلترشکن اﻥﺠﺎم ﻣﻴﺪهﺪ.اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ اﺻﻠﻲ آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
اﺳ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺖ و در واﻗﻊ آﻨﻨﺪﻩ ﻥﻮع آﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . هﺎی CPU در ﺡﺎل ﺡﺎﺿﺮ ﭘﻨﺘﻴﻮم راﻳﺞ اﺳﺖ آﻪ
II اﻥﻮاع ﺁن ﭘﻨﺘﻴﻮم ،III ﻣIIII، ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دارا CPU هﺎ ی اﺑﻌﺎد ی ﺿﺨﺎﻣﺘ ۵ * ۵ cm ﺡﺪود و ﺑﺎ ﯽ ﻣ ۲ mm ﺡﺪود CPU . ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ
روی اﺻﻠ ﺑﺮد ﯽ در ﺟﺎی  خرید vpn ﻣﺨﺼﻮ ﻣ ص ﺥﻮد ﻥﺼﺐ ﯽ ﺷﻮد. CPU ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ واﺡﺪ ﻣﮕﺎهﺮﺕﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ دارای ﻣﺪار اﻝﮑﺘﺮوﻥﻴﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻥﺠﺎم دﺳﺘﻮرات ﺑﺮﻥﺎﻣﻪ
هﺎی ذﺥﻴﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﭘﺮدازد . CPU ﺑﺨﺸﻬﺎی خرید وی پی ان اﺻﻠﯽ ﺡﺎﻓﻈﻪ و واﺡﺪ ﮐﻨﺘﺮل و واﺡﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﻄﻖ
هﺴﺘﻨﺪ . در ﺑﺨﺶ ﺡﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ذﺥﻴﺮﻩ ﺳﺎزی ﻣﻮﻗﺖ دﺳﺘﻮرهﺎ خرید کریو  و ﻳﺎ دادﻩ هﺎ در داﺥﻞ ﺛﺒﺎﺕﻬﺎ ﻳﺎ
ﺷﻮد register هﺎ اﻥﺠﺎم ﻣﯽ . واﺡﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ارﺕﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﮐﺎر هﺪاﻳﺖ و
ﮐﻨﺘﺮل ﺁﻥﻬﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد .ﻣﻨﻄﻖ (ALU) واﺡﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮐﺎر اﻥﺠﺎم ﺕﻮاﺑﻊ ﺡﺴﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای و
ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد. از ﻣﻴﺎن اﻥﻮاع ﺳﯽ ﭘ AMD ﯽ ﻳﻮهﺎی و اﻳﻨﺘﻞ ﮐﻪ ﺑﺎزار را در چﻨﮓ ﺥﻮد دارﻥﺪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ
athlon ﺑﺎﺷﺪ AMD از n 200FSB(FSB:Front Side Bus) ﻳﮏ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﻣﮕﺎهﺮﺕﺰ ٢٠٠) اﺳﺖ .(
ﻣﻴﺪهﺪ Duron 1.3 GHz ﭘﺮدازﻥﺪﻩ Athlon XP . ﺡﺘﯽ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺨﺖ را ﺑﻪ ﺥﻮﺑﯽ اﻥﺠﺎم ﺕﺎ
Athlon XP 2600+ اﺳﺖ ۲۶۶FSB ﻳﮏ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ . Athlon XP 2500+ از ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
اﺳﺖ ۳۳۳FSB . Athlon XP 3000+ از ﺑﺎﺷﺪ ۴۰۰FSB ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ) از روی هﻢ اﻓﺘﺎدﻥﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﺎﺷﻨﺪ FSB ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دو ﭘﺮدازﻥﺪﻩ هﻢ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻣﯽ ﺕﻮاﻥﻨﺪ دارای Athlon XP .( هﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺕﯽ
۱۷۰۰+ ۱۸۰۰+ ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ AMD Duron 1.3 GHz ﺕﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺎدل و ﮐﻤﯽ ﻗﺪرﺕﻤﻨﺪﺕﺮ از

شبکه رایانه

شبکه های کامپیوتر به چندین شبکه تقسیم میشوند که همگی را میتوان از طریق یک کامپیوتر مرکزی هدایت کرد در شبکه های وی پی ان که مجازی سازی از طریق vpn  انجام میشود اتصال وی پی ان امن برای کامپیوتر و یا موبایل اندروید یا آیفون وجود دارد از سایت های زیادی میتوان خرید vpn  انجام داد و سرویس وی پی ان را میتوان به خرید کریو  خرید فیلترشکن خرید وی پی ان خرید vpn تقسیم نمود عکس‎های خود را در فضای مجازی با دیگران به اشتراک می‎گذارند. اما فیس‌بوک قصد دارد پا را از این هم فراتر گذاشته و با تعرض به محتوای تلفن شما عکس‎های بیشتری را به اشتراک بگذارند  با توجه به گزارش‌ها و اخباری که پیرامون جاسوسی‌های بزرگ در فضای ابری شاهد آن هستیم، بیش‌تر ما کاربران اینترنت درباره امنیت اطلاعات آنلاین خود نگران و ‌دنبال راه‌کارهای امنیت هستیم.

توضیح وی‌پی‌ان با یک مثال

شبکه‌های رایانه‌ای به شکل گسترده‌ای در سازمان‌هاوشرکت‌های اداری و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر یک شرکت از نظر جغرافیایی و در فضای کوچک متمرکز باشد، ارتباطات بین بخش‌های مختلف آن‌را می‌توان با یک شبکه‌ی محلی برقرار کرد. اما برای یک شرکت بزرگ که دارای فضای گسترده جغرافیایی وشعب مختلف در نقاط مختلف یک کشور و یا در نقاط مختلف دنیا است واین بخشها یا شعب نیاز دارند که با هم ارتباطاتِ اطلاعاتیِ امن داشته باشند، بایستی یک شبکه‌ی گستردهٔ خصوصی بین نقاط آن ایجاد گردد. شبکه‌های اینترانت که فقط محدود به یک سازمان یا یک شرکت می‌باشند، به دلیل محدودیت‌های گسترشی نمی‌توانند چندین سازمان یا شرکت را تحت پوشش قرار دهند. شبکه‌های گسترده نیز که با خطوط استیجاری راه‌اندازی می‌شوند، در واقع شبکه‌های گستردهٔ امنی هستند که بین مراکز سازمان‌هاایجاد شده‌اند. خرید vpn پیاده‌سازی این شبکه‌ها علی‌رغم درصد پایین بهره‌وری، نیاز به هزینه زیادی دارد زیرا این شبکه‌ها به دلیل عدم اشتراک منابع با دیگران، هزینه مواقع عدم استفاده از منابع را نیز بایستی پرداخت کنند. راه‌حل غلبه بر این مشکلات، راه‌اندازی یک وی‌پی‌ان است.

فرستادن حجم زیادی از داده از یک رایانه به رایانه دیگر مثلاً در به‌هنگام‌رسانی بانک اطلاعاتی یک مشکل شناخته‌شده و قدیمی است. انجام این کار از طریق ایمیل به دلیل محدودیت گنجایش سرویس‌دهندگان ایمیل نشدنی است. خرید فیلتر شکن

استفاده از اف‌تی‌پی هم به سرویس‌دهنده مربوطه و همچنین ذخیره‌سازی موقت روی فضای اینترنت نیاز دارد که قابل اطمینان نیست.

یکی از راه حل‌ها، اتصال مستقیم به کامپیوتر مقصد به کمک مودم است که در اینجا هم علاوه بر مودم، پیکربندی کامپیوتر به عنوان سرویس‌دهندهٔ Remote Access Service لازم خواهد بود. از این گذشته، هزینه ارتباط تلفنی راه دور برای مودم هم قابل تامل است.

اما اگر دو کامپیوتر در دو جای مختلف به اینترنت متصل باشند می‌توان از طریق سرویس به اشتراک‌گذاری فایل در ویندوز بسادگی فایل‌ها را رد و بدل نمود. در این حالت، کاربران می‌توانند به دیسک سخت کامپیوترهای دیگر همچون دیسک سخت کامپیوتر خودشان دسترسی داشته باشند. به این ترتیب بسیاری از راه‌های خرابکاری برای نفوذکنندگان بسته می‌شود.

شبکه‌های شخصی مجازی یا وی‌پی‌ان‌ها برای حل اینگونه مشکلات مناسب هستند. وی‌پی‌ان به کمک رمزگذاری روی داده‌ها، درون اینترنت یک شبکه کوچک می‌سازد و تنها کسانی که آدرس‌های لازم و رمز عبور را در اختیار داشته باشد می‌توانند به این شبکه وارد شوند.

مدیران شبکه‌ای که بیش از اندازه وسواس داشته و محتاط هستند می‌توانند وی‌پی‌ان را حتی روی شبکه محلی هم پیاده کنند. اگر چه نفوذ کنندگان می‌توانند به کمک برنامه‌های Packet sniffer جریان داده‌ها را دنبال کنند اما بدون داشتن کلید رمز نمی‌توانند آن‌ها را بخوانند.

توضیح وی‌پی‌ان با یک مثال
فرض نمائید در جزیره‌ای در اقیانوسی بزرگ، زندگی می‌کنید. هزاران جزیره در اطراف جزیره شما وجود دارد. برخی از جزایر نزدیک و برخی دیگر دارای مسافت طولانی با جزیرهٔ شما می‌باشند. متداولترین روش بمنظور مسافرت به جزیره دیگر، استفاده از یک کشتی مسافربری است. مسافرت با کشتی مسافربری، بمنزله عدم وجود امنیت است، بدین معنی که هر کاری را که شما انجام دهید، توسط سایر مسافرین قابل مشاهده خواهد بود.

در این مثال هر یک از جزایر مورد نظر را می‌توان مشابه یک شبکه محلی (به انگلیسی: LAN) دانست، اقیانوس به مثابه اینترنت است و مسافرت با یک کشتی مسافربری مشابه برقراری ارتباط با یک سرویس دهنده وب و یا سایر دستگاه‌های موجود در اینترنت خواهد بود.

شما دارای هیچگونه کنترلی بر روی کابل‌ها و روترهای موجود دراینترنت نیستید (مشابه عدم کنترل شما بعنوان مسافر کشتی مسافربری بر روی سایر مسافرین حاضر در کشتی). در صورتیکه تمایل به ارتباط بین دو شبکه اختصاصی از طریق منابع عمومی وجود داشته باشد، اولین مسئله‌ای که با چالش‌های جدی برخورد خواهد کرد، امنیت خواهد بود. فرض کنید، جزیره شما قصد ایجاد یک پل ارتباطی با جزیره مورد نظر را داشته باشد. مسیرایجاد شده یک روش ایمن، ساده و مستقیم برای مسافرت ساکنین جزیره شما به جزیره دیگر را فراهم می‌آورد. همانطور که حدس زده‌اید، ایجاد و نگهداری یک پل ارتباطی بین دو جزیره مستلزم صرف هزینه‌های بالائی خواهد بود. (حتی اگر جزایر در مجاورت یکدیگر باشند). با توجه به ضرورت و حساسیت مربوط به داشتن یک مسیر ایمن و مطمئن، تصمیم به ایجاد پل ارتباطی بین دو جزیره گرفته شده‌است. در صورتیکه جزیره شما قصد ایجاد یک پل ارتباطی با جزیره دیگر را داشته باشد که در مسافت بسیار طولانی نسبت به جزیره شما واقع است، هزینه‌های مربوط بمراتب بیشتر خواهد بود. وضعیت فوق، نظیر استفاده از یک خط Leased اختصاصی است. ماهیت پل‌های ارتباطی (خطوط اختصاصی) از اقیانوس (اینترنت) متفاوت بوده وکماکان قادر به ارتباط جزایر (شبکه‌های محلی) خواهند بود.

سازمانها و موسسات متعددی از رویکرد فوق (استفاده از خطوط اختصاصی) استفاده می‌نمایند. مهمترین عامل در این زمینه وجود امنیت واطمینان برای برقراری ارتباط هر یک سازمانهای مورد نظر با یکدیگر است. در صورتیکه مسافت ادارات و یاشعب یک سازمان از یکدیگر بسیار دور باشد، هزینه مربوط به برقرای ارتباط نیز افزایش خواهدیافت.

با توجه به مقایسه انجام شده در مثال فرضی، می‌توان گفت که بااستفاده از وی‌پی‌ان به هر یک از ساکنین جزیره یک زیردریائی داده می‌شود. زیردریائی فوق دارای خصایص متفاوت زیر است:

دارای سرعت بالااست.
هدایت آن ساده‌است.
قادر به استتار(مخفی نمودن) شما از سایر زیردریایی‌هاوکشتی‌هااست.
قابل اعتماداست.
پس از تامین اولین زیردریائی، افزودن امکانات جانبی و حتی یک زیردریائی دیگر مقرون به صرفه خواهد بود.

خرید vpn و خرید فیلترشکن و خرید کریو و خرید وی پی ان

در مدل فوق، باوجود ترافیک در اقیانوس، هر یک از ساکنین دوجزیره قادر به تردد در طول مسیر در زمان دلخواه خود با رعایت مسایل ایمنی می‌باشند. مثال فوق بیانگر تحوه عملکرد وی‌پی‌ان است. هر یک از کاربران از راه دور شبکه قادر به برقراری ارتباطی امن و مطمئن بااستفاده از یک محیط انتقال عمومی (نظیراینترنت) با شبکه محلی موجود در سازمان خود خواهند بود. توسعه یک وی‌پی‌ان (افزایش تعداد کاربران از راه دور و یا افزایش مکان‌های مورد نظر) بمراتب آسانتر از شبکه‌هایی است که از خطوط اختصاصی استفاده می‌نمایند. قابلیت توسعه فراگیر از مهمترین ویژگی‌های یک وی‌پی‌ان نسبت به خطوط اختصاصی است.

با توجه به اینکه در یک شبکه وی‌پی‌ان به عوامل متفاوتی نظیر: امنیت، اعتمادپذیری، مدیریت شبکه و سیاست نیاز خواهد بود. استفاده از وی‌پی‌ان برای یک سازمان دارای مزایای متعددی است:

گسترش محدوه جغرافیائی ارتباطی
بهبود وضعیت امنیت
کاهش هزینه‌های عملیاتی در مقایسه با روش‌های سنتی نظیرWAN
کاهش زمان ارسال و حمل اطلاعات برای کاربران از راه دور
بهبود بهره وری
توپولوژی آسان،… است.
وی‌پی‌ان نسبت به شبکه‌های پیاده‌سازی شده با خطوط استیجاری، در پیاده‌سازی و استفاده، هزینه کمتری صرف می‌کند. اضافه و کم کردن گره‌ها یا شبکه‌های محلی به وی‌پی‌ان، به خاطر ساختار آن، با هزینه کمتری امکان‌پذیر است. در صورت نیاز به تغییر همبندی شبکهٔ خصوصی، نیازی به راه‌اندازی مجدد فیزیکی شبکه نیست و به صورت نرم‌افزاری، همبندی شبکه قابل تغییر است.

تاریخچه و شکل‌گیری

با تحولات عظیم در عرصه ارتباطات، اغلب سازمانها و موسسات ارائه‌دهندهٔ کالا و خدمات که در گذشته بسیار محدود و منطقه‌ای مسائل رادنبال می‌کردند، امروزه بیش از گذشته نیازمند تفکر در سطح جهانی برای ارائه خدمات و کالای تولیده شده را دارند. به عبارت دیگر، تفکرات منطقه‌ای و محلی حاکم بر فعالیت‌های تجاری جای خود را به تفکرات جهانی و سراسری داده‌اند. امروزه سازمان‌های زیادی وجود دارند که در سطح یک کشور دارای دفاتر فعال و حتی درسطح دنیا دارای دفاتر متفاوتی می‌باشند. تمام سازمان‌های فوق به‌دنبال یک روش سریع، vpn ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی‌های خود در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا هستند.

اکثر سازمانها و موسسات بمنظور ایجاد یک شبکه گسترده (به انگلیسی: WAN) از خطوط اختصاصی استفاده می‌نمایند. خطوط فوق دارای انواع متفاوتی می‌باشند، از جمله آی‌اس‌دی‌ان (به انگلیسی: ISDN) (با سرعت ۱۲۸کیلوبیت در ثانیه) و OC3 Optical Carrier-۳ (با سرعت ۱۵۵ مگابیت در ثانیه). یک شبکهٔ گسترده دارای مزایای عمده‌ای نسبت به یک شبکه عمومی نظیر اینترنت از بعد امنیت و کارآئی است. اما پشتیانی و نگهداری یک شبکهٔ گسترده در عمل و زمانیکه از خطوط اختصاصی استفاده می‌گردد، مستلزم صرف هزینه بالائی است.

همزمان باعمومیت یافتن اینترنت، اغلب سازمانها و موسسات ضرورت توسعه وی پی ان اختصاصی خود را به درستی احساس کردند. درابتدا شبکههای اینترانت مطرح گردیدند. این نوع شبکه‌ها بصورت کاملاً اختصاصی بوده وکارمندان یک سازمان بااستفاده از رمز عبور تعریف شده، قادر به ورود به شبکه و استفاده از منابع موجود می‌شوند. ولی به تازگی، موسسات و سازمانها با توجه به مطرح شدن خواسته‌های جدید (کارمندان و ادارات از راه دور) اقدام به ایجادشبکه‌های اختصاصی مجازی نموده‌اند.
خرید vpn و خرید فیلترشکن و خرید کریو و خرید وی پی ان
یک وی‌پی‌ان شبکه‌ای اختصاصی است که ازاینترنت برای ارتباط با وب‌گاه‌ها از راه دور و ارتباط کاربران با شبکهٔ سازمان خود استفاده می‌نماید. این نوع شبکه‌ها بجای استفاده از خطوط واقعی نظیر خطوط Leased، از یک ارتباط مجازی به اینترنت برای ایجاد شبکه اختصاصی استفاده می‌کنند.