بایگانی برچسب: s

پردازنده fsb

FSB دو ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮑﻪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺑﺎ چﻪ ای را اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ اهﻤﻴﺖ : اول اﻳﻨﮑﻪ
ﮐﻨﺪ FSB ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ را ﺳﺎﭘﻮرت ) FSB هﺮ خرید فیلترشکن ﻣﺎدرﺑﻮردی ﺡﺪاﮐﺜﺮ ﺕﺎ ﻳﮏ ﺡﺪ را
ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .( RAM دوم اﻳﻨﮑﻪ ﮐﻨﺪ FSB ﺑﺎﻳﺪ در هﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﮐﺎر .ﻣﺜﻼ:
۲۰۰FSB ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC1600RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
ﭘﺮداز ۲۶۶FSBﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC2100RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
۳۳۳FSB ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC2700RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
۴۰۰FSB ﭘﺮدازﻥﺪﻩ ﺷﻮد PC3200RAM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .
FSB اﻣﺎ اﺡﺘﻤﺎل دارد ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ RAM ﭘﺮدازﻥﺪﻩ و ﺳﺮﻋﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁن
۲۶۶FSB اﺳﻤﺒﻞ ﺷﻮد ﻣﺎﻥﻨﺪ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ .ا PC2700RAM ﺑﺎ ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻳﺮا
BIOS FSB ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻼک ﺡﺎﻓﻈﻪ اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺕﻔﺎﺿﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ
ﺳﺖ ﺷﻮد .ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ خرید کریو اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ هﻢ ﺑﻪ ﺥﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ .
۴ پﺮدازﻥﺪﻩ پﻨﺘﻴﻮم و پﻨﺘﻴﻮم ٣ و پﻨﺘﻴﻮم
٣ ﭘﻨﺘﻴﻮم هﺴﺘﻨﺪ ۴ و ﭘﻨﺘﻴﻮم ﭘﺮدازﻥﺪﻩ هﺎی ﺑﺴﻴﺎر خرید vpn ﺥﻮﺑﯽ .ﻗﺒ ﮐﻤﯽ AMD ﻞ ﭘﺮدازﻥﺪﻩ در
ﻣﻮاردی ﻣﺎﻥﻨﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ خرید وی پی ان ﺥﻮ ب ﺑﻪ ﻥﻈﺮ ﻥﻤﯽ رﺳﻴﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ . ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﮐﺎرت
وﻳﺪﺋﻮهﺎی ﻣﺨﺼﻮص . AMD Athlon اﻣﺮوزﻩ ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮی ٣ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﭘﻨﺘﻴﻮم و
اﺳﺖ ۴ ﭘﻨﺘﻴﻮم .اﻥﺪ وﻗﺘﯽ ﺕﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﺎ هﻢ ﻣﺴﺎوی . AMD Athlon ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺥﺮﻳﺪ
ﺑﺮوﻳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزاﻥﺘﺮ .
RAM)READ ACCESS MEMORY:( ﻗﻄﻌﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎژوﻝﻬﺎی رم ﻥﺼﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻇﻴﻔﻪ اش ﻥﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﮐﺎر
ﺥﻮد را اﻥﺠﺎم دهﺪ

اصول کار وی‌پی‌ان

شبکه‌های رایانه‌ای به شکل گسترده‌ای در سازمان‌هاوشرکت‌های اداری و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر یک شرکت از نظر جغرافیایی و در فضای کوچک متمرکز باشد، ارتباطات بین بخش‌های مختلف آن‌را می‌توان با یک شبکه‌ی محلی برقرار کرد. اما برای یک شرکت بزرگ که دارای فضای گسترده جغرافیایی وشعب مختلف در نقاط مختلف یک کشور و یا در نقاط مختلف دنیا است واین بخشها یا شعب نیاز دارند که با هم ارتباطاتِ اطلاعاتیِ امن داشته باشند، بایستی یک شبکه‌ی گستردهٔ خصوصی بین نقاط آن ایجاد گردد. خرید وی پی ان شبکه‌های اینترانت که فقط محدود به یک سازمان یا یک شرکت می‌باشند، به دلیل محدودیت‌های گسترشی نمی‌توانند چندین سازمان یا شرکت را تحت پوشش قرار دهند. شبکه‌های گسترده نیز که با خطوط استیجاری راه‌اندازی می‌شوند، در واقع شبکه‌های گستردهٔ امنی هستند که بین مراکز سازمان‌هاایجاد شده‌اند. خرید فیلترشکن پیاده‌سازی این شبکه‌ها علی‌رغم درصد پایین بهره‌وری، نیاز به هزینه زیادی دارد زیرا این شبکه‌ها به دلیل عدم اشتراک منابع با دیگران، هزینه مواقع عدم استفاده از منابع را نیز بایستی پرداخت کنند. راه‌حل غلبه بر این مشکلات، راه‌اندازی یک وی‌پی‌ان است.
خرید vpn و خرید فیلترشکن و خرید کریو و خرید وی پی ان

فرستادن حجم زیادی از داده از یک رایانه به رایانه دیگر مثلاً در به‌هنگام‌رسانی بانک اطلاعاتی یک مشکل شناخته‌شده و قدیمی است. انجام این کار از طریق ایمیل به دلیل محدودیت گنجایش سرویس‌دهندگان ایمیل نشدنی است.

استفاده از اف‌تی‌پی خرید vpn هم به سرویس‌دهنده مربوطه و همچنین ذخیره‌سازی موقت روی فضای اینترنت نیاز دارد که قابل اطمینان نیست.

یکی از راه حل‌ها، اتصال مستقیم به کامپیوتر مقصد به کمک مودم است که در اینجا هم علاوه بر مودم، پیکربندی کامپیوتر به عنوان سرویس‌دهندهٔ Remote Access Service لازم خواهد بود. از این گذشته، هزینه ارتباط تلفنی راه دور برای مودم هم قابل تامل است.

خرید vpn و خرید فیلترشکن و خرید کریو و خرید وی پی ان
اما اگر دو کامپیوتر در دو جای مختلف به اینترنت متصل باشند می‌توان از طریق سرویس به اشتراک‌گذاری فایل در ویندوز بسادگی فایل‌ها را رد و بدل نمود. در این حالت، کاربران می‌توانند به دیسک سخت کامپیوترهای دیگر همچون دیسک سخت کامپیوتر خودشان دسترسی داشته باشند. به این ترتیب بسیاری از راه‌های خرابکاری برای نفوذکنندگان بسته می‌شود.

شبکه‌های شخصی مجازی یا وی‌پی‌ان‌ها برای حل اینگونه مشکلات مناسب هستند. وی‌پی‌ان به کمک رمزگذاری روی داده‌ها، درون اینترنت یک شبکه کوچک می‌سازد و تنها کسانی که آدرس‌های لازم و رمز عبور را در اختیار داشته باشد می‌توانند به این شبکه وارد شوند.

مدیران شبکه‌ای که بیش از اندازه وسواس داشته و محتاط هستند می‌توانند وی‌پی‌ان را حتی روی شبکه محلی هم پیاده کنند. اگر چه نفوذ کنندگان می‌توانند به کمک برنامه‌های Packet sniffer جریان داده‌ها را دنبال کنند اما بدون داشتن کلید رمز نمی‌توانند آن‌ها را بخوانند.

آموزش اتصال به کریو در مکینتاش

ابتدا برنامه Kerio VPN Client را دانلود کرده و نصب کنید.

 

دریافت برنامه
 

بعد از نصب و اجرای برنامه، یکی از آدرس های زیر را وارد کرده و بعد از وارد کردن یوزرنیم و پسورد خود، گزینه Connect را زده و به این سرویس متصل شوید.

آدرس سرور
۶۵٫۶۰٫۷٫۱۵۳
پورت های مخصوص به این سرور
۱۲۳ ۱۲۳۴۵ ۱۰۱۰ ۱۰۲۰ ۴۴۳ ۴۴۴۴ ۴۰۶۵ ۴۰۱۰ ۶۰۱۰ ۷۰۸۰

توجه:
اخیرا در بعضی از ISP ها (بخصوص مخابرات، شاتل، پارس آنلاین) پورت این سرویس محدود شده و بعد از اتصال صفحه ای باز نمی شود و یا به طور مکرر قطع می گردد. راه حل این مشکل استفاده از عبارت ۶۰۶۰: یا ۴۳۴۴: یا ۹۱۴۱: در آخر آدرس سرور می باشد.

پیغام خطاهایی که در زمان استفاده از Kerio مشاهده می شود عبارتست از:
پیغام Authentication failed اگر این خطا رو دریافت می کنید، به احتمال زیاد نام کاربری و یا رمز عبور را اشتباه تایپ می کنید و یا یوزر شما در حال حاضر آنلاین می باشد ، یا شما پسورد را عوض کردید ، دقت کنید در صورتی که پسورد را عوض کردید حتما از پسورد اولیه استفاده کنید تا بتوانید وصل شوید.
پیغام UDP traffic is probably blocked این خطا معمولا به دلیل تنظیمات فایروال خود ویندوز یا فایروال آنتی ویروس می باشد. برای اطمینان هر دو را غیر فعال کرده و امتحان کنید.
پیغام vpn connection failed due to error connection refused by server شما آدرس سرور را اشتباه وارد کردید ، یا در برخی موارد این سرور در حال حاضر در دسترس نیست.
پیغام Unable to register VPN connection در برخی مواقع این ارور به خاطر غیرفعال شدن آداپتور شبکه نمایش داده میشود. برای بررسی این موضوع به مسیر Control Panel\Network and Internet\Network Connections بروید و از فعال بودن آداپتور Kerio Virtual Network مطمئن شوید.