بایگانی برچسب: s

رم ram

RAM READ ACCESS MEMORY ﻗﻄﻌﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎژوﻝﻬﺎی رم ﻥﺼﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻇﻴﻔﻪ اش ﻥﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ خرید وی پی ان ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﮐﺎر
ﺥﻮد را اﻥﺠﺎم دهﺪ . در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ اﺥﺘﻼف زﻳﺎد خرید vpn ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﻦ دﻳﺴﮏ ﺳﺨﺖ و ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ از رم

اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺕﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﺑﺪ اﺥﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎهﺶ .هﺴﺖ دو ﻥﻮع رم : SD ) رم هﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ
RAM DD RAM و رم هﺎی ﺳﺮﻳﻊ ٢۵۶ -١٢٨ -۶۴ -٣٢ -١۶ -٨ -۴ رم هﺎ در اﻥﻮاع
ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺘﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد . ٢۵۶ ﻳﮏ رم ﺕﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرهﺎ را ﺑﻪ ﺥﻮب اﻥﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ و ﻣﺎ را
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﻳﻬﻢ رﻓﺘﻪ ﮐﺎرﺁﻳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ خرید فیلترشکن ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ رود ﻣﻘﺪار رم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﻥﻤﯽ .

ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی ﺥﻮ )PC2100DDR ب اﻣﺮوزی اﺻﻮﻻ از ﺡﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی
DDR266 ( )PC2700 ﻳﺎ از ﺡﺎﻓﻈﻪ (ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ DDR333 ﺑﺮای ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی اﺳﺘﻔﺎدﻩ . هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ از
ﮐﻨﻨﺪ DIMM form factor ﻥﻮع ﺕﺒﻌﻴﺖ ﻣﯽ )ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺳﺎﺥﺘﻤﺎن .( هﻤﻪ ﺡﺎﻓﻈﻪ هﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
اﻳﻨﮕﻮﻥﻪ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل خرید کریو ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ از SIMM ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در
DIMM ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ JDEC ﻣﻌﻤﻮﻝﺘﺮﻥﺪ و از ﺁﻥﺠﺎﻳﻴﮑﻪ اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺑﺮای ﺡﺎﻓﻈﻪ
DDR400 هﺎی PC3200 ﺑﻪ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﻥﻬﺎﻳﯽ ﻥﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ هﻤﻪ ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ در هﻤﻪ
ﮐﻨﻨﺪ PC3200 ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺡﺎﻓﻈﻪ را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﻥﻤﯽ .
در ﻣﻮﻗﻊ ﺥﺮﻳﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪ ﻥﻈﺮ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ رم را ﻥﻴﺰ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رم ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . KingSton ﮐﻤﭙﺎﻥﯽ هﺎﻳﯽ ﻣﺎﻥﻨﺪ Corsair و Mushkin اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ دارﻥﺪ و
ﺑﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﻻﺕﺮﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ رم را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺥﺖ ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی

شبکه رایانه

شبکه های کامپیوتر به چندین شبکه تقسیم میشوند که همگی را میتوان از طریق یک کامپیوتر مرکزی هدایت کرد در شبکه های وی پی ان که مجازی سازی از طریق vpn  انجام میشود اتصال وی پی ان امن برای کامپیوتر و یا موبایل اندروید یا آیفون وجود دارد از سایت های زیادی میتوان خرید vpn  انجام داد و سرویس وی پی ان را میتوان به خرید کریو  خرید فیلترشکن خرید وی پی ان خرید vpn تقسیم نمود عکس‎های خود را در فضای مجازی با دیگران به اشتراک می‎گذارند. اما فیس‌بوک قصد دارد پا را از این هم فراتر گذاشته و با تعرض به محتوای تلفن شما عکس‎های بیشتری را به اشتراک بگذارند  با توجه به گزارش‌ها و اخباری که پیرامون جاسوسی‌های بزرگ در فضای ابری شاهد آن هستیم، بیش‌تر ما کاربران اینترنت درباره امنیت اطلاعات آنلاین خود نگران و ‌دنبال راه‌کارهای امنیت هستیم.

امنیت در وی‌پی‌ان

تبادل داده‌ها روی اینترنت چندان ایمن نیست. تقریباً هر کسی که در جای مناسب قرار داشته باشد می‌تواند جریان داده‌ها را زیر نظر گرفته و از آنها سوء استفاده کند. شبکه‌های شخصی مجازی یا وی‌پی‌ان‌ها کار نفوذ را برای خرابکاران خیلی سخت می‌کنند. شبکه‌های وی‌پی‌ان بمنظور تامین امنیت (داده‌ها و ارتباطات)از روش‌های متعددی استفاده می‌نمایند، از جمله: دیوار آتش رمزنگاری آی‌پی‌سک کارساز AAA دیوار آتش دیوار آتش یا فایروال یک دیواره مجازی بین شبکه اختصاصی یک سازمان واینترنت ایجاد می‌نماید. با استفاده از دیوار آتش می‌توان عملیات متفاوتی را در جهت اعمال سیاست‌های امنیتی یک سازمان انجام داد. ایجاد محدودیت در تعداد پورت‌های فعال، ایجاد محدودیت در رابطه به پروتکل‌های خاص، ایجاد محدودیت در نوع بسته‌های اطلاعاتی و… نمونه هائی از عملیاتی است که می‌توان با استفاده از یک دیوارآتش انجام داد

خرید vpn و خرید فیلترشکن و خرید کریو و خرید وی پی ان

تاریخچه و شکل‌گیری

با تحولات عظیم در عرصه ارتباطات، اغلب سازمانها و موسسات ارائه‌دهندهٔ کالا و خدمات که در گذشته بسیار محدود و منطقه‌ای مسائل رادنبال می‌کردند، امروزه بیش از گذشته نیازمند تفکر در سطح جهانی برای ارائه خدمات و کالای تولیده شده را دارند. به عبارت دیگر، تفکرات منطقه‌ای و محلی حاکم بر فعالیت‌های تجاری جای خود را به تفکرات جهانی و سراسری داده‌اند. امروزه سازمان‌های زیادی وجود دارند که در سطح یک کشور دارای دفاتر فعال و حتی درسطح دنیا دارای دفاتر متفاوتی می‌باشند. تمام سازمان‌های فوق به‌دنبال یک روش سریع، vpn ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی‌های خود در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا هستند.

اکثر سازمانها و موسسات بمنظور ایجاد یک شبکه گسترده (به انگلیسی: WAN) از خطوط اختصاصی استفاده می‌نمایند. خطوط فوق دارای انواع متفاوتی می‌باشند، از جمله آی‌اس‌دی‌ان (به انگلیسی: ISDN) (با سرعت ۱۲۸کیلوبیت در ثانیه) و OC3 Optical Carrier-۳ (با سرعت ۱۵۵ مگابیت در ثانیه). یک شبکهٔ گسترده دارای مزایای عمده‌ای نسبت به یک شبکه عمومی نظیر اینترنت از بعد امنیت و کارآئی است. اما پشتیانی و نگهداری یک شبکهٔ گسترده در عمل و زمانیکه از خطوط اختصاصی استفاده می‌گردد، مستلزم صرف هزینه بالائی است.

همزمان باعمومیت یافتن اینترنت، اغلب سازمانها و موسسات ضرورت توسعه وی پی ان اختصاصی خود را به درستی احساس کردند. درابتدا شبکههای اینترانت مطرح گردیدند. این نوع شبکه‌ها بصورت کاملاً اختصاصی بوده وکارمندان یک سازمان بااستفاده از رمز عبور تعریف شده، قادر به ورود به شبکه و استفاده از منابع موجود می‌شوند. ولی به تازگی، موسسات و سازمانها با توجه به مطرح شدن خواسته‌های جدید (کارمندان و ادارات از راه دور) اقدام به ایجادشبکه‌های اختصاصی مجازی نموده‌اند.
خرید vpn و خرید فیلترشکن و خرید کریو و خرید وی پی ان
یک وی‌پی‌ان شبکه‌ای اختصاصی است که ازاینترنت برای ارتباط با وب‌گاه‌ها از راه دور و ارتباط کاربران با شبکهٔ سازمان خود استفاده می‌نماید. این نوع شبکه‌ها بجای استفاده از خطوط واقعی نظیر خطوط Leased، از یک ارتباط مجازی به اینترنت برای ایجاد شبکه اختصاصی استفاده می‌کنند.

آموزش اتصال به openconnect در ویندوز xp

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ایکس پی (XP) به شرح زیر می باشد

آدرس سرور ها

آمریکا:us.sepid24.com

اروپا :es.sepid24.com

انگلیس:uk.sepid24.com

فرانسه:fr.sepid24.com

 

ابتدا فایل برنامه را از لینک زیر دانلود کنید

دریافت با لینک مستقیم

۱- فایل نصب دانلود شده را اجرا نمایید

آموزش اتصال به  openconnect در ویندوز xp
آموزش اتصال به openconnect در ویندوز xp

 

۲- بر روی کلید I Agree کلیک نمایید

آموزش اتصال به  openconnect در ویندوز xp
آموزش اتصال به openconnect در ویندوز xp

 

۳- بر روی کلید Next کلیک نمایید

آموزش اتصال به  openconnect در ویندوز xp
آموزش اتصال به openconnect در ویندوز xp

 

۴- و در آخر بر روی Close کلیک نمایید

آموزش اتصال به  openconnect در ویندوز xp
آموزش اتصال به openconnect در ویندوز xp

 

۵- مطابق تصویر به منوی استارت رفته و برنامه Open Connect را اجرا نمایید

آموزش اتصال به  openconnect در ویندوز xp
آموزش اتصال به openconnect در ویندوز xp

 

۶- در این قسمت آدرس یکی از سرورهای زیر را وارد نمایید:

us.sepid24.com آمریکا

es.sepid24.com اروپا

uk.sepid24.com انگلیس

fr.sepid24.com فرانسه

آموزش اتصال به  openconnect در ویندوز xp
آموزش اتصال به openconnect در ویندوز xp

 

۷- بر روی گزینه The information is accurate کلیک نمایید

آموزش اتصال به  openconnect در ویندوز xp
آموزش اتصال به openconnect در ویندوز xp

 

۸- در این بخش نام کاربری خود را وارد نمایید

آموزش اتصال به  openconnect در ویندوز xp
آموزش اتصال به openconnect در ویندوز xp

 

۹- در این بخش رمز عبور خود را وارد نمایید

آموزش اتصال به  openconnect در ویندوز xp
آموزش اتصال به openconnect در ویندوز xp

 

شما با موفقیت به سرویس مربوطه متصل شدید .

۱۰ – جهت قطع ارتباط ،گزینه Disconnect را انتخاب نمایید.

آموزش اتصال به  openconnect در ویندوز xp
آموزش اتصال به openconnect در ویندوز xp

 

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ۷

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ۷ به شرح زیر می باشد

در این آموزش سعی شده مراحل به طور ساده و تصویری شرح داده شوند

لطفا جهت راه اندازی بدون مشکل این سرویس آموزش را طبق مراحل ذکر شده پیش ببرید.

آدرس سرورها

آمریکا:us.sepid24.com

اروپا :es.sepid24.com

انگلیس:uk.sepid24.com

فرانسه:fr.sepid24.com

 

ابتدا فایل برنامه را از لینک زیر دانلود کنید

دریافت با لینک مستقیم

۱- فایل نصب دانلود شده را اجرا نمایید

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز 7
آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ۷

 

۲- بر روی کلید I Agree کلیک نمایید

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز 7
آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ۷

 

۳- بر روی کلید Next کلیک نمایید

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز 7
آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ۷

 

۴- دکمه Install را انتخاب نمایید

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز 7
آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ۷

 

۵- و در آخر بر روی Close کلیک نمایید

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز 7
آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ۷

 

۶- مطابق تصویر به منوی استارت رفته و برنامه Open Connect را اجرا نمایید

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز 7
آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ۷

 

۷- در این قسمت  آدرس یکی از سرور را وارد نمایید:

us.sepid24.com آمریکا

es.sepid24.com اروپا

uk.sepid24.com انگلیس

fr.sepid24.com فرانسه

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز 7
آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ۷

 

۸- بر روی گزینه The information is accurate کلیک نمایید

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز 7
آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ۷

 

۹- در این بخش نام کاربری خود را وارد نمایید

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز 7
آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ۷

 

۱۰- در این بخش رمز عبور خود را وارد نمایید

آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز 7
آموزش اتصال به OPENCONNECT در سیستم عامل ویندوز ۷

 

تبریک می گوییم شما با موفقیت به سرویس OPENCONNECT متصل شده اید

۱۱ – جهت قطع ارتباط ،گزینه Disconnect را انتخاب نمایید.