بایگانی برچسب: s

شرکت های بزرگ کامپیوتری و مخابراتی

شرکت های بزرگ کامپیوتری و مخابراتی

محصولات مبتنی بر استاندارد در بازار کامپیوتر نیز مـیگـردد. بـهطـور کلـی دو نـوع اسـتاندارد وجـود دارد کـه عبارتنـد از
۱ استانداردهای اسمی
و استانداردهای رسمی
. استانداردهای اسمی، استانداردهایی هـستند کـه توسـط شـرکتهـای بـزرگ ۲
کامپیوتری و مخابراتی برای گسترش محصولات خود وضع شده اند. در مقابل استانداردهای رسمی توسط مراجع بـینالمللـی
مورد تأیید و تصویب قرارگرفتهاست.طبیعی است به علت طولانیبـودن نـسبی تـصویب اسـتانداردها در مراجـع بـینالمللـی،
معمولاً اکثر استانداردهای شبکه ابتدا به صورت اسمی میباشند و توسط شرکتهای بزرگ ارائـه مـیشـوند و بـه تـدریج بـا
گسترش و کاربردیشدن استانداردهای مربوطه، تبدیل به استانداردهای رسمی میشوند. درادامه به بررسی مهمترین مراجـع
استانداردگذاری در زمینه انتقال داده و شبکههای کامپیوتری میپردازیم.

(ITU مخابرات جهانی اتحادیه ۱-۳-۱ ۳ )
اتحادیه جهانی مخابرات موظف به تولید استانداردها و سرویس هـ ای مـرتبط بـا ارتباطـات و مخـابرات مـی باشـد .
شناخته می شوند. درسال ۱۹۲۵ دو کمیته مشورتی به نـام هـای ۴ استانداردهای تولید شده این اتحادیه با عنوان توصیه نامه
CCIT و CCIF توسط اتحادیه جهانی مخابرات تعریف شدند. CCIF دررابطه با سرویس های تلفـن و CCIT در زمینـه
سرویس های تلگراف فعال بودند. درسال ۱۹۵۶ این دوکمیته با یکـدیگر ترکیـب شـده و کمیتـه مـشورتی تلفـن و تلگـراف
( ایجاد گردید. CCITT دارای اعضای مختلفی شـامل: شـرکت هـای تلگـراف و تلفـن کـشورها، شـرکتهـای CCITT5(
خصوصی، سازمانهای علمی و صنعتی، سایر سازمانهای بینالمللـی دیگـر و اعـضایی کـه رشـته اصـلی آنهـا چیـز دیگـری
میباشد؛ ولی علاقهمند به فعالیتهای CCITT هستند، می باشد. در بین این پنج نـوع عـضو، فقـط شـرکت هـای پـست و
تلگراف و تلفن کشورها حق رأی دارند. CCITT موظف به ارائه توصیهنامههایی در زمینۀ شبکه تلفن و تجهیـزات ارتبـاط
داده میباشد. توصیه نامههای CCITT بعد از مدتی به صورت استانداردهای شناختهشده جهـانی در مـیآینـد. نمونـهای از
استانداردهای CCITT میتوان به …,۲۱٫X,25.X,35.V و ۲۴٫V اشاره نمود. اتحادیـه جهـانی مخـابرات درشـهر ژنـو
سوئیس مستقر می باشد.

ISO ) استاندارد جهانی سازمان- ۲-۳-۱ ۶ (
این سازمان بینالمللی در ۲۳ فوریه سال ۱۹۴۷ تأسیس گردید و اعضای آن سازمانهـای اسـتاندارد ملـی کـشورهـای
مختلف میباشند. محل این سازمان درشهر ژنو سوئیس می باشد.این سازمان غیـر دولتـی بـوده و۱۵۷ کـشور عـضو آن مـی
و اعـضای ۸ ، اعـضای وابـسته ۷ باشند. این سازمان دارای سه نوع عضویت مختلف می باشد که عبا رتند از: اعضای بدنه سازمان
. اعضای بدنه سازمان که تنها اعضای دارای حق رای می باشند، معمولا موسـسات اسـتاندارد هـر کـشور بـوده کـه ۹ مشترک
موظف به ارائه استاندارد درکشور می باشند. اعضای وابسته شامل کشورهایی هستند که دارای موسسات اسـتاندارد کـش وری
نمی باشند. این اعضا فقط نسبت به استاندارهای ISO آگاهی پیدا کرده و درجریان تولید این استانداردها مـشارکت ندارنـد.
اعضای مشترک، مربوط به کشورهایی با اقتصاد کوچک می باشند

خرید vpn ارزان

خرید vpn ارزان

گروه های چند تایی صفر ها در داخل آدرس در یک آدرس می توان عسمت ) :: ( را برای بازنمایی صفرهای ابتدایی یا انتهیایی مورد استفاده
قرار داد.
RFC 2373 طرح کلی یک ساختار را برای نمایش دادن آدرس های IPv4 ترسیم کرده است. ۶ بیت اول فضای آدرس IPv6 به صورت صیفرهای ابتدایی
نمایش داده شده اند و دو فضای ۱۶ بیتی باقیمانده به چهار فضای ۱ بیتی شکسته شده اند. این رو آدرس های استاندارد IPv4 را نمایش می دهد. این
رو یک آدرس به شکل ۰:۰:۰:۰:۰:۰:A.B.C.D فراهم می کند که ABCD با گرامر استاندارد IPv4 نمایش داده شده است. مثس آدرس IPv4 بیه صیورت
۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۱۰ می تواند به این صورت بازنمایی شود ۰:۰:۰:۰:۰:۰:۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۱۰ دقت کنید که آدرس IPv4 در داخل IPv6 به جای عسمت دو
نقطه ) : ( با نقطه ).( جدا شده است. سپس می توان با حکف صفرهای مقدم این آدرس را کوتاهتر کرد.
آدرس IPv6 حاصله به این صورت خواهد بود : ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۱۰:: .
جامعه اینترنت نماد CIDR را برای ادامه حیات فضای آدرس IPv4 پکیرفته اسیت. IPv6 هیم نمیاد CIDR را بیه کیار گرفتیه اسیت. CIDR مسیوله ورودی
داده های مضاعف در جدول مسیریابی را حل نمی کند. CIDR روشی برای تجمع فضای آدرس ارائه می دهد. مثس فرض کنید که یک مشیتری بیه تهییه
کننده A متصل است که بلوک آدرس ۱۰۰٫۱۰۰٫۰٫۰/۱۶) ۱۰۰٫۱۰۰٫۰٫۰-۱۰۰٫۱۰۰٫۲۵۵٫۲۵۵) به این تهیه کننده واگیکار شیده اسیت. تهییه کننیده A
می تواند آدرس های خارج از این بسک را برای یک مشتری اختصاص دهد تا آن را به عنوان فضای آدرس عمومی استفاده کند. مثس تهییه کننیده بلیوک
آدرس ۱۰۰٫۱۰۰٫۱۰۰٫۰-۱۰۰٫۱۰۰٫۱۰۰٫۲۵۵ را به مشتری واگکار میکند. تهیه کننده A یک آدرس تجمیع شده از ۱۰۰٫۱۰۰٫۰٫۰/۱۶ را بیه همیه افیراد
در اینترنت اعسم می کند. این یعنی هر کس بخواهد به آدرسی در فضای آدرس ۱۰۰٫۱۰۰٫۰٫۰/۱۶ برسد می تواند ترافیک را بیه تهییه کننیده A ارسیال
۱ کند. بنابراین تمام ترافیک هایی که برای ۱۰۰٫۱۰۰٫۱۰۰٫۰/۲۴ )مشتری( مقرر شده از طریق
backbone مربوط به تهیه کننده A عبور می کند. همیه
اینها درست کار می کند تا اینکه مشتری تصمیم می گیرد یک اتصال دو خانه ای به اینترنت را پیاده سازی کند. تهیه کننیده B بیه عنیوان تهییه کننیده
ثانویه اتصال اینترنت وارد صحنه می شود.  خرید vpn ارزان از آنجا که مشتری در حال حاضر فضای آدرس ۱۰۰٫۱۰۰٫۱۰۰٫۰/۲۴ را دارد تهیه کننده B باید ایین مسییر را
در جدول مسیر یابی خود وارد کند. این یعنی االن دو مسیر برای دسترسی به ۱۰۰٫۱۰۰٫۱۰۰٫۰/۲۴ وجود دارد یکی از طریق مسیر متراکم شده تهیه
کننده A که ۱۰۰٫۱۰۰٫۰٫۰/۱۶ است و یکی از طریق  خرید vpn ارزان مسیر ۱۰۰٫۱۰۰٫۱۰۰٫۰/۲۴ تهیه کننده B. باید درک کنیم که CIDR و پیشوندهای کوچکتری کیه
به واسطه تجمع CIDR به وجود آمده اند با اشتراک هم مسیرهای متعددی را در جدول مسیریابی اینترنت ایجیاد میی کن نی د. درک ایین مطلیم خیلیی
مهمتر از این است که بفهمیم چگونه مسیریابی انجام می شود. به ازای هر مشتری که بخواهد دو تا تهیه کننده داشته باشد داده های مضاعف مربوط به
شبکه های مشتری به درون جدول مسیریابی اینترنت تزریق می شوند. اگر داده های مسیریابی مضاعفی که در جدول مسیریابی IPv4 دیده شیده انید
در فضای آدرس IPv6 هم نمایش داده شود اثر آن بسیار عظیم خواهد بود. RFC 2373 مکانیزم هایی را برای ساختن شبکه هیای فرعیی فضیای آدرس
IPv6 فراهم می کند طوری که جدول های مسیریابی اینترنت را به صورت وارونه فشرده نکند. بعدا در همین فصل در بخش “آدرس های منحصر بفیر د
۲ جهانی قابل تجمیع
” در مورد مکانیزم های استفاده شده برای ساختن شبکه های فرعی توضیحاتی خواهیم داد. بخش بعدی در بیاره انیواع آدرس هیای
تعریف شده در IPv6 و استفاده آنها توضیح می دهد. مانند آدرسهای IPv4 در IPv6 هم انواع معینی از تقسیم آدرس های رزرو شده قرار دارد. بیت هیای
ابتدایی درون آدرس آدرس های رزرو شده را تعریف می کنند. جدول ۲-۴ آدرس های رزرو شده را نشان می دهد.

خرید vpn ارزان
خرید vpn ارزان

خرید vpn

تاریخچه و شکل‌گیری

با تحولات عظیم در عرصه ارتباطات، اغلب سازمانها و موسسات ارائه‌دهندهٔ کالا و خدمات که در گذشته بسیار محدود و منطقه‌ای مسائل را دنبال می‌کردند، امروزه بیش از گذشته نیازمند تفکر در سطح جهانی برای ارائه خدمات و کالای تولیده شده را دارند. به عبارت دیگر، تفکرات منطقه‌ای و محلی حاکم بر فعالیت‌های تجاری جای خود را به تفکرات جهانی و سراسری داده‌اند. امروزه سازمان‌های زیادی وجود دارند که در سطح یک کشور دارای دفاتر فعال و حتی درسطح دنیا دارای دفاتر متفاوتی می‌باشند. تمام سازمان‌های فوق به‌دنبال یک روش سریع، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی‌های خود در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا هستند.

اکثر سازمانها و موسسات بمنظور ایجاد یک شبکه گسترده (به انگلیسی: WAN) از خطوط اختصاصی استفاده می‌نمایند. خطوط فوق دارای انواع متفاوتی می‌باشند، از جمله آی‌اس‌دی‌ان (به انگلیسی: ISDN) (با سرعت ۱۲۸کیلوبیت در ثانیه) و OC3 Optical Carrier-۳ (با سرعت ۱۵۵ مگابیت در ثانیه). یک شبکهٔ گسترده دارای مزایای عمده‌ای نسبت به یک شبکه عمومی نظیر اینترنت از بعد امنیت و کارایی است. اما پشتیبانی و نگهداری یک شبکهٔ گسترده در عمل و زمانیکه از خطوط اختصاصی استفاده می‌گردد، مستلزم صرف هزینه بالائی است.

همزمان با عمومیت یافتن اینترنت، اغلب سازمانها و موسسات ضرورت توسعه اختصاصی خود را به درستی احساس کردند. درابتدا شبکههای اینترانت مطرح گردیدند. این نوع شبکه‌ها بصورت کاملاً اختصاصی بوده و کارمندان یک سازمان بااستفاده از گذر واژه تعریف شده، قادر به ورود به شبکه و استفاده از منابع موجود می‌شوند. ولی به تازگی، موسسات و سازمانها با توجه به مطرح شدن خواسته‌های جدید (کارمندان و ادارات از راه دور) اقدام به ایجاد شبکه‌های اختصاصی مجازی نموده‌اند.

یک وی‌پی‌ان شبکه‌ای اختصاصی است که از یک شبکه برای ارتباط با شبکه‌ای دیگر از راه دور و ارتباط کاربران با شبکهٔ سازمان خود استفاده می‌نماید. این نوع شبکه‌ها بجای استفاده از خطوط واقعی نظیر خطوط Leased، از یک ارتباط مجازی به اینترنت برای ایجاد شبکه اختصاصی استفاده می‌کنند.

source:virtual privite network

سریعترین VPN چیست؟

در حالی که آن اغلب گفته شده که نیاز به بین امنیت و راحتی را انتخاب نمایید دوگانگی کاذب است، آن است که حداقل تا حدودی درست در مورد خدمات VPN. هنگامی که یک VPN فعال است، ترافیک وب سایت خود را رفتن را از طریق بسیاری از مراحل بیشتر از حد نرمال و در سراسر در راه تعجب آور میره. نتیجه نهایی این است که اتصال به اینترنت شما به احتمال زیاد آهسته تر از عادی خواهد بود.

خبر خوب این است که با استفاده از VPN احتمالا نمی به شما یادآوری روز شماره گیری از زمانی بسیار دور. بیشترین خدمات ارائه سرعت اینترنت کاملا مناسب در هنگام استفاده، و حتی می تواند اداره کند فایل های ویدیویی HD. ویدیو ۴K و دیگر وظایف اطلاعات فشرده مانند بازی می داستان دیگری، با این حال. برخی از خدمات VPN، مانند NordVPN، شروع کرده اند به رول از سرورهای تخصصی برای فعالیت های پهنای باند بالا. و تقریبا هر سرویس که من تست کردم شامل یک ابزار به شما ارتباط با سریع ترین شبکه در دسترس نیست. البته، شما همیشه می توانید استفاده از VPN خود را به زمانی که شما بر روی یک شبکه قابل اعتماد نیست محدود می کند.

در برخی از موارد بسیار نادر، خدمات VPN می تواند به عملکرد اینترنت شما را بهبود بخشد. این مورد برای PureVPN به، خرید ساکس، و ExpressVPN در آزمایش من بود. احتمالا به این دلیل این خدمات دسترسی به زیرساخت پهنای باند بالا که ترافیک خود را از طریق روت زمانی که سرویس فعال است.

وقتی که من تست VPN ها، من با استفاده از Ookla ابزار تست سرعت. (توجه داشته باشید که Ookla است توسط ناشر پی سی مگ،، زیف دیویس متعلق به.) این آزمایش فراهم می کند معیارهای برای تاخیر، سرعت دانلود و سرعت آپلود. هر یک از این می تواند یک اندازه گیری مهم بسته به نیاز خود، اما من تمایل به مشاهده سرعت دانلود را به عنوان مهم ترین است. پس از همه، ما در عصر دیجیتال زندگی می کنند مصرف.

با استفاده از این اندازه گیری، PureVPN در سریع ترین VPN به مراتب است. آن را توسط به درستی به نام ExpressVPN و خرید ساکس خرید وی پی ان است. اما شبکه های می تواند همه چیز را بی ثبات و مسافت پیموده شده خود ممکن است متفاوت باشد.

خرید vpn

استفاده از VPN موبایل

من استفاده می شود به مردم توصیه به انجام امور بانکی و دیگر کسب و کار مهم در اتصال تلفن همراه خود را هنگامی که با استفاده از یک دستگاه تلفن همراه، از آن است که به طور کلی امن تر از اتصال با یک شبکه Wi-Fi عمومی است. اما حتی این است که همیشه یک شرط بندی امن نیست. محققان نشان داده اند که چگونه یک برج سلولی قابل حمل، مانند femtocell، می تواند برای به پایان می رسد مخرب استفاده می شود. حمله لولا در متراکم LTE و ۳G گروههای موسیقی، که با رمزنگاری قوی امن، و دستگاه های را مجبور به برقراری ارتباط با یک برج ساختگی بیش از باند ۲G کمتر امن. به دلیل حمله کنترل برج جعلی، او می تواند انجام یک حمله مرد در وسط.

مسلما، این یک حمله عجیب و غریب است، اما آن را به دور از غیر ممکن است. و حملات Wi-Fi هستند احتمالا بسیار شایع تر از ما می خواهم به این باور. به همین دلیل من توصیه می گرفتن، یک برنامه VPN برای دستگاه تلفن همراه خود را برای محافظت از تمام ارتباطات تلفن همراه خود را. حتی اگر شما آن را در تمام زمان ندارد، با استفاده از VPN همراه یک روش هوشمند برای محافظت از اطلاعات شخصی شما است.

بیشترین خدمات VPN در ارائه برنامه های در هر دو اندروید و iOS، صرفه جویی در شما مشکل از پیکربندی VPN، گوشی خود را تنظیمات را خودتان. ارائه دهندگان VPN معمول اجازه می دهد تا پنج دستگاه به طور همزمان تحت یک حساب متصل شود. همچنین، در حالی که خدمات VPN رایگان در دسترس وجود دارد، بسیاری از نیاز است که کاربران تلفن همراه ثبت نام برای یک اشتراک پرداخت.

تمام برنامه های VPN همراه برابرند. در واقع، بسیاری از ارائه دهندگان VPN ارائه خدمات مختلف (و گاهی اوقات، سرورهای مختلف) برای ارائه تلفن همراه خود را از آنها برای همتایان دسکتاپ خود را انجام دهد. من خوشحالم که NordVPN و دسترسی به اینترنت خصوصی ارائه همان انتخاب عالی از سرور بدون در نظر گرفتن پلت فرم است. این برنامه اشاره انتخاب ناشران هر دو برای برنامه های VPN دسکتاپ و برنامه های آندروید VPN دریافت کرده است.

یکی از ویژگی های توجه داشته باشید برای کاربران آندروید است که برخی از خدمات VPN نیز تبلیغات آنلاین و انتقالها را مسدود کند. در حالی که صاحبان آیفون توانید برنامه هایی مانند ۱BlockerFree در فروشگاه iTunes برای حذف تبلیغات و انتقالها از سافاری استفاده کنید، مسدود کننده های آگهی موجود در فروشگاه Google Play است. اما اگر شما به استفاده از Spotflux یا دسترسی به اینترنت خصوصی، تبلیغات می تواند یک چیز از گذشته است.

اگر شما از اجبار آیفون هستید، چند نکته دیگر به نظر برای یک VPN تلفن همراه وجود دارد. بسیاری از برنامه های آی فون VPN انجام از OpenVPN استفاده نمی کند، حتی اگر سرویس VPN ساخته شده است که برنامه پشتیبانی از پروتکل. دلیلش این است که اپل نیاز به بررسی های بیشتر در صورت یک شرکت می خواهد به شامل OpenVPN با برنامه آن است.

خوشبختانه، یک راه حل برای این مشکل وجود دارد. به جای استفاده از برنامه VPN از شرکت که از آن شما یک اشتراک خریداری کرده اید، شما می توانید برنامه مستقل از OpenVPN دانلود کنید. آن را باز، و شما می توانید اطلاعات اشتراک خود را از شرکت VPN شما تصمیم به کار با را وارد کنید. برنامه از OpenVPN خواهد شد و سپس به سرورهای شرکت VPN را با استفاده از پروتکل ترجیح من ارتباط برقرار کنند.

ما خرید vpn خوب را به شما از سایت http://youspeaker.com پیشنهاد می کنیم شما برای خریدی ارزان و با کیفیتی میتوانید با ما همراه باشید

 

به طوری که VPN برای شما مناسب است؟

کامپیوتر و نرم افزار ارائه دهندگان کار سخت را به مطمئن شوید که دستگاه شما خرید امن هستند حق خارج از جعبه. اما آنها همه چیز شما نیاز ارائه نمی دهد. نرم افزار آنتی ویروس، برای مثال، به طور مداوم بهتر از ساخته شده است در حفاظت. در همین راستا، نرم افزار VPN به شما امکان استفاده در وب و Wi-Fi را با اعتماد به نفس است که اطلاعات خود را امن باقی خواهد ماند. این بسیار مهم و اغلب نادیده گرفته.

حتی اگر شما آن را در هر لحظه از هر روز استفاده کنید، یک VPN یک ابزار اساسی است که همه باید در یک برنامه مدیریت رمز عبور اختیار مانند خود و یا یک سرویس پشتیبان گیری آنلاین است. و یکی که تنها به عنوان بیشتر ما از دستگاه های ما مهم تر تبدیل خواهد شد متصل می شوند. بنابراین امن، و یک VPN است.

از طریق لینک های بررسی از بهترین خدمات VPN زیر را برای تجزیه و تحلیل و نتایج عملکرد دقیق کلیک کنید، و در صورت تمایل به سنج در بخش نظرات زیر آنها.

tags:خرید vpn ، خرید وی پی ان ارزان ، خرید فیلتر شکن