بایگانی برچسب: s

شرکت های بزرگ کامپیوتری و مخابراتی

شرکت های بزرگ کامپیوتری و مخابراتی

محصولات مبتنی بر استاندارد در بازار کامپیوتر نیز مـیگـردد. بـهطـور کلـی دو نـوع اسـتاندارد وجـود دارد کـه عبارتنـد از
۱ استانداردهای اسمی
و استانداردهای رسمی
. استانداردهای اسمی، استانداردهایی هـستند کـه توسـط شـرکتهـای بـزرگ ۲
کامپیوتری و مخابراتی برای گسترش محصولات خود وضع شده اند. در مقابل استانداردهای رسمی توسط مراجع بـینالمللـی
مورد تأیید و تصویب قرارگرفتهاست.طبیعی است به علت طولانیبـودن نـسبی تـصویب اسـتانداردها در مراجـع بـینالمللـی،
معمولاً اکثر استانداردهای شبکه ابتدا به صورت اسمی میباشند و توسط شرکتهای بزرگ ارائـه مـیشـوند و بـه تـدریج بـا
گسترش و کاربردیشدن استانداردهای مربوطه، تبدیل به استانداردهای رسمی میشوند. درادامه به بررسی مهمترین مراجـع
استانداردگذاری در زمینه انتقال داده و شبکههای کامپیوتری میپردازیم.

(ITU مخابرات جهانی اتحادیه ۱-۳-۱ ۳ )
اتحادیه جهانی مخابرات موظف به تولید استانداردها و سرویس هـ ای مـرتبط بـا ارتباطـات و مخـابرات مـی باشـد .
شناخته می شوند. درسال ۱۹۲۵ دو کمیته مشورتی به نـام هـای ۴ استانداردهای تولید شده این اتحادیه با عنوان توصیه نامه
CCIT و CCIF توسط اتحادیه جهانی مخابرات تعریف شدند. CCIF دررابطه با سرویس های تلفـن و CCIT در زمینـه
سرویس های تلگراف فعال بودند. درسال ۱۹۵۶ این دوکمیته با یکـدیگر ترکیـب شـده و کمیتـه مـشورتی تلفـن و تلگـراف
( ایجاد گردید. CCITT دارای اعضای مختلفی شـامل: شـرکت هـای تلگـراف و تلفـن کـشورها، شـرکتهـای CCITT5(
خصوصی، سازمانهای علمی و صنعتی، سایر سازمانهای بینالمللـی دیگـر و اعـضایی کـه رشـته اصـلی آنهـا چیـز دیگـری
میباشد؛ ولی علاقهمند به فعالیتهای CCITT هستند، می باشد. در بین این پنج نـوع عـضو، فقـط شـرکت هـای پـست و
تلگراف و تلفن کشورها حق رأی دارند. CCITT موظف به ارائه توصیهنامههایی در زمینۀ شبکه تلفن و تجهیـزات ارتبـاط
داده میباشد. توصیه نامههای CCITT بعد از مدتی به صورت استانداردهای شناختهشده جهـانی در مـیآینـد. نمونـهای از
استانداردهای CCITT میتوان به …,۲۱٫X,25.X,35.V و ۲۴٫V اشاره نمود. اتحادیـه جهـانی مخـابرات درشـهر ژنـو
سوئیس مستقر می باشد.

ISO ) استاندارد جهانی سازمان- ۲-۳-۱ ۶ (
این سازمان بینالمللی در ۲۳ فوریه سال ۱۹۴۷ تأسیس گردید و اعضای آن سازمانهـای اسـتاندارد ملـی کـشورهـای
مختلف میباشند. محل این سازمان درشهر ژنو سوئیس می باشد.این سازمان غیـر دولتـی بـوده و۱۵۷ کـشور عـضو آن مـی
و اعـضای ۸ ، اعـضای وابـسته ۷ باشند. این سازمان دارای سه نوع عضویت مختلف می باشد که عبا رتند از: اعضای بدنه سازمان
. اعضای بدنه سازمان که تنها اعضای دارای حق رای می باشند، معمولا موسـسات اسـتاندارد هـر کـشور بـوده کـه ۹ مشترک
موظف به ارائه استاندارد درکشور می باشند. اعضای وابسته شامل کشورهایی هستند که دارای موسسات اسـتاندارد کـش وری
نمی باشند. این اعضا فقط نسبت به استاندارهای ISO آگاهی پیدا کرده و درجریان تولید این استانداردها مـشارکت ندارنـد.
اعضای مشترک، مربوط به کشورهایی با اقتصاد کوچک می باشند

خرید vpn

خرید vpn

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ” خرید VPN ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ” ﻭ ﻳﺎ “ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ” ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ، ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ :
– ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ – ﺍ ﺳﺨﺖ ﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻚ ” “VPNﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ PIX ﻭ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﺮﻭﺍﻝ
– ﺳﺮ VPN ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ُﻭﻳ Dial-up ﺲ ﻫﺎﻱ
– NAS ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻨﺪﻩ VPN ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ”ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﺭﺍ ” ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
– .ﻓﻮ VPN ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ خرید ﺳﻴﺴﻜﻮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ . ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
– .ﺍﺳﺖ VPN ﺭﻭﺗﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺭﻭﺗﺮ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺴﻜﻮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ . ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺗﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺳﺖ.ﺷﺒﻜﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺭﻭﺗﺮ ﻓﻮﻕ VPN ﻫﺎﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
– PIX ﻓﺎﻳﺮﻭﺍﻝ ﮐﻪ ۱ ﻧﻈﻴﺮ NAT ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،Proxy ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻨﺪﻩ ، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﻭ VPN ﻓﺎﻳﺮﻭﺍﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. -ﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻳﻚ ﺵ ﺍﺳﺖ VPN ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ . ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﺩ ﮔﺮﺍ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﮔﺮﺍ ﺗﻘﺴﻴﻢ  .ﺩﺭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ    ﮐﭙﺴﻮﻟﻪ ،(Packet Oriented) ﺑﺴﺘﻪﮔﺮﺍ ﺳﺎﺯﻱ ﺭﻭﻱ ﭘﮑﺖ  ﻫﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻱ ﻣﻲ ِﺍﻋﻤﺎﻝ  ﺷﻮﺩ .ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﻛﺜﺮ  ﺳﺎﺯﻱ  ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ VPN ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ  ﻣﻲ ، ﮔﺮﺍ  ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ  ﺑﺴﺘﻪ PPP ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ  ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻻﻳﻪ ﺑﻨ ﺷﺒﻜﻪ ﻻﻳﻪ OSI خرید فیلترشکن ﺩﺭ ﺳﻄﺢ   ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ  .ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺍﻣﻜﺎﻥ خرید کریو ﻛﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.  ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﮔﺮﺍ (ﻫﻮﻳﺖ Application Oriented)     ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ، ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﭘﺸﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ   ﻻﻳﻪ OSI ﺍﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺩﺭ   ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ  ﺷﺒﻜ ﺩﻫﻲ ﻪ   ﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ  ﻣﺪﻝ ﻱ ﺳﻮﻡ ﭘﺸﺘﻪ   ﺍﻣﻜﺎﻥOSI ﺍﻱ ﺷﺒﻜﻪ  ﺗﻮﻧﻞ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ    ﻛﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ    ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ  ﻧﻤ ﻣﺤﻠﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻲﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ   ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻱ  ﺍﻳﻦ ﺭﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪ  ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺷﻮﺩ .ﻣﻲ ﺍﻟﺒﺘﻪ  ﻣﺨﻔﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ   ﺳﺎﺯﻱ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ    ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻱ ﻣﺤﻠﻲ، ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻥ  ﺷﺒﻜﻪ (ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ NAT) ﻱ ﺁﺩﺭﺱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ   ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

خرید vpn

 

خرید vpn ، خرید وی پی ان ارزان ، خرید فیلتر شکن