بایگانی برچسب: s

خرید vpn پرسرعت

خرید vpn ، خرید vpn اندروید ،خرید vpn کامپیوتر،خرید vpn ارزان،دانلود vpn،فروش vpn ،vpn اندروید

رای پیشوندهای خرید vpn پرسرعت منحصربفردی که به صورت جهانی قابل مسیریابی هستند همیشه سه بیت یکسان دارند. این سه بیت اولیه بیه
صورت ۱۱۱ تنظیم می شوند و برای این مورد نیاز هستند که نعیین کند این آدرس یک آدرس منحصربفرد قابل مسیریابی جهانی است. در هریک از انواع
آدرس IPv6 شرح داده شده FP برای آن نوع آدرس منحصر بفرد است. بنابراین خیلی راحت تر می توان مسیریابی را برای تشخیص نوع پکت انجام
داد و پرداز آنها بر طبق قوانینی که به نوع پکت مربوطه اعمال شده نیز آسانتر است مثل پکت های گروهی و منحصربفرد به روشهای کامس متفاوتی
مسیریابی می شوند. مسیریابی پکت های منحصربفرد یک به یک است )یک پکت منحصربفرد قابل مسیریابی جهانی IPv6 که داخل مقصد است از یک
میزبان گرفته شده و به یک میزان دیگرتحویل داده می شود(. پکت های گروهی  یک – بیت– N هستند
) یک پکت گروهی به N میزبان مقصد ذینفع تحویل داده می شود( یا N – بیه – N هسیتند ) N عیدد منبع پکیت هارا به N عیدد مقصد تحویل
می دهند( بنابراین این پکت ها به روشهای زیادی روی backbone اینترنت نگهداری می شوند. FP به صورت یک جدا کننده به خدمت گرفته می شود
به این ترتیب یک دستگاه مسیریاب می تواند در مورد چگونگی نگهداری پکت ورودی و اطمینان یافتن از اینکه درست نگهداری می شود بسرعت
تصمیم بگیرد. توجه داشته باشید که استفاده از چند بیت اولیه یک آدرس برای تعیین نوع آدرس بسیار موثرتر از قرار دادن آن در داخل پکیت است
زیرا به این صورت می توانیم قسمت بیشتر پکت را برای ویژگیهای ارزشمندتری که بعدا توضیح می دهیم بکار ببریم.
TLA ID : فیلد “TLA ID” سیزده بیت را بکار می برد که برای ۱۱۹۲ عدد TLA تهیه شده است این یعنی ۱۱۹۲ عدد تهیه کننده یا ۱۱۹۲ عیدد تبادل
در این سطح می تواند وجود داشته باشد. این مساله با تهیه کننده های یک الیه ای امروز قابل قیاس است TLA ها در بالاترین نقطه سلسله مراتبی
مسیریابی قرار دارند. TLA ها به یکی از ۱۱۹۲ شناسه TLA اختصاص داده خواهند شد و مسوولیت واگذاری آدرس به مشتریان پایینی را عهده دار
خواهند بود.
نکته : جامعه اینترنت توضیح می دهد که چه چیزی یک تهیه کننده یک الیه ای را تعریف می کند. ساده ترین تعریف این است که اینها تهیه کنندگانی
هستند که برای مبادله اطلاعات مسیرهای بین همدیگر هزینه ای برای هم ردیف کردن نمی پردازند. البته هیچ تعریف استانداردی وجود ندارد.این فقدان
استانداردها و قوانین منجر به طرح این سوال می شود که چه کسی تهیه کننده TLA خواهد بود و چه کسی در این مورد تصمیم می گییرد. این موضوع
که کدام تهیه کننده به عنوان TLA طبقه بندی شده و یکی از ۱۱۹۲ بلوک آدرس سطح TLA را مالک می شود واینکه چگونه برای واگذاری کاری آدرسهایشان
برنامه ریزی می کنند امر مهمی است.
RES : این بیتها رزرو شده اند. با IETF نمی توان تعریف کرد که چه دوره عملی برای این بیتها باید استفاده شود.در این مرحله برای TLA ها مناسب
است که با استفاده از این ۱ بیت انتسابهایشان را به شبکه های فرعی تبدیل کنند تا تعداد فضای آدرس منحصربفرد جهانی قابیل مسییریابی را افیزایش
دهند.

فروش vpn ، فروش vpn اندروید ،فروش vpn کامپیوتر،فروش vpn ارزان،دانلود vpn،خرید vpn ،وی پی ان اندروید

NLA ID : این ۲۴ بیت “شناسه تراکم ساز سطح بعدی” را ترسیم می کنند. یک تجمیع سطح بعدی را می توان به شکل یک ISP یا تهیه کننده سرویس
شبکه دو الیه تصور کرد. یک NLA می تواند از یک سازمان کوچک با یک اتصال TLA تا یک تهیه کننده بزرگ منطقه ای با اتصالهای TLA باالیی متعدد
و backbone های پیچیده متغیر باشد. یک NLA یک شناسه NLA را از TLA دریافت می کند و به نوبه خود شناسه خود را به تکه های بزرگی
خرد می کند که این تکه ها را به مشتریانش تحویل خواهد داد.
SLA ID: : شناسه تراکم ساز سطح سایت” موجودیتی را تشریح می کند که هیچ مشتری سطح پائینی ندارد. یک SLA می تواند از یک شرکت تجاری
کوچک گرفته تا شرکتهای تجاری بزرگ یا تهیه کننده سرویس کوچک را شامل شود که فضای آدرس را به تهیه کننده هایش محیول نمیکنید بیرای
مثال تهیه کنندگان مودم کابلی امروز می توانند مناسب با یک ترتیم SLA باشند

خرید vpn

خرید vpn

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ” خرید VPN ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ” ﻭ ﻳﺎ “ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ” ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ، ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ :
– ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ – ﺍ ﺳﺨﺖ ﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻚ ” “VPNﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ PIX ﻭ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﺮﻭﺍﻝ
– ﺳﺮ VPN ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ُﻭﻳ Dial-up ﺲ ﻫﺎﻱ
– NAS ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻨﺪﻩ VPN ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ”ﺩﻭﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﺭﺍ ” ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
– .ﻓﻮ VPN ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ خرید ﺳﻴﺴﻜﻮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ . ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
– .ﺍﺳﺖ VPN ﺭﻭﺗﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺭﻭﺗﺮ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺴﻜﻮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ . ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺗﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺳﺖ.ﺷﺒﻜﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺭﻭﺗﺮ ﻓﻮﻕ VPN ﻫﺎﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
– PIX ﻓﺎﻳﺮﻭﺍﻝ ﮐﻪ ۱ ﻧﻈﻴﺮ NAT ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ،Proxy ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﻫﻨﺪﻩ ، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻱ ﻭ VPN ﻓﺎﻳﺮﻭﺍﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. -ﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻳﻚ ﺵ ﺍﺳﺖ VPN ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ . ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﺩ ﮔﺮﺍ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﮔﺮﺍ ﺗﻘﺴﻴﻢ  .ﺩﺭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ    ﮐﭙﺴﻮﻟﻪ ،(Packet Oriented) ﺑﺴﺘﻪﮔﺮﺍ ﺳﺎﺯﻱ ﺭﻭﻱ ﭘﮑﺖ  ﻫﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻱ ﻣﻲ ِﺍﻋﻤﺎﻝ  ﺷﻮﺩ .ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﻛﺜﺮ  ﺳﺎﺯﻱ  ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ VPN ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻱ  ﻣﻲ ، ﮔﺮﺍ  ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ  ﺑﺴﺘﻪ PPP ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ  ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻻﻳﻪ ﺑﻨ ﺷﺒﻜﻪ ﻻﻳﻪ OSI خرید فیلترشکن ﺩﺭ ﺳﻄﺢ   ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ  .ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺍﻣﻜﺎﻥ خرید کریو ﻛﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.  ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﮔﺮﺍ (ﻫﻮﻳﺖ Application Oriented)     ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ، ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﭘﺸﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ   ﻻﻳﻪ OSI ﺍﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺩﺭ   ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ  ﺷﺒﻜ ﺩﻫﻲ ﻪ   ﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ  ﻣﺪﻝ ﻱ ﺳﻮﻡ ﭘﺸﺘﻪ   ﺍﻣﻜﺎﻥOSI ﺍﻱ ﺷﺒﻜﻪ  ﺗﻮﻧﻞ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ    ﻛﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ    ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ  ﻧﻤ ﻣﺤﻠﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻲﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ   ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻱ  ﺍﻳﻦ ﺭﺩﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪ  ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺷﻮﺩ .ﻣﻲ ﺍﻟﺒﺘﻪ  ﻣﺨﻔﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ   ﺳﺎﺯﻱ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ    ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻱ ﻣﺤﻠﻲ، ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻥ  ﺷﺒﻜﻪ (ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ NAT) ﻱ ﺁﺩﺭﺱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ   ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

خرید vpn

 

خرید vpn ، خرید وی پی ان ارزان ، خرید فیلتر شکن