بایگانی برچسب: s

آموزش نصب فیلتر شکن سیسکو برای mac

آموزش نصب فیلتر شکن سیسکو برای mac

جهت استفاده از سرویس سیسکو در سیستم عامل مکینتاش لازم است که ابتدا کانکشن مربوط به این سرویس را از دانلود کانکشن سیسکو برای مک دانلود و نصب نمایید.

پس از دانلود کانکشن آنرا اجرا و سپس بروی گزینه AnyConnect کلیک کنید

اکنون باید بروی گزینه Cisco AnyConnect Secure Mobility Clientکلیک کنید

پس از اجرای برنامه Cisco AnyConnect Secure Mobility Client صفحه مربوط به سرویس سیسکو برای شما باز خواهد شد که در قسمت مشخص شده باید آدرس سرور را وارد و سپس بروی دکمه Connect کلیک کنید

پس از زدن دکمه Connect صفحه مربوط به یوزرنیم و پسورد برای شما باز خواهد شد که باید اطلاعات اکانت خود را وارد و سپس بروی OK کلیک نمایید تا اتصال به صورت کامل انجام شود.

رم ram

RAM READ ACCESS MEMORY ﻗﻄﻌﻪ اﻳﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎژوﻝﻬﺎی رم ﻥﺼﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد و وﻇﻴﻔﻪ اش ﻥﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ خرید وی پی ان ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻥﺪ ﮐﺎر
ﺥﻮد را اﻥﺠﺎم دهﺪ . در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ اﺥﺘﻼف زﻳﺎد خرید vpn ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﻦ دﻳﺴﮏ ﺳﺨﺖ و ﺳﯽ ﭘﯽ ﻳﻮ از رم

اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺕﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﺑﺪ اﺥﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎهﺶ .هﺴﺖ دو ﻥﻮع رم : SD ) رم هﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ
RAM DD RAM و رم هﺎی ﺳﺮﻳﻊ ٢۵۶ -١٢٨ -۶۴ -٣٢ -١۶ -٨ -۴ رم هﺎ در اﻥﻮاع
ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺘﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد . ٢۵۶ ﻳﮏ رم ﺕﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرهﺎ را ﺑﻪ ﺥﻮب اﻥﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ و ﻣﺎ را
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﻳﻬﻢ رﻓﺘﻪ ﮐﺎرﺁﻳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ خرید فیلترشکن ﺑﻪ ﺥﺎﻃﺮ رود ﻣﻘﺪار رم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﻥﻤﯽ .

ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی ﺥﻮ )PC2100DDR ب اﻣﺮوزی اﺻﻮﻻ از ﺡﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی
DDR266 ( )PC2700 ﻳﺎ از ﺡﺎﻓﻈﻪ (ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ DDR333 ﺑﺮای ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎی اﺳﺘﻔﺎدﻩ . هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ از
ﮐﻨﻨﺪ DIMM form factor ﻥﻮع ﺕﺒﻌﻴﺖ ﻣﯽ )ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺳﺎﺥﺘﻤﺎن .( هﻤﻪ ﺡﺎﻓﻈﻪ هﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ
اﻳﻨﮕﻮﻥﻪ ﻥﻴﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل خرید کریو ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ از SIMM ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در
DIMM ﺡﺎﻝﻴﮑﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ JDEC ﻣﻌﻤﻮﻝﺘﺮﻥﺪ و از ﺁﻥﺠﺎﻳﻴﮑﻪ اﺳﺘﺎﻥﺪارد ﺑﺮای ﺡﺎﻓﻈﻪ
DDR400 هﺎی PC3200 ﺑﻪ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﻥﻬﺎﻳﯽ ﻥﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ هﻤﻪ ﻣﺎژوﻝﻬﺎی ﺡﺎﻓﻈﻪ در هﻤﻪ
ﮐﻨﻨﺪ PC3200 ﻣﺎدرﺑﺮدهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺡﺎﻓﻈﻪ را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر ﻥﻤﯽ .
در ﻣﻮﻗﻊ ﺥﺮﻳﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪ ﻥﻈﺮ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ رم را ﻥﻴﺰ در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺕﺮهﺎ ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رم ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . KingSton ﮐﻤﭙﺎﻥﯽ هﺎﻳﯽ ﻣﺎﻥﻨﺪ Corsair و Mushkin اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ دارﻥﺪ و
ﺑﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﻻﺕﺮﻳﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ رم را ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻥﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺥﺖ ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی

اپن‌وی‌پی‌ان اندروید

اپن‌وی‌پی‌ان اندروید

ابتدا برنامه OPENVPN Connect را دریافت کرده و نصب کنید.

دریافت برنامه از لینک مستقیم
دریافت برنامه از پلی استور
فایلهای کانفیگ را دانلود کرده و از حالت زیپ خارج کنید و به پوشه ای در حافظه دستگاه انتقال دهید.

تاریخ آخرین تغییرات: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
 

فایلهای کانفیگ UDP
فایلهای کانفیگ TCP
سپس، از طریق منوی برنامه گزینه Import و سپس Import Profile from SD Card را بزنید و با ورود به مسیر فایلهای کانفیگ که قبلا به حافظه دستگاه منتقل کرده اید آنها را در برنامه وارد کنید.

حال با انتخاب هریک از سرورهای UDP و وارد کردن نام کاربری و رمزعبور به آنها متصل شوید.

اپن‌وی‌پی‌ان اندروید
اپن‌وی‌پی‌ان اندروید