بایگانی برچسب: s

شبکه های شهری

شبکه های شهری

شبکه های محلـی معمـولاً دارای تملـک خـصوصی مـی باشـند.
و گذرگاه نشانه ۱ شبکه های اترنت، حلقه نشانه
مثالهایی از این نوع شبکه ها میباشند. ۲
( ) : همانطوری که از نام این شبکه هـا معلـوم مـیشـود، شـبکه هـای شـهری از نظـر ۳ • شبکه های شهری MAN
گستردگی در سطح یک شهر میباشند. از شبکه های شهری می توان برای اتصال شبکه های کوچکتر محلی بـه یکـدیگر
استفاده نمود. همچنین شبکه های انفرادی مثل شبکه تلوزیون کابلی که در سطح شهر گـستردگی دارد نیـز ازایـن نـوع
شبکه ها میباشد. چنانچه شرکتی دارای چندین شعبه در سطح شهر باشد، با استفاده از امکانات شبکه های شهری، قادر
به اتصال شبکه های محلی خود به یکدیگر است. شبکه های شهری میتوانند به هر دو صورت خصوصی و یا عمومی اداره
و مدیریت شوند. به عنوان مثال شبکه های DQDB
۴ SMDS و
از نوع شبکه های شهری میباشند. ۵
( : این نوع شبکه ها دارای وسعت بسیار زیادی (درسطح یک کـشور و یـا حتـی کـل ۶ • شبکه های گسترده WAN(
جهان) میباشند. به عنوان مثال شبکه های ملی هر کـشور و یـا شـبکه جهـانی اینترنـت و شـبکه تلفـن، نمونـه هـایی از
شبکه های گسترده هستند. برخلاف شبکه های محلی که به سخت افزار خاصی وابسته میباشند، در شبکه های گـسترده
امکان استفاده از تجهیزات متفاوتی که در فواصل طولانی به یکدیگر متصل شده اند، وجود دارد . شبکه های گـسترده ای
که توسط یک شرکت مدیریت و مورد استفاده قرار می گیرنـد، شـبکه هـای enterprise نامیـده مـی شـوند. شما برای دیدن صفحه خرید vpn میتوانید باز این ادرس استفاده نمایید. برخـی از
و۲۵٫X .در شـکل (۱-۳ ،(انـواع شـبکههـای ۷ استانداردهای شبکه های گـسترده عبارتنـد از : MPLS, ISDN, ATM
کامپیوتری شامل شبکه های محلی، شبکه های شهری و شبکه های گسترده نشان داده شده است.