بایگانی برچسب: s

ظرفیت شبکه

بستههای ارسالی بیش از ظرفیت شبکه باشند، در این صورت نودهای شـبکه قـادر بـه تحمـل انبـوه
بستههای ورودی نمیباشند و بدین ترتیب بستههای ورودی از بین میروند که این امر مشکل ازدحام و ازدحام را بدتر و بدتر
میکند. چنانچه ترافیک ورودی به شبکه بیش ازحد زیاد باشد، در این صورت کارآیی شبکه به شدت افت مـیکنـد و تقریبـاً
هیچ بستهای به مقصد نمیرسد.
عوامل مختلفی باعث ایجاد ازدحام در شبکههای کامپیوتری میشوند. اولین عامل مـوثر در ایجـاد ازدحـام در نودهـای
شبکه، سرعت پردازش پایین نودهای شبکه میباشد. چنانچه نودهای میانی شبکه سرعت پردازش کمیداشته باشند، در این
صورت تمامی بافرهای میانی شبکه لبریزمیشوند.
دومین دلیل ایجاد ازدحام در شبکههای کامپیوتری، کند بودن سرعت لینکهای خروجی هر نود میباشـد. بـه عبـارت
دیگر چنانچه نرخ ورود ترافیک به نودهای شبکه، بیشتر از ظرفیت خطوط خروجی باشد، احتمال وقوع ازدحام زیاد میباشد.
چنانچه در شبکه، ازدحام بهوجود آید، بافرهای میانی شبکه لبریز میشوند و باگذشت زمان درصورتیکه اقدام مناسب
انجام نشود، وضعیت ازدحام بدترمیگردد. اگر بسته ارسالی فرستنده در بافرهای میانی شبکه از بین بـرود، فرسـتنده بعـد از
مدتی دوباره اقدام به ارسال بسته فوق میکند؛ که این امر باعث افزایش شدت ازدحاممیشود. با توجه به اینکه فرسـتنده بـا
ارسال هر بسته، آن را درحافظه خود ذخیره میسازد تا درصورت نیاز دوباره آن را ارسال نماید، چنانچه ازدحامی در شبکه به
وقوع پیوندد، بستههای ارسالی فرستنده از بین رفته و بدین ترتیب فرستنده هیچگاه نمیتواند بافر خود را خالی نماید.
باید توجه نمود که کنترل ازدحام با کنترل جریان متفاوت میباشد. کنترل ازدحام به روالهای لازم جهت کنترل تمام
نودهای شبکه و بافرهای میانی آنها برای جلوگیری از کاهش کارآیی شبکه دلالت دارد؛ در حالیکه کنترل جریان فقـط بـین
دو نقطه انجام میشود و هنگامیکه یک فرستنده سریع به یک گیرنده کند، دادههایی را ارسـال مـیدارد از کنتـرل جریـان
برای تعدیل سرعت ارسال فرستنده و تنظیم آن با سرعت دریافت گیرنده استفادهمیشود.
در شکل (۶-۹ (نمودار تعداد بستههای تحویل داده شده در مقصد برحسب تعداد بستههای ارسالی به شبکه رسم شده
است. همانطور که در این شکل دیدهمیشود، با افزایش تعداد بستههای ارسالی به شبکه، تعداد بستههای تحویل داده شـده
در مقصد نیز افزایشمییابد. چنانچه بسته های ارسالی از حدی بیشتر شوند، شبکه با ازدحام مواجه میگردد و قادر بـه ارائـه
کارآیی مطلوب خودنمیباشد.