بایگانی برچسب: s

انواع قاب pnr

قاب pnr

قاب PNR : از این قابها برای سه منظور متفاوت بهصورت زیر استفاده میشود:
الف) تصدیق: چنانچه قاب RNR توسط گیرنده برای ایستگاه فرستنده ارسال شود، در این صـورت دریافـت سـالم
تمام قابها تا قبل از (R(N اعلام میشود. همچنین از فرستنده درخواست میشود که ارسال را متوقف نمـوده تـا
اینکه دوباره گیرنده برای فرستنده یک قاب RR ارسال دارد.
ب) انتخاب: هنگامیکه ایستگاه اولیه بخواهد دادهای را برای ایستگاه ثانویه ارسال دارد با ارسال یـک قـاب RNR
که بیت F/P آن ۱ میباشد، ایستگاه ثانویه را مطلع میسازد. با ارسال این قـاب عمـلاً بـه ایـستگاه انواع قاب pnr ثانویـه گفتـه
میشود که دادههای خود را برای ایستگاه اولیه ارسال نکند.
ج) پاسخ منفی به انتخاب: هنگامیکه یک ایستگاه ثانویه انتخاب شده، قادر به دریافت اطلاعات نباشد،یک قاب
RNR که در آن بیت F/P ، ۱است برای ایستگاه اولیه ارسال میدارد.
• قاب REJ : سومین انوع قاب pnr نظارتی قاب REJ میباشد. گیرنده هنگامیکه هیچ دادهای برای ارسال نداشـته
باشد، از این قاب به عنوان یک پیام تصدیق منفی در حالت کنترل خطا بهصـورت بازگـشت بـه عقـب بـه انـدازه N
استفاده میکند. در این قاب، (R(N نشان دهنده شماره فیلد معیوب است که فرستنده از آن به بعد را بایـد دوبـاره
برای گیرنده ارسال دارد.
• قاب SREJ : از این قاب به عنوان یک پیام تصدیق منفی در روش کنترل خطـا بـهصـورت رد انتخـابی اسـتفاده
میشود. این قاب توسط گیرنده به فرستنده ارسال میشود و نشان دهنده این است که یک قاب مشخص که شماره
آن در فیلد (R(N معلوم شده است با خطا دریافت گردیده و باید دوباره ارسال گردد.

قابهای بدون شماره
از این قابها برای مبادله اطلاعات مدیریت جلسه و اطلاعات کنترلی بین ایستگاه ها استفاده میشود. برخلاف قابهـای
نظارتی، قابهای بدون شماره، حاوی فیلد اطلاعات میباشند؛ اما از این اطلاعات فقط برای مدیریت سیستم استفاده می شود
و هیچگونه داده کاربردرآن وجود ندارد. انواع قابهای بدون شماره توسط فیلدهای ۵ بیتی کد مـشخص مـیشـود. حـداکثر
میتوان ۳۲ قاب بدون شماره مشخص نمود. از این قابها برای عملیاتی نظیر تنظیم مد، مبادله انواع قاب pnr بدون شـماره، قطـع اتـصال،
مقدار دهی اولیه و سایر موارد دیگر استفاده میشود. درجدول (۳-۸ (انواع قابهای بدون شماره آورده شده است.
در شکل (۳-۵۰ (مثالی از ارتباط همتا به همتا بین دو ایستگاه A و B با استفاده از پروتکل HDLC آورده شده اسـت.
مطابق با این شکل، ابتدا ایستگــاهA برای برقراری ارتباط درحالت بـالانس غیرهمزمـان (ABM (یـک قـاب بـدون شـماره
(SABM (برای ایستگاه B ارسال میدارد. در قاب ارسالی بیت P برابر۱ میباشد که نشان دهنـده ایـن اسـت انواع قاب pnr  کـه ایـستگاه A
خواهان کنترل جلسه و ارسال زودتراست. در پاسخ، ایـستگــاهB بـا ارسـال قـاب بـدون شـماره از نـوع UA کـه بیـت F آن
۱میباشد، درخواست A را میپذیرد. از آنجاییکه با توافق دو طرف حالـت ارسـال بـه صـورت بـالانس غیرهمزمـان اسـت،
بنابراین هردو ایستگاه از نوع ترکیبی میباشند و بیت F/P اعتبـارخود را از دسـت مـیدهـد. بعـد از تنظـیم حالـت ارتبـاط،
دوایستگاه برای یکدیگرقابهای اطلاعاتی ارسال میدارند.

انواع قاب pnr
انواع قاب pnr